TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY CÁC LỚP KHỐI 3 NĂM HỌC 20172018

106 813 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:59

LỜI GIỚI THIỆU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo cho học sinh” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường Tiểu học. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng học sinh giáo dục, kĩ năng sống là vô cùng quan trọng. Môn giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh được trải nghiệm với cuộc sống nâng cao kĩ năng sống nhằm giáo dục con người sáng tạo toàn diện. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi trọng trong từng môn học; đồng thời trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau. Bằng hoạt động trải nghiệm của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình nên học sinh không những biết cách tích cực hoá bản thân, khám phá bản thân, điều chỉnh bản thân mà còn biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống và biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm” Để có tài liệu giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn: “Tập giáo án mẫu theo hướng trải nghiệm sáng tạo dạy học môn giáo dục ngoài giờ lên lớp dạy học sinh lớp 3 năm học 2017-2018” nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO ĐỊNH HƯỚNG: “TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO” MÔN HOẠT ĐỘNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 3. Trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU GIÁO DỤC HỌC ™&™ - TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO ĐỊNH HƯỚNG: “TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO” MÔN HOẠT ĐỘNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI NĂM HỌC 2017-2018 LỜI GIỚI THIỆU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo cho học sinh” giáo dục phổ thông Mà hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Tiểu học có ý nghĩa vô quan trọng hình thành nhân cách người nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống Để đạt mục tiêu đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu hiểu biết định nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường Tiểu học Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng học sinh giáo dục, kĩ sống vô quan trọng Môn giáo dục lên lớp giúp học sinh trải nghiệm với sống nâng cao kĩ sống nhằm giáo dục người sáng tạo toàn diện Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục, đó, hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn khác đời sống gia đình, nhà trường xã hội với tư cách chủ thể hoạt động, qua phát triển lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách phát huy tiềm sáng tạo cá nhân Trải nghiệm sáng tạo hoạt động coi trọng môn học; đồng thời kế hoạch giáo dục bố trí hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng, hoạt động mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ khác Bằng hoạt động trải nghiệm thân, học sinh vừa người tham gia, vừa người kiến thiết tổ chức hoạt động cho nên học sinh biết cách tích cực hoá thân, khám phá thân, điều chỉnh thân mà biết cách tổ chức hoạt động, tổ chức sống biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm” Để có tài liệu giảng dạy kịp thời sát với chương trình học, nghiên cứu biên soạn: “Tập giáo án mẫu theo hướng trải nghiệm sáng tạo dạy học môn giáo dục lên lớp dạy học sinh lớp năm học 2017-2018” nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục Trân trọng giới thiệu với thầy giáogiáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO ĐỊNH HƯỚNG: “TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO” MÔN HOẠT ĐỘNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI Trân trọng cảm ơn! Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường I.Mục tiêu : • HS hiểu biết truyền thống tốt đẹp nhà trường • Bồi dưỡng tình cảm yêu quý trường mình, tự hào HS nhà trường có ý thức phát huy truyền thống trường • Có thói quen thực nghiêm túc quy định nhà trường nề nếp học tập, kỷ luật, biết thực yêu cầu người HS trung học sở II.Nội dung hoạt động chủ điểm: 1.Tuần thứ : • Tổ chức lễ khai giảng năm học trang trọng thiết thực sở có chuẩn bị từ tháng • Thảo luận nội dung nhiệm vụ năm học 2.Tuần thứ hai : • Tiến hành tổ chức lớp, lựa chọn đội ngũ cán lớp cán chức năng, cán môn học • HS tự giới thiệu khả văn nghệ giới thiệu bạn có khả văn nghệ để lớp biết 3.Tuần thứ ba : • Nghe giới thiệu truyền thống trường ý nghĩa tên trường • Tiếp tục rèn luyện nề nếp kỷ luật, đôn đốc kiểm tra việc thực nội quy HS điều kiển đội ngũ cán lớp 4.Tuần thứ tư : • Tập hát quy định TUẦN : HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 Tổ chức đội ngũ cán lớp I.Yêu cầu giáo dục : • HS nắm cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ đội ngũ cán lớp • HS có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán lớp • Rèn luyện kỹ nhận nhiệm vụ kỹ tham gia hoạt động chung tập thể II.Nội dung hình thức hoạt động : 1.Nội dung : • Thành lập tổ nhóm lớp • Bầu đội ngũ cán lớp : lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, cán lớp • Xác định chức nhiệm vụ cán lớp • Cách thức làm việc đội ngũ cán lớp 2.Hình thức hoạt động : • Chỉ định đội ngũ cán lớp dựa vào học lực, chức vụ năm học trước • Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán lớp III.Chuẩn bị hoạt động : 1.Về phương tiện hoạt động : GVCN chuẩn bị : • Một sơ đồ cấu tổ chức lớp • Một ghi nhiệm vụ cán lớp, tổ cán chức • Các loại sổ ghi chép cán lớp 2.Về cách thức tổ chức hoạt động : GVCN : • Thông báo cho lớp yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức đội ngũ cán lớp • Nêu tiêu chuẩn chủ yếu người cán lớp dể HS chuẩn bị ý kiến lựa chọn đội ngũ cán lớp • Cử nhóm HS giúp GVCN kẻ sơ đồ cấu tổ chức lớp, viết bảng ghi nhiệm vụ cán lớp giấy khổ to viết mẫu cho loại sổ công tác cán lớp • Thống kế hoạch thời gian tiến hành IV.Tiến hành hoạt động : T NGƯỜI THỰC HIỆN 10’ GVCN NỘI DUNG Hoạt động 1: Giới thiệu • Giới thiệu cho lớp sơ đồ cấu tổ chức lớp :vị trí đội ngũ cán lớp, quan hệ chế hoạt động • Nêu nhiệm vụ loại cán lớp • Cho HS phát biểu ý kiến tiêu chuẩn chủ yếu cán lớp (GVCN ghi tóm tắt ý kiến lên 20’ GVCN bảng) Hoạt động 2: Lựa chọn • Cho HS xung phong  ghi tên lên bảng • Cho HS giới thiệu số bạn học  ghi tên lên bảng 6’ GVCN • Đưa ý kiến lựa chọn • Cho lớp biểu để có định cuối sau ghi tên HS chọn lên sơ đồ Hoạt động 3: Trao nhiệm vụ Lớp trưởng 7’ • Đội ngũ cán lớp mắt • Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán lớp, đồng thời Lớp trưởng trao sổ công tác hướng dẫn cách sử dụng cho em • Thay mặt đội ngũ cán lớp phát biểu ý kiến Hoạt động 4: Vui văn nghệ • Mời số bạn lên hát  số HS lên hát • Bắt hát cho lớp Cánh chim tuổi thơ Nhạc lời : Phan Long Hai cánh tay khéo léo đôi bàn chân xinh Em múa mềm mại bồ câu luyện trời cao xanh Hương lúa đưa ngào, táo chín thơm đầu cành Nắng soi gương nước lấp lánh, nâng cánh chim tuổi thơ bay xa Ai chắp đôi cánh trắng màu nắng đẹp cho chim Ai vẽ đôi mắt hiền giọt sương đậu cành cao lung linh Hương lúa đưa lành, táo chín thơm đầu cành (Gió lao xao tiếng hát, nâng cánh chim tuổi thơ bay xa)2 V.Kết thúc hoạt động : (2’) • GVCN nhận xét kết hoạt động” Tổ chức lựa chọn đội ngũ cán lớp” dặn dò nhắc nhở lớp đoàn kết, giúp đỡ đội ngũ cán lớp hoàn thành nhiệm vụ TUẦN : HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường I.Yêu cầu giáo dục : • HS nắm truyền thống nhà trường ý nghĩa truyền thống • Xác định trách nhiệm HS lớp việc phát huy truyền thống nhà trường • Xây dựng kế hoạch học tập hoạt động cá nhân lớp II.Nội dung hình thức hoạt động : 1.Nội dung : • Vài nét lịch sử hình thành phát triển trường • Truyền thống trường học tập, rèn luyện đạo đức thành tích khác 2.Hình thức hoạt động : • Trình bày lời, sơ đồ, bảng biểu, tranh ảnh … • Trao đổi, thảo luận III.Chuẩn bị hoạt động : 1.Về phương tiện hoạt động : a)GVCN chuẩn bị : • Một vài số liệu chủ yếu tổ chức nhà trường : tổng GV cán nhà trường; tổ môn; tổ chức đoàn thể nhà trường; tên thầy cô Ban giám hiệu; tổng phụ trách; tên thầy cô dạy lớp mình; tổng số HS trường • Các tư liệu chủ yếu truyền thống nhà trường TUẦN : 29 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 VẼ TRANH CHỦ ĐỀ: “CHÚNG EM YÊU HÒA BÌNH” I.MỤC TIÊU: -HS biết thể tình yêu hòa bình thông qua hình vẽ II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Bút chì,bút màu,giấy vẽ IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -Trước tuần GV phổ biến cho HS chủ đề vẽ tranh.Yêu cầu HS chuẩn bị ý tưởng vẽ phác thảo trước nhà GV gợi ý cho HS số nội dung tranh - HS chuẩn bị ý tưởng vẽ phác thảo trước nhà Bước 2:Vẽ hoàn thiện tranh -Đến lớp GV yêu cầu HS tô màu hoàn thiện tranh em vẽ Bước 3:trưng bày tranh -Sau HS tô màu hoàn thiện tranh mình,GV hướng dẫn HS trưng bày tranh xung quanh lớp học -HS xem tranh nghe tác gỉa trình bày nội dung tranh Bước :Đánh giá -GV HS lớp bình chọn tranh vẽ đẹp nhất,những tranh có ý nghĩa sâu sắc -Khen ngợi HS biết thể lòng yêu hòa bình qua tranh vẽ Bước :Củng cố nhận xét học -GV NX học TUẦN : 30 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 GẤP CHIM HÒA BÌNH I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Thông qua hoạt động gấp chim hòa bình giấy,nhằm: -Giáo dục HS lòng yêu hòa bình -Rèn cho HS tính kheó léo kiên nhẫn II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Giấy trắng giấy màu hình vuông khổ 22x22cm để gấp chim hòa bình,mỗi HS có 2-4 tờ IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Gấp chim hòa bình -GV giới thiệu ý nghĩa chim hòa bình việc gấp chim hòa bình giấy -Giới thiệu cho HS quan sát chim hòa bình giấy hoàn chỉnh -GV gấp mẫu trước lần để HS quan sát -GVyêu cầu HS đặt giấy bàn hướng dẫn HS thực thao tác gấp chim giấy -HS thực hành gấp chim giấy theo hướng dẫn GV -Sau gấp xong chim hòa bình lần thứ nhất,HS tiếp tục gấp tiếp chim khác Bước 2: Trưng bày sản phẩm -HS trưng bày sản phẩm gấp lên bàn -Cả lớp tham quan bình chọn chim hòa bình đẹp Bước :Đánh giá -GVNX kết làm việc HS ,khen ngợi HS gấp chim giấy đẹp -Nhắc HS lúc rỗi tranh thủ gấp nhiều chim hòa bình mang lại điều may mắn hạnh phúc cho người Bước :Củng cố nhận xét học -GV NX học Hướng dẫn học -Cho HS hoàn thành buổi sáng -GV nhắc nhở giúp đỡ HS yếu,bồi dưỡng HS giỏi -NX học TUẦN : 31 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 NGÀY HỘI HÓA TRANG I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -HS biết hóa trang thành thú,các nhân vật truyện cổ tích,thần thoại, mà em yêu thích -Phát triển tư sáng tạo ,óc thẩm mĩ cho HS -Tạo không khí vui vẻ ,phấn khởi lớp học,trường học II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp khối lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Các trang phục hóa trang(mặt nạ,quần áo,mũ,tóc giả,kính ) -Một số tiết mục văn nghệ IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -Trước tuần GV phổ biến cho HS kế hoạch tổ chức Lễ hội hóa trang.Yêu cầu HS chuẩn bị trang phục hóa trang mà em thích.GV gợi ý,giới thiệu cho HS số hướng hóa trang như: +Hóa trang thành thú như:vịt Donan,chuột Micky,thỏ,mèo,sư tử,gấu,hổ + Hóa trang thành nhân vật truyện cổ tích như:Bạch Tuyết,các lùn,cô Tấm,Bụt,công chúa,hoàng tử + Hóa trang thành nhân vật theo truyền thuyết dân gian như:chú Cuội,Hằng Nga,Thạch Sanh,Sơn Tinh -HS phụ huynh HS chuẩn bị trang phục hóa trang nhân vật mà em yêu thích Bước 2: Lễ hội hóa trang -Cả lớp hát : Lớp đoàn kết nhạc lời Mộng Lân -Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình Lễ hội -Lần lượt HS /nhóm lên trình diễn trang phục hóa trang mình.HS lớp đoán xem nhân vật nào.Sau chủ nhân giới thiệu nhân vật mà hóa trang -GV hướng dẫn lớp bình chọn trang phục hóa trang đẹp trang phục hóa trang ấn tượng -HS biểu diễn tiết mục văn nghệ -Kết thúc Lễ hội hóa trang,GV tổ chức cho HS xếp hàng biểu diễn vòng xung quanh sân trường khu vực trường đóng Bước :Củng cố nhận xét học -GV NX học TUẦN : 32 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 NGHE KỂ CHUYỆN VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM , THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -HS biết diễn biến ý nghĩa quan trọng chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống đất nước -HS biết tự haò chiến thắng 30/4 quân dân ta -Hiểu trách nhiệm thân phải học tập,rèn luyện để xứng đáng cháu dân tộc anh hùng II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp khối lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Tư liệu chiến thắng 30/4/1975 (tranh ảnh,băng hình ,nội dung thông tin) -Máy chiếu đa năng,các phương tiện nghe nhìn khác (nếu có điều kiện) -Một số tiết mục văn nghệ chủ đề hoạt động IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -GV liên hệ với cựu chiến binh quan quân địa phương để mời họ nói chuyện với HS trường hợp không mời GV cần tìm kiếm thông tin chuẩn bị kể cho HS -HS chuẩn bị số tiết mục văn nghệ chiến thắng 30/4 Bước 2:Kể chuyện chiến thắng 30/4/1975 -Văn nghệ chào mừng -Tuyên bố lí ,giới thiệu đại biểu -Báo cáo viên kể chuyện cho HS nghe ý kết hợp trình bày lời với sử dụng tranh ảnh,băng hình minh họa -HS nêu câu hỏi muốn tìm hiểu thêm chiến thắng 30/4/1975,báo cáo viên trả lời câu hỏi HS -HS biểu diễn số hát,điệu múa ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 Bước Kết thúc -HS phát biểu suy nghĩ em sau nghe kể chuyện chiến thắng 30/4/1975 -GV cảm ơn đại biểu.Nhắc nhở HS học tập,rèn luyện tốt để xứng đáng em dân tộc anh hùngđã làm nên chiến công lịch sử 30/4/1975 lừng lẫy giới -Cả lớp hát bài:Như có Bác Hồ ngày vui đại thắng Bước :Củng cố nhận xét học -GV NX học TUẦN : 33 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 NGHE KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -HS biết số mẩu chuyện gương đạo đức Bác Hồ -Kính yêu Bác Hồ có ý thức học tập theo gương đạo đức Bác Hồ II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Các mẩu chuyện gương đạo đức Bác Hồ -Tranh ảnh minh họa -Một số hát,bài thơ Bác Hồ IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -GV tìm kiếm chuẩn bị số mẩu chuyện, tranh ảnh gương đạo đức Bác Hồ phù hợp với lứa tuổi HS -HS sưu tầm số mẩu chuyện gương đạo đức Bác Hồ để tham gia kể GV Bước 2:Kể chuyện -Lớp hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh thiếu niên nhi đồng -Giáo viên kể chuyện cho HS nghe ý kết hợp trình bày lời với sử dụng tranh ảnh minh họa -Sau lần kể GV dừng lại hỏi HS :Câu chuyện em vừa nghe nói đức tính Bác Hồ? Đồng thời GV hỏi HS xem có câu chuyện khác nói đức tính không -GV mời số HS thêm câu chuyện khác nói về gương đạo đức Bác Hồ mà em sưu tầm cho lớp nghe -HS trình bày số tiết mục văn nghệ Bác Hồ Bước Kết thúc -HS phát biểu suy nghĩ em sau nghe kể chuyện Bác Hồ -GV nhắc nhở HS học tập,rèn luyện theo gương đạo đức Bác Hồ Bước :Củng cố nhận xét học -GV NX học V.Tư liệu tham khảo -Bác Hồ tự học ngoaị ngữ -Giữ luật lệ chung -Đôi dép Bác -Câu chuyện “gần dân” TUẦN : 34 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 LIÊN HOAN CHÁU NGOAN BÁC HỒ I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -Động viên ,khuyến khích,ghi nhận thành tích cháu ngoan Bác Hồ -Tạo điều kiện cho cháu ngoan Bác Hồ chia sẻ,học hỏi kinh nghiệm học tập,rèn luyện II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô trường III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Sân khấu,màn,cờ,hoa,khăn trải bàn -Phần thưởng dành cho cháu ngoan Bác Hồ Bản báo cáo thành tích số cháu ngoan Bác Hồ -Một số tiết mục văn nghệ -Giấy mời đại biểu IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -Nhà trường phổ biến kế hoạch tổ chức hoạt động tới HS lớp -Mỗi lớp bình chọn 3-5 HS xuất sắc dự Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ -HS chuẩn bị viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm học tập,rèn luyện tiết mục để tham gia liên hoan Bước 2: Liên hoan -Sân trườngtrang trí đẹp với nhiều cờ,hoa phông lớn mang dòng chữ "Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ ằ -GV tổng phụ trách lên đọc danh sách cháu ngoan Bác Hồ trường năm học này.Đọc đến tên em em bước lên sân khấu -Mời vị đại biểu lên trao giấy chứng nhận phần thưởng cho cháu ngoan Bác Hồ -Đại diện cháu ngoan Bác Hồ phát biểu cảm tưởng chia sẻ kinh nghiệm học tập,rèn luyện thân -Phát biểu đại diện phụ huynh HS nhà trường -Chương trình liên hoan văn nghệ TUẦN : 35 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 THAM QUAN NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ TẠI ĐỊA PHƯƠNG I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -Thông qua hoạt động giáo dục HS lòng kính yêu biết ơn Bác Hồ II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp khối III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Hương,hoa -Lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ -Phương tiện lại Nhà tưởng niệm xa IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -GV liên hệ trước với Ban quản lí Nhà tưởng niệm Bác Hồ địa phương -Phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS phân công HS chuẩn bị hương hoa viết lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ Bước 2: Tiến hành hoạt động -HS tập trung sân trường,nghe GV dặn dò việc tuân thủ quy định Nhà tưởng niệm Bác Hồ lên xe ô tô để đến Nhà tưởng niệm -Đến Nhà tưởng niệm,HS xếp hàng thứ tự đến trước bàn thờ Bác Hồ dâng hoa,thắp hương bạn thay mặt lớp đọc lời hứa học tập, rèn luyện theo Năm điều Bác Hồ dạy -Sau dâng hoa xong,HS tham quan Nhà tưởng niệm nghe cán nhân viên giới thiệu thêm Bác Hồ …………………………………………… HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -3 CHIA TAY NGHỈ HÈ I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: -HS biết chia tay với bạn bè,thầy cô giáo trước nghỉ hè -Trao nhiệm vụ cho HS dịp nghỉ hè II.QUY MÔ HOẠT ĐỘNG -Tổ chức theo quy mô lớp III.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Sổ lưu niệm HS -Các tiết mục văn nghệ -Bánh,kẹo hoa có điều kiện -Giấy giới thiệu sinh hoạt hè cho HS -Giấy mời phụ huynh HS IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: Bước 1:Chuẩn bị -Trước tuần GV phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS -HS chuẩn bị sổ lưu niệm ,bánh kẹo, hoa quả, tiết mục văn nghệ -GV chuẩn bị giấy giới thiệu sinh hoạt hè cho HS giấy mời phụ huynh HS Bước 2: Chia tay - GV mở đầu: Sau năm học tập miệt mài hoàn thành năm học với nhiều thành tích xuất sắc.Hôm liên hoan,chia tay trước nghỉ hè với gia đình -HS phát biểu ý kiến tự cảm xúc em trước nghỉ hè,về dự kiến việc em làm dịp nghỉ hè -Cả lớp vừa liên hoan văn nghệ vừa ăn hoa quả,bánh kẹo -HS viết lưu niệm cho -GV phát giấy giới thiệu sinh hoạt hè cho HS ,nhắc nhở HS tham gia hoạt động sinh hoạt hè địa phương,dặn dò HS ngày tập trung trường sau hè -Bàn giao HS cho phụ huynh -HS lớp hát Lớp đoàn kết chia tay ... giảng dạy kịp thời sát với chương trình học, nghiên cứu biên soạn: Tập giáo án mẫu theo hướng trải nghiệm sáng tạo dạy học môn giáo dục lên lớp dạy học sinh lớp năm học 2017-2018” nhằm giúp giáo. .. cách chủ thể hoạt động, qua phát triển lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách phát huy tiềm sáng tạo cá nhân Trải nghiệm sáng tạo hoạt động coi trọng môn học; đồng thời kế hoạch giáo dục bố trí hoạt. .. nhằm giáo dục người sáng tạo toàn diện Hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoạt động giáo dục, đó, hướng dẫn tổ chức nhà giáo dục, cá nhân học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thực tiễn khác
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY CÁC LỚP KHỐI 3 NĂM HỌC 20172018, TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY CÁC LỚP KHỐI 3 NĂM HỌC 20172018, TẬP GIÁO ÁN MẪU THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP DẠY CÁC LỚP KHỐI 3 NĂM HỌC 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay