Đề thi tiếng anh đề TEST 28 nguyen hue + key chi tiet

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

TEST 28 Nguyen Hue Lời giải chi tiết PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) (0,125đ/1 câu) Đáp án A Từ inherit có trọng âm rơi âm tiết thứ hai, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ Đáp án A Từ purchase có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ hai Đáp án B Từ instrumental có trọng âm rơi âm tiết thứ ba, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ hai Đáp án D Từ gear có phần gạch chân phát âm /g/, từ lại có phần gạch chân phát âm /ʤ/ Đáp án B Từ lost có phần gạch chân phát âm /o/, từ lại có phần gạch chân phát âm /oʊ/ Đáp án D skills: kỹ operating computers and dealing with people :điều hành máy tính đối nhân xử - gọi kỹ Các từ lại: qualifications: trình độ; knowledge: kiến thức; techniques: kỹ thuật Câu hỏi kỹ giao tiếp: “Shall I wait for you? - Tôi chờ bạn? – Lời đề nghị Đáp án C No, don‟t bother: Không, không phiền đến bạn => Từ chối Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Tại lại hỏi câu hỏi vậy? B Không cần phải hỏi D Vâng, tất nhiên Đáp án B head office: trụ sở Đáp án D Chúng ta dùng “much” đứng trước cách tính từ so sánh để tăng mức độ “…… nhiều” Dịch: Anh thực xứng đáng với giải thưởng anh thực tốt nhiều so với mong đợi 10 Đáp án B If only: giá như… ( giả định cách, diễn tả mong ước thật) Các liên từ lại: On condition that: với điều kiện là; In case: phòng ; if ever: đó, 11 Đáp án A Cấu trúc nhượng “ mặc dù… …”: However +adj/adv + S + V, S + V Dịch: Dù để ý đến quảng cáo, tránh bị ảnh hưởng lặp lại liên tục thương hiệu hay hình ảnh 12 Đáp án A Cấu trúc đảo ngữ: Not only + phrase/ clause + auxiliary + S+ V: khi… thì… Dịch: Cho đến điện thoại reo đêm Anna nhớ hẹn Các từ lại: Just before: trước khi; only: chỉ; No sooner… than….: khi… thì… 13 Đáp án B research danh từ không đếm được, có only đứng trước => dùng a little Only a little: có (nhấn mạnh) 14 Đáp án A self-supporting: tự cung 15 Đáp án B a few + Ns: có ít, ( mang nghĩa phủ định ) Dịch: Nhanh lên! Họ có vài chỗ lại Các từ lại: a little + N(uncountable): có ít, ( mang nghĩa phủ định ); a lot of: nhiều; plenty thường theo cấu trúc “ a plenty of: nhiều …” 16 Đáp án D have an influence on: có ảnh hưởng đến… Các từ lại: change: thay đổi; alteration: biến đổi; impression: ấn tượng 17 Câu nội dung muốn hỏi “Mike từ chối lời mời làm việc? ” => phân vân hai đáp án B C Tuy nhiên, “I don‟t think” mang nghĩ phủ định cho vế => láy đuôi khẳng định Đáp án B 18 Đáp án A last + a period of time: kéo dài 19 Đáp án A Lược bỏ chủ ngữ hai vế đồng chủ ngữ, ta dùng V-ing câu chủ động V-ed câu bị động 20 Đáp án B assure someone that… : cam đoan với rằng… Các từ lại: guarantee: bảo hành; reassure: trấn an; confirm: xác nhận 21 Đáp án C brotherhood: tình huynh đệ 22 Đáp án C Cấu trúc “ It‟s no use + V-ing Không có ích làm việc đó… 23 Dựa vào nghĩa chọn đáp án A Dịch: Khi xe phát minh, không nghĩ dự đoán thay đổi giới 24 Đáp án A keep pace with: theo kịp với Các cụm lại: get in touch with: giữ liên lạc với; catch sight of:nhìn thấy,thoáng thấy; look out for để ý đợi chờ (một xảy đến) 25 deplete: dùng hết, làm cạn kiệt => Đáp án C used almost all of: sử dụng hầu hết tất cả… Các đáp án lại: A phá hủy; B làm mất; D giảm đáng kể 26 Đáp án C underestimate = undervalue: đánh giá thấp Các từ lại: A underrate: hạ thấp; outnumber: đông hơn; misjudge: đánh giá sai 27 It gets on one‟s nerves: làm phát bực lên => Đáp án C Các đáp án lại: A khiến phấn chấn lên; B đánh thức tôi; khiến phấn khích 28 Đáp án A up = fasten: siết chặt, thắt chặt Nghĩa từ lại: carry: mang, wear: mặc; loosen: nới lỏng 29 Đáp án C unavoidable = inevitable : tránh khỏi Nghĩa từ lại: invading: xâm lược; intriguing: hấp dẫn; unhealthy: hại sức khỏe 30 Đáp án D a fact that +….: thực tế … Các từ lại: truth: thật; case: trường hợp; circumstances: hoàn cảnh 31 Đáp án C at which = at the speed: tốc độ 32 Đáp án D advanced: tiên tiến Nghĩa từ lại: forward: phía trước; ahead: phía trước; upper: cao ( vị trí, địa vị ) 33 Đáp án D for the present : Các từ lại: now and then: thỉnh thoảng; at this age: độ tuổi này; at the time: thời điểm 34 Đáp án A as ( liên từ ): 35 Đáp án C run: điều hành Các từ lại: steered: đạo; commanded: lệnh; appointed: bổ nhiệm 36 Đáp án C worldwide: phạm vi toàn giới Các từ lại: worldly: thuộc gian; world: giới, 37 Đáp án B in relation to : so với, liên quan đến 38 Đáp án D Câu đầy đủ if they are allowed enough time Câu không chọn “let” động từ không chuyển sang dạng bị động 39 Đáp án A the whole point of : toàn vấn đề của… 40 Đáp án A Dựa vào đoạn bài: Given that most people don‟t seem to be acquainted with anyone who's ever been… 41 Đáp án D Dựa vào đoạn 42 Đáp án C blares out = resounds loudly: vang lên ầm ĩ 43 Đáp án B the range of companies involved in the production: phạm vi công ty tham gia sản xuất Dựa vào chi tiết: the lights come from a firm in Texas, the people who make the audio system are in California, but Montreal supplies the smoke effects; former British Olympic skater Robin Cousins is now creative director for the company and conducts a vast master class to make sure they're ready for the show's next performance 44 Đáp án B skating moves: chuyển động trượt Ý bài; 'They only place you'll see certain skating moves is an ice show,' he says, 'because you're not allowed to them in competition 45 Đáp án D Dựa vào đoạn 4: … 'The aim is to make sure they're all still getting to exactly the right place on the ice at the right time – largely… 46 Đáp án D Ý bài: … Our challenge, ' he continues, 'is to produce something they can sell in a number of countries at the same time My theory is that you take those things that people want to see and you give it to them, but not in the way they expect to see it You try to twist it 47 Đáp án D It allows skaters to try out a range of ideas: Nó cho phép người trượt thử loạt ý tưởng 48 Đáp án B 'the hard way' = through difficult personal experience: qua trải nghiệm khó khăn cá nhân 49 Đáp án D Ý bài: Equally, it's impossible not to be swept up in the whole thing; well, you'd have to try pretty hard not to enjoy it 50 Đáp án C encouraging => encourage “and” nối hai động từ “discourage” “encourage” 51 Đáp án D interesting => interests 52 Đáp án A done => made from: làm từ ( chất liệu, nguyên liệu bị biến đổi ) 53 Đáp án C as => than Cấu trúc so sánh hơn: No other + N +… than … 54 Đáp án C unemployment => unemployed The + adj: tập hợp, nhóm người mang tính chất 55 Đáp án B Ý B ý tổng quát nhất, A, C, D ý nhỏ 56 Đáp án A Ý bài: They had large villages of houses built close together The tight arrangement enabled the Mandans to protect themselves more easily from the attacks of others who might seek to obtain some of the food these highly capable farmers stored from one year to the next 57 Đáp án B enable = help: giúp đỡ Các từ lại: cover: bao phủ; remind: nhắc nhở; isolate: cô lập 58 Đáp án C Dựa vào chi tiết đoạn 59 Đáp án C consumption: tiêu thụ ( ngô ) => eating: ăn Các từ lại: decay: hư nát; thối rữa; conversation: trò chuyện; planting: trồng 60 Đáp án C Harvesting corn: thu hoạch mùa ngô A, B, D công việc phụ nữ, ý bài: … clearing the land, using fire to clear stubble from the fields and then planting ( đoạn 3); … The woman planted another staple, squash, … ( đoạn 5) 61 Đáp án B disaster: thảm họa = catastrophe Các từ lại: control: điều khiển; history: lịch sử; avoidance: tránh xa 62 Đáp án C Ý bài: After they picked it, they sliced it, dried it, and strung the slices before they stored them 63 Đáp án D Ý bài: The Mandans also grew sunflowers and tobacco; the latter was the particular task of the older men 64 Cả tập trung nói hoạt động trồng trọt canh tác người Mandans => Đáp án D họ lên kế hoạch cho tương lai đáp án hợp lý Writing: PHẦN I (0,5 điểm) (0,1đ/câu) Question 65: The secretary apologized for (her) being late for the meeting Question 66: Hardly had the teacher returned home from work when he started to write the lesson plan Question 67: Everything in the house is said to have been stolen ( by the thief) Question 68: Had he been more patient/patient enough, he could have won Mike Question 69: Try as hard as I might, I could not open the window PHAN II Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0.40 Câu dẫn chủ đề mạch lạc Bố cục hơp lý rõ ràng phù hợp yêu cầu đề Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0.25 Phát triển ý có trình tự logic Có dẫn chứng, ví dụ đủ để bảo vệ ý kiến Sử dụng ngôn từ 0.30 Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung Sử dụng ngôn từ văn phòng thể loại Sử dung từ nối ý cho viết uyển chuyển Nội dung 0.30 Đủ thuyết phục người đọc Đủ dẫn chứng, ví dụ lập luận Độ dài: Số từ không nhiều so với quy định 5% Ngữ pháp, dấu câu tả 0.25 Sử dụng dấu câu Chính tả: viết tả Lỗi tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý bị tính lỗi ( trừ 1% điểm viết) Sử dụng thời, thể, cấu trúc câu ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý bị trừ 1% điểm viết) Tổng 1.50 Sample: As we move into the twenty-first century, technology is affecting many different areas of life and education is no exception There are some advantages of incorporating technology to education First of all, technology for education is promoting individual learning and mobile learning, both teachers and students are benefiting from this new technology for education Some of the barriers in education have been broken down by this new technology for education; students can learn from anywhere, teachers can easily reach their students from anywhere Secondly, technology is helping to change education in a positive way; it is part of the modern world Technology for education is improving grades for students and it prepares them for the future Technology has several advantages, but teachers who will personally oversee students cannot be replaced It is impossible to walk away from technology as it has already penetrated the society, particularly the process of acquiring education ... bị biến đổi ) 53 Đáp án C as => than Cấu trúc so sánh hơn: No other + N + than … 54 Đáp án C unemployment => unemployed The + adj: tập hợp, nhóm người mang tính chất 55 Đáp án B Ý B ý tổng quát... phát bực lên => Đáp án C Các đáp án lại: A khiến phấn chấn lên; B đánh thức tôi; khiến phấn khích 28 Đáp án A up = fasten: siết chặt, thắt chặt Nghĩa từ lại: carry: mang, wear: mặc; loosen: nới... từ lại: invading: xâm lược; intriguing: hấp dẫn; unhealthy: hại sức khỏe 30 Đáp án D a fact that + .: thực tế … Các từ lại: truth: thật; case: trường hợp; circumstances: hoàn cảnh 31 Đáp án C at
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 28 nguyen hue + key chi tiet , Đề thi tiếng anh đề TEST 28 nguyen hue + key chi tiet , Đề thi tiếng anh đề TEST 28 nguyen hue + key chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay