Đánh giá sự phát triển hình thái thể lực của trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

57 31 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:25

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== NGUYỄN THỊ NGÂN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON SƠN THÀNH, XÃ SƠN THÀNH, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý trẻ em HÀ NỘI - 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== NGUYỄN THỊ NGÂN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON SƠN THÀNH, XÃ SƠN THÀNH, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS PHẠM THỊ KIM DUNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận em nhận đƣợc dạy bảo, giúp đỡ tận tình thầy cô, bạn bè gia đình Đặc biệt, khóa luận em nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình củaThạc sĩ Phạm Thị Kim Dung - Giảng viên khoa Sinh, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Giáo dục Mầm non thầy cô Tổ môn Sinh tạo điều kiện giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, cô giáo cháu trƣờng Mầm non Sơn Thành - xã Sơn Thành - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thu thập số liệu Một lần em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Ngân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Đánh giá phát triển hình thái thể lực trẻ mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” kết mà trực tiếp nghiên cứu điều tra trƣờng Mầm non Sơn Thành Trong trình nghiên cứu, tham khảo số tài liệu số nhà nghiên cứu, số tác giả khác Tuy nhiên, sở để rút đƣợc vấn đề cần tìm hiểu đề tài tài Đây kết riêng cá nhân tôi, hoàn toàn không trùng với kết tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Ngân DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN SD : Độ lệch chuẩn HSSH : Hằng số sinh học ngƣời Việt Nam Cộng : CS GTSH : Giá trị sinh học MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tế PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu tổng quan đối tƣợng lĩnh vực nghiên cứu 1.1.1 Khái quát phát triển trẻ mẫu giáo 1.1.2 Các số thể lực trẻ em lứa tuổi mẫu giáo 1.2 Tình hình nghiên cứu 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 10 2.2 Khách thể nghiên cứu 10 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.3.1 Phương pháp xác định số 10 2.3.2 Phương pháp xử lí số liệu 13 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 3.1 Chiều cao đứng trẻ em theo tuổi giới tính 15 3.1.1 Chiều cao đứng trẻ em nam 15 3.1.2 Chiều cao đứng trẻ em nữ 16 3.1.3 Chiều cao đứng trẻ em theo tuổi giới tính 17 3.1.4 So sánh chiều cao trẻ em trường mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 19 3.2 Chiều cao ngồi trẻ em theo tuổi giới tính 22 3.2.1 Chiều cao ngồi trẻ em nam 22 3.2.2 Chiều cao ngồi trẻ em nữ 23 3.2.3 Chiều cao ngồi trẻ em theo tuổi giới tính 24 3.3 Cân nặng trẻ em theo tuổi giới tính 26 3.3.1 Cân nặng trẻ em nam 26 3.3.2 Cân nặng trẻ em nữ 27 3.3.3 Cân nặng trẻ em theo tuổi giới tính 29 3.3.4 So sánh cân nặng trẻ em trường mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 30 3.4 Vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính 33 3.4.1 Vòng ngực trung bình trẻ em nam 33 3.4.2 Vòng ngực trung bình trẻ em nữ 34 3.4.3 Vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính 35 3.4.4 So sánh vòng ngực trung bình trẻ em trường mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 37 3.5 Chỉ số Pignet trẻ theo tuổi giới tính 39 3.6 Chỉ số BMI trẻ theo tuổi giới tính 41 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 KẾT LUẬN 44 KIẾN NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân bố trẻ theo tuổi giới tính 10 Bảng 2.2 Phân loại BMI bé trai từ tuổi, tuổi, tuổi 12 Bảng 2.3 Phân loại BMI bé gái tuổi, tuổi, tuổi 12 Bảng 3.1 Chiều cao đứng trẻ nam 15 Bảng 3.2 Chiều cao đứng trẻ nữ 16 Bảng 3.3 Chiều cao đứng trẻ em theo tuổi giới tính 18 Bảng 3.4 So sánh chiều cao đứng trẻ mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 19 Bảng 3.5 Chiều cao ngồi trẻ nam 22 Bảng 3.6 Chiều cao ngồi trẻ nữ 23 Bảng 3.7 Chiều cao ngồi trẻ em theo tuổi giới tính 25 Bảng 3.8 Cân nặng trẻ nam 26 Bảng 3.9 Cân nặng trẻ nữ 28 Bảng 3.10 Cân nặng trẻ em theo tuổi giới tính 29 Bảng 3.11 So sánh cân nặng trẻ em trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên khác 30 Bảng 3.12 Vòng ngực trung bình trẻ em nam 33 Bảng 3.13 Vòng ngực trung bình trẻ em nữ 34 Bảng 3.14 Vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính 36 Bảng 3.15 So sánh vòng ngực trung bình trẻ em mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 37 Bảng 3.16 Chỉ số pignet trẻ em theo tuổi giới tính 39 Bảng 3.17 Chỉ số BMI trẻ em theo tuổi giới tính 41 Bảng 3.18 Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng trẻ em 43 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ thể chiều cao đứng trẻ em nam .15 Hình 3.2 Biểu đồ thể chiều cao đứng trẻ em nữ .17 Hình 3.3 Biểu đồ thể chiều cao đứng trẻ em theo tuổi giới tính 18 Hình 3.4 Biểu đồ so sánh chiều cao đứng trẻ em nam trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác .21 Hình 3.5 Biểu đồ so sánh chiều cao đứng trẻ em nữ trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác .21 Hình 3.6 Biểu đồ thể chiều cao ngồi trẻ em nam 22 Hình 3.7 Biểu đồ thể chiều cao ngồi trẻ em nữ 24 Hình 3.8 Biểu đồ thể chiều cao ngồi trẻ em theo tuổi giới tính 25 Hình 3.9 Biểu đồ thể thể cân nặng trẻ em nam 27 Hình 3.10 Biểu đồ thể thể cân nặng trẻ em nữ 28 Hình 3.11 Biểu đồ thể cân nặng trẻ em theo tuổi giới tính 29 Hình 3.12 Biểu đồ so sánh cân nặng trẻ em nam trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 32 Hình 3.13 Biểu đồ so sánh cân nặng trẻ em nữ trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 32 Hình 3.14 Biểu đồ thể thể vòng ngực trung bình trẻ em nam 33 Hình 3.15 Biểu đồ thể thể vòng ngực trung bình trẻ em nữ 35 Hình 3.16 Biểu đồ thể vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính 36 Hình 3.17 Biều đồ so sánh VNTB trẻ em nam trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 38 Hình 3.18 Biều đồ so sánh VNTB trẻ em nữ trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 39 Hình 3.19 Biểu đồ thể thể số pignet trẻ em theo tuổi giới tính .40 Hình 3.20 Biểu đồ thể BMI em theo tuổi giới tính 41 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, mầm non đất nƣớc, tƣơng lai dân tộc Bác Hồ nói:“Cái mầm có xanh vững, búp có xanh tươi tốt, trẻ có nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi dân tộc tự cường tự lập” Nhận thấy vai trò, trách nhiệm trẻ em ngƣời kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, kế tục nghiệp cách mạng Đảng dân tộc nên việc chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em nhiệm vụ hàng đầu chiến lƣợc phát triển ngƣời Đảng Nhà nƣớc ta Muốn thực tốt nhiệm vụ này, cần nắm vững đặc điểm thể lực, trí tuệ tâm sinh lý trẻ em Hình thái thể lực phản ánh phần thực trạng thể, đặc biệt liên quan đến khả lao động thẩm mĩ ngƣời Nhiều công trình nghiên cứu nƣớc cho thấy số hình thái thể lực ngƣời thay đổi phụ thuộc vào kỳ điều tra, điều kiện kinh tế xã hội, môi trƣờng tự nhiên Do đó, số thể lực ngƣời nói chung, trẻ em nói riêng cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên Xã hội ngày phát triển, điều kiện sống ngƣời Việt Nam ngày đƣợc nâng cao Kéo theo số sinh học ngƣời có thay đổi theo thời gian, lứa tuổi.Vì vậy, việc nghiên cứu số thể lực trẻ em lứa tuổi mầm non có vai trò quan trọng cần thiết! Nó góp phần cung cấp dẫn liệu cho công tác nuôi dạy trẻ em bậc học mầm non, nhƣ tạo sở khoa học để đề xuất biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển hệ tƣơng lai đất nƣớc cách tốt Tính đến nay, Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu hình thái thể lực học sinh, sinh viên Tuy nhiên, nghiên cứu đối 1,46 cm lúc tuổi lên 53,33 2,44 cm lúc tuổi, tăng trung bình 1,17 cm/năm Tốc độ tăng vòng ngực trẻ em nam diễn không đồng Cụ thể, vòng ngực trẻ em nam giai đoạn đến tuổi tăng 0,67 cm/năm giai đoạn đến tuổi tăng 1,66 cm/năm Ở tuổi, trẻ có vòng ngực cao 54 cm, trẻ có vòng ngực thấp 47 cm (chênh nhau7 cm) Ở tuổi, trẻ có vòng ngực cao 61 cm, trẻ có vòng ngực thấp 44 cm (chênh 17 cm) đến tuổi, trẻ có vòng ngực cao 63 cm, trẻ có vòng ngực thấp 49 cm (chênh 14 cm 3.4.2 Vòng ngực trung bình trẻ em nữ Kết nghiên cứu vòng ngực trung bình trẻ em nữ đƣợc thể bảng 3.13 hình 3.15 Bảng 3.13 Vòng ngực trung bình trẻ em nữ Vòng ngực (cm) Tuổi n ̅ Tăng Max Min (1) (2) (1)-(2) 30 50,47 1,96 - 55 47 30 51,27 2,18 0,8 55 47 30 52,53 2,24 1,27 57 48 Tổng 90 Tăng trung bình 1,03 năm 34 Vòng ngực (cm) 55.00 50.47 51.27 52.53 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Tuổi Hình 3.15 Biểu đồ thể thể vòng ngực trung bình trẻ em nữ Số liệu bảng 3.13 cho thấy, trẻ mẫu giáo, vòng ngực trẻ em nữ tăng liên tục theo tuổi Cụ thể, vòng ngực trẻ em nữ tăng từ 50,47 1,96 cm lúc tuổi lên 52,33 2,24 cm lúc tuổi, tăng trung bình 1,03 cm/năm Tốc độ tăng vòng ngực trẻ em nữ diễn tƣơng không đồng theo lứa tuổi Cụ thể, vòng ngực trẻ em nữ tăng chậm giai đoạn đến tuổi (tăng 0,8 cm/năm) tăng nhanh lúc lúc 4-5 tuổi (tăng 1,27 cm/năm) Ở tuổi trẻ có vòng ngực cao 55 cm, trẻ có vòng ngực thấp 47 cm (chênh cm) Đến tuổi, trẻ có vòng ngực cao 57 cm, trẻ có vòng ngực thấp 48 cm (chênh cm) 3.4.3 Vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính Kết so sánh vòng ngực trung bình trẻ em mẫu giáo theo tuổi giới tính đƣợc thể qua bảng 3.14 hình 3.16 35 Bảng 3.14 Vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính Cân nặng (kg) Tuổi ̅ n ̅ Tăng n 30 51 30 51,67 30 53,33 ̅ - ̅ Nữ (2) Nam (1) 50,47 3,19 0,67 30 51,27 2,18 2,44 1,66 30 52,53 Tăng trung bình/năm - Tăng 30 1,46 p(1-2) 1,96 0,8 2,24 1,27 1,17 0,53 > 0,05 0,4 > 0,05 0,8 < 0,05 1,03 Vòng ngực (cm) 55.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 51.00 50.47 51.67 51.27 53.33 52.53 NAM NỮ Tuổi Hình 3.16 Biểu đồ thể vòng ngực trung bình trẻ em theo tuổi giới tính Số liệu bảng 3.14 cho thấy, trẻ mẫu giáo, vòng ngực trẻ em tăng dần Cụ thể, vòng ngực trẻ em nam tăng từ 51 tăng lên 53,33 1,46 cm lúc tuổi 2,44 cm lúc tuổi, tăng trung bình năm 1,17 cm/năm Vòng ngực trẻ em nữ tăng từ 50,47 1,96 cm lúc tuổi tăng lên 52,53 2,24 lúc tuổi, tăng trung bình 1,03 cm/năm Nhƣ vậy, tốc độ tăng vòng ngực trẻ em nam nhanh trẻ em nữ 36 Trong lứa tuổi, vòng ngực trẻ em nam lớn so với trẻ em nữ Tuy nhiên, khác biệt vòng ngực trẻ em theo giới tính thể rở giai đoạn tuổi (p0,05) Tốc độ tăng vòng ngực trẻ em nam nữ khác Ở giai đoạn từ đến tuổi, vòng ngực trẻ em tăng chậm (tăng 0,67cm/năm trẻ nam 0,8 cm/năm trẻ nữ) Ở giai đoạn đến tuổi, vòng ngực trẻ em tăng nhanh (1,66 cm/năm trẻ nam 1,27 cm/năm trẻ nữ) 3.4.4 So sánh vòng ngực trung bình trẻ em trường mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác Bảng 3.15 So sánh vòng ngực trung bình trẻ em mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác Hằng số sinh học ngƣời Việt Nam Giới tính Nam Nữ Tuổi Giá trị sinh học Nguyễn ngƣời Việt Nam Thị Ngân 1975(HSSH) thập niên 90(GTSH) 2017 [23] [22] 51 48,84 51 51,46 49,73 51,67 51,7 51,67 53,33 50,1 47,46 50,47 50,87 48,61 51,27 51,25 49,97 52,53 So với số liệu vòng ngực trung bình trẻ em công trình nghiên cứu tác giả khác nhƣ số liệu “Hằng số sinh học ngƣời Việt Nam” năm 1975 Nguyễn Tấn Gi Trọng “Các giá trị 37 sinh học ngƣời Việt Nam bình thƣờng thập kỷ 90 - kỷ XX” năm 2003 GS.TS.Lê Ngọc Trọng, vòng ngực trung bình trẻ em nghiên cứu lớn Kết có đƣợc năm gần Sơn Thành có điều kiện kinh tế phát triển hơn, bậc phụ huynh quan tâm đến trẻ Đặc biệt, công tác tuyên truyền chế độ dinh dƣỡng trẻ ngày phát triển mở rộng tới hộ gia đình, nên bậc phụ huynh hiểu đƣợc tầm quan trọng chế độ dinh dƣỡng hợp lí, hiểu đƣợc cách làm để tạo điều kiện cho trẻ phát triển cách tốt VNTB (cm) 55 50 45 40 35 30 HSSH 1975 25 GTSH 20 Nguyễn Thị Ngân 15 10 5 Tuổi Hình 3.17 Biều đồ so sánh VNTB trẻ em nam trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 38 VNTB (cm) 55 50 45 40 35 30 HSSH 1975 25 GTSH 20 Nguyễn Thị Ngân 15 10 5 Tuổi Hình 3.18 Biều đồ so sánh VNTB trẻ em nữ trƣờng mầm non Sơn Thành với nghiên cứu khác 3.5 Chỉ số Pignet trẻ theo tuổi giới tính Kết nghiên cứu số Pignet trẻ em mẫu giáo đƣợc thể bảng 3.16 hình 3.19 Bảng 3.16 Chỉ số pignet trẻ em theo tuổi giới tính Chỉ số pignet Tuổi n ̅ 30 27,93 30 34,55 3,34 30 39,38 Tăng trung bình/năm ̅ Tăng n ̅ - ̅ Nữ (2) Nam (1) 2,11 - 30 28,1 6,62 30 34,43 4,66 4,82 30 40,67 5,72 Tăng - 0,17 > 0,05 3,09 6,33 0,12 > 0,05 3,29 6,24 - 1,3 > 0,05 2,12 - 6,29 39 p(1-2) Chỉ số pignet 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 39.38 40.67 34.55 34.43 27.93 28.10 NAM NỮ Tuổi Hình 3.19 Biểu đồ thể thể số pignet trẻ em theo tuổi giới tính Số liệu bảng 3.16 cho thấy, trẻ mẫu giáo, số pignet trẻ em tăng dần theo tuổi Cụ thể số pignet trẻ em nam tăng từ 27,93 tuổi lên 39,38 tuổi lên 40,67 4,66 lúc tuổi, tăng thêm 11,45 Trẻ nữ tăng từ 28,1 2,11 lúc 2,12 lúc 3,29, tăng thêm 12,57 Điều cho thấy, số chiều cao, cân nặng vòng ngực trẻ em phát triển không Mỗi năm, số pignet trẻ em nam tăng trung bình 5,72/năm, số trẻ em nữ tăng trung bình 6,29/năm Điều cho thấy, từ 3-5 tuổi, tốc độ tăng số pignet trẻ em nam trẻ em nữ xấp xỉ Từ 3-5 tuổi, mức tăng chiều cao trẻ em lớn so với mức tăng cân nặng vòng ngực, nên số pignet trẻ em tăng dần Tốc độ tăng số pignet trẻ em diễn không đồng Mức tăng số pignet lứa tuổi trẻ em nam thay đổi từ 4,82- 6,62, trẻ em nữ thay đổi từ 6,24 – 6,33 Ở giai đoạn đến tuổi mức tăng số pignet trẻ em cao 6,62/năm trẻ em nam, 6,33/năm trẻ em nữ Ở giai đoạn từ đến tuổi mức tăng số pignet trẻ em thấp 4,82/năm trẻ em nam, 6,24/năm trẻ em nữ Tuy nhiên, chênh lệch số pignet trẻ em theo giới tính ý nghĩa thống kê (p> 0,05) 40 Chỉ số pignet đánh giá thể lực trẻ (khỏe hay không khoẻ) Trẻ em nam nghiên cứu có số pignet trung bình 27,93 lúc tuổi, 34,55 lúc tuổi 39,38 lúc tuổi Trẻ em nữ nghiên cứu có số pignet trung bình 28,1 lúc tuổi, 34,43 lúc tuổi 40,67 lúc tuổi Dựa vào thang phân loại Nguyễn Quang Quyền cộng sự, trẻ em nghiên cứu có mức độ thể lực khỏe, khỏe trung bình 3.6 Chỉ số BMI trẻ theo tuổi giới tính Kết nghiên cứu số BMI trẻ em mẫu giáo đƣợc thể bảng 3.17 hình 3.20 Bảng 3.17 Chỉ số BMI trẻ em theo tuổi giới tính Chỉ số BMI (kg/ ) Tuổi Nam (1) Nữ (2) ̅ ̅ n Tăng n 30 15,73 0,92 30 15,49 0,93 30 15,12 1,5 -0.61 30 14,71 1,23 30 14,31 1,85 -0,81 30 13,53 1,19 Tăng trung bình/năm -0,71 Tăng -0,77 -1,19 -0,98 ̅ - ̅ p(1-2) 0,24 0,41 0,78 > 0,05 > 0,05 < 0,05 Chỉ số BMI (kg/m²) 16.00 15.73 15.49 15.12 14.71 14.00 14.31 13.53 12.00 10.00 8.00 NAM 6.00 NỮ 4.00 2.00 0.00 Tuổi Hình 3.20 Biểu đồ thể BMI em theo tuổi giới tính 41 Các số liệu bảng 3.17 cho thấy, BMI trẻ em nam nữ giảm dần theo tuổi Cụ thể,ở trẻ em nam lúc tuổi 15,73 tuổi giảm xuống 15,12 nữ lúc tuổi 15,49 kg/ 1,85 kg/ 0,93 kg/ , giảm trung bình 0,98 kg/ 0,92 kg/ , giảm trung bình 0,71 kg/ , đến /năm Ở trẻ , đến tuổi giảm xuống 13,53 1,19 /năm Tuy nhiên, tốc độ giảm BMI trẻ em diễn không đồng Ở giai đoạn 3-4 tuổi, BMI trẻ em giảm 0,61 kg/m2 trẻ em nam, 0,77 kg/m2 trẻ em nữ Ở giai đoạn 4-5 tuổi, BMI trẻ em giảm 0,81 kg/m2 trẻ em nam, 1,19 kg/m2 trẻ em nữ Điều chứng tỏ trình phát triển thể lực trẻ em từ 3-5 tuổi, mức độ tăng chiều cao trẻ nhanh so với mức độ tăng cân nặng Giai đoạn BMI giảm nhanh trẻ em nữ nữ 4-5 tuổi Mỗi năm, BMI trẻ em nam giảm trung bình 0,71 kg/m2 trẻ em nữ giảm trung bình 0,98 kg/m2 Điều cho thấy, từ 3-5 tuổi, tốc độ giảm BMI trẻ em nam trẻ em nữ xấp xỉ Trong độ tuổi, BMI trẻ em nam cao trẻ em nữ nhƣng mức chênh lệch không nhiều Sự khác BMI trẻ nam nữ 3-4 tuổi ý nghĩa thống kê (p> 0,05), trẻ tuổi có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) Tổ chức y tế giới (WHO) tổ chức Nông lƣơng giới (FAO) công nhận số khối thể BMI đƣợc dùng để đánh giá mức độ gầy béo ngƣời Trẻ em nam nghiên cứu có BMI trung bình 15,73 kg/m2 lúc tuổi, 15,02 kg/m2 lúc tuổi, 14,31 kg/m2 lúc tuổi Trẻ em nữ nghiên cứu có BMI trung bình 15,49 kg/m2 lúc tuổi, 14,71 kg/m2 lúc tuổi, 13,53 kg/m2 lúc tuổi Dựa vào biểu đồ dành riêng cho nam nữ từ điến 20 tuổi Trung tâm quốc gia phòng chống bệnh mãn tính tăng cƣờng sức khỏe (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion) gọi tắt CDC, trẻ em nghiên cứu có mức 42 độ gầy béo thể mức độ bình thƣờng, đƣợc thể cụ thể bảng đánh giá tình trạng dinh dƣỡng trẻ em 3.18 Bảng đánh giá thể trạng dinh dƣỡng trẻ em Suy dinh Bình Nguy béo phì Béo phì dƣỡng (%) thƣờng (%) (%) (%) 93,33 3,33 3,33 23,33 76,67 0 13,33 83,34 3,33 10 86,67 3,33 20 70 10 16,67 73,33 6,67 3,33 Tuổi Giới tính Nam Nữ Dựa vào bảng đánh giá tình trạng dinh dƣỡng trẻ em ta thấy đa số trẻ em mức độ dinh dƣỡng bình thƣờng (70% - 93,33%), trẻ béo phì có tỷ lệ thấp (3,33%), trẻ bị suy dinh dƣỡng có tỷ lệ cao (10% - 23,33%) Nguyên nhân vấn đề di truyền tình trạng phát triển kinh tế địa phƣơng chƣa cao, nhiều gia đình chƣa quan tâm nhiều đến chế độ dinh dƣỡng trẻ, trẻ em học trƣờng ăn cơm trƣờng có trẻ lƣời ăn có trẻ ăn chung, dùng khăn mặt lộn xôn nên thƣờng mắc bệnh đau mắt, tiêu chảy… dẫn điến trẻ bị sút cân Ngoài trẻ bị suy dinh dƣỡng trẻ bị béo phì địa phƣơng có nhà có điều kiện kinh tế trội hẳn hơn, có điều kiện chăm sóc trẻ 43 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết đánh giá tăng trƣởng trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi trƣờng mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành,huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình rút số kết luận sau: Từ 3-5 tuổi số chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, vòng đầu trẻ em tăng dần theo tuổi Trong độ tuổi, số trẻ em nam có xu hƣớng cao trẻ em nữ (p > 0,05) Cụ thể nhƣ sau: Chiều cao đứng trung bình trẻ em nam tăng từ 92,37 2,92 cm lúc tuổi lên 110,07 3,85 cm lúc tuổi, tăng trung bình 8,85 cm/năm Chiều cao đứng trẻ em nữ lúc tuổi 91,57 3,65 cm lúc tuổi 109,47 4,5 cm, tăng trung bình 8,95 cm/năm Chiều cao ngồi trẻ em nam tăng từ 51,7 1,51 cm lúc tuổi lên 59,6 2,57 cm lúc tuổi, tăng trung bình 3,95 cm/năm Chiều cao ngồi trẻ em nữ tăng từ 50,77 4,21 cm lúc tuổi lên 59,6 2,36 cm lúc tuổi, tăng trung bình 4,42 cm/năm Tuy nhiên, chiều cao ngồi trẻ em nam nữ tăng không qua năm Chiều cao ngồi trẻ em nam nữ tăng nhanh giai đoạn đến tuổi (nam tăng 5,13 cm/năm nữ tăng 5,37 cm/năm) tăng chậm giai đoạn đến tuổi (nam tăng 2,77 cm/năm, nữ tăng 3.46 cm/năm) Cân nặng trẻ em nam lúc tuổi 13,44 1,21 kg, tuổi 17,36 2,5 kg, tăng trung bình năm 1,96 kg/năm Cân nặng trẻ em nữ lúc tuổi 13 1,24 kg lúc tuổi 16,26 2,17 kg, tăng trung bình 1,63 kg/năm Trong độ tuổi, cân nặng trẻ em nam có trị số lớn trẻ em nữ Tuy nhiên, mức chênh lệch cân nặng ý nghĩa thống kê (p> 0,05) 44 Vòng ngực trẻ em nữ tăng từ 50,47 1,96 lúc tuổi lên 52,33 2,24 lúc tuổi, tăng trung bình 1,03 cm/năm.Vòng ngực trẻ em nữ tăng từ 50,47 1,96 lúc tuổi lên 52,33 2,24 lúc tuổi, tăng trung bình 1,03 cm/năm Chỉ số Pignet trẻ em tăng dần.Trẻ em nam có số pignet trung bình 27,93 lúc tuổi, 34,55 lúc tuổi 39,38 lúc tuổi, tăng trung bình năm 5,72 Trẻ em nữ có số pignet trung bình 28,1 lúc tuổi, 34,43 lúc tuổi 40,67 lúc tuổi, tăng trung bình năm 6,29 6.Chỉ số BMI trẻ giảm dần theo tuổi Trẻ em nam có số BMI trung bình 15,73 kg/m2 lúc tuổi xuống 14,31 kg/m2 lúc tuổi tƣơng ứng với trẻ em nữ có số BMI 15,49 kg/m2 lúc tuổi xuống 13,53 kg/m2 lúc tuổi So với bảng phân loại BMI nam nữ từ 3-5 tuổi mức độ dinh dƣỡng trẻ em có mức độ dinh dƣỡng bình thƣờng KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu trên, xin đƣa số kiến nghị sau: Các số thể lực ngƣời nói chung, trẻ em nói riêng thay đổi, phụ thuộc vào điều kiện sống, địa bàn nghiên cứu, thời gian nghiên cứu… Do đó, tiến hành nghiên cứu số thể lực thƣờng xuyên với thời gian định kì Đối với địa phƣơng cần thực tốt chƣơng trình chăm sóc - giáo dục trẻ, trƣờng mầm non cần tổ chức chế độ sinh hoạt cách khoa học, hợp lí phù hợp với phát triển thể chất nhằm giúp thể trẻ phát triển toàn diện Đồng thời cần đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền dinh dƣỡng hợp lí cho bữa ăn gia đình nhƣ trƣờng mầm non, thƣờng xuyên cho trẻ khám sức khỏe định kì để phòng điều trị bệnh thƣờng gặp, tránh tình trạng suy dinh dƣỡng béo phì trẻ hai tình trạng ảnh hƣởng không tốt đến sức khỏe trẻ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Bảo, “Vấn đề di truyền với tăng trưởng”, Bàn đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam Hàn Nguyệt Kim Chi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ngọc Ái cộng (1996), “Đặc điểm phát triển thể lực trẻ em từ 0-6 tuổi”, Trung tâm nghiên cứu giáo dục mầm non, Viện KHGD Vũ Thị Chín (1989), “Chỉ số phát triển sinh lý- tâm sinh lý trẻ em từ 0-3 tuổi”, NXB khoa học xã hội Lƣơng Kim Chung (1998), “Suy nghĩ phát triển thể chất nguồn lao động tương lai”, Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, sức khỏe trường học cấp, Nxb, Hà Nội, tr14-20 Phan Văn Duyệt, Lê Nam Trà(1996), “Một số vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu các số sinh học”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, NXB y học Hà Nội Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thành Uyên(1978), “Bàn mốc phân chia lứa tuổi người Việt Nam”, Sinh lý học, Tổng hội y Dƣợc học Việt Nam, Hà Nội, tr.66-68 Thẩm Thị Hoàng Điệp, Nguyễn Quang Quyền, Vũ Huy Khôi CS (1996), “Một số nhận xét phát triển chiều cao, vòng đầu, vòng ngực người Việt Nam từ đến 55 tuổi”, kết nghiên cứu số số sinh học người Việt Nam, NXB y học Hà Nội Vƣơng Thị Hòa (1998), “Nghiên cứu phát triển số số hình thái chức trẻ sơ sinh đến tuổi vùng nông thôn Thái Bình”, Luận án TS Y học, Học Viện Quân Y Hà Nội Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan (2008 ), Giáo trình phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội 46 10 Trần Thị Loan (1999), “Bước đầu nghiên cứu thể lực học sinh phổ thông”, Thông báo khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, tr.106113 11 Trần Thị Loan (2002): “Nghiên cứu số số thể lực trí tuệ học sinh từ 6-17 tuổi quận Cầu Giấy Hà Nội”, Luận án tiến sỹ sinh học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 12 Trần Đình Long, Lê Nam Trà, Nguyễn Văn Trƣờng CS (1996), “Nghiên cứu tiêu hình thái trẻ em lứa tuổi học sinh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội”, Kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, tr.22-23 13 Đào Mai Luyến (2001), Nghiên cứu số số sinh học ngƣời Ê Đê ngƣời Kinh định cƣ Đắc Lắc, Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y Hà Nội 14 Hồ Chí Minh: toàn tập, Sdd, t.12, 2002, tr.457 Lamb, L.E(1965) Electrocardiography and vector cardiorgrphy.W.B.Saunder Co Philadenphia 15 Nguyễn Quang Quyền (1974), Nhân trắc học ứng dụng nghiên cứu ngƣời Việt Nam, nxb Y học, Hà nội 16 Nghiêm Xuân Thăng (1993), ảnh hƣởng môi trƣờng nóng khô nóng ẩm lên số tiêu sinh lí ngƣời động vật, Luận án phó tiến sĩ sinh học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 17 Lê Nam Trà cộng (1995), “Bàn đặc điểm tăng trƣởng ngƣời Việt Nam”, Đặc điểm sinh thể ngƣời Việt Nam- Tình trạng dinh dƣỡng biện pháp nâng cao chất lƣợng sức khỏe, Đề tài KH 07 - 07, Hà Nội, tr.59-63 18 Lê Nam Trà, Trần Đình Long(1997), “ Tăng trƣởng trẻ em”, Bàn đặc điểm tăng trƣởng ngƣời Việt Nam, đề tài KX-07-07, Hà Nội, tr.6-36 47 19 Nguyễn Thị Ngọc Trâm cộng sự(1993), “Đặc điểm phát triển thể lực, sức khỏe, tình trạng dinh dƣỡng trẻ mẫu giáo số vùng”, Viện nghiên cứu trẻ em, Hà Nội 20 Lê Ngọc Trọng cộng (2003), giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập ki 90, kỉ XX,nxb Y học,tr.7-47 21 Nguyễn Tấn Gi Trọng, Vũ Triệu An, Trần Thị Ân cộng (1975), Hằng số sinh học ngƣời Việt Nam, NXB y học Hà Nội 22 Lê Thanh Vân(2003), “ Giáo trình sinh lý học trẻ em”, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội 48 ... HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== NGUYỄN THỊ NGÂN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON SƠN THÀNH, XÃ SƠN THÀNH, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH KHÓA LUẬN... đề tài: Đánh giá phát triển hình thái thể lực trẻ mẫu giáo trƣờng mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình kết mà trực tiếp nghiên cứu điều tra trƣờng Mầm non Sơn Thành... phát triển hình thái thể lực đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ mẫu giáo trường Mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự phát triển hình thái thể lực của trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Đánh giá sự phát triển hình thái thể lực của trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Đánh giá sự phát triển hình thái thể lực của trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Sơn Thành, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay