Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus

38 66 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:39

Game show “Follow pictures to catch words” KEY JEANS KEY BRIDGE KEY PASSENGER KEY CHILDREN KEY CHURCH KEY PICTURE II GRAMMAR Infinitive without to (bare inf.) a E.g E.g.1: He saw some passengers get on the bus S V O bare inf => Bare inf dùng sau số V tri giác : see, hear, feel, watch, … thấy, nghe, cảm thấy, xem… hành động từ lúc bắt đầu kết thúc See Hear + sb/ sth Feel Watch + bare inf II GRAMMAR Infinitive without to (bare inf.) a E.g E.g.2: The film makes her cry S V O bare inf E.g.3: Will you let me use your pen? make (làm cho) + sb + sth let (cho phép) b Exercise Rewrite the sentences, using the words given in brackets Example: - They arrived home late (He saw) => He saw them arrive home late - She didn’t want to stay there for the weekend (They made her) => They made her stay there for the weekend They talked in the next room => I heard ……  I heard them talk in the next room The customs officer told him to open the briefcase => The customs officer made …  The customs officer made him open the briefcase The cat jumped through the window => The boy saw …  The boy saw the cat jump through the window The animal moved towards me, I felt it => I felt …  I felt the animal move towards me ? ?? CONSOLIDATION - two phonetic sounds /dʒ/ - /tʃ/ - Infinitive with to (to inf.) - Infinitive without to (bare inf.) See Hear Feel Watch Make Let somebody something something
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus, Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus, Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay