Tong hop r l c BTTL

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:44

Khóa h c LT H c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Minh Nam Bài t p t ng h p m ch R-L-C BÀI T P T NG H P V M CH R – L – C (Bài t p t luy n) Giáo viên: NGUY N MINH NAM Các t p tài li u đ c biên so n kèm theo gi ng “Bài t p t ng h p v m ch R – L - C “ thu c khóa h c LT H c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Minh Nam t i website Hocmai.vn giúp b n ki m tra, c ng c l i ki n th c đ c giáo viên truy n đ t gi ng t ng ng s d ng hi u qu , B n c n h c tr c gi ng “Bài t p t ng h p v m ch R – L – C” sau làm đ y đ t p tài li u Bài 1: M t đo n m ch không phân nhánh g m n tr thu n 80 , m t cu n dây có n tr thu n 20 , có đ t c m 0,318 H m t t n có n dung 15,9µF i n áp xoay chi u gi a hai đ u đo n m ch có giá tr hi u d ng 200 V, có t n s 50 Hz pha ban đ u b ng Vi t bi u th c c a dòng n A i = 2cos 100 t (A) C i = 2cos(100 t) (A) B i = 2cos 100 t (A) 4 D i = 2cos 100 t (A) Bài 2: t n áp u = U cos100 t (V) vào hai đ u đo n m ch m c n i ti p theo th t g m cu n c m thu n L, n tr thu n R t n C công su t tiêu th c a toàn m ch P n áp hi u d ng ph n t L, R, C b ng N u n i t t t C công su t mà m ch tiêu th là: P A P’ = P B P’ = 2P C P’ = 0,5P D P Bài 3: t n áp xoay chi u 120 V – 50 Hz vào đo n m ch n i ti p AB g m n tr thu n R, t n cu n c m Khi n i hai đ u cu n c m m t ampe k có n tr r t nh s ch c a A N u thay ampe k b ng vôn k có n tr r t l n ch 60 V, đ ng th i n áp t c th i hai đ u vôn k l ch pha A 40 Bài 4: so v i n áp hai đ u đo n m ch AB T ng tr c a cu n c m là: B 40 o n m ch RLC đ t d D 60 C 20 i n áp xoay chi u n đ nh có t n s f thay đ i đ f1 t n s f2 pha ban đ u c a dòng n qua m ch d ng không thay đ i Tính h s công su t m ch t n s f1? A 0,5 B 0,71 C 0,87 , c c Khi t n s ng đ hi u D 0,6 Bài 5: Trên đo n m ch xoay chi u không phân nhánh có b n m theo th t A, M, N B Gi a hai m A M ch có cu n dây, gi a hai m M N ch có n tr thu n R, gi a hai m N B ch có t n i n áp hi u d ng AB, AN MN th a mãn h th c UAB = UAN Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Trang | - Khóa h c LT H c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Minh Nam Bài t p t ng h p m ch R-L-C = UMN = 120 (V) Dòng hi u d ng m ch 2 (A) i n áp t c th i AN đo n AB l ch pha m t góc b ng góc l ch pha gi a n áp t c th i AM dòng n Tính c m kháng c a cu n dây A 60 B 15 C 30 D 30 Bài 6: i n áp xoay chi u u = 41 cos t (V) vào hai đ u đo n m ch n i ti p g m n tr R, cu n c m có đ t c m L, có n tr thu n r t n C c ng đ hi u d ng dòng qua m ch 0,4 A Bi t n áp hi u d ng n tr , cu n c m t n l n l t 25 V, 25 V 29 V Giá tr r b ng: A 50 B 15 C 37,5 D 30 Bài 7: Trong m ch n xoay chi u RLC n i ti p có c ng h ng n k t lu n sau SAI? A n áp hi u d ng hai đ u cu n c m b ng n áp hi u d ng hai đ u t n B c ng đ hi u d ng m ch c c đ i C n áp hi u d ng hai đ u đo n m ch l n h n n áp hi u d ng hai đ u n tr R D n áp hai đ u m ch pha v i n áp hai đ u n tr R Bài 8: t m t n áp xoay chi u vào hai đ u m t đo n m ch m c n i ti p g m t n có dung kháng 200 , n tr thu n 30 áp hai đ u đo n m ch cu n c m có n tr 50 A s m pha h n c ng đ dòng n B s m pha h n c ng đ dòng n C tr pha h n c ng đ dòng n D tr pha h n c ng đ dòng n 6 có c m kháng 280 i n Bài 9: Trên đo n m ch xoay chi u không phân nhánh có b n m theo th t A, M, N B Gi a hai m A M ch có cu n dây, gi a hai m M N ch có n tr thu n, gi a hai m N B ch có t n i n áp hi u d ng hai m A N 60 V n áp hi u d ng hai m M B 40 V i n áp t c th i đo n AN đo n MB l ch pha 900, n áp t c th i đo n MB NB l ch pha 300 c ng đ hi u d ng đo n m ch A i n tr thu n c a cu n dây là: A 40 B 10 C 50 D 20 Bài 10: M ch n xoay chi u AB g m hai đo n m ch AM MB m c n i ti p o n AM g m n tr thu n R = 90 m c n i ti p v i t điên có dung kháng 90 , đo n MB cu n dây có n tr thu n r có c m kháng Z L Bi t bi u th c n áp đo n AM đo n MB l n Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Trang | - Khóa h c LT H c p t c môn V t lí – Th y Nguy n Minh Nam l t là: uAM = 180 cos 100 t (V) u MB = 60 cos100 t (V) Giá tr c a r c m kháng Z L l n l t là: A 40 40 C 60 Bài t p t ng h p m ch R-L-C B 30 60 30 D 30 60 Bài 11: M t m ch n xoay chi u g m linh ki n lý t ng R, L, C m c n i ti p T n s góc riêng c a m ch , n tr R có th thay đ i H i c n ph i đ t vào m ch m t hi u n th xoay chi u có giá tr hi u d ng không đ i, có t n s góc b ng đ hi u n th URL không ph thu c vào R? A = B =2 C = D = 2 Bài 12: Cho m ch n n i ti p g m cu n dây thu n c m có đ t c m L thay đ i đ c, t n C 0 n tr R i n áp đ t vào hai đ u đo n m ch u = 100 cos100 t (V) Khi n áp hi u d ng cu n dây đ t giá tr c c đ i ULmax n áp hi u d ng đo n m ch ch a RC 100 (V) Giá tr ULmax A 100 (V) B 150 (V) C 300 (V) D 200 (V) Bài 13: M t m ch n xoay chi u n i ti p g m t n có n dung C, n tr thu n R cu n dây có đ t c m L có n tr thu n r Dùng vôn k có n tr r t l n l n l t đo hai đ u n t 50 V, 30 V 80 V Bi t n tr , hai đ u cu n dây hai đ u đo n m ch s ch l n l áp t c th i cu n dây s m pha h n dòng n A 30 V B 30 V i n áp hi u d ng t là: C 60 V D 20 V Bài 14: M t đo n m ch g m n tr thu n R, cu n c m thu n L t n C m c n i ti p t vào hai đ u đo n m ch n áp u = U0 cos t, v i có giá tr thay đ i U0 không đ i Khi = n áp hi u d ng R c c đ i Khi = n áp hi u d ng C c c đ i Khi ch thay đ i giá tr đ n giá tr n áp hi u d ng L A t ng r i gi m B t ng C gi m r i t ng D gi m Giáo viên: Nguy n Minh Nam Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Hocmai.vn T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Trang | - ... n c n dung C, n tr thu n R cu n dây c đ t c m L c n tr thu n r Dùng vôn k c n tr r t l n l n l t đo hai đ u n t 50 V, 30 V 80 V Bi t n tr , hai đ u cu n dây hai đ u đo n m ch s ch l n l áp... Khóa h c LT H c p t c môn V t l – Th y Nguy n Minh Nam l t l : uAM = 180 cos 100 t (V) u MB = 60 cos100 t (V) Giá tr c a r c m kháng Z L l n l t l : A 40 40 C 60 Bài t p t ng h p m ch R- L- C B 30... ch n xoay chi u g m linh ki n l t ng R, L, C m c n i ti p T n s g c riêng c a m ch , n tr R c th thay đ i H i c n ph i đ t vào m ch m t hi u n th xoay chi u c giá tr hi u d ng không đ i, c
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop r l c BTTL , Tong hop r l c BTTL , Tong hop r l c BTTL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay