Bai 19 BTTL the tich khoi lang tru phan 01

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:57

Khóa h c LTðH KIT 1: Môn Toán (Th y Lê Bá Tr n Phương) Th tích kh!i lăng tr% TH$ TÍCH KH(I LĂNG TR, (Ph n 01) BÀI T,P T- LUY0N Giáo viên: LÊ BÁ TR2N PHƯƠNG Các tTp tài liSu ñư0c biên so7n kèm theo gi@ng Th2 tich kh=i lăng tr (Ph.n 01) thu5c khóa h*c LuySn thi ñ7i h*c KIT 1: Môn Toán (Th.y Lê Bá Tr.n Phương) t7i website Hocmai.vn ñ2 giúp B7n ki2m tra, c3ng c= l7i kiCn th c ñư0c giáo viên truyGn ñ7t gi@ng Th2 tich kh=i lăng tr (Ph.n 01) ð2 s\ d ng hiSu qu@, B7n c.n h*c trưPc Bài gi@ng sau ñó làm ñ.y ñ3 tTp tài liSu Bài Cho lăng tr ñ ng ABCA’B’C’ có ñáy ABC tam giác cân ñ nh C; góc gi a BC’ (ABB’A’) b$ng 60o AB = AA’ = a G*i M, B, P l.n lư0t trung ñi2m c3a BB’, CC’, BC Q m5t ñi2m c7nh a AB cho BQ = Tính theo a th2 tích c3a kh=i lăng tr ABC.A’B’C’ ch ng minh r$ng: ( MAC ) ⊥ ( NPQ ) Bài Cho lăng tr ñ ng ABC.A’B’C’ Kho@ng cách tA tâm O c3a tam giác ABC ñCn mDt phFng (A’BC) a b$ng Tính th2 tích c3a kh=i lăng tr ABCA’B’C’, biCt ñáy ABC tam giác ñGu c7nh a Bài Cho lăng tr ñ ng ABC.A’B’C’ có ñáy ABC tam giác cân t7i C, AB = 2a, cosABC = , góc gi a o hai mDt phFng (ABC) (A’BC) b$ng 60 Tính th2 tích kh=i lăng tr ABC.A’B’C’ kho@ng cách gi a hai ñưKng thFng AB, B’C theo a Bài Cho hình lăng tr ñ ng ABCD.A’B’C’D’ Có ñáy ABCD hình thoi c7nh a, góc A b$ng 600 Góc gi a mDt phFng (B’AD) mDt ñáy b$ng 300 Tính th2 tích kh=i lăng tr ABCD.A’B’C’D’ Bài Cho hình lDng tr tam giác ñGu ABC.A’B’C’ có c7nh ñáy b$ng a BiCt kho@ng cách gi a hai ñưKng thFng AB A’C b$ng a 15 Tính th2 tích c3a kh=i lăng tr Bài Cho lăng tr ñ ng ABC.A1B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 = 2a ∧ = G*i M trung ñi2m c3a c7nh CC1 Ch ng minh MB ⊥ MA1 tính kho@ng cách d tA ñi2m A tPi mDt phFng (A1BM) Bài Cho lăng tr ñ ng ABC.A’B’C’ có ñáy ABC tam giác vuông cân ñ nh A Góc gi a AA’ BC’ b$ng 300 kho@ng cách gi a chúng a G*i M trung ñi2m c3a AA’ Tính th2 tích t diSn MA’BC’ Giáo viên: Lê Bá Tr n Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58 58 12 : Hocmai.vn Trang |
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 19 BTTL the tich khoi lang tru phan 01 , Bai 19 BTTL the tich khoi lang tru phan 01 , Bai 19 BTTL the tich khoi lang tru phan 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay