Đề thi tiếng anh đề TEST 21 MD 132 KEY

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

Lời giải chi tiết mã đề 132 Đáp án B organize nhấn âm tiết thứ nhất, từ lại nhấn âm tiết thứ ba Đáp án A gorilla nhấn âm tiết thứ hai, từ lại nhấn âm tiết thứ Đáp án D calculation nhấn âm tiết thứ ba, từ lại nhấn âm tiết thứ hai Đáp án B Từ disappointed có phần gạch chân phát âm /id/, từ lại có phần gạch chân phát âm /d/ Đáp án B Từ island có phần gạch chân không phát âm , từ lại có phần gạch chân phát âm /s/ ill at ease: không thoải mái => Đáp án A felt uncomfortable and embarrassed – cảm thấy không thoải mái ngượng vulnerable: dễ bị tổn thương => Đáp án A weak and unprotected: yếu ớt không bảo vệ qualification: nặng lực => Đáp án B what you have earned through study –Cái mà bạn kiếm thông qua việc học Distraction: đãng trí; điều xao lãng >< Đáp án A attention: tập trung Các từ lại: unawareness: không ý thức; carelessness: bất cẩn; unconcern: vô tâm 10 rapidly: cách nhanh chóng >< Đáp án B sluggishly: cách chậm chạp Các từ lại: shortly: ngắn; leisurely: cách thong thả; weakly: cách yếu ớt 11 Đáp án B Alike => Like 12 Đáp án C too => so 13 Đáp án C when suffered => when suffering 14 Đáp án C establishing => established 15 Đáp án C Phía trước có tượng rút gọn dùng phân từ, nên cần nghĩ trước tiên đến việc hai mệnh đề phải chủ ngữ Ở đây, IT mà làm chủ ngữ cho ANALYZING không ổn, đổi IT WAS thành PEOPLE/THEY WERE 16 Đáp án A on behalf of : đại diện cho… 17 Đáp án A basic American values: giá trị tảng Mỹ Các từ lại: primary: chính; top: chóp, đỉnh; essential: cần thiết, quan trọng 18 Đáp án C condition : điều kiện Các từ lại : standard: tiêu chuẩn ; nature : chất ; appearance : vẻ bề 19 Đáp án C encourages someone to something :khuyến khích làm Các từ lại: commission: ủy thác, ủy nhiệm; guide : hướng dẫn ; engage: thuê 20 Đáp án D promise : lời hứa Các từ lại : function: chức năng; reply: trả lời; favour: ủng hộ 21 Đáp án B provide something for someone : cung cấp, hỗ trợ cho Các động từ lại : serve: phục vụ; sell: bán; offer: yêu cầu 22 Đáp án B.be unable to something: làm 23 Đáp án A on a wide range of issues: loạt vấn đề 24 Đáp án B mainly: chính, chủ yếu Các từ lại: equally: cách bình đẳng; substantially: cách đáng kể; frequently: thường xuyên 25 Đáp án B keep someone/something + adj: giữ ai/ 26 Đáp án B Dựa vào đoạn 1: The origins of ethology can be traced to the work of Darwin 27 Đáp án C diverse = varied: đa dạng Nghĩa từ lại: small: nhỏ, wild: hoang dã, particular: đặc biệt 28 Đáp án B ensure = guarantee: chắn, đảm bảo Các từ lại: assume: giả định; prove:chứng minh; teach: dạy 29 Đáp án D Ý bài: If the mother goose is not present during this time, but an object resembling her in important features is, young goslings may imprint on it instead 30 Đáp án B it = object Ý bài:… an object resembling her in important features is, young goslings may imprint on it instead 31 Đáp án B suitably = appropriately: cách thích hợp Nghĩa từ lại: moderately: tương đối; willingly: sẵn lòng; emotionally: tình cảm 32 Đáp án C Ý bài: He argued that attachment behaviors of babies, such as smiling, babbling, grasping, and crying, … 33 Đáp án D Dựa vào từ đoạn 4: behaviors; healthy growth ; psychological structures ,… 34 Đáp án D, affectional tie = emotional attachment: gắn bó mặt tình cảm 35 Đáp án C Dựa vào đoạn 36 Đáp án A Ý bài: A scientist can no longer ignore the consequences of his discoveries; he is as concerned with the possible misuses of his findings as he is with the basic research in which he is involved 37 Đáp án A Dựa vào câu trước: As a result of recent discoveries concerning hereditary mechanisms, genetic engineering, by which human traits are made to order, may soon be a reality 38 Đáp án D Ý bài: … In cases of genetic deficiencies and disease, the desirability of the change is obvious, but the possibilities for social misuse are so numerous that they may far outweigh the benefits 39 Đáp án D effects of genetic engineering misuse: ảnh hưởng lạm dụng kỹ thuật di truyền 40 Đáp án A Câu đoạn 3: Probably the greatest biological problem of the future, as it is of the present, will be to find ways to curb environmental pollution without interfering with man's constant effort to improve the quality of his life 41 Đáp án D Ý bài: A rise in population necessitates an increase in the operations of modern industry, the waste products of which increase the pollution of air, water, and soil 42 underlie: làm sở, tảng => Đáp án A cause: làm cở sở dẫn đến… Nghĩa từ lại; deprive: tước đoạt; find: tìm; notice: ý 43 Đáp án A Ý đoạn 4: Although the solutions to these and many other problems are yet to be found, they indicate the need for biologists to work with social scientists … 44 ramifications: hậu -> Đáp án C hậu có hại 45 Đáp án D Để nhấn mạnh vai trò nhà sinh học việc giải vấn đề giới 46 Đáp án D Cấu trúc : It’s essential that + S + V(bare – inf ): điều cần thiết … 47 Với V-ing đứng đầu câu => hai vế đồng chủ ngữ Đáp án C Dịch: Gần đầy mua máy tính xách tay, mang công việc theo tới nơi đến 48 Đáp án C Cấu trúc tương phản “ tuy… ”: adj/adv + though + S + V, S + V 49 Đáp án D make ends meet: kiê ́ m đu tiê n ̀ đê ̉ sô n ́ g, không mă ́c nơ Các cụm lại” make a mess: làm bừa bộn; make a fuss: làm ầm ĩ lên; Make up your mind : suy nghĩ cho kỹ để có chọn lựa sáng suốt 50 Đáp án B self-conscious: e dè, ngượng ngùng Các từ lại: self-confident: tự tin; self- satisfied: tự mãn; self-absorbed: tự nhận 51 Đáp án A whom: thay cho danh từ người “the man” đứng sau giới từ “about” Các đại từ quan hệ lại: Whose + N: thay cho tính từ sở hữu That: thay cho danh từ người vật, làm chủ ngữ , tân ngữ sau động từ, giới từ Trường hợp tân ngữ sau giới từ, ta không đảo giới từ lên trước “that” Which: thay cho danh từ vật, làm chủ ngữ tân ngữ 52 Đáp án B Câu chẻ nhấn mạnh thành phần trạng ngữ : It + be + adverb + that + clause 53 Đáp án D in spite of + N/ V-ing/ the fact that + clause: mặc dù… Các liên từ lại: in case: phòng khi; although + clause: ; despite + N/V-ing/ the fact that + clause: ( giới từ “of” ) 54 Đáp án B drop off: ngủ gật Các từ lại: make for : đi, tiến (về phía), fall out : rơi xuống; patch up vá víu, sửa chữa qua loa 55 Đáp án D No sooner+ auxiliary + S + V + than … 56 Đáp án D out of order: không hoạt động Các từ lại: out of work: thất nghiệp; out of control: kiểm soát; out of reach: tầm với 57 Đáp án D Đảo ngữ với trạng ngữ nơi chốn: Adverb + V + S 58 Đáp án A I can’t agree with you more! – câu ý nói “ Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn “ Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh B Vâng, làm ơn C Được! D Vâng, Hãy nói biết 59 “I thought your English skill was a lot better, Lan.” – Tớ nghĩ kỹ tiếng Anh cậu tốt nhiều Lan ạ.Đáp án D Cậu đùa tớ Tớ nghĩ tệ Các đáp án khác không hợp lý: A Cám ơn Tớ thích B Vâng, làm ơn Một chút C Không Cám ơn Tớ nghĩ tớ làm 60 Đáp án C need +V-ing : cần làm ( chủ ngữ vật ) 61 Đáp án C Lươc bỏ if câu điều kiện loại III: Had + S + PII, S + would + have + PII 62 Đáp án B on and off=lúc có lúc không Các cụm lại: the heart and soul of (nghĩa bóng): linh hồn (một tổ chức ) ups and downs: thăng trầm; Pins and needles: Cảm giác rần rần (như) kiến bò 63 Đáp án A Cụm danh từ đưng đầu câu trước dấu phẩy, bổ sung ý nghĩa, xác định cho tên riêng “James fedimme Cooper” 64 Đáp án C used to + V: diễn tả hành động làm khứ, không làm Còn, be/get used to + v-ing: thói quen Phần viết: Part 1: 65: The Great Pyramid of Giza is said to have been built over a 20-year period 66: The last time John saw his father was months ago 67: This is such an old computer that it’s not worth keeping ( This is so old a computer that it’s not worth keeping.) 68: It was not until he was nearly 30 that he passed his driving test 69: The speed at which the motorcyclist rounded the corner was quite unbelievable Part 2: Sample : A cool teacher The person I admire most is my grade teacher, Ms Muir She was my inspiration She was a poet and gave me ideas for my stories I followed in the footsteps of Ms Muir because she was fun and loved reading and writing just as much as I Ms Muir always gave me guidance, encouragement and a whole lot of enjoyable things to in grade four! Also, if something happened that bothered me or annoyed me, Ms Muir did the best she could to fix the problem, whatever it was In grade four, during Writing Workshop, Ms Muir encouraged my friend and me to write a book after we told her our idea On a previous blog homework in grade 5, about why Kindree is the best, I wrote a poem Believe it or not, the idea of writing that poem was inspired by Ms Muir and her love of poetry Ms Muir was an awesome teacher who motivated me I really admire Ms Muir and she inspires me Sample 2: A father The person I admire most in my life is my dad He is my role model My dad takes me everywhere he goes My dad is very good at everything I admire the way he dresses I also admire the way he deals with his problems He takes me to soccer and stuff like that He wants me to know everything he knows and even more Everyone in my family look up to him my dad loves helping in the way he can When I get hurt or fell sad, he shows me the way out Whenever I break my glasses, he fixes them My dad always has good listening ears and I can talk to him about everything He always gives good advice I will always love my dad, a good inspiration ... 20 Đáp án D promise : lời hứa Các từ lại : function: chức năng; reply: trả lời; favour: ủng hộ 21 Đáp án B provide something for someone : cung cấp, hỗ trợ cho Các động từ lại : serve: phục vụ;... engineering misuse: ảnh hưởng lạm dụng kỹ thuật di truyền 40 Đáp án A Câu đoạn 3: Probably the greatest biological problem of the future, as it is of the present, will be to find ways to curb environmental... that it’s not worth keeping.) 68: It was not until he was nearly 30 that he passed his driving test 69: The speed at which the motorcyclist rounded the corner was quite unbelievable Part 2: Sample
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 21 MD 132 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 21 MD 132 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 21 MD 132 KEY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay