Bai 12 BTTL PT logarit phan 03

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:58

Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương Phương trình logarit PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (Ph n 03) BÀI T P T! LUY$N Giáo viên: LÊ BÁ TR2N PHƯƠNG Các t'p tài li(u ñư,c biên so/n kèm theo gi ng Phương trình logarit thu5c khóa h7c Toán 12 – Th9y Lê Bá Tr9n Phương t/i website Hocmai.vn ñ? giúp B/n ki?m tra, cBng cC l/i kiDn thEc ñư,c giáo viên truyFn ñ/t gi ng Phương trình logarit ð? sH dJng hi(u qu , B/n c9n h7c trưLc Bài gi ng sau ñó làm ñ9y ñB t'p tài li(u Bài Gi i phương trình: x log9 x − = ( log9 x −1) Bài Gi i phương trình: ( x − 2)log 4( x − 2) = 4( x − 2)3 Bài Gi i phương trình: 53−log5 x = 25 x Bài Gi i phương trình: x −6 3− log x = 3−5 Bài Gi i phương trình: 3log x + x log2 = (*) Bài Gi i phương trình: x + x log = x log (*) Bài Gi i phương trình: log (3x − 1) log (3x+1 − 3) = Bài Gi i phương trình: 4log 2 x − x log = 2.3log x Bài Gi i phương trình: log x x − 14 log16 x x3 + 40 log x x = Bài 10 Gi i phương trình: log 5 + log 25 x = (*) x Bài 11 Gi i phương trình: ( − log x ) log x − =1 − log x Bài 12 Gi i phương trình: log x x − 14 log16 x x + 40 log x x = Bài 13 Gi i phương trình: log x + log x = log 2x Bài 14 Gi i phương trình: lg x − lg x.log (4 x) + log x = Giáo viên: Lê Bá Tr n Phương Ngu"n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58 58 12 : Hocmai.vn Trang |
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 BTTL PT logarit phan 03 , Bai 12 BTTL PT logarit phan 03 , Bai 12 BTTL PT logarit phan 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay