Sự thay đổi cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục qua các giai đoạn

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:13

Chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi. Đó dường như là một chân lý,một quy luật khách quan buộc mọi người phải chấp nhận. Con người chúng ta không thể ngăn chặn hay tránh né sự thay đổi, chúng ta chỉ có thể đón nhận thậm chí là chủ động tạo ra sự thay đổi để tạo bước đột phá cho tổ chức.Nhà trường và các tổ chức giáo dục cũng luôn luôn có sự thay đổi mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội cũng như theo kịp sự thay đổi của xã hội. Thể hiện rõ nhất là sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và các thiết bị phục vụ giáo dục...
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự thay đổi cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục qua các giai đoạn, Sự thay đổi cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục qua các giai đoạn, Sự thay đổi cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục qua các giai đoạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay