Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông Ngiệp và Phát Triển nông Thôn Việt Nam giai đoạn 20082015

88 49 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC ĐIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2015 Chuyên ngành : Quản trò kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS VŨ CÔNG TUẤN TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2008 MỤC LỤC Mở đầu .1 1- Lý chọn đề tài 2- Mục tiêu nghiên cứu 3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4- Phương pháp nghiên cứu 5- Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1- Khái niệm hoạt động cho thuê tài 1.1.1- Quá trình hình thành phát triển cho thuê tài giới …3 1.1.2- Thò trường cho thuê tài Việt Nam .3 1.1.3- Đònh nghóa cho thuê tài 1.1.4- Ý nghóa hoạt động cho thuê tài 1.1.5- Vai trò hoạt động cho thuê tài 1.2- Nội dung hoạt động cho thuê tài .10 1.2.1- Tài sản cho thuê tài 10 1.2.2- Các hình thức cho thuê tài …11 1.2.3- Phương pháp tính tiền thuê 12 1.2.4- Quy trình cho thuê tài 13 1.2.5- Một số rủi ro hoạt động cho thuê tài 15 1.3- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê tài 16 1.3.1- Các yếu tố gián tiếp bên 16 1.3.2- Các yếu tố trực tiếp bên .18 1.3.2.1- Khách hàng 18 1.3.2.2- Nhà cung ứng tài sản 19 1.3.2.3- Các đơn vò bảo hiểm 19 1.3.2.4- Các đơn vò khác có tác động đến hoạt động cho thuê tài 19 1.3.3- Các yếu tố nội doanh nghiệp hoạt động cho thuê tài 20 1.3.3.1- Về tài .20 1.3.3.2- Về nhân .20 1.3.3.3- Về sở vật chất .20 I 1.3.3.4- Về văn hoá doanh nghiệp 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH IINGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1- Khái quát Công ty cho thuê tài II 22 2.1.1- Quá trình hình thành phát triển .22 2.1.2- Tăng trưởng dư nợ cho thuê tài 23 2.1.3- Kết kinh doanh 25 2.2- Thực trạng hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II - Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2.2.1- Thực trạng tài sản cho thuê tài 26 2.2.2- Thực trạng áp dụng hình thức cho thuê tài 28 2.2.3- Thực trạng áp dụng phương pháp tính tiền thuê 29 2.2.4- Thực trạng quy trình cho thuê tài 31 2.2.5- Thực trạng số rủi ro hoạt động cho thuê tài Công ty 32 2.3- Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động Công ty 36 2.3.1- Khách hàng 36 2.3.2- Nhà cung ứng tài sản 38 2.3.3- Các đơn vò bảo hiểm 39 2.3.4- Các đơn vò khác có liên quan đến hoạt động cho thuê tài 40 2.3.5- Nguồn vốn 41 2.3.6- Nguồn nhân lực 43 2.3.7- Cơ sở vật chất .44 2.3.8- Văn hoá tổ chức 45 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH IINGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 3.1- Mục tiêu phát triển hoạt động cho thuê tài Công ty 48 3.1.1- Mục tiêu tổng quát .48 3.1.2- Mục tiêu cụ thể 49 3.2- Quan điểm xây dựng giải pháp .50 II 3.2.1- Quan điểm 1: Phát triển hoạt động cho thuê tài gắn liền với đònh hướng phát triển kinh tế - xã hội 50 3.2.2- Quan điểm 2: Coi trọng hiệu kinh tế hoạt động cho thuê tài 50 3.2.3- Quan điểm 3: Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần người lao động 50 3.3- Một số giải pháp đề xuất 51 3.3.1- Nhóm giải pháp tác động đến yếu tố trực tiếp bên 51 3.3.2- Nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho thuê 52 3.3.3- Nhóm giải pháp tác động đến yếu tố bên 55 3.3.4- Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro 59 3.3.5- Giải pháp mở rộng qui mô hoạt động 61 3.3.6- Giải pháp nhằm tiến tới thành lập Tổng Công ty cho thuê tài 62 3.4- Kiến nghò 62 3.4.1- Đối với Ngân hàng Nhà nước .62 3.4.2- Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 63 3.4.3- Đối với quan hữu quan 64 3.4.3- Đối với Công ty 64 ° Kết luận .65 °Tài liệu tham khảo ° Phụ lục Phụ lục 01: đồ tổ chức Công ty năm 2015 Phụ lục 02: Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành Trụ sở năm 2015 Phụ lục 03: Hệ thống tổ chức Chi nhánh Công ty năm 2015 Phụ lục 04: Bảng kê số văn liên quan hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II III DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Danh sách Công ty cho thuê tài hoạt động Việt Nam Bảng 1.2: Bảng kê dư nợ cho thuê tài công ty cho thuê tài Việt Nam Bảng 2.1: Bảng kê nợ xấu Công ty cho thuê tài II 36 Bảng 2.2: Khách hàng dự án cho thuê tài 36 Bảng 2.3: Thống kê trình độ nguồn nhân lực năm 2007 44 Bảng 3.1: Một số quy trình nghiệp vụ hoạt động cho thuê tài 55 Bảng 3.2: Bảng kê sở vật chất cần tiếp tục hoàn thiện 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tăng trưởng dư nợ thò trường cho thuê tài Việt Nam Hình 1.2: Dư nợ cho vay cho thuê tài .7 Hình 1.3: đồ mối quan hệ nghiệp vụ cho thuê tài Hình 1.4: đồ quy trình nghiệp vụ cho thuê tài 15 Hình 2.1: Tăng trưởng dư nợ cho thuê tài Công ty .24 Hình 2.2: Cơ cấu dư nợ theo Chi nhánh Công ty cho thuê tài II 25 Hình 2.3: Kết kinh doanh Công ty cho thuê tài II 26 Hình 2.4: Dư nợ cho thuê theo loại hình tài sản .26 Hình 2.5: Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp năm 2007 37 Hình 2.6 : Tăng trưởng nguồn vốn Công ty cho thuê tài II, 2008 42 Hình 2.7: Cơ cấu nguồn vốn năm 2007 Công ty cho thuê tài II .42 Hình 2.8: Tăng trưởng nguồn nhân lực, 2008 43 Hình 2.9: đồ tổ chức Công ty cho thuê tài II năm 2002 46 Hình 2.10: đồ tổ chức Công ty cho thuê tài II năm 2007 46 IV CHỮ VIẾT TẮT - CTTC: Cho thuê tài - DNNN: Doanh nghiệp nhà nước - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn -TMDV: Thương mại dòch vụ - CP: Cổ phần - NHNN: Ngân hàng Nhà nước - NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - HĐQT: Hội đồng quản trò - PGD: Phòng giao dòch - HCNS: Hành nhân - TGĐ: Tổng Giám đốc - KTKT: Kiểm tra kiểm toán VIẾT TẮT TÊN CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH - ALCI: Công ty cho thuê tài I – Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam -ALCII: Công ty cho thuê tài II– Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - ACBL: Công ty cho thuê tài Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ANZ-TRACK: Công ty cho thuê tài Ngân hàng ANZ - BIDV1: Công ty cho thuê tài Ngân hàng Đầu tư Phát triển - BIDV2: Công ty cho thuê tài Ngân hàng Đầu tư Phát triển - ICBL: Công ty cho thuê tài Ngân hàng Công Thương Việt Nam - KEXIM: Công ty cho thuê tài Kexim - VILC: Công ty cho thuê tài Quốc tế Việt Nam - VCBL: Công ty cho thuê tài Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CHILEASE: Công ty cho thuê tài Chialease - SBL: Công ty cho thuê tài Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín V LỜI MỞ ĐẦU 1- Lý chọn đề tài Cho thuê tài phương tiện, công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp muốn khuyếch trương hoạt động điều kiện nguồn vốn chủ sở hữu có giới hạn, doanh nghiệp có hạn chế đònh việc đáp ứng điều kiện vay tổ chức tín dụng Chính ưu điểm nóù mà cho thuê tài xuất thò trường Việt Nam chưa lâu có chỗ đứng đònh có tiềm phát triển lớn Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động thò trường cho thuê tài Việt Nam nhiều hạn chế nên chưa khai thác hết tiềm vò trí kinh tế Nghiệp vụ cho thuê tài mẻ chưa phổ biến cách rộng rãi toàn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Hệ thống văn pháp luật chưa đồng bộ, chưa quán, sách hỗ trợ Nhà nước, quan hữu quan chưa thực tạo điều kiện cho nghiệp vụ cho thuê tài hoạt động phát huy tối đa hiệu Chính nên đònh thực đề tài tốt nghiệp : “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II - Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015” 2- Mục tiêu nghiên cứu Với hội tiếp cận tìm hiểu rõ hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II, muốn đưa số giải pháp kiến nghò với mong muốn góp phần đưa hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II nói riêng cho thuê tài Việt Nam nói chung phát triển mạnh mẽ hơn, thực tiễn để thò trường cho thuê tài thực trở thành kênh cung vốn hiệu cho doanh nghiệp cho kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ 3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoạt động cho thuê tài Phạm vi nghiên cứu gói gọn việc nghiên cứu thực tế Công ty cho thuê tài II - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam từ năm 1998 - 2008 Khi có điều kiện, mở rộng phạm vi nghiên cứu 4- Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài, phương pháp sử dụng để nghiên cứu là: - Phương pháp vật biện chứng: xem xét giải vấn đề có liên quan mối quan hệ từ lòch sử đến thực tiễn, có tính chất hệ thống - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động cho thuê tài thông qua báo chí, truyền thông, hội nghò chuyên đề, văn quy đònh, hướng dẫn nghiệp vụ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp, quan hữu quan Công ty ban hành - Phương pháp tổng hợp: số liệu sau thu thập tổng hợp đưa vào đề tài nhằm minh họa cho mục đích nghiên cứu - Phương pháp phân tích so sánh: tùy theo mục đích, yêu cầu phân tích mà sử dụng kỹ thuật so sánh thích hợp 5- Kết cấu luận văn Đề tài nghiên cứu phần mở đầu kết luận, kết cấu bao gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận cho thuê tài Chương II: Thực trạng hoạt động cho thuê tài Công ty Cho thuê tài IINgân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II - Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1- Khái niệm hoạt động cho thuê tài 1.1.1- Quá trình hình thành phát triển cho thuê tài giới Cho thuê tài hình thức tài trợ vốn trung dài hạn, xuất từ lâu giới Tại thành phố Sumerian người UR, giao dòch thuê tài sản xuất vào năm 2800 trước công nguyên Sang đầu kỷ XIX, với phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải….hoạt động cho thuê tài phát triển số lượng, chủng loại tài sản trở thành công cụ tài nhiều người chấp nhận Ngày nay, hoạt động cho thuê tài có bước phát triển mạnh mẽ chủng loại tài sản, thiết bò, khối lượng giao dòch Hàng loạt công ty cho thuê tài độc lập đời Hoa Kỳ, Anh, Pháp… Ở Châu Á, hoạt động cho thuê tài xem hình thức tài trợ quan trọng Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc… 1.1.2- Thò trường cho thuê tài Việt Nam 1.1.2.1- Lòch sử hình thành phát triển Từ năm 1990, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh ổn đònh so với nước khu vực Đông Nam Á Các doanh nghiệp có hội đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ bên như: ODA, WB… doanh nghiệp tổ chức tín dụng nước cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, việc cho vay tổ chức tín dụng, đặc biệt vốn trung dài hạn để trang bò máy móc thiết bò công nghệ nhiều khó khăn Ngày 27/5/1995 Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành đònh số 149/QĐ-NHNN việc ban hành thể lệ tín dụng thuê mua Ngày 09/10/1995, phủ ban hành nghò đònh số 64/NĐ-CP V/v quy đònh quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài Việt Namsở phápcho hoạt động cho thuê tài đời 1.1.2.2- Về mạng lưới hoạt động cho thuê tài chính: Đến cuối năm 2007, có 12 công ty cho thuê tài thành lập cấp phép hoạt động Việt Nam Trong gồm công ty thuộc DNNN công ty 100% vốn nước liên doanh Bảng 1.1: Bảng danh sách Công ty CTTC Việt Nam Đơn vò tính: tỷ đồng STT Tên Công ty Viết tắt Công ty CTTC Quốc tế Việt Nam Công ty CTTC Kexim Công ty CTTC Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Công ty CTTC I – NHNo&PTNT VN Công ty CTTC II – NHNo&PTNT VN Công ty CTTC Ngân hàng Đầu tư Phát triển Công ty CTTC Ngân hàng Công Thương Việt Nam Công ty CTTC Ngân hàng ANZ Công ty CTTC Ngân hàng Đầu tư Phát triển Công ty CTTC Chialease Công ty CTTC Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Á Châu 10 11 12 VILC KEXIM VCBL Năm thành lập 1996 1996 1998 Vốn điều lệ 81 209 100 ALCI ALCII BIDV1 1998 1998 1998 150 150 200 ICBL 1998 100 ANZ-TRACK BIDV2 1999 2004 81 150 CHILEASE SBL 2006 2006 150 150 ACBL 2007 100 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2008 + 07 công ty cho thuê tài đóng trụ sở TP Hồ Chí Minh 68 KẾT LUẬN Với mục tiêu xây dựng cụ thể, đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài IINgân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008 -2015” giải vấn đề sau: - Làm sáng tỏ hệ thống hóa lý luận hoạt động cho thuê tài như: tài sản cho thuê, hình thức cho thuê, phương pháp tính tiền thuê, quy trình cho thuê số rủi ro xảy yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động cho thuê tài - Phác họa tranh toàn cảnh thực trạng hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II thông qua nội dung khái quát Công ty, phân tích thực trạng tài sản cho thuê, hình thức cho thuê, phương pháp tính tiền thuê, quy trình cho thuê, thực trạng số rủi ro xảy Qua đó, đánh giá số mặt làm chưa làm được, yếu tố ảnh hưởng hoạt động cho thuê tài công ty - Trên sở thực trạng hoạt động cho thuê tài Công ty mục tiêu phát triển giai đoạn 2008 – 2015, bám sát quan điểm, đề số giải pháp, kiến nghò nhằm hoàn thiện hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II Với đề tài này, mong muốn góp sức để hoàn thiện nghiệp vụ cho thuê tài nói chung, cho thuê tài Công ty cho thuê tài II nói riêng Tuy nhiên với trình độ khả cho phép, thời gian có giới hạn, luận văn nhiều sót, hạn chế chưa đủ sâu sắc Chúng kính mong Quý Thầy Cô cho ý kiến đóng góp để tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện nội dung, chất lượng mở rộng phạm vi nghiên cứu có điều kiện PHỤ LỤC 01: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2015 TRỤ SỞ CHÍNH CHI NHÁNH PHỊNG GIAO DỊCH CƠNG TY TRỰC THUỘC VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN PHỊNG GIAO DỊCH PHỤ LỤC 02: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TẠI TRỤ SỞ CHÍNH NĂM 2015 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC HĐQT BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG CÁC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHỊNG BAN CHUN MƠN NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN KIỂM TRA KIỂM SỐT NỘI BỘ PHỤ LỤC 03: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY NĂM 2015 GIÁM ĐỐC TỔ KIỂM TRA KIỂM SỐT NỘI BỘ CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC TRÝỞNG PHỊNG KẾ TỐN CÁC PHỊNG BAN CHUN MƠN NGHIỆP VỤ BỘ PHẬN KIỂM TRA KIỂM SỐT NỘI BỘ PHỤ LỤC 04: MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH HIỆU LỰC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NỘI DUNG Về tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài 17/5/2001 Nghò đònh 64/2001/NĐ-CP ngày 09/10/2005 Về tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài Sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 19/5/2005 TT 08/2001/TTNHNN ngày 06/9/2001 Hướng dẫn thực Nghò đònh 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 NĐ 65/2005/NĐCP ngày 19/5/2005 TT 07/2004/TTNHNN ngày 01/11/2004 Sửa đổi Thông tư 08/2001/TTNHNN ngày 06/9/2001 TT 03/2005/TTNHNN ngày 25/5/2005 Hướng dẫn công ty cho thuê tài cấu thời hạn trả nợ, chuyển nợ hạn họat động cho thuê tài STT VĂN BẢN NỘI DUNG Nghò đònh 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Nghò đònh 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 Thông tư 05/2006/TT-NHNN ngày 25/7/2006 Hướng dẫn thực số nội dung Nghò đònh 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 Nghò đònh 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Hướng dẫn số nội dung hoạt động cho thuê tài dòch vụ ủy thác cho thuê tài 12/10/2005 10/8/2006 Thông tư 07/2006/TT-NHNN ngày 07/9/2006 Hướng dẫn hoạt động mua cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài Thông tư 08/2006/TT-NHNN ngày 12/10/2006 Hướng dẫn hoạt động cho thuê tài 27/10/2006 hợp vốn công ty cho thuê tài Thông tư 09/2006/TT-NHNN ngày 23/10/2006 Hướng dẫn hoọat động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài 23/10/2006 Thông tư 02/2007/TT-NHNN ngày 21/5/2007 Sửa đổi khoản Thông tư 07/2006/TT-NHNN ngày 07/9/2006 6/6/2007 QĐ 493/2005/QĐNHNN ngày 22/4/2005 Quy đònh phân lọai nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tổ chức tín dụng 22/4/2005 10 Quyết đònh 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 Sửa đổi, bổ sung QĐ 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 10/5/2007 10/QĐ-HĐQTCTTCII ngày 10/4/2007 Quy đònh phân lọai nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 11 22/9/2006 10/4/2008 636/QĐ-HĐQTXLRR ngày 22/6/2007 Quy đònh phân lọai nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cuủa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Quyết đònh 165/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2005 Quy đònh phân lọai nợ, trích lập sử dụng dự phòng để XLRR NHNo&PTNT VN CV 3973/NHNoXLRR ngày 06/11/2006 12 QĐ 07/QĐ-HĐQTCTTCII ngày 10/4/2008 13 1406/NHNo-TD ngày 23/5/2007 14 Nghò đònh 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Quy đònh nghiệp vụ cho thuê tài Cty CTTCII cho thuê tài II Tiêu chí phân loại khách hàng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 tổ chức hoạt động Công ty cho thuê tài 10/4/2007 QĐ 90/QĐHĐQT-QLDN ngày 15/4/2002 QĐ 86/QĐ/ HĐ QT-QLDN ngày 17/3/2004 23/5/2007 10/9/2008 1261/NHNo-TD ngày 13/4/2004 Hướng dẫn thực số điểm Quyết đònh 165/QĐHĐQT ngày 06/6/2005 Quy đònh nghiệp vụ cho thuê tài Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Sửa đổi bổ sung nghiệp vụ cho thuê tài Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Tiêu chí phân lọai khách hàng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam I TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Phạm Ngọc nh (2004), Giải pháp cho việc phát triển dòch vụ cho thuê tài Việt Nam nay?, Tạp chí tài tháng 2- Lê Thò Huyền Diệu (2006), Đôi điều bàn luận việc xây dựng thương hiệu Ngân hàng Việt nam tiến trình hội nhập, Tạp chí ngân hàng tháng 3- Nguyễn Đức Lệnh (2005), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công ty cho thuê tài đòa bàn TP HCM, Tạp chí Công nghệ ngân hàng tháng 10 4- Phạm Khắc Khoan (2005), Cổ phần hóa Ngân hàng thương mại Nhà nước mục tiêu yêu cầu vấn đề nảy sinh thực tiễn, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng tháng 11-12 5- Đoàn Minh Lễ (2006), Giải pháp tạo nguồn vốn cho thuê, Tạp chí Ngân hàng tháng 6- Nguyễn Phương Linh (2007), Một số rủi ro phápNgân hàng giao dòch thương mại quốc tế, Tạp chí Thông tin Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 7- Trần Ngọc Sơn (2005), Cạnh tranh lãi suất nghệ thuật marketing Ngân hàng thương mại, Tạp chí thò trường tài tiền tệ tháng 10 8- Nguyễn Hữu Tâm (2005), Rủi ro tín dụng biện pháp phòng ngừa, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng tháng 11-12 9- Hoàng Ngọc Tiến (2004), Rủi ro hoạt động cho thuê tài chính, Tạp chí Thò trường tài tiền tệ tháng 10-Doãn Anh Tuấn (2004), Thò trường thuê mua Việt Nam, Tạp chí tài tháng 11-Huỳnh Kim Trí (2007), An toàn tín dụng, Tạp chí ngân hàng tháng II 12-Vũ Quốc Trung (2004), Giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thuê mua, Tạp chí Ngân hàng số 13-Bùi Kim Yến (2004), Phát triển phương thức tài trợ cho thuê tài doanh nghiệp trình hội nhập, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 14-Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (từ năm 1998-2007), Công ty cho thuê tài IINgân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 15-Đề tài nghiên cứu năm 2005, Công ty cho thuê tài IINgân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 16-Tài liệu hội nghò kết hoạt động kinh doanh năm 2007 triển khai nhiệm vụ năm 2008 đòa bàn TP Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện khu vực miền Nam - Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 17-Tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho thuê tài năm 2006, Công ty cho thuê tài IINgân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 18-Nguyễn Văn Thắng (2006), Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm đònh dự án đầu tư trung dài hạn Ngân hàng thương mại, Tạp chí thò trường tài tiền tệ tháng 19-ạp chí Ngân hàng, số năm 2006, 2007, 2008 20-Tạp chí Thò trường tài tiền tệ, số năm 2006, 2007, 2008 21-Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số năm 2006, 2007, 2008 III IV V VI VII VIII ... nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài Công ty cho thuê tài II - Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008... TÊN CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH - ALCI: Công ty cho thuê tài I – Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam -ALCII: Công ty cho thuê tài II Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt. .. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 3.1- Mục tiêu phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông Ngiệp và Phát Triển nông Thôn Việt Nam giai đoạn 20082015, Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông Ngiệp và Phát Triển nông Thôn Việt Nam giai đoạn 20082015, Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông Ngiệp và Phát Triển nông Thôn Việt Nam giai đoạn 20082015, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay