Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Unit4lis

18 41 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:41

Unit 4: VOLUNTEER WORK What are the people doing? Unit 4: VOLUNTEER WORK Part 3: LISTENING Before you listen What is the money used for ? Helping handicapped children Organising parties Buying books, pens for disadvantaged children Building supermarkets Helping the victims of natural disasters Fiction film1 Unit 4: VOLUNTEER WORK Part 3: LISTENING New words Organization for Educational development: Tổ chức phát triển giáo dục Spring School: Co-operate: (v) Work together Disadvantaged children: Fund-raising (n) Co-ordinate: (v) Phối hợp Unit 4: VOLUNTEER WORK Part 3: LISTENING While you listen Task 1: Listen and fill in the missing information informal school in Ho Chi Minh City Spring School is an _ 30 street children Around live and study at the school 250 children About from District regularly attend classes OED co-operated with Spring School to set up English 1998 classes school in _ volunteers to help organize their fund5 The school requires June raising dinner held annually in _ While you listen Task 2: Listen again and choose the correct answers: What is the aim of Spring school? A Provides classes to advantaged children in HCMC B Organizes short trips to the mountainous areas C Helps the poor What classes were set up in 1999 (a year later)? A Dance, theatre and singing B English, singing and folk music C Dance, theatre, singing and folk music Why children participate in fund-raising performances? Because they need money to B buy English books A continue English classes and performance circus C pay for English teachers Where children dance, sing and play music? They dance, sing and play music A at one of the largest hotels in HCMC B in a park C in a large theatre in HCMC Why are foreign volunteers needed? Because they A help to contact sponsors B help to expand the school activities C help to contact sponsors and expand the school activities Unit 4: VOLUNTEER WORK Part 3: LISTENING After you listen Task 3: Work in groups, discuss and complete the summary “The aim of Spring School is to provide classes to disadvantaged children (1) in Ho Chi Minh city Around 30 street children (2) live and study at the school and about 250 children (3) with special difficulties from District attend classes They take part in fundraising performances (4) Spring School requires foreign volunteers (5) to contact sponsors (6) and help to expand the school activities” Unit 4: VOLUNTEER WORK Part 3: LISTENING Home work Write a short paragraph about the activities which your class has taken part in to help the community Prepare part 4: WRITING PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH I Phân loại học sinh: II Xác định đối tượng dạy học: III Các biện pháp thực hiện: PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH I Phân loại đối tượng học sinh: Lấy kết năm học trước Kiểm tra khảo sát đánh giá Phân loại qua trình dạy học PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH II Xác định đối tượng dạy học: Tìm hiểu nhu cầu học tập môn Xác định kiến thức học sinh Phân nhóm đối tượng theo lớp PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH III Các biện pháp thực hiện: Soạn giáo án Giảng dạy Tổ chức biện pháp bổ trợ PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH Soạn giáo án: - Giáo viên xác định rõ trọng tâm dạy, qua xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với học sinh Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập, phiếu hoạt động theo nhóm, nội dung cần thống nhóm để hình thành thao tác cụ thể, rèn luyện kỹ nghe, nói, đọc, viết … - Tổ chức nhiều hoạt động cho em trực tiếp tham gia để em trực tiếp làm, nhận thức, ghi nhớ vận dụng sáng tạo sau - Ra tập có mức độ phân bậc nhỏ nhằm đào sâu, nâng cao cho học sinh giỏi, song học sinh yếu nhận thức mức độ yêu cầu - Tạo hứng thú nhiều hình thức: tranh ảnh, posters, âm nhạc … PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH Giảng dạy: - Phân hóa giúp đỡ người dạy - học sinh yếu nhận giúp đỡ nhiều từ người thầy, học sinh giỏi tự hoàn thành tập qua định hướng giáo viên - Khuyến khích tác động qua lại học sinh qua việc thảo luận nhóm, đôi, nhằm mục đích lấy chổ mạnh em điều chỉnh nhận thức em khác - Khuyến khích trao đổi, thảo luận trình dạy học thầy trò; trò – trò nhằm giúp em tự tin phát biểu ý kiến Qua đó, giáo viên dễ nhận lỗi học sinh để điều chỉnh PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH Tổ chức biện pháp bổ trợ: + Giúp đỡ học sinh yếu kém: - Giúp đỡ học sinh yếu môn phải tiến hành bên cạnh học đồng loạt hình thức như: luyện tập vừa sức, gia tăng số lượng tập loại mức độ vừa dễ, sử dụng dạng tập có mức độ phân bậc mịn - Bồi dưỡng kĩ phương pháp học tập cho học sinh + Bồi dưỡng học sinh giỏi: - Cung cấp tài liệu, tập nâng cao cho em tự học, nghiên cứu – giáo viên tiến hành kiểm tra, sửa chữa - Tiến hành dạy bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá định kì nhằm nắm bắt trình độ học sinh nhằm điều chỉnh hệ thống tập phù hợp + Tổ chức hoạt động như: English corner, Quiz show, … kết hợp lồng ghép với chuyên đề NT, ĐTN, tổ môn tạo hứng thú cho học sinh ... theo lớp PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH III Các biện pháp thực hiện: Soạn giáo án Giảng dạy Tổ chức biện pháp bổ trợ PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH Soạn giáo án: - Giáo. .. PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH I Phân loại học sinh: II Xác định đối tượng dạy học: III Các biện pháp thực hiện: PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH I Phân loại đối tượng học sinh:... đối tượng học sinh: Lấy kết năm học trước Kiểm tra khảo sát đánh giá Phân loại qua trình dạy học PHÂN HÓA HỌC SINH TRONG BỘ MÔN TIẾNG ANH II Xác định đối tượng dạy học: Tìm hiểu nhu cầu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Unit4lis , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Unit4lis , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Unit4lis

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay