CTT 534 Thiết kế giao diện LN10 interaction styles vi

61 31 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:31

CTT534 – Thiết Kế Giao Diện HK II 2015 – 2016 Các kiểu tương tác Nội dung n Các kiểu tương tác (interaction style) q q q q q q q n Menu Form nhập liệu Nhập liệu trực tiếp (direct manipulation) Ngôn ngữ dòng lệnh Phím chức Hỏi đáp Ngôn ngữ tự nhiên So sánh kiểu tương tác 5/24/16 Các dạng đối thoại n Menu lựa chọn q n Nhập liệu vào form q n Một loạt giá trị, thích hợp ko cần huấn luyện Phím chức q n Tích hợp giá trị liệu, kĩ cao hơn, tính linh hoạt cao Hỏi đáp q n Phân biệt lựa chọn, áp dụng nguyên lí nhận dạng tốt hồi tưởng Tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm, nhãn Ngôn ngữ dòng lệnh q 5/24/16 Vấn đề tên cú pháp Các dạng đối thoại (tt) n Ngôn ngữ truy vấn q n Ngôn ngữ tự nhiên q n Các tính chất vật lí phản ánh đối tượng vật Thực ảo, đa phương tiện, animation q n Thường áp dụng cho người dùng chưa huấn luyện Thao tác trực tiếp q n Ngôn ngữ dòng lệnh chuyên biệt hóa Cách thức tương tác linh hoạt, thực tế hoàn hảo Kết hợp dạng 5/24/16 Menu 5/24/16 Ưu điểm menu n Tự giải nghĩa (self-explanatory) q q q n Đòi hỏi nhớ q n Giảm thiểu nguy nhập sai từ người dùng Dễ xử lí lỗi q n Nhận dạng tốt hồi tưởng Ít nhập liệu q n Giảm thời gian viết tài liệu hướng dẫn Yêu cầu huấn luyện ko cần huấn luyện Giúp ngữ nghĩa cú pháp tường minh Chỉ giới hạn kiểu nhập liệu hợp lệ hạn chế Tăng tính trực quan 5/24/16 Nhược điểm menu n n Ko hiệu với chuyên gia người sử dụng tần suất cao Ko linh động q q n Mọi thứ bị hệ thống điều khiển Bị gượng ép vào số lựa chọn giới hạn Take up screen ‘real estate’ q 5/24/16 Chỉ giới hạn kiểu nhập liệu hợp lệ hạn chế Khi nên sử dụng menu? n Menu thích hợp trường hợp sau q Về mặt tâm lí người dùng n n q Về mặt kiến thức kinh nghiệm n n n n n n n Thái độ tiêu cực Động lực thấp Kĩ nhập liệu: thấp Kinh nghiệm sử dụng hệ thống: Kinh nghiệm tác vụ: Kinh nghiệm ứng dụng: Sử dụng hệ thống khác: thường xuyên Trình độ sử dụng máy tính: thấp Xét đặc trưng công việc tác vụ n n n n n 5/24/16 Ít sử dụng Ko cần huấn luyện cần Sử dụng thận trọng Tỉ lệ từ bỏ hệ thống (turnover rate) cao Mức độ quan trọng tác vụ thấp, cấu trúc tác vụ phải mức cao Hướng dẫn thiết kế menu: cấu trúc n Tạo mục phân loại hợp lí, riêng biệt, ngữ nghĩa rõ ràng 5/24/16 Hướng dẫn thiết kế menu: cấu trúc n Các item menu nên ngắn gọn, quán cấu trúc văn phạm, vị trí đặt khớp với tiêu đề menu tương ứng 5/24/16 10 Tương tác ngôn ngữ tự nhiên n n Tương tác với máy tính sử dụng ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết dụ q q 5/24/16 Ra lệnh giọng nói cho hệ thống GPS tìm trạm xăng, quán ăn, đường… Chức search giọng nói Google 47 Tương tác ngôn ngữ tự nhiên n Limitations q q Reducing syntactic load is not enough Computer and task semantics are the hard part n n n n q NLI often shows too little context n 5/24/16 Predicate calculus, Boolean algebra Set theory, normalization theory Database entities and values Permissible operations and constraints “world of action” 48 Khi nên sử dụng tương tác ngôn ngữ tự nhiên? n Thích hợp cho trường hợp sau q q q q Người dùng có kiến thức lĩnh vực nghiệp vụ Người dùng hay bị gián đoạn, ko nhớ cú pháp Người dùng có kĩ sử dụng máy tính tương đối Truy cập giới hạn với loại tương tác khác n n 5/24/16 Chẳng hạn, sử dụng giọng nói để lệnh lái xe Người khuyết tật ko thể gõ 49 Nội dung n Các kiểu tương tác (interaction style) q q q q q q q n Menu Form nhập liệu Thao tác trực tiếp (direct manipulation) Ngôn ngữ dòng lệnh Phím chức Hỏi đáp Ngôn ngữ tự nhiên So sánh kiểu tương tác 5/24/16 50 Tổng kết kiểu tương tác 5/24/16 51 Tổng kết kiểu tương tác (tt) 5/24/16 52 Tổng kết kiểu tương tác (tt) 5/24/16 53 Tổng kết kiểu tương tác (tt) 5/24/16 54 Tổng kết kiểu tương tác (tt) 5/24/16 55 Tổng kết kiểu tương tác (tt) 5/24/16 56 Tốt hay xấu? n MS Visual SourceSafe 5.0 Open dialog of MS Word 2010 Source: Interface Hall of Shame 5/24/16 57 Tốt hay xấu? n Adobe reader 5/24/16 58 Tốt hay xấu? 5/24/16 59 Tốt hay xấu? 5/24/16 60 Video n Augmented reality & magic http://www.youtube.com/watch?v=C4pHP-pgwlI 5/24/16 61 ... 5/24/16 12 Hướng dẫn thiết kế menu: điều hướng n Thiết lập qui ước thiết kế menu áp dụng quán cho tất menu tất hình Giữa menu trái với menu phải, tốt hơn? 5/24/16 13 Hướng dẫn thiết kế menu n n n n... ứng 5/24/16 10 Hướng dẫn thiết kế menu: cấu trúc n n Giảm thiểu vi c để phân cấp sâu để bù đắp cho chiều rộng Cây sâu thời gian phản hồi chậm 5/24/16 11 Hướng dẫn thiết kế menu: thứ tự n Sắp xếp... thấp, cấu trúc tác vụ phải mức cao Hướng dẫn thiết kế menu: cấu trúc n Tạo mục phân loại hợp lí, riêng biệt, ngữ nghĩa rõ ràng 5/24/16 Hướng dẫn thiết kế menu: cấu trúc n Các item menu nên ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: CTT 534 Thiết kế giao diện LN10 interaction styles vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN10 interaction styles vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN10 interaction styles vi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay