Đề thi tiếng anh đề TEST 22 + key chi tiet

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

1/9 Lời giải chi tiết trƣờng Sơn Tây lần Đáp án A Từ agreed có phần gạch chân phát âm /d/, từ lại có phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án C Từ certificate có phần gạch chân phát âm / i/, từ lại có phần gạch chân phát âm /ei/ Đáp án C Từ miserable nhấn âm thứ nhất, từ lại nhấn âm thứ hai Đáp án B Từ temperament nhấn âm thứ nhất, từ lại nhấn âm thứ ba Đáp án D Từ miserable nhấn âm thứ nhất, từ lại nhấn âm thứ hai Đáp án B because of + N/V-ing: vì… Đáp án A Cấu trúc tương phản “ tuy… nhưng….” : adj/adv + as+ S+ V, S + V Đáp án D admit + having done: thừa nhận làm I believe that supermarkets are much better than traditional markets – Tôi tin siêu thị tốt nhiều so với chợ truyền thống Đáp án C Tôi không đồng tình với bạn 10 Đáp án D put on: mặc … 11 Đáp án B, make arrangements: xếp 12 Đây câu trần thuật => không đảo trợ động từ lên trước => A, C loại D loại vì, câu phải chia thể bị động Đáp án B Dịch: Không biết họp bị trì hoãn tận tuần tới 13 Đáp án A subsidy:tiền trợ cấp Các từ lại: investment: vốn đầu tư; salary: lương; capital: nguồn vốn 14 look at : nhìn… => đáp án A sai C sai mệnh đề quan hệ không dùng “it”, D sai không dùng mệnh đề “that” đứng sau giới từ Đáp án B 15 Đáp án A Cấu trúc đảo ngữ “quá mà …”: So + adj + be + S + that +… 16 Đáp án A by + mốc thời gian (tương lai ) => dùng tương lai hoàn thành tương lai hoàn thành tiếp diễn 17 Đáp án C Cấu trúc đề nghị, gợi ý, khuyên bảo: It’s necessary that + S + V(bare –inf ) – Điều cần thiết … 18 Cấu trúc láy đuôi, câu có “I think….” “I don’t think…”, láy đuôi , ta láy vế sau “that” “I don’t think” mang nghĩa phủ định => vé láy đuôi khẳng định 19 Đáp án B Câu điều kiện loại III rút gọn If: Had + S + PII, S + would + have + PII 20 You’re a great dancer I wish I could half as well as you – Cậu nhảy thật đẹp, Tớ ước nhảy tốt nửa cậu Đáp án B Cậu đùa Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Đó lời khen hay C Ồ, Cám ơn cậu nhiều D Cậu tốt bụng 21 Đáp án B So sánh tăng tiến “ … càng…”: The + comparison + S + V, the + comparison + S + V “long” tính từ ngắn => longer 22 Cấu trúc câu chẻ, nhấn trạng ngữ nơi chốn: It + be + adverb + that + S + V 23 Đáp án B “newspaper” nhắc đến lần đầu => dùng mạo từ “a” “magazine” nhắc đến lần thứ => dùng mạo từ “the” 24 Vị trí tính từ: OSShCOMP: Opinion – Size – Shape – Color – Origin – Material – Purpose => Đáp án B impressive – opinion; reddish - color; French – origin; wood – material; 25 Đáp án D production = generation : (điện học) phát điện Các đáp án khác: reformation: đổi mới; increase: tăng; sparing: tiết kiệm 26 Đáp án D customarily = traditionally: thuộc truyền thống Các đáp án khác: inevitably:chắc chắn; readily: dễ dàng, happily:vui vẻ 27 Đáp án D like a dog with two tails = extremely pleased: hài lòng Các đáp án khác: very proud: tự hào; exhausted: mệt; extremely dazed: vô choáng váng 2/9 28 Đáp án C perilous: nguy hiểm >< safe: an toàn Các từ lại: complicated: phức tạp; dangerous: nguy hiểm; peculiar: kỳ dị 29 Đáp án A preserve: bảo tồn, giữ gìn, giấu >< reveal: tiết lộ Các từ lại: conserve: bảo tồn; presume: giả định,cover: bao phủ 30 Đáp án D attracts => attract 31 Đáp án C for preserving => to preserve 32 Đáp án C which is considered => is considered 33 Đáp án B like => likely 34 Đáp án B occurred took => took 35 Đáp án B Trong lặp lại nhiều ý : Based on … how students are spending time, … 36 Đáp án A Ý bài: Based on data about how students are spending time, academic or financial pressures don’t seem to be greater now than a generation ago 37 Đáp án C Ý bài: So it appears that academic pressures are, in fact, considerably lower than they used to be 38 Đáp án A Dựa vào đoạn 4: The time-use data don’t suggest that students feel greater financial pressures, either … And though there are now full-time students working to pay while in college, they study less even when paid work choices are held constantly 39 Đáp án D Ý bài: … , college appears less expensive for most students … 40 Đáp án C Ý bài: It seems hard to imagine that students feeling increased financial pressures would respond by taking more leisure 41 Đáp án A Ý bài: They appear to be studying less and spending the extra time on leisure activities or fun 42 Đáp án A focus = central activity: hoạt động chính, trọng tâm 43 Đáp án B Ý bài: Social activities, in person or on computer, would seem to have become the major focus of campus life It is hard to tell what kinds of pressures would be associated with this change 44 Đáp án A Academics students’ workload in college: khối lượng công việc sinh viên trường đại học 45 Đáp án C Production: trình sản xuất, tạo “panel paintings” Trong đề cập đến bước để làm “panel painting” 46 Đáp án C Ý bài: Wooden planks were joined, covered with gesso to prepare the surface for painting, and then polished smooth with special tools 47 Đáp án A it = composition : chế phẩm Các từ lại: artist: họa sỹ; chalk: phấn; surface: bề mặt 48 Đáp án A deliberate = careful: cẩn thận Các từ lại: decisive: tính định; unusual: bất thường; natural: tự nhiên 49 Đáp án A Ý bài: applying thin layers of egg tempera paint (egg yolk in which pigments are suspended) with small brushes 50 Đáp án C Trong đoạn văn có đề cập cụm từ “The quick-drying tempera” 51 Đáp án B demanded = required: yêu cầu Các từ lại: order: lệnh; report: thông báo; question: hỏi 52 collective enterprise: doanh nghiệp tập thể Đáp án C A, B, D đề cập: … applied the paint The carpenter’s shop probably provided the frame and perhaps supplied the panel, and yet another shop supplied the gold 53 Đáp án A imitate: mô phỏng, bắt chước = copy Các đáp án lại: believe in: tin vào; promote: thúc đẩy; illustrate: minh họa 54 Đáp án D Ý bài: In spite of problems with their condition, restoration, and preservation, man y panel paintings have survived, and today many of them are housed in museum collections 55 Đáp án D notice: ý, để ý Các từ lại: glance ( +at): liếc nhìn ; mark: đánh dấu; realize: nhận 56 Đáp án C persuade someone to something : thuyết phục làm Các từ lại: make someone something: bắt làm Take someone to somewhere: đưa đến đâu Lead (+to): dẫn đến … 3/9 57 Đáp án D each of + Ns: ( người) … 58 Đáp án D fewer + Ns: Các từ lại theo sau danh từ không đếm 59 Đáp án B hope that S + will + S : hy vọng … … Các từ lại: want to something / want someone to something Muốn làm / muốn làm Desire to: mong muốn, ao ước Wish to something / wish that S + V( lùi thì): mong ước … 60 Đáp án A suit: phù hợp Các từ lại: make : khiến; bắt; agree: đồng ý; appeal: khiếu nại 61 Đáp án D research: nghiên ( thực tế) Các từ lại: test: kiểm tra; study: nghiên cứu( lý thuyết); idea: ý kiến 62 Đáp án C find out: nhận thất Các từ lại: put out: đuổi ra; set out: đề ra, quy định; make out: xác định 63 Đáp án A although + clause: … Các từ lại: despite + N/V-ing: mặc dù…; = in spite + of + N/ V-ing However + clause: nhiên … , 64 Đáp án C depend on: phụ thuộc vào … Ph ần viết: Part 1: 65: Much as I love him, I can’t tolerate his impatience 66: I’d rather you didn’t smoke 67: If John hadn’t got up late, he wouldn’t have missed the ferry 68: The counselor reminded the students to check the internet for an application to their college 69: Nine crew members are said to have been lost overboard Part 2: There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals First, we should organize different activities to raise people`s awareness of the need to protect these animals Second, governments should raise sufficient funds for projects to save endangered animals Moreover, humans had better keep water, air, and land clean to preserve natural habitats for wild and endangered animals In addition, Governments should have a good policy to improve the life of people who live in or near endangered animals’ habitats Next, organizations in the world must enact laws requiring some countries to protect endangered animals Then, Governments should ban people to exploit and sell fashionable wildlife products Finally, Governments had better establish more wildlife habitat reserves to preserve endangered animals In summary, we should take as many measures as possible to protect rare and endangered animals 4/9 ... tiến “ … càng…”: The + comparison + S + V, the + comparison + S + V “long” tính từ ngắn => longer 22 Cấu trúc câu chẻ, nhấn trạng ngữ nơi chốn: It + be + adverb + that + S + V 23 Đáp án B “newspaper”... “that” đứng sau giới từ Đáp án B 15 Đáp án A Cấu trúc đảo ngữ “quá mà …”: So + adj + be + S + that + 16 Đáp án A by + mốc thời gian (tương lai ) => dùng tương lai hoàn thành tương lai hoàn thành... nhất, từ lại nhấn âm thứ hai Đáp án B because of + N/V-ing: vì… Đáp án A Cấu trúc tương phản “ tuy… nhưng….” : adj/adv + as+ S+ V, S + V Đáp án D admit + having done: thừa nhận làm I believe that
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 22 + key chi tiet , Đề thi tiếng anh đề TEST 22 + key chi tiet , Đề thi tiếng anh đề TEST 22 + key chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay