cacbohidrat phuong phap xac dinh cau tao cua cac bohidrat

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:46

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) M028 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA CACBOHIĐRAT (Tư liệu học bài) Ví dụ (A10) Một phân tử saccarozơ có A gốc β-glucozơ gốc β-fructozơ B gốc β-glucozơ gốc α-fructozơ C hai gốc α-glucozơ D gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ Ví dụ (B10NC) Chất X có ñặc ñiểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 nhiệt ñộ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm màu nước brom Chất X A xenlulozơ B mantozơ C glucozơ D saccarozơ Ví dụ Hợp chất hữu X chất bột màu trắng, không tan nước, trương lên nước nóng tạo thành hồ; sản phẩm cuối trình thuỷ phân chất Y Dưới tác dụng men lactic hay enzim chất Y tạo thành chất Z có chứa hai loại nhóm chức X chất ñây ? A Saccarozơ B Mantozơ C Tinh bột D Xenlulozơ Ví dụ Cacbohiñrat X tham gia chuyển hoá: Cu(OH) /OH − → dung dịch xanh lam  → kết tủa ñỏ gạch X  Vậy X chất chất cho ñây ? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Mantozơ Ví dụ Cho sơ ñồ sau: to − o Cu(OH) /OH dd HCl X → Yduy nhÊt  → Z (dung dÞch xanh lam) t→ T ↓ (®á g¹ch) to Chất X A glucozơ B saccarozơ C mantozơ D saccarozơ mantozơ Ví dụ Cho sơ ñồ: Tinh bột → X → Y → Z, phản ứng ñều có enzim xúc tác Các chất X, Y, Z là: A ñextrin, mantozơ, glucozơ B ñextrin, glucozơ, axit axetic C ñextrin, saccarozơ, glucozơ D ñextrin, saccarozơ, mantozơ Ví dụ (A12) Cho sơ ñồ phản ứng: →Y (a) X + H2O  (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3 xúc tác (c) Y xúc tác  → E+Z → X+G (d) Z + H2O  chÊt diÖp lôc ánh sáng X, Y, Z là: A Tinh bột, glucozơ, etanol C Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon ñioxit B Tinh bột, glucozơ, cacbon ñioxit D Xenlulozơ, fructozơ, cacbon ñioxit Liên hệ học offline Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh.lepham@gmail.com – Phone: 0976.053.496) TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) Ví dụ Cho 18,0 gam cacbohiñrat X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu ñược 25,92 gam Ag Biết X có khả làm màu dung dịch Br2 X chất ñây ? A B C D Ví dụ Cacbohiñrat X có phản ứng tráng gương ðun nóng a mol X dung dịch HCl loãng dư ñể phản ứng xảy hoàn toàn thu ñược dung dịch Y Trung hoà axit dư, sau ñó cho AgNO3 dư NH3 vào Y, ñồng thời ñun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu ñược 4a mol Ag X cacbohiñrat sau ñây ? A Xenlulozơ B Mantozơ C Saccarozơ D Glucozơ Ví dụ 10 ðun nóng 8,55 gam cacbohiñrat X với dung dịch HCl ñến phản ứng hoàn toàn Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, kết tủa thu ñược có 10,8 gam Ag X chất ñây (biết MX < 400 ñvC)? A Glucozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Ví dụ 11 ðốt cháy hoàn toàn 3,150 gam cacbohiñrat X thu ñược 2,352 lít CO2 (ñktc) 1,89 gam nước Biết X có khả tham gia phản ứng tráng gương X chất ñây ? A Glucozơ B Xenlulozơ C 2-hiñroxietanal D Saccarozơ Ví dụ 12 Khi ñốt cháy cacbohiñrat X người ta thu ñược tỉ lệ khối lượng H2O CO2 : Công thức phân tử ñây X ? A C6H12O6 B C12H22O11 C (C6H10O5)n D Cn(H2O)n Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH ðăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: Moon.vn Liên hệ học offline Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh.lepham@gmail.com – Phone: 0976.053.496) ... (0976.053.496) Ví dụ Cho 18,0 gam cacbohiñrat X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu ñược 25,92 gam Ag Biết X có khả làm màu dung dịch Br2 X chất ñây ? A B C D Ví dụ Cacbohiñrat X có phản ứng tráng... nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu ñược 4a mol Ag X cacbohiñrat sau ñây ? A Xenlulozơ B Mantozơ C Saccarozơ D Glucozơ Ví dụ 10 ðun nóng 8,55 gam cacbohiñrat X với dung dịch HCl ñến phản ứng hoàn... gam cacbohiñrat X thu ñược 2,352 lít CO2 (ñktc) 1,89 gam nước Biết X có khả tham gia phản ứng tráng gương X chất ñây ? A Glucozơ B Xenlulozơ C 2-hiñroxietanal D Saccarozơ Ví dụ 12 Khi ñốt cháy cacbohiñrat
- Xem thêm -

Xem thêm: cacbohidrat phuong phap xac dinh cau tao cua cac bohidrat, cacbohidrat phuong phap xac dinh cau tao cua cac bohidrat, cacbohidrat phuong phap xac dinh cau tao cua cac bohidrat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay