Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 4 listening

11 105 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:41

Match the pictures with the activities: A D teaching the poor children building road F Playing with handicapped children donating blood repairing house collecting rubbish E C B Answer the following questions What kind of Are these Do you often volunteer works volunteer activities support charities? effective? you like to take part in? I vocabulary: Organization for Educational /,ɔ:gənai'zeiʃn fɔ:¸edju´keiʃənəl Di’velәpmәnt/ Tæ chøc ph¸t triÓn GD Development : disadvantaged children (n): /¸disəd´væntidʒd 'tʃildrən/ co-operate (v) /kou´ɔpə¸reit/ : trÎ thiÖt thßi hîp t¸c fund-raising (n) :/fʌnd 'reiziη / g©y quü /kou'ɔ:dneit/ co-ordinate (v) : phèi hîp, cộng tác Donation (n) Tiền quyên góp /doʊˈneɪʃən/ Sponsor (n) /'spɔnsə/ Trường học không thống Nhà tài trợ , người đỡ đầu Charity (n) /´tʃæriti/ Lòng từ thiện Informal school /in´fɔ:məl sku:l/ II Listening Task 1: Listen and fill in the missing information informal Spring School is an……… school in Ho Chi Minh City 30 street children Around…………………… live and study at the school 250 children About………………from District regularly attend classes Organization for Educational Development co- operated with Spring School to set up 1998 in……… English classes volunteers The School requires …………… to help organise their fund-raising dinner held June in……… annually Task 2: listen again and choose the best answer 1.The students of the Spring School are C disadvantaged C A advantaged children D children blind children B handicapped children When were dance, theatre, singing and folk music classes set B 1997 A.up? 1996 C 1998 DD 1999 3.Children participate in fund – raising performances AA to continue their English and performances B to organic their fundraising dinner C to be able to dance, sing and play music at the largest hotel in HCMC D to expand their school’s activities Where the children dance, sing and play music? A In some cities in VN C At the performance Arts classes BB At one of largest hotel in HCM city D At spring school There are students in Spring School B B 250 C 255 D 260 A 215 Volunteer are required from until to help organic these event C February/ July A January/ May C B March/ September D June/ November Task 3:complete the passage with phrases from the box provide classes to disadvantaged children 250 children 30 street children fundraising performances foreign volunteers sponsors The aim of Spring School is to (1)…………………… … in Ho Chi Minh city Around (2) ……………… live and study at the school and about (3) …………… with special difficulties from District attend classes They take part in (4) ………………… Spring School requires (5) ……………… to contact (6)…………… and help to expand the school activities HOMEWORK Write a short paragraph about the activities which your class has taken part in to help the community Prepare writing part of Unit ... paragraph about the activities which your class has taken part in to help the community Prepare writing part of Unit ... school and about (3) …………… with special difficulties from District attend classes They take part in (4) ………………… Spring School requires (5) ……………… to contact (6)…………… and help to expand the school activities... tài trợ , người đỡ đầu Charity (n) /´tʃæriti/ Lòng từ thiện Informal school /in´fɔ:məl sku:l/ II Listening Task 1: Listen and fill in the missing information informal Spring School is an……… school
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 4 listening , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 4 listening , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 4 listening

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay