Kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

47 20 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON =====o0o===== NGUYỄN THỊ THÚY KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH NUÔI DƢỠNG TRẺ TỪ ĐẾN 24 THÁNG TUỔI CỦA CÁC BÀ MẸ NUÔI CON NHỎ TẠI XÃ THANH QUANG, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Dinh dƣỡng học trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Lƣu Thị Uyên HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin đƣợc cảm ơn thầy cô khoa Giáo dục Mầm non trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, ngƣời truyền cho kiến thức niềm say mê từ giảng đƣờng Đại học để thực khóa luận Để hoàn thành khóa luận này, xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Sinh - KTNN, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tận tình giúp đỡ suốt khóa học Đặc biệt dành lời cảm ơn sâu sắc với hƣớng dẫn nhiệt tình ThS Lƣu Thị Uyên - giảng viên hƣớng dẫn trực tiếp thực khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt gia đình ngƣời thân bên ủng hộ, động viên kịp thời vật chất tinh thần để có đủ điều kiện, thời gian hoàn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, nhƣng khó khăn tƣ liệu, lực nghiên cứu thân…nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thúy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận trực tiếp thực hiện, số liệu đƣợc sử dụng khóa luận trung thực, xác chƣa đƣợc công bố tài liệu khác Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thúy DANH MỤC VIẾT TẮT ABS Ăn bổ sung ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm NCBSM Nuôi sữa mẹ THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông SDD Suy dinh dƣỡng UNICEF United Nation International Children’s Emergency Fund (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tầm quan trọng nuôi dƣỡng trẻ nhỏ 1.1.1 Tầm quan trọng nuôi dƣỡng trẻ nhỏ 1.1.2 Mục tiêu nội dung chiến lƣợc toàn cầu nuôi dƣỡng trẻ 1.2 Nuôi sữa mẹ 1.2.1 Sữa mẹ 1.2.2 Sữa non cho trẻ bú sớm sau sinh 1.2.3 Nuôi hoàn toàn sữa mẹ 1.3 Cho trẻ ăn bổ sung 1.3.1 Khái niệm ăn bổ sung 1.3.2 Thời điểm thích hợp bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung 10 1.3.3 Cho trẻ ăn bổ sung 11 1.4 Một số nghiên cứu nuôi dƣỡng trẻ dƣới 24 tháng tuổi 14 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 17 2.2 Nội dung nghiên cứu 17 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 3.1 Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Thanh Quang 18 3.2 Tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới tuổi xã Thanh Qu ang 19 3.3 Kiến thức thực hành nuôi trẻ từ - 24 tháng tuổi bà mẹ 21 3.3.1 Đặc điểm bà mẹ tham gia nghiên cứu 21 3.3.2 Kiến thức thực hành NCBSM bà mẹ 22 3.3.2 Kiến thức thực hành cho trẻ ăn bổ sung bà mẹ 28 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hầu hết nghiên cứu nuôi dƣỡng trẻ toàn Thế giới cho biết dinh dƣỡng không hợp lý 1.000 ngày (tính từ bà mẹ mang thai đến trẻ 24 tháng tuổi) nguyên nhân dẫn đến tình trạng thấp còi, béo phì bệnh không lây tuổi trƣởng thành 1000 ngày đƣợc gọi giai đoạn “cửa sổ hội” để dự phòng suy dinh dƣỡng thấp còi nhƣ hậu chậm phát triển thể chất tinh thần [1],[4] Năm 2002, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng Chiến lƣợc toàn cầu nuôi dƣỡng trẻ nhỏ, nhấn mạnh vai trò thực hành nuôi dƣỡng tình trạng dinh dƣỡng, tăng trƣởng, phát triển sống trẻ nhỏ Mục tiêu chủ yếu chiến lƣợc bảo vệ, khuyến khích hỗ trợ nuôi sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung an toàn hợp lý, tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi lâu [4] Ở Việt Nam, năm qua nhờ tiến kinh tế - xã hội, can thiệp y tế dinh dƣỡng với chƣơng trình truyền thông hƣớng dẫn nuôi dƣỡng trẻ đƣợc tuyên truyền rộng rãi, tỷ lệ suy dinh dƣỡng (SDD) trẻ em dƣới tuổi có xu hƣớng giảm Mặc dù Việt Nam quốc gia có tỷ lệ trẻ em SDD cao khu vực, đặc biệt SDD thể thấp còi Thông tin giám sát dinh dƣỡng năm 2013 Viện dinh dƣỡng kết hợp với UNICEF Alive& Thrive [10] cho thấy có 11,7% trẻ em Việt Nam thiếu cân; 22,7% trẻ em bị thấp còi 4,1% bị gầy còm; 4,4% trẻ em Việt Nam bị thừa cân (béo phì); thực hành nuôi dƣỡng trẻ, có 39,7% trẻ đƣợc bú sữa mẹ lần đầu vòng sau sinh 17% đƣợc bú sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu; tiếp tục cho bú sữa mẹ sau tháng kèm với bổ sung thức ăn dinh dƣỡng đầy đủ, an toàn thích hợp nhiều bất cập Tỉ lệ nuôi sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu thấp thực hành ăn bổ sung chƣa hợp lý đƣợc xác định nguyên nhân dẫn đến suy dinh dƣỡng thấp còi trẻ dƣới hai tuổi Việt Nam Vì tƣ vấn, hỗ trợ bà mẹ thay đổi thói quen thực hành dinh dƣỡng chƣa hợp lý để nuôi dƣỡng trẻ khoa học góp phần thực mục tiêu giảm tỷ lệ SDD thấp còi trẻ em dƣới năm tuổi chiến lƣợc quốc gia dinh dƣỡng giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030[5] Thanh Quang xã thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng Trƣớc nghề nông công việc ngƣời dân Hiện nay, chuyển dịch cấu kinh tế, Thanh Quang có khu công nghiệp với nhiều công ty, nhà máy; ngƣời dân vừa làm việc công ty, nhà máy vừa kết hợp việc đồng Với thay đổi nhƣ kinh tế, xã hội kiến thức, thực hành nuôi dƣỡng trẻ nhỏ bà mẹ nhƣ nào? Trả lời câu hỏi đó, thực đề tài: “Kiến thức thực hành nuôi dưỡng trẻ từ đến 24 tháng tuổi bà mẹ nuôi nhỏ xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” Mục đích nghiên cứu - Đề tài góp phần thúc đẩy thực hành tốt nuôi dƣỡng trẻ từ đến 24 tháng tuổi xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: Cung cấp liệu nuôi dƣỡng trẻ nhỏ khu vực nghiên cứu, tài liệu tham khảo cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học ngƣời học tập nghiên cứu - Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần thúc đẩy bà mẹ ở, gia đình cộng đồng thực tốt thực hành dinh dƣỡng cho trẻ nhỏ từ - 24 tháng tuổi để giảm tỷ lệ SDD trẻ em địa phƣơng NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tầm quan trọng nuôi dƣỡng trẻ nhỏ 1.1.1 Tầm quan trọng nuôi dưỡng trẻ nhỏ [1,][3],[4] Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ cách chăm sóc dinh dƣỡng cho trẻ từ - 24 tháng tuổi Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ có vai trò quan trọng sức khỏe phát triển trẻ Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ hợp lý Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ không hợp lý Trẻ phát triển toàn diện thể Trẻ chậm phát triển thể chất chất tinh thần tinh thần Trẻ có cân nặng chiều cao đạt Trẻ bị suy dinh dƣỡng, thấp còi chuẩn béo phì Trẻ khỏe mạnh hơn, bị bệnh Trẻ có nguy mắc bệnh cao hơn, hơn, hồi phục nhanh sau bị bệnh thƣờng nặng hơn, nguy tử bệnh vong cao Trẻ phát triển trí tuệ tốt hơn, Trẻ chậm phát triển trí tuệ (trẻ nhận thông minh thức kém, khả học tập giảm) Những phát quan trọng dinh dƣỡng bà mẹ - trẻ em đƣợc đăng tải tạp chí The Lancet năm 2013 [5] cho thấy tình trạng dinh dƣỡng bà mẹ trẻ nhỏ nguyên nhân dẫn đến 3,1 triệu/6,9 triệu trẻ dƣới tuổi tử vong 165 triệu trẻ em dƣới tuổi suy dinh dƣỡng thể thấp còi vào năm 2011 Số trẻ bị suy dinh dƣỡng thể thấp còi chịu ảnh hƣởng phát triển chất tinh thần sau Trên 2/3 số trẻ tử vong dƣới tuổi trẻ dƣới tuổi thƣờng liên quan đến thực hành nuôi dƣỡng trẻ không hợp lý Suy dinh dƣỡng trẻ dƣới tuổi ảnh hƣởng gián tiếp đến khả đạt đƣợc mục tiêu thiên niên kỷ giảm tỷ lệ tử vong bệnh tật trẻ em dƣới tuổi Ƣớc tính dinh dƣỡng không hợp lý làm giảm 8% khả phát triển kinh tế quốc gia (do gây tổn thất trực tiếp tới suất lao động, nhận thức khả học tập giảm) Theo Chiến lƣợc toàn cầu nuôi dƣỡng trẻ nhỏ Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng dinh dƣỡng sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh có mối liên hệ mật thiết với Dinh dƣỡng không hợp lý 1.000 ngày (tính từ bà mẹ mang thai đến trẻ 24 tháng tuổi) nguyên nhân dẫn đến tình trạng thấp còi, béo phì bệnh không lây tuổi trƣởng thành Vì vậy, 1000 ngày đƣợc gọi giai đoạn “cửa sổ hội” để dự phòng suy dinh dƣỡng thấp còi, hậu chậm phát triển thể chất tinh thần nuôi dƣỡng trẻ không hợp lý Nghiên cứu cho thấy chiều cao trẻ tuổi phản ánh chiều cao tƣơng ứng trẻ 18 tuổi Nếu trẻ nhỏ đƣợc nuôi dƣỡng hợp lý chiều cao trƣởng thành phát triển tối ƣu, nhƣng trẻ bị thấp còi nặng nhỏ, trƣởng thành trẻ phát triển đƣợc chiều cao nhƣ trẻ bình thƣờng Vì vậy, cần phải tập trung cải thiện thực hành nuôi dƣỡng trẻ nhỏ từ bà mẹ mang thai đến trẻ đƣợc 24 tháng tuổi, góp phần giảm nguy suy dinh dƣỡng thấp còi tác hại lâu dài đến sức khỏe trẻ sau [5] 1.1.2 Mục tiêu nội dung chiến lược toàn cầu nuôi dưỡng trẻ [5] Chiến lƣợc toàn cầu Nuôi dƣỡng trẻ nhỏ đƣợc xây dựng năm 2002 sở văn có từ trƣớc nhƣ: Luật Quốc tế kinh doanh sử dụng sản phẩm thay sữa mẹ (1981); Tuyên bố Innocenti (1990) Sáng kiến Bệnh viện bạn hữu trẻ em (1991)  Mục tiêu: Nhấn mạnh vai trò thực hành nuôi dƣỡng tình trạng dinh dƣỡng, tăng trƣởng, phát triển sống trẻ nhỏ  Nội dung: - Đảm bảo sở y tế thực trách nhiệm bảo vệ, khuyến khích hỗ trợ nuôi sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu, tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến tuổi lâu hƣớng dẫn bà mẹ đến sở y tế họ cần - Tỷ lệ thực hành cho trẻ bú sớm sau sinh bà mẹ đạt 70,6% So với tỷ lệ 100% bà mẹ đồng ý cho trẻ bú sớm sau sinh có tới 1/3 bà mẹ tin lại không thực hành Lí chủ yếu là: bà mẹ sinh mổ phải cách li con; bà mẹ sữa đầu; bà mẹ mệt mỏi, đau vết khâu sau sinh nên không cho trẻ bú sớm Tuy nhiên so sánh với kết khảo sát năm 2014 Hà Nội 37,9%; Phú Thọ 49,6% [7] kết có cải thiện đáng kể Chúng cho bà mẹ trẻ tiếp cận thông tin tốt truyền thông năm gần hiệu - Trong số bà mẹ cho trẻ uống thêm nƣớc sau lần bú bà mẹ không tin vào khuyến cáo chuyên môn mà có bà mẹ tin nhƣng không thực hành đúng, lí thƣờng liên quan đến việc ngƣời thân không đồng ý - chủ yếu mẹ chồng, mẹ đẻ bà mẹ nuôi nhỏ - Thực hành cho trẻ bú mẹ hoàn toàn đến trẻ tháng tuổi (180 ngày) nội dung gặp nhiều khó khăn nhất, có 36,6% bà mẹ thực hành tốt, cao kết khảo sát năm 2014 Hà Nội 28,4% Phú Thọ 27,8% [7] cao đáng kể so với kết 17% điều tra đánh giá mục tiêu trẻ em phụ nữ Việt Nam năm 2011 [8] - Các bà mẹ ý ăn uống tốt thời gian NCBSM, nhiên có điều kiện thực hiện, phần lí kinh tế nhƣng chủ yếu bà mẹ làm ngày dẫn đến điều kiện chăm sóc ăn uống cho thân Điều ảnh hƣởng không tốt đến trẻ - Chỉ có 29,4% trẻ tiếp tục đƣợc bú mẹ đến 24 tháng tuổi (Kết nghiên cứu 11 tỉnh thành năm 2011 19,4%.[1]) Số lại chủ yếu cai sữa lúc 18 tháng tuổi, số cai sữa sớm Lí đa dạng nhƣng hầu hết bà mẹ làm, buôn bán ngày, ăn uống thất thƣờng, số lần trẻ đƣợc bú mẹ ngày giảm nhanh nên sữa tạo ít, chất lƣợng không cao, thời gian bú, trẻ đƣợc ông bà chăm sóc theo quan niệm cai sữa mẹ cho trẻ chịu ăn 27 3.3.2 Kiến thức thực hành cho trẻ ăn bổ sung bà mẹ 3.3.2.1 Xác định biến số thu thập (Trình bày phụ lục 2) 3.3.2.2 Kết thu bàn luận  Kiến thức cho trẻ ABS bà mẹ Có kiến thức tốt để vận dụng nuôi dƣỡng trẻ điều mà bà mẹ mong muốn Khảo sát 85 bà mẹ tham gia nghiên cứu thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng 3.6 Kiến thức cho trẻ ABS bà mẹ Kiến thức cho trẻ ABS Bà mẹ Tỷ lệ có biết (%) Ăn bổ sung gì? 65 76,5 Vì trẻ cần ABS? 65 76,5 Độ tuổi thích hợp trẻ ăn bổ sung tháng? 72 84,7 Một bữa ABS trẻ cần nhóm thực phẩm nào? 55 64,7 Những thực phẩm giàu đạm nên dùng cho trẻ? 45 52,9 Những thực phẩm giàu vitamin chất khoáng 30 35,3 nên dùng cho trẻ? Bữa ABS trẻ cần đáp ứng yêu cầu nào? 29 34,1 Bữa ăn hợp vệ sinh cho trẻ cần đảm bảo yêu 53 62,4 cầu nào? - Đa số bà mẹ biết thông tin trẻ đủ tháng tuổi cần đƣợc ăn bổ sung (ăn thêm bột, cháo, ), bắt đầu có thiếu hụt dinh dƣỡng trẻ bú mẹ 28 - Nhiều bà mẹ biết bữa ăn trẻ cần đa dạng nhóm thực phẩm, đƣợc nhóm thực phẩm - Trên 50% bà mẹ biết thực phẩm giàu đạm cần cho trẻ ăn (thịt, trứng, tôm cá, đậu đỗ ) nhƣng thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất không nhiều bà mẹ biết rõ - Các bà mẹ biết yêu cầu để đảm bảo bữa ABS trẻ hợp vệ sinh  Nhận thức cho trẻ ABS bà mẹ Bảng 3.7 Nhận thức cho trẻ ABS bà mẹ Nhận thức cho trẻ ABS Bà mẹ Tỷ lệ đồng ý (%) Cho trẻ ABS trƣớc tháng tuổi không tốt cho trẻ 55 64,7 Cần cho trẻ ăn thực phẩm đa dạng, tối thiểu có 51 60,0 nhóm thực phẩm bữa ăn Cho trẻ ăn thêm bữa phụ nhƣ hoa quả, sữa chua tốt cho trẻ 50 58,8 Sữa mẹ giữ vai trò quan trọng trẻ ăn bổ sung 45 52,9 Không cho trẻ ăn mì chính, thức ăn đƣờng phố 50 58,8 Cần cho trẻ ăn nhiều sau bị ốm, cho trẻ ăn uống nhiều chất lỏng trẻ bị tiêu 50 58,8 chảy sốt cao - Ở tất nội dung đƣợc nêu để khảo sát, tỷ lệ nhận thức cho trẻ ABS bà mẹ đạt từ 50% đến 60%, 60% - Về đa dạng thực phẩm bữa ABS trẻ có 60% bà mẹ tin cần thiết; bà mẹ khác cho trẻ không thích ăn rau thay trái - Một số bà mẹ lo lắng trẻ tiêu chảy mà cho trẻ ăn thức ăn nhiều nƣớc làm tăng tình trạng tiêu chảy 29  Thực hành cho trẻ ABS bà mẹ Bảng 3.8a Thực hành cho trẻ ABS bà mẹ Thực hành cho trẻ ABS Bà mẹ Tỷ lệ có làm (%) Cho trẻ ăn bổ sung trẻ tròn tháng tuổi 31 36,5 Sử dụng dầu mỡ bổ sung vào cháo, bột; 48 56,5 Tăng dần độ đậm đặc đa dạng thực phẩm; 85 100 65 76,5 tăng số bữa ăn ngày cho trẻ Hỗ trợ cho trẻ ăn no bữa ăn, không ép buộc nghiêm khắc Cho trẻ ăn đa dạng với nhóm thực phẩm; 62 72,9 Có thực phẩm sạch, tƣơi ngon để nấu ăn cho trẻ 50 58,8 Không cho trẻ ăn thức ăn đƣờng phố (bún, phở, 45 52,9 60 70,6 43 50,6 61 71,8 cháo ) Khi cho trẻ ăn thịt, cá tôm…thì dùng phần “cái” nƣớc để chế biến Không kiêng khem mức trẻ bệnh 10 Thƣờng xuyên rửa tay trƣớc cho trẻ ăn, cho trẻ rửa tay mặt trƣớc sau ăn 30 Bảng 3.8b Phân loại thực hành cho trẻ ABS bà mẹ Phân loại theo điểm đạt đƣợc Bà mẹ đạt/ tổng số Tỷ lệ (%) Tốt (9,10 điểm) 04/85 4,7 Khá (7,8 điểm) 22/85 25,9 Trung bình (5,6 điểm) 38/85 44,7 Kém (
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi của các bà mẹ nuôi con nhỏ tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay