Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 4

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:01

Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 08 (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH Câu Xét gen có alen, gen trội trội hoàn toàn Trong quần thể cá thể có kiểu hình trội chiếm 64%, có cố bất thường xảy ra, kích thước quần thể giảm 50 cá thể xác suất để alen trội A bị biến hoàn toàn khỏi quần thể là: A (0,36)50 B (0,6)50 C (0,4)50 D (0,64)50 Câu Trong hồ Châu Phi, người ta thấy có loài cá giống đặc điểm hình thái, khác màu sắc, loài màu đỏ, loài màu xám Mặc dù sống hồ chúng không giao phối với Nhân tố đóng vai trò quan trọng việc phân hóa loài từ loài ban đầu? A Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo hướng khác B Yếu tố ngẫu nhiên phân hóa vốn gen loài C Giao phối có chọn lọc nhóm có màu sắc khác D Đột biến hình thành nên màu sắc khác Câu Cho P: AABB × Aabb Kiểu gen lai tự đa bội hóa thành (4n) là: A AAAaBBBb B AAAaBBBB AaaaBbbb C AaaaBBbb D AAaaBBbb AAAABBbb Câu Một thể dị hợp cặp gen nằm cặp NST tương đồng, giảm phân tạo giao tử A BD = 20%, kiểu gen thể tần số hoán vị gen BD Bd BD Bd ; f = 30% ; f = 30% ; f = 20% ; f = 40% A Aa B Aa C Aa D Aa bd bD bd bD Câu Trong mô hình operon Lactozơ, gen điều hoà A tổng hợp prôtêin ức chế có tín hiệu đặc biệt môi trường B tổng hợp lượng nhỏ prôtêin ức chế môi trường có lactozơ C tổng hợp prôtêin ức chế môi trường lactozơ D tổng hợp prôtêin ức chế môi trường có lactozơ Câu Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trằng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi xám, dài, đỏ giao phối với ruồi đực, đen, cụt, đỏ thu F1: 1% ruồi xám, dài, trắng Kiểu gen ruồi P tần số hoán vị gen (f%) AB D d AB D d Ab D d Ab D d X X ; f = 8% C X X ; f = 8% D X X ; f = 20% X X ; f = 20% A B ab ab aB aB Câu Phát biểu không đúng? A Trong giới sống, thông tin di truyền truyền từ ADN ARN Pr B rARN có thời gian tồn lâu tế bào so với loại ARN khác C Plasmit đơn vị tái độc lập với ADN miền nhân D Trong tế bào sinh vật nhân chuẩn có ADN dạng mạch thẳng mạch vòng Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 Câu Một loài có NST kí hiệu là: AaBbXX Trong trình nguyên phân tế bào, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 126 nhiễm sắc thể X Tế bào nguyên phân A lần B lần C lần D lần Câu Liệu pháp gen phương pháp A sử dụng virut làm thể truyền để thay gen bệnh gen lành B sử dụng plasmit làm thể truyền để thay gen bệnh gen lành C loại bỏ khỏi thể người bệnh sản phẩm dịch mã gen gây bệnh D gây đột biến để biến đổi gen gây bệnh thể người thành gen lành Câu 10 Quần thể ruồi giấm trạng thái cân di truyền Xét gen có hai alen A a nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Biết tỉ lệ giới tính 1:1 Nếu tần số alen lặn a 0,5 tỉ lệ đực có kiểu hình alen lặn quy định với có kiểu hình alen lặn quy định A : B 2: C 1,5 : D 3: Câu 11 Ý nghĩa quan trọng đóng xoắn NST phân bào là: A Ức chế trình tự ADN, giúp cho chuẩn bị phân li NST hai cực tế bào B Thu gọn kích thước NST giúp nằm gọn nhân tế bào, giúp cho thông tin di truyền bảo quản bền vững không bị biến đổi C Tạo điều kiện cho trình tự phiên mã diễn bình thường để tổng hợp ADN protein cần cho hoạt động sống tế bào D Thu gọn kích thước NST, giúp cho NST phân li đồng đều, xác cực tế bào, tránh đứt gãy NST Câu 12 Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai là: A Ab/aB x ab/ab B Ab/ab x ab/ab C AaBb x Aabb Câu 13 Thể dị đa bội thể có NST tất tế bào: A Chứa NST lưõng bội loài B Tăng lên thành bội số đơn bội D AaBb x aabb C Tăng lên một vài NST D Tăng lên thành bội số đơn bội lớn 2n Câu 14 Điều khẳng định sau không đúng? A Sinh vật sinh trưởng phát triển tốt khoảng nhiệt độ cực thuận B Vào giai đoạn sinh sản, sức chống chịu động vật thường giảm C Ở khoảng chống chịu, nhân tố sinh thái thường gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật D Một số động vật ngủ đông nhiệt độ môi trường giảm xuống nhiệt độ tới hạn Câu 15 Quá trình có vai trò định việc nhân vô tính động vật A Trao đổi chéo B Giảm phân C Các nhiễm sắc thể không phân ly D Nguyên phân Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 Câu 16 Một loài thực vật alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt dài; alen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, người ta thu 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng Nếu vụ sau mang tất hạt có kiểu hình dài, đỏ tiến hành thụ phấn tự tỉ lệ kiểu hình thu theo lí thuyết là: A 12 hạt dài, đỏ : hạt dài, trắng B hạt dài, đỏ : hạt dài, trắng C hạt dài, đỏ : hạt dài, trắng D 15 hạt dài đỏ: hạt dài trắng Câu 17 Phát biểu với sinh vật nhân chuẩn? A Các đoạn mồi bị cắt bỏ tổng hợp bổ sung đoạn ADN B Trên ADN tiến hành tự có phễu tái C Hai phân tử polypeptit khác tổng hợp từ gen D Chiều dài gen cấu trúc chiều dài mARN tương ứng Câu 18 Trong cấu trúc nuclêôtit, axit phôtphoric liên kết với đường vị trí cacbon số (m) bazơ nitơ liên kết với đường vị trí cacbon số (n); m n là: A 5' 1' B 3' 5' C 1' 5' D 5' 3' Câu 19 Dưới hình vẽ minh họa tế bào động vật giai đoạn khác nguyên phân: Hình Hình Hình Hình Hãy cho biết trình tự phản ánh thứ tự diễn nguyên phân A B C D Câu 20 Loại diễn mà kết đạt đến quần xã tương đối ổn định nhiên dẫn tới suy thoái Đó loại diễn sau đây? A Diễn nguyên sinh B Diễn thứ sinh C Diễn phân hủy D Diễn tự phá hủy Câu 21 Trong hệ sinh thái, thể bậc dinh dưỡng cao thường có tổng sinh khối so với loài bậc dinh dưỡng thấp A loài động vật ăn thịt bậc dinh dưỡng cao phải tốn nhiều lượng cho trình săn, bắt mồi B sinh vật sản xuất (như thực vật) thường có khối lượng lớn nhiều sinh vật tiêu thụ (như chim, thú) C sinh khối giảm bậc dinh dưỡng tăng lên D hiệu suất sử dụng lượng sinh vật để chuyển hóa thành sinh khối thấp Câu 22 Loài côn trùng A loài có khả thụ phấn cho loài thực vật B Côn trùng A bay đến hoa B mang theo nhiều hạt phấn tiến hành thụ phấn cho hoa Nhưng trình này, côn trùng đồng thời đẻ số trứng vào phần bầu nhụy số hoa hoa này, trứng côn trùng nở gây chết noãn bầu nhụy Nếu có nhiều noãn bị hỏng, bị hỏng Đây ví dụ mối quan hệ loài quần xã? A Ức chế cảm nhiễm B Cạnh tranh C Hội sinh D Kí sinh Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 Câu 23 Cho đặc điểm sau: (1) Có vùng phân bố hẹp, kích thước quần thể nhỏ (2) Có vùng phân bố rộng, kích thước quần thể lớn (3) Biến dị di truyền cao, khả di cư cao (4) Biến dị di truyền có giới hạn, khả di cư hạn chế (5) Sức sinh sản thấp, số lượng non (6) Sức sinh sản cao, số lượng non nhiều (7) Tiềm sinh học thấp (8) Tiềm sinh học cao (9) Tuổi thọ thấp, kích thước thể nhỏ (10) Tuổi thọ cao, kích thước thể lớn Trong điều kiện khí hậu toàn cầu biến đổi nhanh hiệu ứng nhà kính, loài có đặc tính dễ dẫn đến diệt vong? A (1), (4), (6), (8), (9) B (2), (3), (4), (7), (9) C (1), (3), (4), (5), (6) D (1), (4), (5), (7), (10) Câu 24 Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc hai NST thuộc cặp tương đồng số số Biết giảm phân diễn bình thường trao đổi chéo Theo lí thuyết tỉ lệ giao tử không mang đột biến tổng số giao tử tạo A 3/4 B 1/8 C 1/4 D 1/2 Câu 25 Một mARN chứa loại ribô nu: A, G, X Số chứa nucleotit loại X A 27 B 12 C 19 D Câu 26 Ở đậu Hà Lan hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh Cho giao phấn hạt vàng chủng với hạt xanh F1 toàn hạt vàng Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ hạt thu F2 là: A vàng : xanh B vàng : xanh C vàng : xanh D vàng : xanh Câu 27 Ở đậu Hà lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt xanh Cho hạt vàng tự thụ phấn thu 11 hạt vàng hạt xanh Tìm thành phần kiểu gen quần thể hệ P A 3/4Aa: 1/4aa B 2/3AA : 1/3 Aa C 2/3Aa : 1/3 AA D 1/2Aa : 1/2AA Câu 28 Yếu tố sau điều kiện để đột biến gen di truyền qua sinh sản hữu tính? A Là đột biến giao tử đột biến tiền phôi B Đột biến phải biểu kiểu hình C Không gây chết làm khả sinh sản cá thể D Giao tử mang đột biến phải thụ tinh Câu 29 Đặc điểm sai với mã di truyền? A Tất loài sinh vật sinh giới dùng chung mã di truyền B Nhiều ba mã hóa cho axit amin C Được đọc từ điểm xác định liên tục ba, không chồng gối lên D Nhiều axit amin mã hóa ba Câu 30 Trong nhân tố đây, nhân tố chủ yếu định trạng thái cân số lượng cá thể quần thể là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 A Khả cung cấp nguồn sống môi trường B Mức độ cạnh tranh cá thể quần thể C Sức sinh sản mức độ tử vong cá thể quần thể D Kiểu phân bố cá thể quần thể Câu 31 Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính Trái Đất A bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp B đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch thu hẹp diện tích rừng C động vật phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp D thay đổi khí hậu nên thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp tăng dần hô hấp Câu 32 Một quần thể người trạng thái cân di truyền xác định tính trạng mắt nâu trội so với mắt đen Biết tính trạng 1gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường qui định Xác suất lớn để cặp vợ chồng mắt nâu quần thể sinh mắt đen là: A ¾ B 3/8 C 1/9 D 1/4 Câu 33 Theo nguyên lí cạnh tranh loại trừ hai loài tồn quần xã A chúng có chung nguồn thức ăn B chúng thuộc đơn vị phân loại C chúng có chung chỗ D chúng trùng lặp hoàn toàn ổ sinh thái Câu 34 Tế bào ban đầu có cặp NST tương đồng kí hiệu AaBbDd Trường hợp tế bào thuộc kì giảm phân II (cho không xảy đột biến ): A B C D Câu 35 Trong kĩ thuật cấy gen, tế bào nhận sử dụng phổ biến vi khuẩn E coli chúng A có tốc độ sinh sản nhanh B thích nghi cao với môi trường C dễ phát sinh biến dị D có cấu tạo thể đơn giản Câu 36 Điều sau đặc điểm di truyền qua tế bào chất? A Gen tế bào chất phân phối không cho tế bào trình phân bào B Kết lai thuận, lai nghịch khác nhau, lai mang đặc điểm giống mẹ C Vai trò chủ yếu thuộc tế bào chất giao tử Tính trạng gen bào chất qui định tồn thay nhân tế bào nhân có cấu trúc di truyền khác D Các tính trạng di truyền qua tế bào chất tuân theo định luật di truyền thuyết nhiễm sắc thể cách chặt chẽ Câu 37 Khi uống thuốc kháng sinh không đủ liều gây nhờn thuốc kháng sinh liều nhẹ A kích thích vi khuẩn tạo kháng thể chống lại kháng sinh B tạo áp lực đào thải dạng gen kháng thuốc kháng sinh dạng kháng thuốc kháng sinh có điều kiện phát triển mạnh C kích thích vi khuẩn nhận gen kháng kháng sinh thông qua đường tải nạp D gây đột biến gen, có số đột biến có lợi cho vi khuẩn Câu 38 Tác động chọn lọc dẫn đến đào thải loại alen khỏi quần thể không dự đoán loại alen bị đào thải là: A Chọn lọc chống lại thể dị hợp B Chọn lọc chống lại thể đồng hợp C Chọn lọc chống lại alen trội D Chọn lọc chống lại alen lặn Câu 39 Điều khẳng định chọn lọc nhân tạo đúng? A Chọn lọc nhân tạo tạo nòi, thứ Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 B Chọn lọc nhân tạo chất khác hẳn với chọn lọc tự nhiên C Sản phẩm chọn lọc nhân tạo có ưu cạnh tranh tốt với loài tự nhiên D Chọn lọc nhân tạo lâu dài tạo loài Câu 40 Cơ chế điều hoà sinh tổng hợp prôtêin mức trước phiên mã trường hợp sau đây? A Tổng hợp loại ARN cần thiết B Enzim phiên mã tương tác với đoạn khởi đầu C Phân giải loại prôtêin không cần thiết trước xảy phiên mã D Nhắc lại nhiều lần gen tổng hợp loại prôtêin mà tế bào có nhu cầu lớn Câu 41 Phát biểu trình hình thành loài? A Sự hình thành loài xảy nhanh quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ di truyền thân thuộc, lai chúng dễ xuất đa bội hóa tạo lai song nhị bội phát triển thành loài B Sự hình thành loài xảy nhanh loài thực vật có kích thước nhỏ, loài thường có chu kỳ sống ngắn, nên tần số đột biến biến dị tổ hợp cao loài có chu kỳ sống dài C Sự hình thành loài xảy nhanh quần xã gồm nhiều loài thực vật khác xa di truyền, cách li di truyền nguyên nhân dẫn đến hình thành loài D Sự hình thành loài xảy nhanh loài thực vật có kích thước lớn, nhiều loài thực vật hình thành qua đường đa bội hóa loài này, đa bội hóa dễ xảy Câu 42 Một quần thể có gen: I, II, III, IV Số alen gen là: 2, 3, 4, Các gen nằm cặp NST thường khác Số kiểu gen đồng hợp số kiểu gen dị hợp tất gen quần thể ngẫu phối nói là: A 120 180 B 24 120 C 120 480 D 14 120 Câu 43 Giới tính châu chấu xác định hệ thống nhiễm sắc thể giới tính XO Châu chấu kiểu dại có thân màu xanh qui định gen nằm NST X; đột biến lặn qui định thân màu đỏ sẫm Phép lai châu chấu đỏ sẫm với châu chấu đực kiểu dại tạo hệ gồm: A Tất (♀) màu xanh, đực (♂) màu đỏ sẫm B Tất màu đỏ sẫm dù đực hay C 50% màu xanh 50% đực màu đỏ sẫm D Tất màu xanh dù đực hay Câu 44 Giả sử có giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả kháng bệnh trên, người ta thực bước sau Xử lí hạt giống tia phóng xạ để gây đột biến gieo hạt mọc Chọn lọc có khả kháng bệnh Cho nhiễm tác nhân gây bệnh Cho kháng bệnh lai với cho tự thụ phấn để tạo dòng Quy trình tạo giống theo thứ tự: A 1, 2, 3, B 1, 3, 2, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4, Câu 45 Một gen sinh vật nhân có chiều dài 4080A có 3075 liên kết hiđro Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liên kết hidro Khi gen đột biến tự nhân đôi số nu loại môi trường nội bào phải cung cấp là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 A A = T = 526; G = X = 674 B A= T = 524; G = X = 676 C A = T = 676; G = X = 524 D A = T = 674; G = X = 526 Câu 46 Một hồ nước bị nở hoa tảo phát triển mức Để cải thiện chất lượng nước hồ điều khiển thành phần loài sinh vật hồ ta theo mô hình khống chế từ xuống chuỗi thức ăn hồ gồm bậc dinh dưỡng? Cách làm tốt loại bỏ A loài sinh vật bậc dinh dưỡng thấp (tảo) B loài sinh vật bậc dinh dưỡng cao (loài sinh vật ăn sinh vật ăn tảo) C loài sinh vật ăn tảo (ở bậc dinh dưỡng 2) D đồng thời ba loài sinh vật thuộc ba bậc dinh dưỡng lúc Câu 47 Ở người, gen qui định dạng tóc có hai alen A a Bệnh máu khó đông alen B b nằm NST giới tính X alen tương ứng Y Gen qui định nhóm máu nằm NST thường có ba alen IA, IB, Io ( IA = IB > I0) Số kiểu gen kiểu hình tối đa quần thể tính trạng trên: A 54 kiểu gen 16 kiểu hình B 54 kiểu gen 12 kiểu hình C 90 kiểu gen 16 kiểu hình D 90 kiểu gen 12 kiểu hình Câu 48 Nhiệt độ môi trường tăng, ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, tuổi phát dục động vật biến nhiệt: A Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục kéo dài B Tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục rút ngắn C Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục giảm D Tốc độ sinh trưởng tăng, thời gian phát dục kéo dài Câu 49 Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen A A thay cặp A - T cặp G - X B cặp A - T C thay cặp G - X cặp A - T D cặp G - X Câu 50 Đặc điểm cấu tạo thể xuất sau cùng, có nhánh tiến hóa loài người nhánh tiến hóa hình thành nên loài khác A dáng đứng thẳng B bán cầu não phát triển C lồi cằm D chi ngón Giáo viên : NGUYỄN QUANG ANH Hocmai.vn Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ... Hội sinh D Kí sinh Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số. .. Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi tự luyện số 08 Câu 16 Một loài thực... cân số lượng cá thể quần thể là: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ môn Sinh học – thầy Nguyễn Quang Anh Đề thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 4, Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 4, Đề thi thử đại học môn sinh năm 2017 số 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay