NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:00

Hiệu trưởng trường học là người đứng đầu một nhà trường, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển trường học, vì vậy năng lực của hiệu trưởng trường học luôn là vấn đề được quan tâm khi muốn nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay thì vấn đề về năng lực của hiệu trưởng và việc xây dựng, phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trở thành một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả làm rõ một số năng lực cần có của người hiệu trưởng trong bối cảnh mới và đề xuất hướng phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tg Đậu Thị Hồng Thắm Tổ môn: Khoa học quản lý ĐẶT VẤN ĐỀ Hiệu trưởng trường học người đứng đầu nhà trường, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trình xây dựng phát triển trường học, lực hiệu trưởng trường học vấn đề quan tâm muốn nâng cao chất lượng giáo dục Đặc biệt, trước yêu cầu đổi giáo dục vấn đề lực hiệu trưởng việc xây dựng, phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trở thành vấn đề quan trọng cấp thiết Trong khuôn khổ viết tác giả làm rõ số lực cần có người hiệu trưởng bối cảnh đề xuất hướng phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục NỘI DUNG 2.1 Năng lực hiệu trưởng trường học bối cảnh Có nhiều định nghĩa khác lực, theo cách hiểu thông thường lực kết hợp tư duy, kỹ thái độ có sẵn dạng tiềm học hỏi cá nhân tổ chức để thực thành công nhiệm vụ (DeSeCo, 2002) Mức độ chất lượng hoàn thành công việc phản ánh mức độ lực người Năng lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ đam mê để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống (Québec-Ministere de I’ Education, 2004) Theo chuyên gia tâm lý học lực tổng hợp phẩm chất tâm sinh lý trình độ chuyên môn tạo cho người khả hoàn thành loại hoạt động với chất lượng cao Như vậy, lực coi kết hợp khả năng, phẩm chất, thái độ cá nhân hay tổ chức để thực nhiệm vụ có hiệu Năng lực sẵn mà hình thành phát triển qua trình học tập lao động mệt mỏi cá nhân Năng lực hiệu trưởng trường học kết hợp khả năng, phẩm chất, thái độ người hiệu trưởng để thực có hiệu nhiệm vụ giao Ở nước ta, lực hiệu trưởng quy định qua chuẩn hiệu trưởng trường trung học chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Bộ GD&ĐT ban hành năm 2009 2011 Theo đó, lựchiệu trưởng trường phổ thông phải có sau: “Năng lực xây dựng tầm nhìn, phân tích dự báo, thực quy hoạch kế hoạch phát triển hiệu trưởng; Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tự học sáng tạo; Năng lực giao tiếp, ứng xử, nêu gương phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lối sống; Năng lực quản lý toàn diện hoạt động nhà trường, từ tổ chức máy, phát triển đội ngũ, hoạt động dạy – học giáo dục, tài chính, tài sản đến quản lý hành chính, hệ thống thông tin, kiểm tra, đánh giá, thi đua, khen thưởng; Năng lực tổ chức, phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng xã hội”.[3] Hệ thống lực nói đến đầy đủ, phù hợp với đề xuất quy định chung lực giới Tuy nhiên, phát biểu chung chung chưa làm rõ điểm nhấn cụ thể Trong bối cảnh, vấn đề mang tính thời đại giới Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc tới giáo dục nay, đòi hỏi giáo dục phải đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thực tế, công đổi giáo dục diễn cách mạnh mẽ từ quan niệm chất lượng giáo dục, nhân cách người học, khả đáp ứng thị trường lao động người học đến cách thức tổ chức trình giáo dục hệ thống giáo dục Những đổi đặt yêu cầu cụ thể lực hiệu trưởng nhà trường Ví dụ: - Vị trí vai trò người thầy trò có thay đổi Thay người thầy truyền đạt kiến thức chuyển sang người hướng dẫn, trọng tài, người tổ chức hoạt động học tập, giáo dục, thu hút người học tham gia tích cực vào trình học tập Người học không thụ động tiếp thu kiến thức mà phải tích cực, chủ động tìm kiếm tri thức hướng dẫn thầy nhằm trau dồi tri thức, hình thành lực tư duy, hành động…Việc dạy học chuyển từ tập trung truyền thụ sang phát triển toàn diện lực, phẩm chất người học Điều đòi hỏi người hiệu trưởng nhà trường phải có lực nhà giáo “thời đại”, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí họ Hơn nữa, hiệu trưởng người quản lý trường học nên phải có lực quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp chuẩn chức danh nghề nghiệp, có khả đạo chuyên môn quy định phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục cấp học - Nhà trường chuyển sang thời kỳ mở cửa, đối thoại với xã hội, gắn liền với thị trường lao động đòi hỏi người hiệu trưởng phải có lực hoạt động xã hội, lực quan hệ công chúng, thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục - Hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thu hút đầu tư, viện trợ vào giáo dục hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục với nước đẩy mạnh, đòi hỏi hiệu trưởng nhà trường phải có lực đối ngoại, lực ngoại ngữ… - Trong bối cảnh nhà trường ngày trao quyền tự chủ nhiều đặt yêu cầu người hiệu trưởng phải có lực quản trị nhà trường, có khả tạo nhiều nguồn thu cho nhà trường thu hút phát triển tốt đội ngũ nhân - Xã hội thị trường lao động đặt yêu cầu cao chất lượng giáo dục nói chung đội ngũ lao động nói riêng Vì vậy, người hiệu trưởng phải có khả dự báo giáo dục, phải động, nhạy bén trình tổ chức, điều hành hoạt động nhà trường, đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội - Trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển vượt bậc nay, giáo dục có bước tiến đáng kể nhờ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nên hiệu trưởng nhà trường thành công thiếu lực quản lý ứng dụng công nghệ quản lý nhà trường 2.2 Định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường học trước yêu cầu đổi giáo dục 2.2.1 Về phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng - Xuất phát từ đặc điểm đối tượng bồi dưỡng để xây dựng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng: Những cán quản lý giáo dục bồi dưỡng để đảm nhận vị trí hiệu trưởng tương lai, hay người làm hiệu trưởng bồi dưỡng để nâng cao lực… - Căn vào hệ thống lực cần có người hiệu trưởng bối cảnh chuẩn hiệu trưởng để xây dựng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng đảm bảo chương trình gắn liền với yêu cầu đổi giáo dụchiệu - Phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng theo hướng cập nhật vấn đề quản trị trường học, tham khảo chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng tiên tiến giới Chương trình cần hướng đến bồi dưỡng tất lực cần có cho người hiệu trưởng, nhiên cần trọng đến lực mang tính thời đại như: lực ngoại ngữ, lực tin học, lực triển khai chương trình sách giáo khoa mới… - Chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo cung cấp kiến thức, phẩm chất, kỹ hội trải nghiệm thực tiễn cho người học Chương trình bồi dưỡng cần trọng hình thành lực thực cho người học gắn liền với chuẩn nghề nghiệp chức danh họ Tức chương trình bồi dưỡng cần giúp người học có khả vận dụng tri thức giải tình thực tế cách hiệu 2.2.3 Về tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường học - Để nâng cao chất lượng công tác tạo hội cho đội ngũ cán quản lý giáo dục tham gia lớp bồi dưỡng hiệu trưởng lớp nên mở với hai hình thức song song lớp tập trung lớp online (người học mua thẻ học chủ động học theo kế hoạch riêng) - Hoạt động đánh giá việc hoàn thành khóa bồi dưỡng hiệu trưởng người học không nên dùng viết luận đơn mà đánh giá thông qua kết thực dự án thực tế sở giáo dục họ - Lớp bồi dưỡng nên mở theo đối tượng nên có từ 30- 40 học viên nhằm tạo điều kiện cho giảng viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phương pháp huấn luyện… Mặt khác, với quy mô lớp 30 – 40 học viên giúp người học có hội trao đổi, chia sẻ học hỏi nhiều Để thực định hướng công tác phát triển chương trình tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng nhà trường nói trên, tác giả viết xin đề xuất số biện pháp cụ thể sau: - Ban chuyên gia xây dựng chương trình vừa nghiên cứu sách nhà nước, chuẩn hiệu trưởng vừa chủ động lấy ý kiến đội ngũ hiệu trưởng (khách hàng) nhu cầu, nguyện vọng cụ thể họ tham gia bồi dưỡng lực…Đây quan trọng đảm bảo tính cập nhật, khoa học đáp ứng kỳ vọng người học cho chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng - Xây dựng trang Web, fanpage vừa có chức giới thiệu chương trình, khóa học vừa có diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ góp ý chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng cách tổ chức lớp học, khóa học… - Các khoa chuyên môn đơn vị đầu mối lựa chọn cử đội ngũ giảng viên có đủ lực giảng dạy lớp bồi dưỡng hiệu trưởng trường học chịu trách nhiệm chất lượng giảng dạy đội ngũ - Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lớp bồi dưỡng hiệu trưởng đồng thời thực công tác đánh giá giảng viên từ người học… tạo đà cho việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng thể tôn trọng người học (khách hàng) - Sau hoàn thiện chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng, cần đầu tư xây dựng lớp học bồi dưỡng online song song với hình thức dạy học truyền thống tồn từ lâu KẾT LUẬN Hiệu trưởng nhà trường người có vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo điều kiện để việc dạy học nhà trường diễn hiệu Hiệu trưởng người góp phần định lớn việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói riêng ngành giáo dục nói chung Vì việc xác định lực cần có người hiệu trưởng nhà trường bối cảnh sở để xây dựng phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng cách khoa học hiệu Đây tiền đề quan trọng để ngành giáo dục nước nhà xây dựng phát triển đội ngũ hiệu trưởnglực phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thu Hà (2014), giảng dạy theo lực đánh giá theo lực giáo dục: Một số vấn đề lý luận bản, Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu giáo dục, tập 30 số 02 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2016), Phát triển hiệu trưởng trường phổ thông: Kinh nghiệm số nước vận dụng Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế năm 2016, Học viện quản lý giáo dục Phạm Đỗ Nhật Tiến (2015), Hiệu trưởng vai trò lãnh đạo nhà trường sau 2015, Kỷ yếu hội nghị Khoa học công nghệ thường niên 2015, Học viện quản lý giáo dục ... chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng đảm bảo chương trình gắn liền với yêu cầu đổi giáo dục có hiệu - Phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng theo hướng cập nhật vấn đề quản trị trường học, ... cầu đổi giáo dục 2.2.1 Về phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng - Xuất phát từ đặc điểm đối tượng bồi dưỡng để xây dựng chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng: Những cán quản lý giáo dục bồi. .. học công nghệ nên hiệu trưởng nhà trường thành công thiếu lực quản lý ứng dụng công nghệ quản lý nhà trường 2.2 Định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường học trước yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY, NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY, NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay