CTT 534 Thiết kế giao diện LN04 task analysis vi

34 25 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:30

Phân tích nghiệp vụ (Task Analysis) Qui trình cho đồ án môn học Đề xuất đề tài PA1 Phân tích người dùng nghiệp vụ PA2 Tạo phác họa ban đầu PA3 Đánh giá prototype Prototype ban đầu Chi tiết hóa prototype Evaluate prototype Cài đặt PA4 Thực kiểm thử từ phía người dùng PA5 3/17/2015 Nội dung      Phân tích người dùng (user analysis) Phân tích nghiệp vụ (task analysis) Phân tích lĩnh vực (domain analysis) Tài liệu yêu cầu (requirements document) Giao diện – Tốt hay xấu? 3/17/2015 Phân tích người dùng (user analysis)   Qui trình xác định mô tả loại người dùng khác có hệ thống Xác định đặc trưng người dùng            3/17/2015 Nhóm tuổi, giới tính, văn hóa, ngôn ngữ Kinh nghiệm sử dụng máy tính Hiểu biết lĩnh vực (domain experience), hiểu biết ứng dụng (application experience) Tần suất sử dụng hệ thống Các giới hạn vật lí (nếu có) Trình độ học vấn Động lực Môi trường làm việc Mối quan hệ người dùng Vị trí xã hội (vai trò, vị trí) … Phân tích người dùng (tt)  Mô tả người dùng    Thông tin chung Đặc trưng người dùng (slide trước) Môi trường người dùng   Các mục tiêu quan trọng công việc     3/17/2015 Nơi tác vụ thực Kết cần có cuối gì? Vai trò người dùng (người bán, người mua) Sở thích người dùng Quan hệ người dùng Phân tích người dùng (tt)  Ví dụ: HaiLua.com.vn   Ứng dụng web, cho phép người dùng bán mua nông sản Các tính        Post thông tin sản phẩm bán Tìm kiếm sản phẩm Đặt mua sản phẩmBuy products So sánh giá mặt khác sản phẩm Đánh giá (rate) người bán người mua Bình luận, phản hồi sản phẩm, trình mua bán Phân tích người dùng  Vai trò     Ngôn ngữ/văn hóa  3/17/2015 Người mua Người bán(nông dân thương gia) Quản trị viên Tập trung hỗ trợ nông dân VN, bán nông sản VN Phân tích người dùng (tt)  Các kĩ thuật       Ghi âm (Recording) Phỏng vấn (Interviews) Bảng câu hỏi (Questionnaires) Quan sát (Observation) Kết hợp kĩ thuật Trở ngại thách thức   Người thiết kế người sử dụng bị cô lập với Người thiết kế ko quan sát người dùng   Khó tiếp cận trao đổi với số người có liên quan  3/17/2015 Người thiết kế có giả định sai người dùng Chẳng hạn, nhân viên cấp cao, bác sĩ, người quản lí Phân tích nghiệp vụ  Là trình phân tích tài liệu hóa nghiệp vụ mà hệ thống cần cung cấp cho người dùng      Goal: cần hoàn thành Precondition: cần có, trước bắt đầu thực nghiệp vụ Subtask: bước thực Mỗi nghiệp vụ giúp người dùng đạt mục tiêu (goal) định Phân tích nghiệp vụ bước khởi đầu trình thiết kế giao diện, hỗ trợ cho    3/17/2015 Thiết kế giao diện Đánh giá cải tiến giao diện Tài liệu hóa Qui trình phân tích nghiệp vụ  Hai bước Mô hình hóa nghiệp vụ   Thu thập thông tin Mô tả nghiệp vụ từ yêu cầu Đánh giá cải tiến  3/17/2015 Xét duyệt cập nhật yêu cầu Mô hình hóa nghiệp vụ     Liệt kê tất nghiệp vụ người dùng Xếp hạng nghiệp vụ theo tần suất sử dụng độ quan trọng nghiệp vụ Thu thập thông tin chi tiết nghiệp vụ Mô hình hóa mối quan hệ (sử dụng mô hình use case)    Quan hệ người dùng nghiệp vụ Quan hệ nghiệp vụ Mô tả nghiệp vụ mẫu tài liệu, sơ đồ sẵn có 3/17/2015 10 HTA for HaiLua.com.vn Buy product 1.1 Search products 1.2 Compare products 1.1.1 View products 1.1.1.1 Add to shopping cart 1.1.1.2 Remove products from shopping cart 1.1.1.3 Edit shopping cart 1.1.1.4 Check out 1.1.1.4.1 Provide credit card information 1.1.1.4.2 Provide shopping information 1.1.1.4.3 Submit order 1.1.1.4.3.1 View confirmation 1.1.1.4.3.2 View receipt 1.1.1.4.3.3 Receive product 3/17/2015 20 Qui trình phân tích nghiệp vụ  Hai bước Mô hình hóa nghiệp vụ   Thu thập thông tin Mô tả nghiệp vụ từ yêu cầu Đánh giá cải tiến  3/17/2015 Xét duyệt cập nhật yêu cầu 21 Đánh giá cải tiến yêu cầu   Đánh giá, đơn giản hóa, khắc phục vấn đề mô tả công việc Các kĩ thuật đánh giá     3/17/2015 Walk-through Formal review/inspection Offline review Online review 22 Phân tích lĩnh vực (domain analysis)  Quá trình xác định mô hình liệu cho phạm vi hệ thống    Con người vật Mối liên hệ chúng Đầu   3/17/2015 Mô hình đối tượng (sử dụng lược đồ UML) Mô hình liệu (mô hình thực thể kết hợp ER) 23 Phân tích lĩnh vực (tt)  HaiLua.com.vn – mô hình liệu mức cao Farmer Admin * * Customer * * * Product * * * 3/17/2015 ShoppingCart 24 Tài liệu yêu cầu phần mềm  Mô tả người dùng    Thông tin chung Đặc trưng người dùng (slide trước) Môi trường người dùng   Các mục tiêu quan trọng công việc     3/17/2015 Nơi tác vụ thực Kết cần có cuối gì? Vai trò người dùng (người bán, người mua) Sở thích người dùng Quan hệ người dùng 25 Tài liệu yêu cầu phần mềm - tt  Phân tích nghiệp vụ, cho nghiệp vụ   Mục tiêu, điều kiện tiên quyết, nghiệp vụ (Goal, precondition, subtasks) Nghiệp vụ thực đâu?    Nghiệp vụ thực có thường xuyên không?    3/17/2015 Huấn luyện, cài chạy, thử sai, xem người khác, tự học, v.v… Ngoại lệ nghiệp vụ   Một giây, phút, không ràng buộc Nghiệp vụ học   Hàng giờ, hàng ngày Mỗi ngày, tháng Ràng buộc tài nguyên   Internet, desktop, mobile Kiosk, workstation Những ngoại lệ nghiệp vụ Những thực liên quan đến nghiệp vụ 26 Requirements document (cont’d)  Phân tích người dùng nghiệp vụ   Có thể sử dụng mô hình use-case Phân tích lĩnh vực   3/17/2015 Object model ER model 27 Over-design UI Over-design Good design Source: http://mobile.smashingmagazine.com/2009/07/21/iphone-apps-design-mistakes-overblown-visuals/ 3/17/2015 28 iPhone Mail vs Yahoo Finance untouchable touchable Consistent design 3/17/2015 Inconsistent design 29 Notepad++ (Preferences Dialog) Inconsistent grouping: two top groups have only one item each “Show status bar” does not belong to any group 3/17/2015 30 MS PowerPoint vs Notepad++  Toolbar buttons are large and with labels  Toolbar buttons are small and without labels 3/17/2015 31 Nguyenkim.com on 8/3 3/17/2015 32 chinhphu.vn 3/17/2015 33 Videos  MS Office Future Version 2019   http://www.youtube.com/watch?v=a6cNdhOKwi0 Others   http://www.dump.com/2011/02/12/a-day-made-of-glasscornings-vision-for-the-future-with-specialty-glass-at-theheart-of-it-video/ Starfire  3/17/2015 http://www.youtube.com/watch?v=NKJNxgZyVo0 34 ... nghiệp vụ Subtask: bước thực Mỗi nghiệp vụ giúp người dùng đạt mục tiêu (goal) định Phân tích nghiệp vụ bước khởi đầu trình thiết kế giao diện, hỗ trợ cho    3/17/2015 Thiết kế giao diện Đánh... tra độ xác tổng thể mô hình Hữu ích cho thiết kế giao diện  3/17/2015 Cho phép người thiết kế hình dung mục tiêu, công vi c, công vi c con, hoạt động lập kế hoạch phù hợp với hoạt động người dùng... danh sách công vi c Chia nhỏ thành công vi c   Gom nhóm công vi c thành công vi c mức cao Phân rã công vi c đến mức nhỏ Mô tả công vi c  Đến dừng?  3/17/2015 Công vi c “làm visa” có đủ nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: CTT 534 Thiết kế giao diện LN04 task analysis vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN04 task analysis vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN04 task analysis vi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay