Ví dụ việc thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý nhà trường

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:13

Câu hỏi:Lấy ví dụ minh họa việc thực hiện chức năng kiểm tra với 1 hoạt động kiểm tra cụ thể?Bài làm:Ví dụ minh họa việc thực hiện chức năng kiểm tra: Kiểm tra chuyên đề 1: Hồ sơ giáo viên và các hồ sơ khác có liên quan như: thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; bài soạn; chấm, trả bài; tiến độ cho điểm trong Sổ gọi tên và ghi điểm; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số tiết dự giờ đồng nghiệp và sổ dự giờ đồng nghiệp. Đối với giáo viên Nguyễn Quang Vinh, giảng dạy môn Sinh học lớp 7, 8, 9, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.Quá trình kiểm tra cần thực hiện các nội dung sau: Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra: Xác định tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của chuyên đề 1. Câu hỏi: Lấy ví dụ minh họa việc thực hiện chức kiểm tra với hoạt động kiểm tra cụ thể? Bài làm: Ví dụ minh họa việc thực hiện chức kiểm tra: Kiểm tra chuyên đề 1: Hồ sơ giáo viên hồ sơ khác có liên quan như: thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; soạn; chấm, trả bài; tiến độ cho điểm Sổ gọi tên ghi điểm; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số tiết dự giờ đồng nghiệp sổ dự giờ đồng nghiệp Đối với giáo viên Nguyễn Quang Vinh, giảng dạy môn Sinh học lớp 7, 8, 9, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Quá trình kiểm tra cần thực hiện nội dung sau: * Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra: - Xác định tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn của chuyên đề + Xếp loại tốt: Là giáo viên đạt yêu cầu sau: có đủ 100% loại hồ sơ, sổ sách theo quy định; ghi chép 100% đầy đủ cuộc họp giao ban, khoa học theo quy định; đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học, đúng tiến độ; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng tốt; thực hiện tốt quy chế chấm, trả cho điểm (không có điểm bị sửa sai quy định); lưu trữ 100% kiểm tra (từ 45 phút trở lên) học sinh Dự giờ đủ 100% theo quy định Sở giáo dục Đào tạo (2 tiết dự/tháng => tháng = 18 tiết) Điểm số từ 90 đến 100 điểm + Xếp loại khá: Là giáo viên đạt yêu cầu sau: có đủ 100% loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, ghi chép 90% cuộc họp giao ban theo quy định; đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra (từ 45 phút trở lên) học sinh Có tình trạng sửa điểm sổ gọi tên ghi điểm Dự giờ đạt từ 50% đến 80% tính đến thời điểm kiểm tra Điểm số từ 70 đến dưới 90 điểm + Xếp loại trung bình: Là giáo viên đạt yêu cầu sau: có đầy đủ có ghi chép loại hồ sơ, sổ sách ở mức đạt yêu cầu; đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng ở mức đạt yêu cầu; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ đầy đủ số kiểm tra học sinh Có tình trạng sửa điểm nhiều (từ học sinh trở lên /01 sổ) sổ gọi tên ghi điểm Số giờ dự đạt dưới 50% theo quy định Điểm số từ 50 đến dưới 70 điểm + Xếp loại yếu: Là giáo viên không đạt yêu cầu Điểm số từ 30 đến dưới 50 điểm - Xây dựng lực lượng kiểm tra: - Thực hiện việc định kiểm tra gồm thành phần sau: * Thành Phần thực hiện kiểm tra: Ông Lê Văn Hưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban kiểm tra nội bộ; Ông Lương Ngọc Ánh, tổ trưởng chuyên môn, Phó Ban kiểm tra nội bộ; Bà Chu Hồng Thắm, tổ phó chuyên môn, thư ký; Bà Đinh Thị Thành, giáo viên môn Sinh học, thành viên; Bà Hoàng Thị Duyên, giáo viên môn Sinh học, thành viên * Thành phần kiểm tra: Ông Nguyễn Quang Vinh, giáo viên môn Sinh học - Xây dựng kế hoạch hiểm tra: + Thời gian kiểm tra: 01 buổi sáng, ngày 12 tháng năm 2017 + Địa điểm kiểm tra: Tại phòng hội đồng trường phổ thông Dân tộc nội trú Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn + Nội dung kiểm tra: Chuyên đề 1: Hồ sơ giáo viên hồ sơ khác có liên quan như: thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; soạn; chấm, trả bài; tiến độ cho điểm Sổ gọi tên ghi điểm; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số tiết dự giờ đồng nghiệp sổ dự giờ đồng nghiệp + Phân công kiểm tra: Ông Lê Văn Hưởng, phụ trách chung, phụ trách kiểm tra Sổ họp hội đồng, sổ giao ban, kiểm tra sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra sổ dự giờ, số tiết dự giờ theo quy định kết luận kiểm tra; Bà Chu Hồng Thắm, thư ký ghi biên tổng hợp; Ông Lương Ngọc Ánh, phụ trách kiểm tra Việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả bài, tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 7; Bà Đinh Thị Thành, phụ trách kiểm tra Việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả , tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 8; Bà Hoàng Thị Duyên, phụ trách kiểm tra Việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả , tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 9; - Các Thành viên tiến hành kiểm tra từ 07h30 đến 10 giờ 00 phút * Bước 2: Đo đạc kết quả thực tế – Kết quả kiểm tra - Ngày 12 tháng năm 2017, chúng gồm có các thành phần: Ông Lê Văn Hưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban kiểm tra nội bộ; Ông Lương Ngọc Ánh, tổ trưởng chuyên môn, Phó Ban kiểm tra nội bộ; Bà Chu Hồng Thắm, tổ phó chuyên môn, thư ký; Bà Đinh Thị Thành, giáo viên môn Sinh học, thành viên; Bà Hoàng Thị Duyên, giáo viên môn Sinh học, thành viên Đã tiến hành kiểm tra chuyên đề (chuyên đề hồ sơ sổ sách) của đồng chí Nguyễn Quang Vinh, giáo viên dạy môn Sinh học 7, 8, 9, kết quả sau: Kết kiểm tra sổ họp hội đồng, sổ giao ban, kiểm tra sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra sổ dự giờ, số tiết dự giờ đồng nghiệp theo quy định - Ưu điểm: Có đầy đủ loại sổ sách theo quy định, ghi chép sạch sẽ, khoa học, ghi chép đầy đủ (90%) cuộc họp hội đồng, cuộc họp giao ban Sổ dự giờ ghi chép sạch sẽ, khoa học Số tiết dự giờ tính đến thời điểm kiểm tra đạt 12/18 tiết = 66,7% số tiết dự theo quy định - Nhược điểm: Một số cuộc họp không ghi vào sổ, số tiết dự giờ chưa đạt chỉ tiêu đề Kết kiểm tra việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả bài, tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 7; - Ưu điểm: Đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra học sinh - Nhược điểm: Có liên quan đến việc sửa điểm 01 học sinh sổ gọi tên ghi điểm Kết kiểm tra việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả bài, tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 8; - Ưu điểm: Đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra học sinh - Nhược điểm: Có liên quan đến việc sửa điểm 01 học sinh sổ gọi tên ghi điểm, sổ gọi tên ghi điểm chưa khoa học Kết kiểm tra việc thực hiện chương trình, Lịch báo giảng, soạn, việc chấm, trả bài, tiến độ cho điểm sổ gọi tên ghi điểm môn Sinh học 9; - Ưu điểm: Đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra học sinh - Nhược điểm: Có liên quan đến việc sửa điểm 02 học sinh sổ gọi tên ghi điểm * Bước 3: So sánh – Đánh giá kết quả chung Sau trình kiểm tra thực tế thay mặt ban kiểm tra Ông Lê Văn Hưởng, PHT, trưởng ban kiểm tra nội bộ kết luận sau: Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, giáo viên môn Sinh học, giảng dạy môn sinh khối 7,8,9, đạt yêu cầu sau: có đủ 100% loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, ghi chép 90% cuộc họp giao ban theo quy định; đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra (từ 45 phút trở lên) học sinh Có tình trạng sửa điểm sổ gọi tên ghi điểm Dự giờ đạt khung từ 50% đến 80% tính đến thời điểm kiểm tra - So sánh với tiêu chuẩn, đánh giá đ/c Nguyễn Quang Vinh đạt: 80 điểm, xếp loại: Khá * Bước 4: Điều chỉnh (Mang tính chất động viên, tư vấn) - Động viên: Giáo viên đã làm rất tốt việc thực hiện quy định về hồ sơ sổ sách như: có đủ 100% loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, ghi chép 90% cuộc họp giao ban theo quy định; đảm bảo soạn đúng nội dung chương trình kế hoạch dạy học; soạn giáo án đầy đủ, theo hướng đổi mới có chất lượng khá; thực hiện đúng quy chế chấm, trả cho điểm; lưu trữ 100% kiểm tra học sinh - Tư vấn: Tuy nhiên đồng chí còn một số ít hạn chế sau: Việc ghi chép loại sổ chưa đạt 100%, thực hiện việc dự giờ đồng nghiệp chưa đạt theo chỉ tiêu (đạt 12/18 tiết = 66,7%) Sổ gọi tên ghi điểm vẫn còn hiện tượng sửa điểm Đồng chí cần khắc phục thời gian tới để đạt chỉ tiêu đã cam kết với nhà trường Ban kiểm tra cần tư vấn cách làm khoa học để giáo viên thực hiện theo nhằm đảm bảo đúng chỉ tiêu đã cam kết/ ... lực lượng kiểm tra: - Thực hiện việc định kiểm tra gồm thành phần sau: * Thành Phần thực hiện kiểm tra: Ông Lê Văn Hưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban kiểm tra nội bộ; Ông Lương... phần kiểm tra: Ông Nguyễn Quang Vinh, giáo viên môn Sinh học - Xây dựng kế hoạch hiểm tra: + Thời gian kiểm tra: 01 buổi sáng, ngày 12 tháng năm 2017 + Địa điểm kiểm tra: Tại phòng... nghiệp + Phân công kiểm tra: Ông Lê Văn Hưởng, phụ trách chung, phụ trách kiểm tra Sổ họp hội đồng, sổ giao ban, kiểm tra sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra sổ dự giờ, số tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ví dụ việc thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý nhà trường, Ví dụ việc thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý nhà trường, Ví dụ việc thực hiện chức năng kiểm tra trong quản lý nhà trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay