Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 1

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:01

Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 09 (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: NGUYỄN THÀNH CÔNG Đây đề thi kèm với Bài giảng luyện đề số 09 (Phần + Phần 2) thuộc khóa học Luyện đề thi tuyển sinh ĐH CĐ – thầy Nguyễn Thành Công website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần: Di truyền, tiến hóa, sinh thái nội dung trọng điểm đề thi ĐH CĐ Bạn cần kết hợp xem tài liệu với giảng I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEeff giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối thiểu tối đa là? A B C 16 D 16 Câu 2: Nghiên cứu chủng E.coli đột biến, người ta nhận thấy đột biến khiến sản xuất enzyme phân giải lactose môi trường có lactose Các sinh viên đưa khả : I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa operon Lac Những khả xảy : A I ; II ; IV B I, III C II, III, IV D III, IV Câu 3: Ở loài thực vật giao phấn, người ta nghiên cứu cặp tính trạng quy định locus nằm cặp NST tương đồng khác nhau, locus có alen, mối quan hệ trội lặn hoàn toàn, đó: A – thân cao, a – thân thấp; B – hoa đỏ, b – hoa trắng; D – tròn, d – dài Số loại kiểu gen kiểu hình khác đời sau phép lai AaBbdd x AaBBDd là: A 27 kiểu gen kiểu hình B 27 kiểu gen kiểu hình C 12 kiểu gen kiểu hình D 12 kiểu gen kiểu hình Câu 4: Nghiên cứu trình sinh tinh người đàn ông trưởng thành, người ta nhận thấy có rối loạn phân ly NST số 21 giảm phân II hai tế bào tạo ra: A tinh trùng bình thường tinh trùng thừa NST số 21 B tinh trùng bình thường, tinh trùng có 24 NST tinh trùng có 22 NST C tinh trùng thiếu NST tinh trùng thừa NST D tinh trùng bình thường, tinh trùng thiếu NST 21 tinh trùng thừa NST số 21 Câu 5: Ở loài thực vật giao phấn, hạt vàng (A) trội so với hạt xanh (a), gieo hạt vàng dị hợp hạt xanh dị hợp tiến hành phép lai phân tích thu đời lai F1 Đem gieo hạt lai thu tiến hành giao phấn qua số hệ Về mặt lý thuyết, tỷ lệ hạt thu hoạch từ lai F1 là: A vàng: xanh B vàng: xanh C vàng: xanh D vàng: xanh Câu 6: Ở người, khểnh cặp alen lặn (aa) nằm NST thường gây ra, alen trội A quy định thường, thuận tay phải alen trội (B) cặp NST thường khác quy định, alen lặn (b) quy định thuận tay trái Cả hai tính trạng thể hiện tượng ngẫu phối cân di truyền qua hệ Trong quần thể cân người ta thấy tần số alen a 0,2 tần số alen B 0,7 Tỷ lệ người thuận tay phải có khểnh quần thể nói là: A 1,96% B 3,64% C 1,68% D 2,4% Câu 7: Trong công nghệ ADN tái tổ hợp, yêu cầu quan trọng thể truyền là: A Kích thước lớn, ADN có dạng vòng có khả vận chuyển B Có khả tự sao, có điểm nhận biết restrictase đặc hiệu có gen đánh dấu Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 C Dễ bị xử lý enzym restrictase ADN phải có dạng vòng D Kích thước nhỏ, gọn có khả gắn ADN tế bào cho Câu 8: Phép lai sau sử dụng để nhận biết gen di truyền chi phối tính trạng nằm nhân tế bào hay nằm tế bào chất: A Phép lai thuận nghịch B Phép lai phân tích C Tự thụ phấn thực vật giao phối cận huyết động vật D Tự đa bội lai ngược với dòng gốc để kiểm tra biểu tính trạng Ab M m AB M Câu 9: Ở ruồi giấm, tiến hành phép lai: X X × X Y F1 có tỷ lệ kiểu hình lặn tất aB ab locus 1,25%, tần số hoán vị gen là: A 40% B 20% C 35% D 30% Câu 10: Trong thực tế, có trường hợp sở sản xuất giống trồng cung cấp cho nông dân hạt giống ngô đạt tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, có suất cao Song, bà trồng ngô lại không cho hạt, khả giải thích cách hợp lý nhất? A Đột biến xảy diện rộng khiến ngô không cho hạt B Giống cung cấp di truyền theo quy luật phân ly Menden C Có thể chúng gieo trồng điều kiện thời tiết, chăm sóc không thích hợp D Giống không chủng có phân ly kiểu hình Câu 11: Ở loài sinh vật, cặp nhiễm sắc thể tương đồng có tần số hoán vị gen sau: AB = 49%; AC = 36%; BC = 13% Xác định đồ gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng ? A CAB B ACB C ABC D BAC Câu 12: Nghiên cứu vật liệu di truyền tế bào mô giậu loài thực vật, nhân đôi ADN quan sát ở: A Nhân ty thể B Nhân tế bào C Nhân số bào quan khác D Nhân bào quan tế bào chất Câu 13: Cho giống trồng sau đây: Ngô Đậu tương Củ cải đường Đại mạch Dưa hấu Nho Phương pháp tạo giống tam bội có suất cao áp dụng trên: A 3, 4, B 1,3,5 C 3, 5, D 2,4,6 Câu 14:Ở cà chua, alen A quy định tính trạng tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định bầu dục Khi lai cà chua tam nhiễm AAa lưỡng bội dị hợp ta thu đời con, số thể ba nhiễm có tròn chiếm tỷ lệ: A 1/2 B 1/4 C 1/6 D 1/12 Câu 15: Một đoạn gen cấu trúc sinh vật nhân có trình tự nuclêôtit sau: Mạch 1: 5´ TAXTTAGGGGTAXXAXATTTG 3´ Mạch 2: 3´ ATGAATXXXXATGGTGTAAAX 5´ Nhận xét sau ? A Mạch mang mã gốc mạch 2; số axit amin dịch mã B Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã C Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã D Mạch mang mã gốc mạch 1; số axit amin dịch mã Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 Câu 16: Bố mẹ chủng có kiểu hình hoa màu trắng giao phối với thu F1 100% hoa màu trắng Cho F1 tự thụ phấn, F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ 13 : Tiếp tục cho hoa trắng F1 giao phấn với hoa đỏ dị hợp thu đời phân li kiểu hình theo tỉ lệ: A hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 17: Ở số thực vật có đột biến gen lục lạp làm khả tổng hợp diệp lục, dạng khác, bạch tạng đột biến gen nhân gây Cách thức để phân biệt hai tượng là: A Đột biến gen nhân sinh tượng có xanh, có trắng; đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng B Đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn có màu trắng C Đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân làm toàn thân có màu trắng D Đột biến gen nhân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng; đột biến gen nhân sinh tượng có xanh, có màu trắng Câu 18: Dùng consixin để xử lí hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu thể tứ bội Cho thể tứ bội giao phấn với nhau, trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa đời A 18/36 B 6/36 C 4/36 D 16/36 Câu 19: Nghiên cứu gen không phân mảnh vi khuẩn, người ta nhận thấy phần gen có mạch bổ sung với trình tự sau: 5´ ATGTXXTAXTXTATTXTAGXGGTXAAT 3´ Một đột biến dịch khung làm cặp nucleotide thứ 16, số lượng axit amin có chuỗi polypeptide tổng hợp từ mARN đột biến A B C D Câu 20: Khi gen thực lần nhân đôi, số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp A 16 B 15 C 14 D Câu 21: Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể 2n = 18 Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn tế bào thể ba kì sau trình nguyên phân A 108 B 37 C 38 D 54 Câu 22: Khi cho lai hai thứ hoa màu đỏ với thứ hoa màu vàng thu F1 toàn hoa màu lục Cho F1 tự thụ phấn F2 có:165 hoa màu lục : 60 hoa màu đỏ : 54 hoa màu vàng : 18 hoa màu trắng Đây kết quy luật: A tương tác át chế trội C phân li độc lập B tương tác át chế lặn D tương tác bổ trợ Câu 23: Mức phản ứng A Là giới hạn thường biến kiểu gen khác quần thể B Là giới hạn biến đổi kiểu gen quần thể sinh vật môi trường khác C Tập hợp kiểu hình kiểu gen môi trường khác D Giới hạn hay giới hạn kiểu hình điều kiện thuận lợi thuận lợi Câu 24: Trong trình hình thành chuỗi polynucleotide, nhóm phosphate nucleotide sau gắn vào nucleotide trước cách: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 A Tạo liên kết este với C 1’ pentose B A Tạo liên kết este với C 2’ pentose C Tạo liên kết este với C 3’ pentose D Tạo liên kết este với C 5’ pentose Câu 25: Ở ruồi giấm, tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với tính trạng thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn Các gen quy định màu thân chiều dài cánh nằm nhiễm sắc thể cách 40 cM Cho ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt; F1 thu 100% thân xám, cánh dài Cho ruồi F1 lai với ruồi thân đen, cánh dài dị hợp F2 thu kiểu hình thân xám, cánh cụt chiếm tỉ lệ A 10% B 15% C 20% D 30% Câu 26: Trong quần thể ngẫu phối, cân di truyền xét gen có alen A a có quan hệ trội lặn hoàn toàn Quần thể có 64% cá thể có kiểu hình trội Khi môi trường thay đổi, áp lực chọn lọc với kiểu gen aa 100% Sau đó, điều kiện sống trở lại cũ, sau hệ ngẫu phối tỷ lệ kiểu hình quần thể: A trội: lặn B trội: lặn C trội: lặn D trội: lặn Câu 27: Tốc độ chọn lọc tự nhiên tác động lên kiểu hình sinh vật phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Chọn lọc chống lại alen trội B biến động số lượng cá thể quần thể C Chọn lọc chống lại alen lặn D áp lực chọn lọc tác động lên alen Câu 28: Do điều kiện tự nhiên, nhánh sông hình thành tách số cá thể quần thể gốc Sau nhiều hệ, cá thể tách thích nghi với điều kiện hình thành quần thể cách ly với quần thể ban đầu Sau hàng nghìn hệ, mực nước sông giảm xuống mức cá thể hai quần thể tự qua lại tiếp xúc với Những dẫn liệu thực tế sau cho thấy có hình thành loài từ loài gốc ban đầu: A Sự phân bố đặc điểm hình thái quần thể cho thấy vô số đặc điểm khác B Chúng sử dụng loại thức ăn khác có phương thức kiếm ăn khác C Con lai chúng có kiểu hình khác với bố mẹ có sức sống khả sinh sản nhiều so với hai dạng bố mẹ D Con lai chúng yếu ớt thường chết trước thành thục sinh dục bất thụ Câu 29: Trong trình hình thành loài đường lai xa đa bội hóa, giai đoạn đầu tiên, lai hai loài thường bất thụ Nguyên nhân là” A Cơ quan sinh sản hai loài không phù hợp B Số lượng nhiễm sắc thể hai loài khác thường không gây tượng bất thụ lai C Sự khác biệt cấu trúc nhiễm sắc thể đóng góp bố mẹ tế bào sinh dục chín lai làm rối loạn trình giảm phân hình thành giao tử gây bất thụ D Số lượng gen hai loài không giống nhau, gây sai khác mặt di truyền loài bố loài mẹ, hậu tượng bất thụ lai Câu 30: Do nhiều đặc điểm tác động, tốc độ tiến hóa loài khác Dựa vào hiểu biết mình, cho biết loài có tốc độ tiến hóa nhanh thuộc nhóm động vật đây? A Cá phổi B Cá vây tay C Ếch nhái D Thú Câu 31: Các chứng hóa thạch cho rằng, xuất sinh vật nhân thực khai A Đại Nguyên sinh B Đại Thái cổ C Đại Cổ sinh D Đại Trung sinh Câu 32: Khi nói lịch sử hình thành loài người trái đất, nhận định sau KHÔNG xác? Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 A Từ loài H.nealderthalensis phát sinh loài người đại H sapiens cách khoảng 30000 ngàn năm B Cách 30000 năm, tồn hai loài người chứng minh, hai loài tồn C Loài H habilis (người khéo léo) cháu trực tiếp xuất phát từ loài người đứng thắng H erectus D Hóa thạch cổ loài người đại H sapiens phát châu Phi có niên đại khoảng 160 ngàn năm Câu 33: Đặc điểm thực vật không thích nghi với đời sống khô hạn sa mạc: A Thân mọng nước, biến thành gai B Thân nhỏ, cứng, rắn C Bộ rễ dài D Thân có nhiều khí khổng Câu 34: Đối với quần thể, mức sinh sản là: A Tỷ lệ số lượng cá thể sinh so với số cá thể quần thể B Số cá thể sinh sản lứa đẻ C Số lượng cá thể tăng thêm quần thể đơn vị thời gian D Số lượng cá thể sinh đơn vị thời gian Câu 35: Trong giai đoạn nay, tăng dân số nhanh dẫn đến nguy sau, ngoại trừ: A Chất lượng sống người suy giảm B Khai thác tài nguyên thiên nhiên mức C Suy giảm tài nguyên lượng gió, ánh sáng D Môi trường bị ô nhiễm Câu 36: Quan hệ hai loài mà hai loài có lợi không thiết ảnh hưởng tới sống chúng gọi A Cộng sinh B Hợp tác C Hội sinh D Kí sinh (vật chủ vật ký sinh) Câu 37: Cho lưới thức ăn Đối tượng KHÔNG thể nằm mắt xích X A Động vật phù du B Cá chép C Mùn hữu D Các ấu trùng Câu 38: Nhiều loài chim di cư theo mùa từ nước phương bắc tới Việt Nam, nguyên nhân gây nên di cư là: A Thay đổi nguồn thức ăn B Nơi cư trú bị thu hẹp C Sự săn bắt người D Sự biến đổi nhiệt độ Câu 39: Hệ sinh thái với xuất nhiều loài thực vật sống bì sinh, khí sinh, kí sinh dây leo hệ sinh thái: A Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới B Rừng ngập mặn C Rừng rộng rụng theo mùa D Rừng kim Câu 40: Việc khai thác rừng đầu nguồn dẫn đến nguy lớn là: A Thiếu oxy cung cấp cho hệ sinh thái gần kề khu vực rừng khai thác B Xói mòn đất, lũ quét thượng nguồn, ngập lụt vào mùa mưa hạn hán vào mùa khô vùng hạ lưu Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 C Khó khôi phục lại rừng nguồn gỗ cung cấp cho sản xuất phục vụ phát triển kinh tế đất nước D Làm chậm chu trình cacbon toàn khu vực lân cận bầu khí nói chung gây hậu nghiêm trọng II.PHẦN RIÊNG E Thí sinh làm phần: phần I phần II Phần I Theo chương trình nâng cao (10 câu) AB CD Câu 41: Cơ thể ab cd có hoán vị gen B b với tần số 20% tỉ lệ giao tử Ab CD A 20% B 10% C 15% D 5% Câu 42: Những điểm khác biệt tái ADN nhân thực so với tái ADN nhân sơ? A Tốc độ chậm, nhiều đơn vị tái bản, tái ADN mạch thẳng B Tốc độ nhanh, số đơn vị tái bản, tái ADN mạch vòng C Tốc độ chậm, có đơn vị tái bản, ADN mạch thẳng D Chỉ có đơn vị tái có điều hòa tái Câu 43: Phương pháp phát đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thấy rõ A phát thể đột biến C quan sát kiểu hình B quan sát tế bào kết thúc phân chia D nhuộm băng nhiễm sắc thể Câu 44: Gen quy định tổng hợp ARN Loại ARN có nhiều gen quy định tổng hợp A mARN B tARN C rARN D Cả ba loại Câu 45: Phát biểu sau nói ADN sinh vật nhân thực A Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa không hoạt động B Chỉ phần nhỏ ADN không mã hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò mã hóa thông tin di truyền C Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thông tin di truyền đại phận không hoạt động D Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thông tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hòa Câu 46: Khi nghiên cứu hoạt động operon Lac E.coli, môi trường có lactose A lactose gắn với enzim ARN polimerase làm kích hoạt enzyme B lactose gắn với chất ức chế làm cho chất ức chế bị bất hoạt C lactose gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành D lactose gắn với protein điều hòa làm kích hoạt tổng hợp protein Câu 47: Tỉ lệ phân tính : F1 F2 diễn phương thức di truyền nào? A Di truyền thường tế bào chất B Di truyền liên kết với giới tính tế bào chất C Di truyền tế bào chất ảnh hưởng giới tính D Di truyền liên kết với giới tính ảnh hưởng giới tính Câu 48: Một đàn bướm sống khu rừng thức ăn loài chim ăn côn trùng Phần lớn bướm có màu trắng sáng, khoảng 12% số cá thể có kiểu hình thêm đốm đen lớn cánh trắng, nhìn xa giống mặt loài cú kẻ thù loại chim nói Xu hướng tiến hóa dự đoán trường hợp A Sau hai hệ, tất cá thể bướm quần thể có kiểu hình đốm trắng B Tỷ lệ loài bướm có kiểu hình khác không thay đổi qua hệ loài chim ăn chúng bị loài cú ăn hết Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 C Tỷ lệ cá thể bướm có kiểu hình đốm trắng liên tục giảm D Số lượng cá thể bướm có màu cánh trắng sáng bình thường giảm dần, số lượng cá thể có đốm cánh tăng dần dần chiếm ưu Câu 49:Trong số yếu tố đây, yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến hiệu sinh sản quần thể là: A Số lượng cá thể đực B Tỷ lệ đực/cái C Số lượng cá thể D Số cá thể sau tuổi sinh sản Câu 50: Quan sát hình tháp sinh khối ta nhận biết đặc điểm sau: A Năng suất sinh vật bậc dinh dưỡng B Số lượng cá thể loài bậc dinh dưỡng C Năng lượng bậc dinh dưỡng D Mức độ dinh dưỡng toàn loài quần xã Phần II Theo chương trình (10 câu) Câu 51: Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Một tế bào cá thể B nguyên phân liên tiếp lần lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu tạo với 240 nhiễm sắc thể đơn Số lượng nhiễm sắc thể đơn tế bào trước bước vào trình phân bào A 18 B 16 C 14 D 15 Câu 52: Tỉ lệ kiểu hình di truyền liên kết giống phân li độc lập trường hợp ? A gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen hai bên B gen chi phối tính trạng nằm cách ≥ 50cM tái tổ hợp gen bên C gen chi phối tính trạng nằm cách 25cM D gen chi phối tính trạng nằm cách 40cM Câu 53: Các chữ in hoa alen trội chữ thường alen lặn Mỗi gen quy định tính trạng Thực phép lai: P: (mẹ) AaBbCcDd x (bố) AabbCcDd Tỉ lệ phân li F1 kiểu hình giống mẹ ? 27 29 15 B C D 128 128 128 128 Câu 54: Các tế bào kháng thuốc tách nhân, cho dung hợp với tế bào bình thường mẫn cảm thuốc tạo tế bào kháng thuốc Điều chứng tỏ A tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể B tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể thường C tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể X D tính kháng thuốc truyền qua gen nhiễm sắc thể Y Câu 55: Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã A 3´ XUA 5´ B 3´ XTA 5´ C 5´ XUA 3´ D 5´ XTA 5´ Câu 56: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài phản ánh A mức độ tiến hóa loài B tính đặc trưng nhiễm sắc thể loài C số lượng gen loài D mối quan hệ họ hàng loài A Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 Câu 57: Đối với trình tiến hóa loài, tính đa hình quần thể loài có ý nghĩa nào? A Giải thích sai khác lớn hay nhỏ cá thể quần thể Rất gặp cá thể hoàn toàn giống quần thể B Giải thích thể dị hợp thường mang đặc điểm ưu khả sinh trưởng, phát triển sinh sản so với thể đồng hợp C Giúp quần thể có tiềm thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi D Đảm bảo trạng thái cân ổn định kiểu gen quần thể Câu 58: Quan điểm học thuyết tiến hóa đại cho rằng, trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật trước biến động môi trường trình mang tính lịch sử Trong chịu tác động trình A Đột biến gen, di – nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên, tác động người B Đột biến, giao phối chọn lọc tự nhiên C Chọn lọc tự nhiên, đột biến, giao phối ngẫu nhiên di nhập gen D Các nhân tố tiến hóa giao phối ngẫu nhiên Câu 59: Trong quần xã người ta đếm 100 gỗ thuộc loài, 86 châu chấu, 18 chim sâu, 14 cá thể loài chim ăn hạt, cá thể loài thú nhỏ ăn hạt cá thể chim đại bàng Loài đặc trưng quần xã là: A Loài thú nhỏ ăn hạt B Chim sâu C Loài gỗ D Châu chấu Câu 60: Cho chuỗi thức ăn: Giá trị x A 7,5 B 75 C 30000 D 1500 Giáo viên : NGUYỄN THÀNH CÔNG Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58"58"12 Trang | ... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58"58 "12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 Câu 16 : Bố mẹ chủng có kiểu... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58"58 "12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 A Tạo liên kết este với C 1 pentose... chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58"58 "12 Trang | Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Thành Công Đề thi tự luyện số 09 A Từ loài H.nealderthalensis phát sinh loài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 1, Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 1, Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay