Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

12 51 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:33

TRƯỜNG T.H PHÚ TÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Số 18-KH-BCĐ Phú túc , ngày 12 tháng 06 năm 2009 KẾ HỌACH Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 2009” Căn cứ vào Kế họach số 07-KH/BCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2009 của ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009. Căn cứ vào Kế họach số 29/KH-BCĐ của Phòng GD&ĐT Huyện Châu thành ngày 28 tháng 04 năm 2009.Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trường tiểu học Phú Túc xây dựng kế họach triển khai việc thực hiện cuộc vận động năm 2009 cụ thể như sau: I.Mục đích,yêu cầu: -Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu,nâng cao nhận thức chuyển biến mạnh mẽ trong hanh động của cán bộ giáo viên,tạo ra ngày càng nhiều những cá nhân tập thể điển hình tiên tiến;đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng,chính trị,đạo đức,lối sống các tệ nạn xã hội;thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,xây dựng Đảng,chính quyền trong sạch vững mạnh. -Đưa cuộc vận động đạt được những kết quả cụ thể,thiết thực;gắn chặt việc triển khai cụôc vận động với các họat động kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thi 27-CT/TU ngày 03/06/2008 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”,đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa,đẩy lùi nghèo nàn,lạc hậu tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong năm 2010;Thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện văn hóa vào năm 2010. II.Những nội dung cụ thể cần thực hiện: 1.Tổng kết năm 2008,sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Đánh giá những kết quả đạt được,những hạn chế,yếu kém nguyên nhân của hạn chế yếu kém;xây dựng triển khai kế họach thực hiện cuộc vận động năm 2009 phù hợp với điều kiện thực tế của trường. 2.Tổ chức học tập tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ-giáo viên về chủ đề: “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm,hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc,phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Tổ chức đợt học tập tuyên truyền sâu rộng trong tòan thể cán bộ,Đảng viên,giáo viên về nội dung quan trọng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đó là “Nâng cao ý thức trách nhiệm ,hết lòng,hết sức phụng sự tổ quốc ,phục vụ nhân dân”. Xây dựng chương trình hành động của trường trong năm 2009,cán bộ giáo viên đăng ký hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về những nội dung này viết bản thu họach vào cuối năm 2009. 3.Xây dựng kế họach tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc bác Hồ. Các bộ phận ,các đòan thể trong nhà trường căn cứ vào kế họach này xây dựng kế họach triển khai các thành viên trong tổ đăng ký thực hiện 4.Tổ chức triển khai nội dung học tập làm theo đạo đức Kế hoạch học tập làm theo gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 Căn Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14/10/2016 Đảng ủy Sở thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch Học tập làm theo gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích Tiếp tục đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực thắng lợi kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Yêu cầu - Thường xuyên quan tâm công tác đạo, triển khai thực đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù quan, đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, vận động, phong trào thi đua góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị quan - Tăng cường, nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chú trọng thực tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng bồi dưỡng điển hình tiên tiến trình tổ chức thực II NỘI DUNG HỌC TẬP Tổ chức học tập, đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên tổ chức đảng, quyền, đoàn thể Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng vững mạnh” chủ đề Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu “Nói đôi với làm, nói thực, làm thực, đánh giá thực” Hàng tháng đánh giá tình hình thực việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết thực việc đề kế hoạch học tập, làm theo chức trách nhiệm vụ giao cá nhân; thảo luận đề phương hướng phấn đấu Định kỳ hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận chủ đề triển khai học tập Triển khai nội dung học tập năm 2017 hoạt động sinh hoạt định kỳ quan, kết hợp với phong trào thi đua, đợt sơ kết, tổng kết Tăng cường đạo thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động quan - Cấp ủy Chi tăng cường đạo, đôn đốc việc thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, gắn với thực Nghị số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp - Cấp ủy Chi tiếp tục đạo thực tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp; Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quy chế nêu gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 Ban Bí thư công tác kiểm tra tổ chức đảng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 Bộ Chính trị số việc cần làm để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên Cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo Sở; trưởng, phó phòng, đơn vị phát huy vai trò nêu gương học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (mỗi đảng viên đăng ký 02 việc; công chức, viên chức, lao động chưa đảng viên đăng ký 01 việc) Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề giải pháp học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, nội dung đăng ký phải sát với chủ đề học tập chức trách, nhiệm vụ giao Lấy kết việc học tập làm theo Bác làm tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm Thời gian hoàn thành: tháng năm 2017 Gắn kết việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW với thực nhiệm vụ trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII; tập trung giải vấn đề gây xúc quan - Cấp ủy Chi tổ chức thực Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 gắn với thực nhiệm vụ trị quan; với việc thực Nghị Trung ương (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tử tưởng trị, đạo đức lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; tập trung đạo giải vấn đề trọng tâm, xúc, cộm, yếu kém, hạn chế trình hoạt động - Tiếp tục đạo triển khai thực Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải ... UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP LÀM THEO Mỹ Tho, ngày 31 tháng 8 năm 2009 TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Số: 1079 /KH-SGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 – 2010. Thực hiện Kế hoạch 13-KH/BCĐ-BTG ngày 20/11/2008 của Ban Chỉ đạo tỉnh về trển khai cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009; Thông báo Kết luận số 14-TB/BCĐ ngày 06/4/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh về những nhiệm vụ cần tập trung để nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ ngày 13/5/2009 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động ngành giáo dục đào tạo Tiền Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo ngành) xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện cuộc vận động năm học 2009 - 2010 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, tuyên truyền giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. II. NỘI DUNG THỰC HIÊN: 1. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu chuyên đề: “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. 2 - Các đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trong hội nghị, các đơn vị thực hiện báo cáo về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới. Thời gian tiến hành: một buổi. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Sổ tu dưỡng (theo mẫu). Các tập thể lớp học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo mẫu tự soạn của Ban chỉ đạo nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tập thể lớp viết bảng đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung đăng ký phải cụ thể về công việc thời gian thực hiện (mẫu đăng ký theo Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN TỔ:  Số -KH/CN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ngày 12 tháng 09 năm 2012 KẾ HOẠCH “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Năm học 2012-2013 **** - Căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục được quy định tại Luật giáo dục của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/07/2005. - Căn cứ vào kế hoạch số 11 -KH/BTX ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân về kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của trường THPT Bùi Thị Xuân. - Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng Nhà nước các cuộc vận động của ngành giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với tinh thần ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013 của bản thân, tôi xin đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cá nhân như sau: PHẦN I Sơ lược về lí lịch bản thân nhiệm vụ năm học ------------------------- I- Sơ lược về lí lịch bản thân: 1- Họ tên : 2- Ngày tháng năm sinh: 3- Nơi thường trú : Khu phố 3- Mũi Né – Phan Thiết 4- ĐT(NR) ĐT(DĐ) 5- 5- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Anh văn. 6- Số năm công tác :06 năm 7- Kết quả danh hiệu thi đua: + Năm học 2011-2012: + Năm học 2012-2013: . II- Chức vụ công việc được phân công năm học 2012-2013: 1. Chức vụ:Giáo Viên 2. Công việc được phân công: Dạy Anh Văn khối 10 PHẦN II 1 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” Kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 ------------ A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013 I/ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH MÔN DẠY CHẤT LƯỢNG HỌC SINH (Nêu ngắn gọn khó khăn thuận lợi) 1.Về môn dạy: - Có đội ngũ đồng nghiệp năng nổ, nhiệt tình trong công việc nên rất thuận lợi trong việc trao đổi chuyên môn, đặc biệt là những kiến thức mới - Môn Anh vẫn là môn khó của đa số học sinh trong trường. 2.Về học sinh:. Thuận lợi: - HS trên địa bàn đa số chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời Khó khăn: - Được giảng dạy 3 lớp 12 chất lượng của học sinh chưa cao, đa số học sinh bị mất căn bản. - Chất lượng đầu vào của HS quá thấp do vậy việc tiếp thu kiến thức của các em rất chậm, ảnh hưởng đến thời gian của một giờ dạy Khảo sát chất lượng đầu năm như sau: Môn dạy Lớp hoặc khối Học lực 10A9 - Khá, giỏi: 2,5% - Trung bình:61,5 % - Yếu: 36% 12A1 - Khá, giỏi:90% - Trung bình:10% - Yếu: 0 % 12A2 - Khá, giỏi: 5% - Trung bình: 57% - Yếu: 38 % 12A3 - Khá, giỏi:5 % - Trung bình:55% - Yếu: 40 % II. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CỦA NHÀ TRƯỜNG 1. Công tác quản lí a) Điểm mạnh BGH có sự quan tâm tận tình đối với GV HS b) Điểm yếu Công tác quản lý học sinh chưa được chặt chẽ 2. Cơ sở vật chất các điều kiện phục vụ học tập giảng dạy 2 /KHCN Học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM” a) Thuận lợi - Sử dụng những đồ dùng (Tranh minh họa máy casesset) ở phòng bộ môn của nhà trường đã trang bị một cách triệt để có hiệu quả cao. b) Khó khăn - Đa số GV chưa sử dụng máy chiếu vào đầu năm học vì đa số đã bị hư, điều này ảnh hưởng đến việc thao giảng dạy chuyên đề - Công tắc điện ở một số phòng bị hư nên việc dạy ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn III. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA BẢN THÂN. 1. Điểm mạnh(thuận lợi) - HS trên địa bàn đa số chăm ngoan, lễ phép, biết vâng lời - Có đội ngũ đồng nghiệp năng nổ, z PHềNG GD & T CU NGANG TRNG THCS LONG SN Thực hiện cuộc vận động Học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh Năm học 2011 - 2012 Nm hc 2011 2012 ĐẢNG ỦY PHƯỜNG AN THẠNH CHI BỘ KHÓM 4 * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số….KH/CB Khóm 4, ngày 10 tháng 6 năm 2013 DỰ THẢO KẾ HOẠCH Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 2013 Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Đảng ủy về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cho đảng viên đoàn viên hội viên trong nhận thức sâu sắc hơn phong cách quần chúng dân chủ nêu gương của chủ Tịch Hồ Chí Minh nhầm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ của khóm đề ra. 2. Yêu cầu Chi bộ đưa nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề phong cách, dân chủ, nêu gương…… vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, gấn với thực hiện NQ TW 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tại chi bộ khóm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong, đảng viên, đoàn viên hội viên việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, học phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. II. NỘI DUNG CÁCH THỨC HỌC TẬP, LIÊN HỆ: a. Nội dung Chuyên đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” . 1- Học tập làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác, trong quan hệ sinh hoạt hàng ngày của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khóm với nhân dân. Trên tinh thần gần dân, vì dân, tôn trọng nhân dân 1 2- Mỗi đảng viên, đoàn viên hội viên tự liên hệ bản thân mình, đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể phù họp với mình mà phấn đấu, làm theo, chú trọng mối quan hệ với láng giềng ở nơi cư trú. Gắn viêc học tập, làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác với thực hiện NQ TW 4 khoá XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại chi bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên. 3- Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả để học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương triển khai đến tặng đảng viên quần chúng nhân dân trong khóm. b. Cách làm: Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ: Trong các buổi sinh hoạt lệ chi bộ, chi uỷ chuẩn bị nội dung học tập các tài liệu, liên hệ thực tiễn cuộc sống để gợi ý thảo luận vận động mọi người hưởng ứng tham gia để mỗi kỳ sinh hoạt học tập được sinh động có hiệu quả tích cực. Nội dung học tập gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Biện pháp thực hiện làm theo tấm gương của Bác do Chi bộ xác định trong từng tháng cho phù hợp với nhiệm vụ, tình hình cụ thể của Chi bộ, trên cơ sở một số gợi ý như sau: - Chủ đề quý II năm 2013: Chi bộ tổ chức học tập, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí ... mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 trường - Kế hoạch cá nhân thực Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 năm học. .. tháng năm KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 Thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng năm 2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, ... trò nêu gương học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (mỗi đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017, Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017, Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay