Đề thi tiếng anh đề TEST 27 lời GIẢI

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

TEST 27 Lời giải chi tiết trường Nguyễn Công Phương Đáp án D Từ overhead có phần gạch chân phát âm /e/, từ lại có phần gạch chân phát âm /i:/ Đáp án C Từ brochure có phần gạch chân phát âm /ʃ/, từ lại có phần gạch chân phát âm /tʃ/ Đáp án A Theo quy tắc đọc đuôi –ed, từ studied có phần gạch chân phát âm /d/, từ lại có phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án B Từ counselor có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ hai Đáp án A Từ psychiatry có trọng âm rơi âm tiết thứ hai, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ ba Đáp án A By + mốc thời gian tương lai => câu chia tương lai hoàn thành “will have done” Đáp án B That’s not a good idea – Đó ý kiến hay => câu thể không đồng tình Các câu lại: A Tôi đồng ý với bạn C Đó cách mà nhìn D Đó điều nghĩ Đáp án D put back: lùi lại, chậm lại Các cụm lại: put up: kéo lên, đặt lên; put out: tắt, dập tắt; put in: đưa ra, dẫn ra… Đáp án C those = those activities 10 Với câu hỏi láy đuôi, ta dung phủ định dạng viết tắt, am not dạng viết tắt,nên với chủ ngữ “I” ta dùng “aren’t” 11 Đáp án C got married + to + someone: cưới 12 Đáp án B apologize someone for doing something: xin lỗi điều Các từ lại: excuse: thứ lỗi, tha lỗi; forgive: tha thứ; confess: thú tội 13 I’ve never seen such a nice cell phone – Tớ chưa nhìn thấy điện thoại đẹp => lời khen => Đáp án B Cám ơn Tớ vui cậu thích Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Ồ Tớ C Câu đáp lại lời cám ơn D Tớ đồng tình với cậu 14 Từ cần điền tính từ sau “is” => B C loại fascinating (adj): có tính mê ( chủ động ); fascinated (adj): bị mê ( bị động ) => Đáp án A 15 Đáp án C Rút gọn If câu điều kiện loại I: Should + S + V, … 16 Đáp án B or else: không, là… Instead (+of): thay vì….; though: mặc dù; therefore: 17 Đáp án D bring forward: đưa ra, đề ra, mang Các từ lại: bring on: dẫn đến, gây ra; bring out: nói lên; bring down: hạ xuống, làm tụt xuống 18 Đáp án D Cấu trúc gợi ý: S + suggest + S + V (bare - inf) 19 Đáp án A seriously ill: ốm nặng Các từ lại: deeply: từ sâu thẳm; fatally: cách chết người; critically: trích 20 Đáp án A what bắt đầu mệnh đề danh ngữ, thay cho danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ “what + V.” ( động từ theo sau chia dạng số ); làm tân ngữ “what + S+ V.” 21 Cấu trúc mục đích: In order ( not ) to/ so as ( not ) to + V: để/ không để làm So that + clause: để => Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B Dịch: Cô liệt kê thứ phải làm để không bị quên thứ 22 Đáp án B Cấu trúc: would rather + S + V ( QKĐG ): thích … 23 Cách hình thành tính từ ghép: smooth –skinned: vỏ nhẵn 24 Đáp án D white collar worker: công nhân viên chức, nhân viên văn phòng Các từ lại: blue-collar worker: giai cấp công nhân, grey collar worker: công nhân kỹ thuật cổ xám; 25 Đáp án A Câu điều kiện loại III: If + S + had + PII, S + would + have + PII 26 Đáp án C Cấu trúc so sánh “càng … càng…” : The + comparision + S + V, the + comparision + S + V 0994 747 821 (Ms Lê Luận 1989) 1/8 27 Đáp án A in order to + V : để làm ( mục đích ) Các liên từ lại: so that + clause: để ( mục đích ) , nhiên nghĩa câu không chọn So: ( kết quả); and then: sau 28 regret + to V: lấy làm tiếc phải làm gì… ( người nói không mong muốn ) Chọn đáp án B Quá khứ hoàn thành “had done” diễn tả hành động xảy trước thời điểm khứ Dịch: Cô lấy làm tiếc phải nói cho biết cô để vé nhà 29 Alexander Fleming tên riêng người => C loại, D loại câu mệnh đề quan hệ A loại “that” không dùng câu mệnh đề quan hệ không hạn định Đáp án B 30 advise someone to something: khuyên nên làm => C D loại Xét nghĩa, đáp án B Dịch: Bác sỹ khuyên Robert nên tập thể dục nhiều muôn giảm cân 31 Đáp án D identify = recognize: xác nhận, nhận Các từ lại: classify: phân loại; communicate with: giao tiếp với; describe: miêu tả 32 Đáp án C rescue = save the life of : cứu sống Các từ lại: pick up: nhặt lên;provide food for: cung cấp thực phẩm cho; look for: tìm kiếm 33 Đáp án D simultaneously = at the same time: lúc Các từ lại: accidentally: cách vô tình; violently: cách dội; all of the sudden: tất bất ngờ 34 Đáp án D apply oneself to = cocentrate on: tập trung vào … Các từ lại: improve: nâng cao; carry out: tiến hành; quickly : làm nhanh 35 Đáp án A notion = option: ý kiến, quan điểm Các từ lại: rule: luật lệ; standard: tiêu chuẩn, plan: kế hoạch 36 Đáp án C laying => lying 37 Đáp án D Trang từ “actually” đảo xuống sau “is” 38 Đáp án C numbers => deal Vì, “fuel – nhiên liệu” danh từ không đếm 39 Đáp án D himself => themselves 40 Đáp án B enough safe => safe enough 41 Đáp án D during the day: suốt ngày 42 Đáp án C combination: phối hợp Các từ lại: addition: cộng thêm ; connection: kết nối; attachment: tập tin đính kèm 43 Đáp án A course: ăn ( danh từ đếm ) Các từ lại: food: ăn ( danh từ không đếm ); menu: thực đơn; goods: hàng hóa 44 Đáp án A For breakfast: Đối với bữa sáng … 45 Đáp án B mix together: trộn lẫn với 46 Đáp án B omelet: trứng ốp lết – danh từ quy danh từ đếm => cần mạo từ “an”, nhắc đến lần đầu 47 Đáp án C on diet: chế độ ăn kiêng 48 Đáp án C varied: đa dạng ( mang tính bị động ) - đóng vai trò tính từ Các từ lại: vary (v): dạng; variety (n): đa dạng; variously (adv): cách đa dạng 49 Đáp án D tell ( someone ) something: nói (với ) Các từ lại: say + that clause / to someone; speak (to someone) about something; talk (to someone) about something 50.Đáp án B Câu phủ định, dùng “either” cuối câu 51 Đáp án B Ý bài: An adult elephant eats about 331 pounds of grasses, leaves and other plants each day 52 Đáp án C Ý bài: When forests were larger, Asian elephants migrated with the seasons In this way, they found new food supplies 53 Đáp án D Ý bài: the Asian elephant population is about 55,000… ’ ’ 54 Đáp án C Ý bài: Asian habitat: 30,400 square kilometers ; Africans habitat : 4.8 million ’ ’ square kilometers => Africans habitat > Asian habitat 0994 747 821 (Ms Lê Luận 1989) 2/8 55 Đáp án B Ý bài: there is nowhere for the elephants to go => Chúng môi trường sống 56 Đáp án B Ý bài: The first modern Olympic Games were held in Athens in 1896 Like the ancient Games, the athletes were men only 57 Đáp án A Ý bài: Only amateur athletes are admitted to the Games, … 58 Đáp án D Ý bài: the Games took place every four years after that date until A.D.394 59 Đáp án A Ý bài: Women began to take part in the Games in 1900 60 Đáp án C Vì, không đề cập đến modern Olympic Games Phần viết: Part 1: 61.The more he loves her , the more jealous he is 62 But for her interest in wildlife conservation , she wouldn’t have joined Greenpeace 63 The explosion was said to have been caused by time 64 we’d rather you didn’t smoke 65 Few students paid attention to / took notice of what the teacher was saying Part 2: Sample 1: When I read a book, I am swept away into my own little world discovering new things and imagining places only I can see It is a private dialogue between the author and me There is no one to criticize or question me I can read the book at my own speed and savor it every moment Books offer us the world We can learn about history, geography, famous and interesting people and different countries It is the cheapest form of travel that I know! I love to read a variety of authors and learn about new ideas and ways of expression I also try to read a variety of books, from romance to biographies and everything in between I especially like adventure stories because it is in here that I can really put my imagination to work! There is such a vast amount of information available in books From the early ages to our recent years we can continue to learn about a variety of topics and interests School textbooks offer us the basics for learning how to learn-from math to science, from language to arts Recently, my father and brother were interested in building a new table and chairs for our family's dining room Neither one of them is a carpenter So how did they it, your might ask? They bought a book that showed them how! A good book truly merits respect whether it is a "how-to" book, a good novel or a school textbook Sample 2: It is often said: “Tell me what you are reading and I will tell you who you are” For me, a good book is always a good teacher guiding me through life as well as a true companion encouraging me and consulting me in my desperate straits In fact, interesting books are a source of invaluable knowledge to those who want to master everything they haven’t known before Through masterpieces all over the world we can realize the whole outstanding culture and civilization of mankind in every aspect such as literature, science, sociology, and so on Nobody denies the important role of good books in developing man’s knowledge The more we read valuable books the more we become wise and experienced Next, good books are true companions who always share our joys and sorrows in our daily activities Are you in low spirits and disappointed in your affairs? Read wise advice through books by profound scholars and authors Are you sad? Read subtle humorous stories of well-known humorists in the world All your sorrows and disappointments will vanish at once In summary, good books help us train our personality They help us distinguish the Good from the Bad and they lead us to the True, the Good and the Beautiful 0994 747 821 (Ms Lê Luận 1989) 3/8 .. .27 Đáp án A in order to + V : để làm ( mục đích ) Các liên từ lại: so that + clause: để ( mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 27 lời GIẢI , Đề thi tiếng anh đề TEST 27 lời GIẢI , Đề thi tiếng anh đề TEST 27 lời GIẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay