Game học tiếng anh vui Goldbell u2 e6

38 72 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:50

Chương trình gồm nhiều câu hỏi Các em trả lời cách ghi đáp án vào bảng vòng 10 giây sau 10 giây em giơ bảng lên, sai bị loại 09/08/17 By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 student student By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 teacher teacher By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 desk desk By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 school school By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 class class By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 come come in in By Le Khoi 10 Answer Answer the the questions questions about about you: you: How How old old are are you? you? 09/08/17 By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 open open your your book book By Le Khoi 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 stand stand up up By Le Khoi 10 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 pencil pencil By Le Khoi 24 10 Write Write the the answer answer in in words: words: (two (two xx nine) nine) (thirteen (thirteen –– seven)= seven)= ?? 09/08/17 By Le Khoi 25 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 What What is is this? this? By Le Khoi 26 10 Write Write in in words: words: What’s that Keys 09/08/17 It’s It’s an an earser earser By Le Khoi 27 10 Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 What What is is this? this? By Le Khoi 28 10 What’s this Write Write in in words: words: Keys 09/08/17 It’s It’s aa waste waste basket basket By Le Khoi 29 10 Make Make the the questions: questions: Fine, Fine, thanks thanks Keys 09/08/17 How How are are you? you? By Le Khoi 30 10 Make Make the the questions: questions: I’m I’m twelve twelve Keys 09/08/17 How How old old are are you? you? By Le Khoi 31 10 Make Make the the questions: questions: II live live on on Le Le Loi Loi street street Keys 09/08/17 Where Where do you you live? live? By Le Khoi 32 10 Make Make the the questions: questions: My My name’s name’s Hoa Hoa Keys 09/08/17 What’s What’s your your name? name? By Le Khoi 33 10 Make Make the the questions: questions: L-A-M, L-A-M, Lam Lam Keys 09/08/17 How Howdo doyou youspell spellyour yourname? name? By Le Khoi 34 10 Make Make the the questions: questions: This This is is aa pencil pencil Keys 09/08/17 What What is is this? this? By Le Khoi 35 10 Make Make the the questions: questions: Yes Yes That That is is my my teacher teacher Keys 09/08/17 Is Is that that your your teacher? teacher? By Le Khoi 36 10 Make Make the the questions: questions: No No This This is is not not my my book book Keys 09/08/17 Is Is this this your your book? book? By Le Khoi 37 09/08/17 By Le Khoi 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Game học tiếng anh vui Goldbell u2 e6 , Game học tiếng anh vui Goldbell u2 e6 , Game học tiếng anh vui Goldbell u2 e6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay