IELTS Listening Sample 1 có Tapescripts và đáp án

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:02

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn : Đòa 9 ( Năm học 2008 – 2009) Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng hợp TN TL TN TL TN TL TN TL 1/ Dân số- gia tămg dân số 2 0,5 2 0,5 1 0,25 5 1,25 2/ Vấn đề việc làm 1 0,25 1 0,25 3/ cấu vai trò của dòch vụ 2 0,5 2 0,5 4 1 4/ Vùng Đồng bằng Sông Hồng 2 0,5 1 0,25 ½ 1 ½ 2 3 0,75 1 3 5/ Vùng Bắc Trung Bộ 2 0,5 1 2 1 0,25 3 0,75 1 2 6/ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 2 0,5 1 0,25 1 2 1 0,25 4 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học 2008 – 2009) Môn: Đòa 9( Thời gian 45’) Hiện tượng “Bùng nổ dân số” nước ta xuất hiện vào thời gian. a. Cuối thập niên 50 của thế kỉ XX. b. Cuối thập niên 60 của thế kỉ XX. c. Cuối thập niên 70 của thế kỉ XX. d. Cuối thập niên 80 của thế kỉ XX. [<br>] Hệ thống khách sạn nhà hàng thuộc hoạt động của dòch vụ. a. Dòch vụ sản xuất. b. Dòch vu ïtiêu dùng . c. Dòch vụ công cộng. d. Dòch vụ sản xuất dòch vụ công cộng. [<br>] Công trình nhân tạo lớn nhất ở Đồng Bằng sông Hồng là. a. Tháp Báo Thiên. b. Kinh thành Thăng Long. c. Chùa Một cột. d. Hệ thống đê điều ven sông ven biển. [<br>] Nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường ở Đồng bằng sông Hồng là do. a. Sự phát triển mạnh của các nhà máy công nghiệp. b. dân cư tập trung quá đông. c. Sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu không hợp lí. d. Sự phát triển mạnh của ngành du lòch. [<br>] Khó khăn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là. a. Đất đồng bằng ven biển nghèo dinh dưỡng. b. Quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế. c. lượng mứa ít nhất cả nước. d. Thường bò bão lụt về mùa mưa. [<br>] Ngành đánh bắt hải sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển manïh nhờ điều kiện. a. Vùng này nhiều bãi tôm, cá gần bờ dễ đánh bắt. b. Dân cư truyền thống đánh bắt chế biến hải sản. c. Đây là vùng biển cạn dễ đánh bắt gần bờ. d. Khí hậu nóng quanh năm thuận lợi cho đánh bắt hải sản. [<br>] Để giảm tỉ lệ gia tăng dân số , giải pháp quan trọng nhất của nhà nước ta là. a. Thực hiện tốt chính sách dân sô. b. Mở rộng hệ thống giáo dục – đào tạo. c. Tuyên truyền vận động chính sách dân số đến mọi người dân. d. Đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. [<br>] Dân số đơng tăng nhanh gây ra hậu quả. A. Sức ép đối với kinh tế, xã hội mơi trường. B. Chất lượng cuộc sống của người dân giảm. C. Hiện tượng ô nhiễm môi trường gia tăng. D. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt,xã hội bất ổn. [<br>] Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn nước ta cao hơn thành thị do. A. Ở nông thôn khó áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. B. Nông thôn nhiều ruộng đất nên cần nhiều lao động. C. Mặt bằng dân trí mức sống của người dân thấp. D. Quan niệm “ Trời sinh voi, trời sinh cỏ” còn phổ biến. [<br>] Để phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta cần phải các điều kiện. A. Trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, sở hạ tầng kĩ thuật tốt. B. Trình độ công nghệ cao, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. C. Lao động lành nghề, nhiều máy móc hiện đại, giao thông phát triển. D. Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, sơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt. [<br>] Để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thế giới ngành dịch vụ vai trò quan trọng nhất là. A. Bưu chính viễn thông. B. Giao thông vận tải. C. Khách sạn, nhà hàng. D. Tài chính tín dụng. [<br>] Xây dựng thủy lợi là biện pháp hàng đầu thâm canh nông nghiệp nước ta nhằm. A. Thay đổi cấu mùa vụ, cải tạo đất, nâng cao năng xuất. B. Phát triển đa dang cây trồng, nâng cao năng xuất. C. Nâng cao năng xuất cây trồng, mở rộng diện tích đất canh tác. D. Cung cấp nước tưới- tiêu, cải tạo đất, mở rộng diện tích đất canh tác. [<br>] Trong sản xuất lương thực, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gặp khó khăn. A. Hiện tượng hoang mạc hóa, diện tích đồng bằng nhỏ hẹp. B. Mật độ dân cư thấp, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí IELTS Listening Sample Tapescripts đáp án SECTION Section One - Questions 1-10 Questions 1-5 Write NO MORE THAN One WORD VIDEO LIBRARY APPLICATION FORM EXAMPLE Surname First names: ANSWER Jones Louise Cynthia Address: Apartment 1, 72 (1) ……… Street Highbridge Post code: (2) Telephone: 9835 6712 (home) Driver's licence number: (3) (work) (4) DOB: 25th Month: (5) .…Year: 1977 Questions 6—8 Circle THREE letters A-F What types of films does Louise like? A Action B Comedies C Musicals D Romance E Westerns F Wildlife Questions and 10 Write NO MORE THAN WORDS How much does it cost to join the library? 10 When will Louise's card be ready? SECTION Section Two - Questions 11-20 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Questions 11-13 Write NO MORE THAN T THREE WoORDS for each answer Expedition Across Attora Mountains Leader: Charles Owen Prepared a (11) for the trip Total length of trip (12) Climbed highest peak in (13) Questions 14 and 15 Circle the correct letters A-C 14 What took the group by surprise? A the amount of rain B the number of possible routes C the length of the journey 15 How did Charles feel about having to change routes? A He reluctantly accepted it B He was irritated by the diversion C It made no difference to enjoyment Questions 16—18 Circle THREE letters A-F What does Charles say about his friends? A He met them at one stage on the trip B They kept all their meeting arrangements C One of them helped arrange the transport D One of them owned the hotel they stayed in E Some of them travelled with him F Only one group lasted the 96 days Questions 19 and 20 Circle TWO letters A-E What does Charles say about the donkeys? A He rode them when he was tired B He named them after places C One of them died D They behaved unpredictably E They were very small SECTION VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Section Three - Questions 21-30 Questions 21-25 Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer Tim Jane Day of arrival Sunday (21) Subject History (22) Number of books to read (23) (24) Day of first lecture Tuesday (25) Questions 26-30 Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer 26 What is Jane's study strategy in lectures? 27 What’s Tim's study strategy for reading? 28 What is the subject of Tim's first lecture? 29 What’s title of Tim's first essay? 30 What is the subject of Jane's first essay? SECTION Section Four - Questions 31-40 Questions 31-35 Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer Course Type of course: duration & level Entry requirements Physical Fitness Instructor Example Six-month certificate None Sports Administrator (31) (32) in sports administration Sports Psychologist (33) Degree in psychology VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Physical Education Teacher years degree in education (34) Recreation officer (35) None Questions 36-40 Write the appropriate letters A-G against question 36- 40 MAIN ROLES Job Physical Fitness Instructor Sports Administrator Sports Psychologist Physical Education Teacher Recreation Officer A B C D E F G Main Role (36) (37) (38) (39) (40) the coaching of teams the support of elite athletes guidance of ordinary individuals community health the treatment of injuries arranging matches and venues the rounded development of children Tapescripts for IELTS Listening Sample Answer: (Click the button to Show/ Hide Answers) Section 1 Black 2085 9456 1309 2020BD July 6, & B, D, F (in any order) $25/ twenty-five dollars (refundable) 10 next week / in a week / in one week / the following week Section 11 route book VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 12 900/ nine hundred miles NOT 900 13 North/ N Africa NOT Africa 14 A 15 C 16, 17 & 18 B, C, E (in any order) 19 & 20 B, D (in any order) Section 21 (on) Friday 22 Biology 23 57/ fifty-seven (books) 24 43/ forty-three (books) 25 Wed/ Wednesday (NOT the day after) 26 (she) record(s) them/ lectures / she use(s) a (tape /cassette) recorder/ recording 27 skimming / (he) skims (books)/(a book) / skim (the) book first / skim reading 28 (The) French Revolution 29 Why study history(?) 30 animal language / (the) language of animals (NOT language) Section 31 4/ four-month certificate /cert (course) 32 (current) employment / job 33 1/one-year diploma / ACCEPT dyploma 34 none / no (prior) qualifications/ quals 35 6/ six-month certificate /cert (course) 36 C 37 F 38 B 39 G 40 D Tapescripts for IELTS Listening Sample SECTION LOUISE: Oh hello, I'd like to join the video library MR MAX : OK Would you like to fill in the application form now? LOUISE: Yes, I can it now MR MAX: Hold on and I'll get a form Now, I'll just ask you a few questions and then I'll get you to sign at the bottom LOUISE: Right MR MAX: What's your full name? LOUISE: Louise Cynthia Jones Example MR MAX: Jones? LOUISE: Yes, that's right Repeat MR MAX: OK, and what's your address? ... Sở giáo dục & đào tạo Hà nội Đề thi chọn học sinh giỏi vòng i Tr ờng pTTH Quảng Oai môn sinh học lớp 12 (2008-2009) Thời gian: 90 phút Câu 1: (2 điểm). Chức năng của prôtêin cấu trúc của prôtêin thể thay đổi do những nguyên nhân nào? Câu 2: (2 điểm). Tế bào thực vật hai loại bào quan cùng tổng hợp ATP . a, Đó là bào quan nào? b, Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp sử dụng ATP ở các bào quan đó . Câu 3: (3 điểm). Các câu sau đúng hay sai, giải thích? a, Mỗi tế bào đều màng tế bào, tế bào chất, các bào quan nhân . b, Tế bào thực vật thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp, ti thể, trung thể nhân. c, Tế bào thực vật khác tế bào động vật thành tế bào, không bào, lục lạp chứa diệp lục. d, Tế bào thực vật lục lạp. e, Vi khuẩn lam hấp thụ năng lợng ánh sáng mặt trời nhờ sắc tố diệp lục trong lục lạp . g, Chỉ tế bào vi khuẩn thực vật mới thành tế bào. h, Các loại đất chua thờng rất giàu dinh dỡng. i, Độ ẩm không khí càng cao ,sự thoát hơi nớc càng nhanh. k, Sự hình thành tế bào ung th do vi sinh vật đều do vi rút. l, Vi rút không phải là sinh vật . Câu 4: (3điểm) a, Tại sao cây phát triển tốt trên đất nhiều mùn ? b, Phân biệt hô hấp hiếu khí lên men ở thực vật. Câu 5: (3 điểm) . Quá trình nhân đôi, sao mã dịch mã ở sinh vật nhân sơ nhân chuẩn khác nhau nh thế nào ? Câu 6: (4 điểm). ở một loài động vật ,cá thể đực thuộc giới đồng giao tử ,cá thể cái thuộc giới dị giao tử .Quá trình thụ tinh đã tạo ra một số hợp tử với tổng số NST đơn là 2496, trong đó 1 13 là NST giới tính với số NST giới tính X gấp 3 lần số NST Y . a, Xác định số cá thể đực cá thể cái đợc hình thành từ nhóm hợp tử nói trên ? Biết rằng tỉ lệ phát triển từ hợp tử trở thành cá thể đực là 50%, cá thể cái là 25%. b, Để đủ số giao tử thoả mãn quá trình thụ tinh tạo ra tổ hợp nói trên , môi trờng tế bào đã phải cung cấp 31200NST đơn cho quá trình giảm phân tạo tinh trùng 19968 NSTđơn cho quá trình giảm phân tạo tế bào trứng . Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng tế bào trứng ? c,Tính số NST giới tính bị hao phí trong quá trình hình thành nhóm cá thể trên? Câu 7: (3điểm). a, Phân biệt gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ sinh vật nhân chuẩn. b, Gen A đột biến thành gen a. Khi cặp gen Aa nhân đôi liên tiếp 4lần thì số Nu môi trờng cung cấp cho gen a ít hơn gen A là 30Nu. Dạng đột biến xảy ra với gen A là gì? Hậu quả của dạng đột biến này thể gây nên đối với phân tử prôtêin do gen a tổng hợp? __________hết___________ (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. ) Đáp án chấm môn sinh học 12, vòng I. Nội dung Điểm Câu1 (2điểm) _Chức năng của prôtêin: a, Là thành phần cấu tạo nên tế bào b, Dự trữ các axít amin c,Vận động d, Điều hoà hoạt động thể e, Bảo vệ thể g, Xúc tác các phản ứng sinh hoá h, Giúp tế bào thu nhận tín hiệu từ môi trờng 1,5đ _ Prôtêincó thể thay đổi cấu trúc do: Nhiệt độ cao hoặc độ PH của môi trờng thay đổi 0,5đ Câu 2 (2 điểm) -a, Đó là ti thể lạp thể 0,5đ b, Ti thể -ATP đợc tổng hợp ở màng trong của ti thể -Năng lợng sinh ra từ ôxihoá chất hữu -ATP đợc sử dụng cho mọi hoạt động sống Lạp thể -ATP đợc tổng hợp ở ngoài màng tilacoit -Năng lợng sinh ra từ photôn ánh sáng -ATP sử dụng trong pha tối 1,5đ Câu 3 (3 điểm) a, Sai : vì tế bào nhân sơ cha nhân g, Sai : vì nấm , một số côn trùng nh tôm ,cua, cũng thành tế bào Mỗi ý đúng 0.3 điểm b, Sai :vì tế bào thực vật bậc cao không trung thể h, Sai : vì đất chua nhiều ion H + sẽ đẩy các ion khoáng nh Ca ++ ,K + , ra khỏi bề mặt hạt keo đất các ion này bị rửa trôi xuống tầng đất sâu do đó đất chua thờng nghèo dinh dỡng. c, Sai : vì tế bào 1 số động vật, nấm , cũng thể thành tế bào , KiÓm tra tiÕng anh líp 10 c¬ b¶n- 001 đ áp án : ABCADCDADCACADADBDBDCCBCBCAACACDCBDCDCCC Listen and answer the following questions Câu 1: Where does Hans come from? A. He comes from Switzerland. B. He comes from Swiss C. He comes from Germany D. He comes from England Câu 2: What does he do? A. He is a French teacher B He’s a ski-instructor C. He is a doctor D He is a trainer Câu 3: Where does he work in summer? A. He plays football B He teaches skiing C. He works in a sports shop D He play sport Câu 4: What does he do in winter? A. He teaches skiing B He plays football C. He works in a sports shop D He play sport Câu 5: When does he play football? A. In winter B In the morning C. In summer D In his leisure time Câu 6: Choose the correct answer: my brother …………….about 15 minutes after lunch everyday A. Have a nap B. Had a nap C. Takes a nap D. Took a nap Câu 7: Choose the underlined word which is read differently from others A. humanity B. Mathematic C. Romantic D. Mature Câu 8: Choose the correct answer : That lesson is very ……………………… A. Interesting B. interest C. Interested D. Interests Câu 9: Choose the correct answer : ……water into the plot of land before ……and doing transplanting in very important A. To pump/harrow B. Pump / to harrow C. Pumping/ harrow D. Pumping / harrowing Câu 10: Choose the underlined word which is read differently from others A. Booked B. Hoped C. Played D. washed Câu 11: Choose the correct answer : Marie Curie made her humanitarian wish …………. A. Come true B. Comes true C. Coming true D. To come truth Câu 12: Find out the word which has the same meaning with the underlined word in the following sentence : Linh always has a very busy timetable for the whole week. A. Life B. Routine C. Schedule D. Holiday Câu 13: Choose the correct answer : There are a lot of …………… between regions A. Differences B. Different from C. Indifference D. Different Câu 14: Choose the underlined word which is read differently from others A. educate B. Stay C. Hate D. Bag Câu 15: Choose the correct answer: When the police man came, the thief A. Had already left B. Has already left C. Already leave D. Was already leaving Câu 16: Choose the correct answer : It is very difficult ………… this problem A. Solving B. Solve C. solves D. To solve Câu 17: Choose the correct answer: After dangerous minutes the plane …… gained ………. A. Slowly / high B. Slowly/ height C. Slow/ height D. Slowly/ heightly Câu 18: Choose the correct answer: Tom …breakfast before he ……to school yesterday morning A. Had had/ going B. Has had/ go C. Had had/ to go D. Had had/ went Câu 19: Choose the correct answer:; Marie Curie took ……… the position which her husband had obtained at the Sorbonne A. With B. Up C. In D. At Câu 20: Choose the correct answer : Hamlet was a …………….play A. Successful in B. Success C. Succeed D. Successful Câu 21: Choose the correct answer: They have …… money for a study tour abroad A. Intending save B. Intended to save C. intention of Saving D. Intend to save Câu 22: Find out the mistake in the following underlined words in this sentence :With what service was she awarded a Nobel prize in Chemistry? A. was she awarded B. in Chemistry C. With D. service Câu 23: Choose the correct sentence in the following sentences A. Tom prefers to drink coffee to tea B. Tom prefers to drink coffee rather than tea C. Tom would prefers to drink coffee to tea D. Tom prefers to drink coffee than tea Câu 24: Use the suggested words to complete the following sentences: Marie Curie / good / math / chemistry/ well. A. Marie Curie was very well at math and chemistry as good. B. Marie Curie was very well at math and chemistry as well. C. Marie Curie was very good at math and chemistry as well D. Marie Curie was very good in math and chemistry as better Câu 25: Choose the words which has the same meaning with the underlined word in this sentence : every peasant always has a chat with their fellows after hard-working days A. Ngày kiểm tra : Ngày …………… tháng ……… năm 2010 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I ( Bài số 1) TRƯỜNG THCS NHƠN BÌNH NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG ANH 6 ( Thời gian : 45 phút Không kể thời gian phát hoặc chép đề ) Họ tên HS : ……………………………………………………………………………………………………………… Lớp : 6A…… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Điểm bằng số Điểm bằng chữ Nhận xét của Giáo viên I. LISTENING Listen and complete the dialogue. (2.5 pts) Miss Hoa : Good morning, children. Children : (1)___________________, Miss Hoa Miss Hoa : How are you ? Children : We’re (2)__________, thank (3)_________. How are you ? Miss Hoa : I’m (4)____________ , thanks . Goodbye. Children : (5) _______________ II. READING Read and complete the passage then answer the questions. (2.5 pts) This is Lan. She is my classmate. She (1)__________ twelve (2)__________ old. (3)_____ is a student. She lives (4) _________ a house . There are three people in (5)__________ family. Her father (6)________ a doctor. He is forty . Her mother is (7)________ teacher. She (8) ___________ thirty five. Questions : 1. How many people are there in her family ? _______________________________________________________ 2. What does her father do ? _______________________________________________________ III. LANGUAGE FOCUS Make the questions from the following answers (2.5 pts) 1. _____________________________________? – I am astudent. 2. _____________________________________? - I’m thirteen. 3. _____________________________________? – I live in Qui Nhon. 4. _____________________________________ ? –There is one clock . 5. _____________________________________ ? – I’m fine , thanks IV. WRITING Arrange the word into the correct sentence :(2.5 pts) 1. not / are / those / books / my.  ________________________________________________________________ 2. your / engineer / sister / is / an ?  ________________________________________________________________ 3. her / is / ruler / that.  ________________________________________________________________ 4. Tan’s father / old / forty five / years / is.  ________________________________________________________________ 5. student / he / a / is .  ________________________________________________________________ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I ( Bài số 1 ) thơì gian làm bài 45 phút 1. MỤC TIÊU : A. + Nghe hiểu : Nghe hiểu bài dialogue giữa Miss Hoa and the children trang 15 nói về hoạt động đầu giờ học . B. + Đọc hiểu : Đọc hiểu một đoạn văn kể về gia đình Lan hoàn thành nó. C. + Kiến thức ngôn ngữ : Đặt câu hỏi dựa vào các câu trả lời cho sẵn.Và chọn từ đúng để hồn thành câu. D. + Viết : Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh , với những từ cho sẵn. II. MA TRẬN ( Bảng hai chiều ) NỘI DUNG Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL I. Listening 4 2,0 4 2,0 II. Reading 4 1.0 2 1.0 6 2,0 III. Language focus 4 2,0 8 2.0 12 4.0 IV. Writing 4 2,0 4 2,0 Tổng số 4 2,0 18 6.0 4 2,0 26 10 Answer key I. LISTENING Listen and complete the dialogue. (2.0 pts = 0,5 x 4 ) Miss Hoa : Good morning, children. Children : (1) Good morning , Miss Hoa Miss Hoa : How are you ? Children : We’re (2) fine, thank (3)you. How are you ? Miss Hoa : I’m (4)fine , thanks . Goodbye. Children : Bye II. READING Read and complete the passage then answer the questions. (2.0 pts) * ( Mỗi chổ điền đúng 0,25 điềm x 4 = 1.0 điểm ). This is Lan. She is my classmate. She (1)_is__ twelve years old. she is a student. She lives (2)in_ a house . There are three people in her family. Her father (3)is__ a doctor. He is forty . Her mother is a teacher. She (4)_is_ thirty five. * Trả lời đúng mỗi câu 0,5 điểm x 2 = 1.0 ) 1) There are three 2) ✞ S GD- T V NH PHÚC NG THPT LI N S N TR ( LUY N 001) ✟ ✠ ✟ THI THPT QU C GIA N M 2016 MÔN THI: TI NG ANH Th i gian: 90 phút ✍ ✏ Ơ ✡ ☛ ☞ ✟ ✍ ✑ ✒ ✓ ✎ ✗ ✖ PH N TR C NGHI M (8 i m) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A drought B fought C brought D bought B destroys C occurs D prevents Question 2: A builds ✔ ✕ ✎ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stre ss in each of the following questions Question 3: A include B achieve C replace D comment Question 4: A comfortable B attractive C secretive D necessary Question 5: A appearance B telephone C government D leadership Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet t o indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: By the time their babies arrive, the Johnsons hope _ painting the nursery A have finished B finished C to finish D finish Question 7: This is a picture of a _ bus A red bright London B bright red London C London bright red D London red bright Question 8: Young people have become increasingly committed social activities A of B to C in D at Question 9: He to the doctor after the accident, but he continued to play instead A must have gone B needn’t have gone C shouldn’t have gone D should have gone Question 10: While everybody else in our class prefers working in groups, Mina likes working A on herself B on her own C of her own D in herself Question 11: Marie Curie, , was awarded a Nobel Prize for her work A was the scientist who discovered radium B whose scientific discovery of radium C the scientist discovered radium D the scientist who discovered radium Question 12: about gene-related diseases has increased is welcome news A Scientific knowledge B It was scientific knowledge C Though scientific knowledge D That scientific knowledge Question 13: he arrived at the bus stop when the bus came A Hardly had B No sooner had C No longer has D Not until had Question 14: _, the young mother appeared visibly very happy after the birth of her child A Tired as she was B She was tired C As tired D Despite tired Question 15: John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents He asked a local passer-by the way to the post-office Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?” - Passer-by: “ _” A Not way, sorry B Just round the corner over there C Look it up in a dictionary! D There’s no traffic near here Question 16: I knew they were talking about me they stopped when I entered the room A because B so that C despite D therefore Question 17: Lora has just bought a new skirt that she likes very much Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange - Jane: “You look great in that red skirt, Lora!” - Lora: “ _” A No, I don't think so B Oh, you don't like it, you? C Thanks, I bought it at Macy’s D Thanks, my mum bought it Question 18: This is the most difficult job I have ever tackled A by rights B by all means C by far D by the way Question 19: He till the early hours of the next morning listening to pop music BY  ✁ ✄ BÌNH THPT LI N S N, L P TH CH, V NH PHÚC, www.violet.vn/quocbinh72 ✂ ☎ ✆ ✝ A took me up B kept me up C caught me up D held me up Question 20: His answer was so confusing that it hardly made A meaning B interpretation C intelligibility D sense Question 21: My father sometimes the washing up after dinner A washes B takes C makes D does Question 22: Waste paper can be used again after being A produced B recycled C wasted D preserved Question 23: Since has been so poor, the class has been closed A attendance B attendant C attending D attendee Question 24: He was too sure of himself to pay to the ... nine hundred miles NOT 900 13 North/ N Africa NOT Africa 14 A 15 C 16 , 17 & 18 B, C, E (in any order) 19 & 20 B, D (in any order) Section 21 (on) Friday 22 Biology 23 57/ fifty-seven (books) 24... venues the rounded development of children Tapescripts for IELTS Listening Sample Answer: (Click the button to Show/ Hide Answers) Section 1 Black 2085 9456 13 09 2020BD July 6, & B, D, F (in any order)... phí Questions 11 -13 Write NO MORE THAN T THREE WoORDS for each answer Expedition Across Attora Mountains Leader: Charles Owen Prepared a (11 ) for the trip Total length of trip (12 ) Climbed
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS Listening Sample 1 có Tapescripts và đáp án, IELTS Listening Sample 1 có Tapescripts và đáp án, IELTS Listening Sample 1 có Tapescripts và đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay