Đề thi tiếng anh đề TEST 34 KEY

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:24

ĐÁP ÁN TEST 34 PART 1: MULTIPLE CHOICE QUIZ C ( line “ an incomplete mid winter one” ) B ( line 5, “ another reason nesting habits only eggs per year” ) A ( line ) B ( line 8, : “ a 20000 fine and one year in prison .” ) D ( A-line 4, C-line 4, D-line “ deprived of its living space”) C ( thaw (v) : tan chảy (băng tuyết) ) C ( head for something : tiến phía , ) B C descend a hill : trượt xuống dốc 10 C thrill (n) hào hứng, thích thú 11 B 12 B layer of heavy sweaters : lớp áo len 13 A 14 D 15 C providing (that) + mệnh đề : với điều kiện 16 B fine away ( văn nói ) sẵn lòng trả lời 17 A 18 C câu hỏi “ what kind of person ” hỏi tính cách 19 B should ( not ) have done : (không) nên làm 20 D had better ( nguyên mẫu ) st : nên làm have st done : có ( làm ) 21 C the instant = the moment = when 22 C go over : xem kĩ , take over : đảm nhiệm come out : nở rộ, break out : bùng phát 23 C 24 A turn out = produce: sản xuất 25 D ( be ) on pins and needles = (be) nervous 26 B confess ( that ) thú nhận 27 A thức giả định It is imparative / essential / urgent / vital / crucial that sb should do/ 28 B 29 C patient as he was = athough he was patient 30 B lest = for fear that: sợ 31 C ( mệnh đề quan hệ ) 32 B ( mạo từ a, an, the ) 33 B 34 A give off : tỏa ra, phóng 35 D ( HTHT ) 36 C S1 + (be) + so + adj + that : khiến cho 37 A may have done : đoán ( việc xảy khứ ) 38 C 39 A 40 A ( line “most American learned to read ” ) 41 B ( line “the English colonists” ) 42 C ( A- dòng 7, B- dòng 5, D- dòng ) 43 D ( A- dòng 20, B- dòng 19, C- dòng 21 “medical school” ) 44 C ( dòng 10- 11 ) 45 A 46 C 47 D 48 A ( dòng 15, 16 “ was equal to or higher than that” ) 49 D ( dòng 11, 12 : private >< public ) 50 C 51 C (Nguyên tắc phát âm “-s”) 52 B 53 B 54 D 55 C 56 A 57 B 58 D 59 C 60 D 61.D 62 B 63 D 64 A Part II:Write 65 John reproached his secretary for not having finished the report 66 That forest are being felled carelessly leads to soil erosion 67 The young man is bound to fail this test 68 Were it not for the rain we would enjoy the party 69 It was not until the arrived home that he remembered his appointment with the doctor Part B: (1.5 điểm ) • Nội dung: - Geneal introduction: + Tên sách (title) + Tên tác giả ( author ) + Thể loại ( genre ) - Summery of the book content: + Bối cảnh + Chủ đề + Nhân vật + Tóm tắt nội dung - Conclusion: + Ý kiến người đọc + Phần giới thiệu sách • Hình thức trình bày: - Bố cục: Đủ :+ Topic sentence + Controlling ideas + Supporting ideas - Từ vựng: + 130 từ < Số từ < 150 từ + Sử dụng phương tiện liên kết + Không lặp từ - Chính tả, ngữ pháp: + Không sai lỗi tả + Dùng động từ ( Hiện đơn ) + Sử dụng cấu trúc khác EX: Bị trùng ... That forest are being felled carelessly leads to soil erosion 67 The young man is bound to fail this test 68 Were it not for the rain we would enjoy the party 69 It was not until the arrived home... genre ) - Summery of the book content: + Bối cảnh + Chủ đề + Nhân vật + Tóm tắt nội dung - Conclusion: + Ý kiến người đọc + Phần giới thi u sách • Hình thức trình bày: - Bố cục: Đủ :+ Topic sentence
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 34 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 34 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 34 KEY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay