CTT 534 Thiết kế giao diện LN03 UI design process vi

41 37 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:30

Các qui trình thiết kế giao diện 15/03/2016 Nội dung n Các qui trình thiết kế giao diện q q q q n n Mô Mô Mô Mô hình hình hình hình thác nước (waterfall model) lặp (iterative design) xoắn ốc (spiral model) thiết kế hướng người dùng (User-centered design) Các nguyên tắc qui luật thiết kế giao diện Giao diện – Tốt hay xấu? 3/15/16 Giới thiệu n n n n Thiết kế giao diện phận phát triển phần mềm Quy trình thiết kế phụ thuộc vào quy trình phát triển Quy trình thiết kế tích hợp với quy trình phát triển Thiết kế phần giao diện thực nhiều giai đoạn khác dự án q 3/15/16 Không giai đoạn ban đầu Mô hình thác nước (waterfall model) Xác định yêu cầu Thiết kế hệ thống Cài đặt & Kiểm thử đơn vị Tích hợp & Kiểm thử hệ thống Triển khai & Bảo hành, bảo trì = Bất lợi: khó xử lí với thay đổi 3/15/16 Mô hình thác nước cải tiến Xác định yêu cầu Thiết kế hệ thống Cài đặt & Kiểm thử đơn vị Tích hợp & Kiểm thử hệ thống Triển khai & Bảo hành, bảo trì 3/15/16 Vấn đề mô hình thác nước n n Người dùng tham gia vào trình đánh giá bước cuối cùng, kiểm thử chấp nhận (acceptance testing) Lỗi giao diện gây thay đổi yêu cầu thiết kế q n Chia dự án thành giai đoạn riêng biệt cách cứng nhắc q n Lãng phí công sức giai đoạn ban đầu Khó đáp ứng tốt thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng Chỉ thích hợp yêu cầu hiểu rõ q 3/15/16 Ít hệ thống phần mềm có yêu cầu ổn định, rõ ràng Vòng đời hệ thống tương tác (Shneiderman) Vòng đời phát triển hệ thống tương tác bao gồm: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 3/15/16 Thu thập thông tin Xác định yêu cầu ngữ nghĩa Xác định cấu trúc trang bị hỗ trợ Đặc tả thiết bị Phát triển phần mềm Tích hợp hệ thống triển khai đến người dùng Phát triển (nurture) cộng đồng người dùng Chuẩn bị kế hoạch cải tiến tương lai Vòng đời hệ thống tương tác (Shneiderman) Thu thập thông tin q q q q q q Tổ chức nhóm thiết kế Cần có tham gia quản lí khách hàng Tiến hành vấn người dùng Gửi bảng câu hỏi khảo sát đến người dùng Ước lượng chi phí phát triển, huấn luyện, sử dụng bảo trì Lập kế hoạch với mốc thời gian đợt review rõ ràng, tường minh Xác định yêu cầu ngữ nghĩa q q q 3/15/16 Xác định yêu cầu phần mềm Xác định luồng công việc Tạo đối tượng hành động tác vụ Vòng đời hệ thống tương tác (Shneiderman) Xác định cấu trúc trang bị hỗ trợ q q q q Xem xét dạng hiển thị khác Thiết kế kiểu phản hồi cho hành động Duyệt, đánh giá hiệu chỉnh đặc tả cho thiết kế Đánh giá prototype, pilot tests (thử nghiệm) Đặc tả thiết bị q q q q 3/15/16 Chọn thiết bị phần cứng, phần mềm Chọn thiết bị âm thanh, hình ảnh thiết bị ngoại vi khác Xem xét môi trường làm việc: độ ồn, ánh sáng, không gian Tiếp tục thực pilot tests hiệu chỉnh thiết kế Vòng đời hệ thống tương tác (Shneiderman) Phát triển phần mềm q q q Sử dụng công cụ phát triển phù hợp Cài đặt Kiểm thử đơn vị (unit testing) Tích hợp hệ thống triển khai đến người dùng q q q Đảm bảo tham gia khách hang giai đoạn Thực kiểm thử chấp nhận hiệu chỉnh hệ thống Viết tài liệu hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống Phát triển (nurture) cộng đồng người dùng q q 3/15/16 Hỗ trợ người dùng Giám sát trình sử dụng đưa đánh giá Chuẩn bị kế hoạch cải tiến tương lai 10 Tổng kết n n n Thiết kế hướng người dùng qui trình thường áp dụng (preferable) việc thiết kế giao diện người dùng Trong môn học này, áp dụng qui trình Các nguyên tắc qui luật thiết kế giao diện q 3/15/16 Được bàn kĩ slide slide môn học 27 Let Your Ideas Flow n Chindogu, Japan 3/15/16 28 Tốt hay xấu? 3/15/16 29 Tốt hay xấu? 3/15/16 30 Moodle Vấn đề thứ tự mục chọn? Vấn đề icon? 3/15/16 31 Windows Explorer 3/15/16 32 3/15/16 33 n Lê Minh Quân 3/15/16 34 n Phan Minh Tài q 3/15/16 MusicIP Mixer 35 Sometimes Usability is not important n Credit: Trần Huỳnh Công Toại 3/15/16 36 BKAV n Lê Thành Quang 3/15/16 37 Galaxy Ace n Lê Thành Quang 3/15/16 38 Sort dialog in Excel 3/15/16 39 n Nguyễn Bảo Long 3/15/16 40 n Nguyễn Hoàng Phương 3/15/16 41 ... tắc qui luật thiết kế giao diện Giao diện – Tốt hay xấu? 3/15/16 Giới thiệu n n n n Thiết kế giao diện phận phát triển phần mềm Quy trình thiết kế phụ thuộc vào quy trình phát triển Quy trình thiết. .. Thiết kế hướng người dùng qui trình thường áp dụng (preferable) vi c thiết kế giao diện người dùng Trong môn học này, áp dụng qui trình Các nguyên tắc qui luật thiết kế giao diện q 3/15/16 Được bàn... (waterfall model) lặp (iterative design) xoắn ốc (spiral model) thiết kế hướng người dùng (User-centered design) Các nguyên tắc qui luật thiết kế giao diện Giao diện – Tốt hay xấu? 3/15/16 23 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: CTT 534 Thiết kế giao diện LN03 UI design process vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN03 UI design process vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN03 UI design process vi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay