Đề thi tiếng anh đề TEST 24 lời giải chi tiết

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

TEST 24 Lời giải chi tiết Đáp án C industial ( adj) : (thuộc ) công nghiệp Các từ lại: industrious (adj) : cần cù, siêng năng; industry (n): công nghiệp; industrialized (adj): công nghiệp hóa Đáp án C pools of poison : hồ bơi rộng lớn chứa chất độc Đáp án B contain + N: bao gồm … Các từ lại: compose (+of): gồm có; consist (+of): gồm có; enclose: bao quanh Đáp án D anywhere Vì câu phủ định “do not exist” Đáp án B pour into: đổ vào … Các từ lại: stay: lại; boil: sôi; burn: cháy Đáp án B occupy: chiếm, giữ Các từ lại: make: làm; comprise: bao gồm; hold: cầm, nắm Đáp án C dumping ground: bãi rác Đáp án D throw something off: ném, bỏ Đáp án A ruined: bị hủy hoại Dịch: many water supplies have been ruined by pollution and sewage: nhiều nguồn nước bị hủy hoại ô nhiễm nước thải 10 Đáp án D source: nguồn Các từ lại: well: giếng; outlet: lối ra; nature: tự nhiên 11 A Khi ngôn ngữ rào cản, người tìm thấy hình thức giao tiếp khác B Mọi người sử dụng hình thức giao tiếp C Phi ngôn ngữ vô giá người nước D Mặc dù hình thức giao tiếp khác tồn tại, phát biểu lời nói nhanh => Có thể thấy đáp án A hợp lý Other forms of communication đề cập bài: letters, words, and ideas, body language, … 12 Đáp án D these = sign language motions: chuyển động ngôn ngữ cử 13 Đáp án C A đề cập: Ever since humans inhabited the earth, they have made use of various forms of communication B đề cập: verbalization is the most common form of language… D đề cập: Body language transmits ideas or thoughts … 14 Đáp án B Ý bài: Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with the fingertips), 15, Đáp án C Đó là: oral speech , letters, a wink, a nod, shaking, signal flags, morse code, and smoke signals, road maps and picture signs, 16 Đáp án A wink: nháy mắt = nhắm mắt thời gian ngắn 17 Đáp án A Ý bài: Many of these symbols of whole words are very picturesque and exact and can be used internationally; spelling, however, cannot 18 Đáp án D Ý bài: … this expression of thoughts and feelings has been in the form of oral speech … other systems and techniques also express human thoughts and feelings 19 Đáp án B Các cách giao tiếp Câu dễ dàng chọn đáp án 20 Mã Morse hay mã Moóc-xơ loại mã hóa ký tự dùng để truyền thông tin điện báo Mã Morse dùng chuỗi chuẩn hóa gồm phần tử dài ngắn để biểu diễn chữ cái, chữ số, dấu chấm, kí tự đặc biệt thông điệp… => Đáp án D Telegrapher: điện tín viên 21 Đáp án C rejects có phần gạch chân đọc /s/, từ lại có phần gạch chân đọc /z/ 22 Đáp án B involved có phần gạch chân đọc /d/, từ lại có phần gạch chân đọc /t/ 23 Đáp án B clear có phần gạch chân đọc /ɪə/, từ lại có phần gạch chân đọc /i:/ 24 Đáp án C the entire day = all day long: ngày 25 Đáp án D well-known = famous: tiếng Các từ lại: rich: giàu; successful: thành công; honest: thật 26 Đáp án B spare = free: rảnh rỗi Các từ lại: enjoyable: thú vị; quiet: yên tĩnh; busy: bận 27 Đáp án B love + V-ing: thích làm 28 Đáp án A where thay cho “ in the the college” 29 I didn't know you could play the guitar so well, Toan Your tune was lovely! - Tôi bạn chơi guitar tốt, Toan Giai điệu bạn thật đáng yêu! Đáp án C Bạn đùa Tôi nghĩ thật kinh khủng Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A You‟re welcome – Thường dùng để đáp lại lời cám ơn B Tôi mua gần nhà vào tuần trước D Đừng bận tâm 30 Đáp án B give up + V-ing: từ bỏ việc Các từ lại: turn up: vặn to ( âm lượng); take up: đảm nhiệm, gánh vác… ; put up: để lên, đặt lên 31 Can I use your computer? – Tớ sử dụng máy tính cậu không? Đáp án B Of course - Dĩ nhiên Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Không, cám ơn C Làm tốt – Lời khen D Được Tôi 32 Đáp án B view : quan điểm, ý kiến Dịch: Đa số sinh viên châu Á bác bỏ quan điểm Mỹ hôn nhân quan hệ đối tác bình đẳng Các từ lại: thought: suy nghĩ; look: nhìn; attitude: thái độ 33 Đáp án C so that + clause: để … ( mục đích) Các từ lại: therefore: ( kết ); in order to/so as to + V: để ( mục đích); 34 Đáp án A as soon as: sau Dịch: Chúng dời sân bay sau sẵn sàng Các từ lại: during: suốt; until : khi; while: 35 Đáp án C Vì có mệnh đề quan hệ “(which) I lent you last week” => danh từ “book” xác định 36 Đáp án C Câu điều kiện loại II: If + S + V-ed, S + would+ V 37 Đáp án C idea(s) about: ý kiến … Dịch: Theo truyền thống, người Mỹ người châu Á có ý tưởng khác tình yêu hôn nhân 38 Đáp án A Cấu trúc bị động “ nhờ làm gì” : have something done by someone 39 Đáp án B Rút gọn đại từ quan hệ làm chủ ngữ câu chủ động, ta dùng V-ing Câu đầy đủ: , we had visitors who come from all over the country 40 Đáp án B Cấu trúc so sánh “ … …”: The + comparision + S + V, the + comparision + S + V 41 Đáp án C on business: công tác 42 Câu điều kiện ta dùng if unless Tuy nhiên, dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D Dịch: Nếu bạn không nghe cẩn thận, bạn phải làm 43 Đáp án A Câu điều kiện loại III: If + S+ had + PII, S+ would + have + PII 44 Đáp án A for + khoảng thời gian => ta dùng hoàn thành hoàn thành tiếp diễn 45 Đáp án B lead (life ): trải qua, kéo dài ( sống ) 46 Đáp án D whose + N: đại từ quan hệ thay cho tính từ sở hữu 47 Đáp án C something ( đó), thường dùng cấu trúc câu khẳng định Các từ lại: everywhere: nơi; nothing: gì; anyone: 48 Đáp án D Có thể thấy, đọc đề cập đến sách Carson: Under the Sea Wind; The Sea Around Us ; Silent Spring => công việc cô nhà văn 49 Đáp án B Ý đoạn 1: She studied biology at college and zoology at Johns Hopkins University, where she received her master‟s degree in 1933 50 Đáp án C Cô sinh năm 1907, sách xuất năm 1941 => 1941 -1907 = 34 51 Đáp án D Ý bài: sales were poor until it was reissued in 1952 - doanh số bán hàng không đáng kể phát hành lại vào năm 1952 => vào năm 1952 bán nhiều 52 Đáp án C A đề cập: Carson consulted no less than 1,000 printed sources… B đề cập: … frequent discussions with experts in the field D đề cập: … voluminous correspondence … 53 Đáp án A Ý bài: she always realized the limitations of her nontechnical readers 54 Đáp án D reckless: thiếu thận trọng, liều lĩnh => từ gần nghĩa : irresponsible: thiếu trách nhiệm Các từ lại: unnecessary: không cần thiết; limited : hạn chế; continuous: tiếp diễn 55 Đáp án C Ý bài: In 1962, Carson published Silent Spring, a book that sparked considerable controversy It proved how much harm was done by the uncontrolled, reckless use of insecticides 56 Đáp án A Flawed: có khuyết điểm, không hoàn mỹ = faulty Các từ lại: deceptive: gian lận, lừa đảo; logical : logic; offensive: công 57 Đáp án B Ủng hộ ý tưởng Carson Ý bài: her work was proved by a 1963 report of the President‟s Science Advisory Committee 58 Đáp án B is grown => grown Rút gọn đại từ quan hệ câu bị động, ta dùng V-ed Câu đầy đủ : … a lot of rice which is grown mainly… 59 Đáp án A Hardly he had => Hardly had he Cấu trúc đảo ngữ: Hardly + auxiliary + S + V… 60 Đáp án A such beautiful day => such a beautiful day Từ “day” danh từ số ít, đếm được, nên ta phải dùng mạo từ “a” đứng trước cụm danh từ “beautiful day” 61 Đáp án C and non- verbal => or non- verbal Cấu trúc “ either … or….”: hoặc… hoặc… 62 Đáp án D yesterday => the previous day Vì, câu gián tiếp 63 Đáp án A water nhấn âm tiết thứ nhất, từ lại nhấn âm tiết thứ hai 64 Đáp án A opponent nhấn âm tiết thứ hai, từ lại nhấn âm tiết thứ Writing: Part 1: 65: A new school is going to be built in this area 66: If he had a car, he could give you a lift 67: Nam promised to come to see Lan the following week 68: Your book is more expensive than mine (my book) 69: It was not until he was 30 that he knew how to swim Part 2: Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0.40 - Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc (Câu chủ đề (Topic sentence) nêu ý đoạn văn - Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề - Có thể có câu kết luận (Concluding sentence) tóm tắt ý đoạn văn, đưa gợi ý, quan điểm hay dự đoán Phát triển ý 0.25 - Phát triển ý có trình tự logic - Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến (Nêu lý lương, điều kiện làm việc, khả bàn thân, hội cống hiến, đóng góp thuận lợi khác mà công việc mang lại cho mình.) Sử dụng ngôn từ 0.30 - Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung - Sử dụng ngôn từ văn phong/thể loại - Sử dụng từ nối ý cho viết uyển chuyển Nội dung 0.30 - Đủ thuyết phục người đọc - Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận - Độ dài: số từ không nhiều so với quy định 5% Ngữ pháp, đấu câu, tả 0.25 - Sử dụng dấu câu - Chính tả: viết tả + Lỗi tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý bị tính lỗi (trừ 1% điểm viết) + Cùng lỗi tả lặp lại tính lỗi - Sử dụng thời, thể, cấu trúc câu ngữ pháp Tổng 1.50 Paragraph mẫu In my opinion, it is better if universities in VN require students to take the entrance examination with the English subject because E is an international language which is very useful in many fields First of all, university students are the ones who have many good opportunities to get good jobs which often enquire E knowledge E is the main language used in business, international contracts, and so on Therefore, knowing E is the key to success of many students in the future What's more, there are over 700 million people speak E as their native or second language so students have to know E to communicate with foreigners to overcome all communication barrier and get success Additionally, knowing E gives students chances to get access to knowledge like the Internet because the incredible amount of information on the Internet is in E And searching Internet is a major skill for students to enrich their knowledge To summarize, it is necessary for universities to require E as a major subject in the entrance examination due to the reasons i have mentioned ... day Vì, câu gián tiếp 63 Đáp án A water nhấn âm tiết thứ nhất, từ lại nhấn âm tiết thứ hai 64 Đáp án A opponent nhấn âm tiết thứ hai, từ lại nhấn âm tiết thứ Writing: Part 1: 65: A new school is... không? Đáp án B Of course - Dĩ nhiên Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Không, cám ơn C Làm tốt – Lời khen D Được Tôi 32 Đáp án B view : quan điểm, ý kiến Dịch: Đa số sinh viên châu Á bác bỏ quan... nghĩ thật kinh khủng Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A You‟re welcome – Thường dùng để đáp lại lời cám ơn B Tôi mua gần nhà vào tuần trước D Đừng bận tâm 30 Đáp án B give up + V-ing: từ bỏ việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 24 lời giải chi tiết , Đề thi tiếng anh đề TEST 24 lời giải chi tiết , Đề thi tiếng anh đề TEST 24 lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay