Cách sử dụng Facebook trong giảng dạy để đạt được hiệu quả tốt nhất

2 35 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 18:02

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Người trình bày : Trần Đình Tuấn GiaoGiao tiếptiếp làlà quáquá trìnhtrình truyềntruyền thôngthông tintin giữagiữa haihai hayhay nhiềunhiều ngườingười nhằmnhằm đạtđạt đượcđược mộtmột mụcmục đíchđích nàonào đóđó ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa giaogiao tiếptiếp  NhậnNhận thứcthức tiêutiêu cựccực vềvề bảnbản thânthân  HayHay đỗđỗ lỗilỗi chocho ngườingười kháckhác  NhậnNhận thứcthức kháckhác nhaunhau  ThờiThời giangian khôngkhông phùphù hợphợp  ThiếuThiếu kỹkỹ năngnăng  KhôngKhông mởmở rộngrộng cáccác kiếnkiến thứcthức củacủa cácá nhânnhân NguyênNguyên nhânnhân giaogiao tiếptiếp kémkém  CóCó thứthứ tựtự rõrõ ràngràng  CóCó cảmcảm xúcxúc,, lênlên giọnggiọng xuốngxuống giọnggiọng phùphù hợphợp vớivới bốibối cảnhcảnh củacủa câucâu chuyệnchuyện  DùngDùng cáccác từtừ nốinối đểđể tạotạo sựsự liênliên kếtkết hayhay chuyểnchuyển ýý  LuônLuôn giữgiữ nụnụ cườicười vàvà biếtbiết cáchcách khenkhen ngợingợi hợphợp lýlý  ĐồngĐồng cảmcảm –– làmlàm rõrõ –– đưađưa giảigiải pháppháp  CóCó chínhchính kiếnkiến trongtrong lúclúc traotrao đổiđổi VớiVới vaivai tròtrò củacủa ngườingười nóinói  KhiKhi thựcthực hiệnhiện cáccác quanquan hệhệ giaogiao tiếptiếp đềuđều mongmong muốnmuốn,, tintin tưởngtưởng hoặchoặc hyhy vọngvọng rằngrằng thôngthông quaqua việcviệc giaogiao tiếptiếp cócó thểthể đạtđạt đượcđược mộtmột lợilợi íchích nàonào đóđó chocho mìnhmình  NhữngNhững ngườingười tiếptiếp xúcxúc vớivới chúngchúng tata thườngthường ítít chuẩnchuẩn bịbị trườngtrường hợphợp màmà họhọ khôngkhông đạtđạt đượcđược lợilợi íchích  TháiThái độđộ bựcbực tứctức,, buồnbuồn bãbã,, chánchán nảnnản,, mấtmất lònglòng tin,tin, tỏtỏ tháithái độđộ bấtbất hợphợp táctác thậmthậm chíchí lănglăng nhụcnhục,, chửichửi bớibới chúngchúng tata ĐảmĐảm bảobảo lợilợi íchích củacủa cáccác bênbên thamtham giagia  HiểuHiểu tâmtâm lýlý củacủa ngườingười đốiđối diệndiện bằngbằng cáchcách tìmtìm hiểuhiểu kỹkỹ  TrongTrong quáquá trìnhtrình giaogiao tiếptiếp phảiphải luônluôn chúchú ýý đếnđến sựsự hàihài hòahòa  TrongTrong trườngtrường hợphợp ngườingười kiakia bịbị thiệtthiệt thìthì cũngcũng cầncần cócó tháithái độđộ thôngthông cảmcảm vàvà chiachia sẻsẻ chứchứ khôngkhông nênnên hiếuhiếu thắngthắng hoặchoặc thờthờ ơơ CáchCách thứcthức đảmđảm bảobảo lợilợi íchích củacủa cáccác bênbên  MongMong muốnmuốn củacủa cáccác bênbên giaogiao tiếptiếp thìthì nhiềunhiều nhưngnhưng đápđáp ứngứng vàvà thỏathỏa mãnmãn nhữngnhững yêuyêu cầucầu đóđó lạilại chỉchỉ cócó hạnhạn  LàmLàm chocho đốiđối tượngtượng hiểuhiểu vàvà chấpchấp nhậnnhận thựcthực tếtế ngayngay cảcả khikhi mụcmục đíchđích củacủa họhọ khôngkhông đạtđạt  TìmTìm thấythấy nhữngnhững mụcmục tiêutiêu chungchung,, nhữngnhững lợilợi íchích chungchung vàvà trêntrên cơcơ sởsở đóđó cócó thểthể cùngcùng nhaunhau tìmtìm rara nhữngnhững giảigiải pháppháp cócó thểthể làmlàm hàihài lònglòng tấttất cảcả cáccác bênbên HướngHướng đếnđến giảigiải pháppháp tốitối ưuưu  TrangTrang phụcphục cácá nhânnhân  CáchCách chàochào hỏihỏi  TưTư thếthế trongtrong giaogiao tiếptiếp  NóiNói năngnăng trongtrong giaogiao tiếptiếp  VănVăn hóahóa chuẩnchuẩn mựcmực  ĐàngĐàng hoànghoàng CácCác thànhthành tốtố củacủa việcviệc giaogiao tiếptiếp lịchlịch sựsự  ThànhThành thậtthật chúchú ý ý  LuônLuôn tươitươi cườicười  NhớNhớ kỹkỹ têntên ngườingười đốiđối diệndiện  BiếtBiết nghenghe ngườingười kháckhác nóinói chuyệnchuyện, , khuyếnkhuyến khíchkhích họhọ nóinói vềvề họhọ  Cho Cho ngườingười kháckhác thấythấy sựsự quanquan trọngtrọng củacủa họhọ CáchCách tạotạo thiệnthiện cảmcảm trongtrong giaogiao tiếptiếp  MâuMâu thuẫnthuẫn làlà sựsự biểubiểu hiệnhiện bằngbằng lờilời hoặchoặc khôngkhông bằngbằng lờilời vềvề sựsự bấtbất đồngđồng ýý kiếnkiến giữagiữa cácá nhânnhân hayhay tậptập thểthể  TáchTách cácá nhânnhân rara khỏikhỏi vấnvấn đềđề,, khôngkhông đểđể cảmcảm xúcxúc riêngriêng tưtư chichi phốiphối  ThườngThường aiai cũngcũng nghĩnghĩ làlà mìnhmình đúngđúng –– VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách sử dụng Facebook giảng dạy để đạt hiệu tốt Rất nhiều giáo viên, nhân viên tranh cãi công cụ tốt cho giáo dục liên quan đến lạm dụng mà kiểm soát trẻ Thậm chí, nhiều người lo ngại sử dụng facebook lợi bất cập hại Nhưng thực tế, thay cấm trẻ sử dụng, ta hướng dẫn trẻ sử dụng cách hiệu Có thể thấy giới trẻ ngày có tài khoản facebook Thậm chí coi mạng xã hội phổ biến nhất, giáo viên biết cách sử dụng hoạt động đa dạng, chắn lôi tham gia học sinh Các giáo viên dùng để chia sẻ tài liệu phù hợp với khóa học, thảo luận quan điểm, đưa yêu cầu, gợi ý cung cấp phản hồi Rất nhiều giáo viên, nhân viên tranh cãi công cụ tốt cho giáo dục liên quan đến lạm dụng mà kiểm soát trẻ Thậm chí, nhiều người lo ngại sử dụng facebook lợi bất cập hại Nhưng thực tế, thay cấm trẻ sử dụng, ta hướng dẫn trẻ sử dụng cách hiệu Và thực tế chứng mình, mạng xã hội trở thành công cụ tích cực lôi cho việc giảng dạy Bây thử nghiệm số cách hiệu mà giáo viên sử dụng qua facebook lớp học: Tạo nhóm Facebook cho lớp học bạn Bằng việc tạo nhóm thêm bạn bè học sinh bạn vào bạn thường xuyên liên lạc với học sinh cách hiệu Điều cho phép bạn chia sẻ tập cách chi tiết, đưa dàn ý thông tin quan trọng khác Nếu bạn muốn bắt đầu dự án cho lớp học, bạn chia sẻ thông tin chi tiết nhóm thành viên nhóm tiếp cận Dưới ví dụ: Bạn giáo viên dạy môn văn, bạn cung cấp tập việc đưa mẹo điểm hướng dẫn cho người học qua facebook lớp Sau tất cả, viết gợi ý điểm chính, học sinh cảm thấy dễ dàng nhiều làm việc Bạn post tập nhà lên nhóm Bằng cách học sinh không gặp trục trặc chúng quên không ghi ghi không đầy đủ lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chia sẻ video liên quan đến môn học bạn Tính ưu việt mạng xã hội khả chia sẻ thông tin… video dễ dàng chia sẻ rộng rãi mạng facebook Vì vậy, bạn chia sẻ video thú vị liên quan đến môn học, bạn lôi học sinh tham gia vào việc học Có hai điều bạn làm: ✓ Tạo video bạn Cố gắng giữ video ngắn tốt, hấp dẫn hài hước Điều khiến học sinh không cảm thấy ngại xem chúng Nếu video bạn dài, bạn khiến học sinh cảm thấy nhàm chán xem ✓ Bạn chia sẻ video từ kênh YouTube với nguồn kiến thức phong phú Bạn có dễ dàng tìm thấy video liên quan đến chủ đề thể thao, thiết kế, ngôn ngữ, nấu ăn, khoa học, toán… để phục vụ cho việc giảng dạy Lôi kéo tham gia cha mẹ Bạn nhờ phụ huynh tham gia vào group nhóm facebook Cách cho phép cha mẹ giám sát trình học Khi bạn giao tập, phụ huynh thấy Bằng việc phụ huynh tham gia vào nhóm bạn, bạn hỗ trợ phụ huynh cách giao tiếp làm việc Điều bắt buộc học sinh phải nỗ lực trì thái độ học tập tốt Học sinh dễ dàng việc tìm hỗ trợ, giúp đỡ Sử dụng Facebook giúp học sinh có hội tương tác với giáo viên cải thiện việc học cách nhanh chóng hiệu Ví dụ, sau bạn giao tập cho học sinh, vài học sinh thắc mắc Giáo viên học sinh khác giúp học sinh việc trẻ lời thắc mắc Bằng cách học sinh tìm giúp đỡ tức mà không cần phải chờ đợi cách không cần thiết Sử dụng câu hỏi phiếu thăm dò để giáo dục đưa quan điểm Sử dụng đặc trưng cho phép bạn giáo dục học sinh nhận phản hồi cách hiệu Ví dụ, bạn dạy môn địa lý, bạn hỏi học sinh xác định địa điểm việc post lên địa điểm đưa lựa chọn khác Bạn hỏi học sinh chúng muốn thảo luận học sau Phương pháp chắn giúp bạn lôi học sinh Tôi không nghĩ Facebook đơn mạng xã hội Nó công cụ hữu ích tích cực giáo viên sử dụng trình giảng dạy [...]... t v vi c giao ti p không hi u qu mà mình ã tr i qua Các k năng giao ti p cơ b n • Nói: giao ti p b ng cách nói chuy n tr c ti p ho c qua i n tho i • Vi t: giao ti p qua hình th c vi t (vi t thư, thông báo, báo cáo) • ng x : b n giao ti p b ng nh ng gì b n th c t làm và cách b n th hi n như th nào • Nghe: nghe nh ng gì ngư i khác nói là m t ph n quan tr ng trong quá trình giao ti p Mô hình giao ti... ch giao ti p Vi c l p k ho ch giao ti p quy t công c a vi c giao ti p Các y u t quy t nh n m c b n cho vi c giao ti p? • Ki • Ki •M •M n th n th c c nh m t n a thành chu n b trư c c a c và kinh nghi m b n thân; c và kinh nghi m ngư i giao ti p v i b n; ph c t p c a thông i p; nghiêm tr ng n u giao ti p không hi u qu L p k ho ch giao ti p Nh ng nguyên t c cơ b n: • Why (t i sao)? T i sao b n ph i giao. .. ích giao ti p • What (cái gì)? B n s giao ti p v cái gì? Xác nh rõ ràng, chính xác và y n i dung thông tin c n giao ti p • Who (ai)? B n s giao ti p v i ai? - H là ai? - Ki n th c, trình , kinh nghi m th nào? - H có hi u bi t gì v n i dung công vi c b n mu n giao ti p v i h ? - Quan h gi a b n v i h như th nào? L p k ho ch giao ti p • How (như th nào)? B n s giao ti p như th nào? Xác nh phương pháp giao. .. p Nên ti n hành giao ti p b ng cách g p m t tr c ti p, i n tho i hay qua thư t , fax, email, tin nh n, chat … • When (khi nào)? Khi nào nên giao ti p? Xác nh th i gian t t nh t ti n hành giao ti p • Where ( âu)? Nên giao ti p âu? Xác nh a i m giao ti p thích h p K năng nói Bao g m: - Ngôn ng - Phi ngôn ng Ngôn=nói Ngôn ng là h th ng nh ng t dùng làm phương ti n giao ti p Hi u qu giao ti p b ng ngôn...M c tiêu giao ti p M c tiêu giao ti p: Giao ti p các ý tư ng và thông tin c a chúng ta n ư c v i ngư i khác và h hi u cũng như s th c hi n theo Giao ti p ưa nh ng suy nghĩ và hành ng c a con ngư i l i g n nhau hơn nh m t ư c m c tiêu Các nguyên nhân giao ti p không hi u qu Các nguyên nhân giao ti p không hi u qu : • thông i p sai; • phương pháp giao ti p sai; • g i không úng... hình giao ti p-Con ngư i Ngư i g i ch n cách giao ti p i p n ngư i nh n: • g i như th nào; • t ng nào; • di n t ra sao g i thông Mô hình giao ti p-Thông tin Ch n cách giao ti p nào? • Tùy thu c vào quan h c a s p v i nhân viên • M i cách giao ti p có th gây ra nh ng ph n ng khác nhau C n nh n th c trư c nh ng ph n ng có th có t ngư i khác • Suy nghĩ thêm v hoàn c nh, v.v ng cơ th c s , lý do, Mô hình giao. .. ti p Mô hình giao ti p: Thông tin Ph n h i Mô hình giao ti p Nh ng y u t liên quan n quá trình giao ti p: Thông tin: Chúng ta giao ti p vì mu n chuy n t i hay ti p nh n thông tin Con ngư i: Ngư i g i và ngư i nh n thông tin Ph n h i: Dư i d ng hành ng t c thì ho c l i nói ho c m t s d ng khác ch ng t r ng ã nh n ư c và hi u thông tin Mô hình giao ti p-Thông tin Thông tin: N i dung c a giao ti p, còn... giao ti p-Ph n h i Thư ng chúng ta nghĩ r ng mình ã hoàn thành quá trình giao ti p ch b ng vi c g i n ngư i khác m t s thông tin Chúng ta t cho r ng vi c “g i” này s d n ng n hành “M t l i cơ b n và thư ng xuyên m c ph i ó là cho r ng nh ng gì chúng ta bi t thì ngư i khác cũng bi t” C Northcote và Nigel Rowe Mô hình giao ti p-Ph n h i Ví d : M t thành viên m i ‘TV’ trong nhóm ư c nhóm trư ng ‘NT’ giao. .. th c hi n theo mô hình giao ti p mà chúng ta ã ưa ra trư Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 – Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 537 5995 Fax: 04 3 537 6006 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Trong từ điển từ “thuyết trình” cĩ rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo nghĩa xuất phát từ “trình bày” cĩ nghĩa là “đưa cho ai đĩ một cái gì đĩ – nĩi điều gì đĩ với ai đĩ” hoặc giao tiếp với ai đĩ. “Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và cĩ thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là: Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị … Nĩi: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nĩi đĩ là: • Một bài giới thiệu sản phẩm/bán hàng tốt • Tổ chức cuộc họp 1- Giới thiệu sản phẩm và bán hàng 1.1- Các đặc điểm của một bài phát biểu hiệu quả - Cĩ mục đích/chức năng rõ ràng: Trước khi tiến hành giới thiệu về sản phẩm hoặc bán hàng, mục đích/chức năng của bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ bảo đảm một cơ hội tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả thuyết trình. Cĩ bốn mục đích và chức năng chính của một bài phát biểu. 1. Chức năng thơng báo: Cung cấp thơng tin về sản phẩm dịch vụ và các vấn đề liên quan. 2. Chức năng thuyết phục: Nhằm đạt tới kết quả bắt buộc người nghe phải nghe theo 3. Chức năng kiểm sốt: Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc mục đích 4. Chức năng kết hợp: Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu chung của bài trình bày. Bất kỳ bài giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng nào đều phải cĩ ít nhất một trong các chức năng chủ yếu trên hoặc một chức năng chủ yếu và kết hợp với các chức năng thứ yếu khác nữa. www.vctel.com/www.vanchung.vn 1 Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung Địa chỉ: 157 – Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04 3 537 5995 Fax: 04 3 537 6006 - Được chuẩn bị chu đáo: Càng chuẩn bị chu đáo càng tăng sức thuyết phục. Một trong những nguyên tắc cơ bản là “khơng phải tình bày những gì bạn muốn mà trình bày những gì họ muốn nghe”. Mặc dù chủ đề bài phát biểu hay hoặc dở, thì người phát biểu lúc nào cũng phải tuân thủ chiến lược “chuẩn bị”. Được chuẩn bị sẽ giảm được mức độ sợ hãi. - Nội dung: Nội dung của bất kỳ bài phát biểu nào cần phải theo thứ tự logic. Hơn thế nữa, bài phát biểu phải được trình bày một cách rõ ràng với thơng tin đầy đủ. Điều đĩ sẽ tạo ra ham muốn lắng nghe và hiểu được ý của người trình bày. Để cĩ thể đạt được những khả năng đĩ, thì việc chuẩn bị là vơ cùng quan trọng. Nội dung sẽ bao gồm 3 phần và chia thời gian bài phát biểu theo tỷ lệ. Đĩ là: + Giới thiệu - Mục đích phát biểu - Tạo nên sự hồ hợp - Giới thiệu chủ đề bài phát biểu + Trình bày các điểm chính: Các điểm chính với chi tiết giải thích hoặc tương phản + Hiển thị dưới dạng hình ảnh minh hoạ để tăng cường thêm cho nội dung trình bày. LỜI MỞ ĐẦU Quản lí nhà nước là hoạt động của nhà nước trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng cơ bản của nhà nước, mỗi lĩnh vực đều có một ngành luật đi kèm theo. Lĩnh vực nào cũng đều giữ một vai trò nhất định, vì thế không thể không nói về lĩnh vực hành pháp. Song song với hành pháp là Luật hành chính, đây là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lí hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Quản lí hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động quản lí của nhà nước, quản lí thế nào đểđược hiệu quả tốt nhất thì lại phụ thuộc vào các đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước. NỘI DUNG Quản lí hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của Nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước( chính phủ và các cơ quan chính quyền địa phương các cấp), có nội dung là đảm bảo sự chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dụng kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính – chính trị. Đặc điểm của quản lí hành chính nhà nước: Thứ nhất, Quản lí hành chính nhà nước mang tính điều hành và chấp hành Tính điều hành và chấp hành của hoạt động quản lí hành chính nhà nước được thể hiện trong những việc này được tiến hành trên cơ sở pháp luật và nhằm mục đích thực hiện pháp luật, cho dù đó là hoạt động sáng tạo của chủ thể quản lí thì cũng không được vượt qua khuôn khổ của phá luật, điều hành cấp dưới, trực tiếp áp dụng pháp luạt hoặc tổ chức những hoạt động thực tiễn trên cơ sở quy định cuả pháp luật nhằm hiện thực hóa pháp luật. Tính chấp hành của hoạt động quản lí nhà nước được thể hiện ở sự thục hiện trên thực tế các văn bản pháp luật, hiến pháp, nghị quyết và pháp lệnh của cơ quan lập pháp (cơ quan dân cử) Tính điều hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thể hiện ở chổ là để đảm bảo cho các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực được thực hiện trên thực tế thì các chủ thể của quản lý hành chính nhà nước phải tiến hành các hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đối tượng quản lí thuộc quyền Ðể đảm bảo sự thống nhất của hai yếu tố này đòi hỏi rất nhiều yêu cầu. Trong đó, quản lý hành chính nhà nước trước hết phải bảo đảm việc chấp hành văn bản của cơ quan dân cử đaị diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, từ đó mà thực hiện quản lý điều hành .Mọi hoạt động chấp hành và điều hành đều phải xuất phát từ mục đích nhằm phục vụ cho nhân dân, đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân về mọi mặt, tương ứng với các lĩnh vực trong quản lý hành chính nhà nước. Thứ hai, hoạt động quản lí hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước Bằng việc ban hành văn bản, chủ thể quản lý hành chính nhà nước thể hiện ý chí của mình dưới dạng các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm định hướng cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật; dưới dạng quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước và của cấp trên thành những quy định chi tiết để có thể triển khai thực hiện trong thực tiễn; dưới dạng các mệnh lệnh cá biệt nhằm áp dụng pháp luật vào thực tiễn, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ quản lý; dưới những dạng mệnh lệnh chỉ đạo cấp dưới trong hoạt động,nhằm tổ chức thực hiện pháp luật trong thực tiễn; dưới dạng những thông tin hướng dẫn đối lập với cấp dưới nhằm đảm bảo sự thống nhất, có hệ thống của bộ máy hành chính nhà nước. Bên canh đó, quyền lực nhà nước còn thể hiện trong việc các chủ thể có thẩm quyền tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo đảm thực hiện ý chí nhà nước, như các biện pháp về tổ chức, về kinh tế, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục cưỡng chế … Chính những biện pháp này là sự thể hiện tập trung và rõ ********@******** ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY SINH HỌC CÓ HIỆU QUẢ Người viết đề tài: ??? Địa chỉ : Năm học 2008 - 2009 I- PHẦN MỞ DẦU I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. C s lý lun: - Thế kỷ XXI- thế kỷ của sự phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc và những thách thức bị tụt hậu trên con đờng tiến lên CNXH đòi hỏi các nhà trờng phải đào tạo nên những con ngời lao động mới: thông minh, sáng tạo. - Cụng ngh thụng tin bt u c s dng Hoa K vo nm 1995, sau ú bt u c ph bin rng rói trờn ton th gii. Cỏc giỏo viờn ca nhiu trng ca cỏc nc cú nn giỏo dc tiờn tin t lõu ó s dng nhng chc nng ca cụng ngh thụng tin vo trong ging dy. - Do s phat triờn nh vu bóo cua khoa hoc cụng nghờ thi cai mi hụm nay se nhanh chong tr thanh cai cu cai lac hõu cua ngay mai. ờ thc hiờn nhiờm vu day hoc thi nha trng phai luụn ụi mi vờ t duy lõn phng phap day hoc ờ cac em co thờ tiờp thu bai mụt cach t nhiờn va nhe nhang. - Trong định hớng về phơng pháp và thiết bị dạy học Sinh học bậc THPT, sách GK phân ban mới, Bộ GD- ĐT chỉ rõ: "Cần xây dựng những băng hình, đĩa CD, phần mềm máy vi tính tạo thuận lợi cho giáo viên giảng dạy những cấu trúc, quá trình sống ở cấp tế bào, phân tử và các cấp trên cơ thể. Trích:SGV SH Ban KHXH&NV Bộ sách thứ nhất-NXBGD-2003. "Sinh học là khoa học thực nghiệm, phơng pháp dạy học gắn bó chặt chẽ với thiết bị dạy học, do đó dạy Sinh học không thể thiếu các phơng tiện trực quan nh mô hình, tranh vẽ, mẫu vật, phim ảnh ". Trích: SGV SH BanKH TN Bộ sách thứ hai-NXBGD-2003. Nh vậy, một trong những hớng để đổi mới phơng pháp dạy học đó là tăng cờng việc sử dụng các phơng tiện dạy học hiện đại. I.1.2. C s thc tin: - Xuõt phat t tinh hinh thc tờ õt nc ang trờn a phat triờn khoa hoc cụng nghờ va ky thuõt muụn cụng nghiờp hoa va hiờn ai hoa õt nc thi khụng thờ thiờu viờc nhanh chong tiờp thu nhng thanh tu khoa hoc cụng nghờ hiờn ai cua thờ gii. - ở các trờng THCS nói chung và trờng THCS Tiờn Lóng nơi hiện tôi đang công tác nói riêng đã và đang từng bớc đợc tăng cờng trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho các phòng học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Bởi vậy, việc thiết kế các bài giảng với sự trợ giúp của công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học đang đợc rất nhiều giáo viên quan tâm. - Bờn cnh vic s dng cỏc thit b dy hc, vic khai thỏc v ng dng cỏc phng tin dy hc hin i trong dy v hc li cng cn thit hn vỡ no giỳp cho giỏo viờn tin gn ti phng phỏp dy hc tiờn tin trờn th gii. Bờn cnh s thay i mi ca sỏch giỏo khoa ,phng phỏp dy hc, thit b dy hc giỳp cho hc sinh c rốn luyn, phỏt trin t duy, tng lai c rốn luyn thnh con ngi nng ng; sỏng to, phỏt trin ton din v ỏp ng c yờu cu ngy cng phỏt trin ca xó hi. I.2. Mc ớch nghiờn cu: - Nõng cao phng phỏp ging dy cho giỏo viờn, t ú nõng cao cht lng dy v hc. - To cơ sở cho việc giáo viên vận dụng CNTT vào từng bài giảng dạy và học tập b môn sinh hc đạt kết quả cao. - Phỏt huy c tớnh t giỏc, tớch cc v t lc, tớnh ch ng sỏng to. Hc sinh t tỡm kin thc di s t chc v ch o ca giỏo viờn, kin thc thu c s tr thnh ti sn ca cỏc em. I.3. Thi gian - a im: I.3.1. Thi gian: - p dng trong quỏ trỡnh ging dy sinh hc khi 6 (nm 2008 - 2009). I.3.2. a im: - Trng THCS Tiờn Lóng. I.3.3. Phm vi ti: I.3.3.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Một vài kinh nghiệm sử dụng CNTT vào trong giảng dạy sinh học có hiệu quả. I.3.3.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu: Trường THCS Tiên Lãng - Tiên Yên - Quảng Ninh. I.3.3.3. Giới hạn về khách thể khảo sát: Học sinh lớp 6. I.4. Phương pháp nghiên cứu: - Đọc, nghiên cứu tài liệu công văn, tài liệu PowerPoint. - ... cần phải chờ đợi cách không cần thiết Sử dụng câu hỏi phiếu thăm dò để giáo dục đưa quan điểm Sử dụng đặc trưng cho phép bạn giáo dục học sinh nhận phản hồi cách hiệu Ví dụ, bạn dạy môn địa lý,... nhóm bạn, bạn hỗ trợ phụ huynh cách giao tiếp làm việc Điều bắt buộc học sinh phải nỗ lực trì thái độ học tập tốt Học sinh dễ dàng việc tìm hỗ trợ, giúp đỡ Sử dụng Facebook giúp học sinh có hội... thiết kế, ngôn ngữ, nấu ăn, khoa học, toán… để phục vụ cho việc giảng dạy Lôi kéo tham gia cha mẹ Bạn nhờ phụ huynh tham gia vào group nhóm facebook Cách cho phép cha mẹ giám sát trình học Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng Facebook trong giảng dạy để đạt được hiệu quả tốt nhất, Cách sử dụng Facebook trong giảng dạy để đạt được hiệu quả tốt nhất, Cách sử dụng Facebook trong giảng dạy để đạt được hiệu quả tốt nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay