Đề thi tiếng anh đề TEST 19 KEY

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:23

TEST 19 KEY I Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from that of the rest in each of the following questions Question A minority B mechanise C manage D impetus Trọng âm từ "minority" rơi vào âm tiết thứ thứ hai Còn trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ (A: /maɪˈnɒrəti/, B: /ˈmekənaɪz/, C: /ˈmænɪdʒ/, D: /ˈɪmpɪtəs/) Question A scramble B costume C magnificent D marriage Trọng âm từ "magnificent" rơi vào âm tiết thứ hai Còn trọng âm từ lại rơi vào âm tiết (A: /ˈskræmbl /, B: /ˈkɒstjuːm /, C: /mæɡˈnɪfɪsnt /, D: /ˈmærɪdʒ/) Question A production B marvelous C entirely D responsible Trọng âm từ "marvelous" rơi vào âm tiết thứ Còn trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ (A: /prəˈdʌkʃn/, B: /ˈmɑːvələs /, C: /ɪnˈtaɪəli /, D: /rɪˈspɒnsəbl /) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following sentence Question A moaned B presented C viewed D robbed Question A position B consider C visit D president VI Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 6: I told him I'd prefer (A) to walk (B), but he insisted to give (C) me a lift (D) Ta có "to insist on doing something": định, cố nài, khăng khăng đòi làm => C đáp án cần sửa Ta sửa "to give" thành "on giving" Câu dịch Tôi nói với anh thích hơn, anh khăng khăng đòi cho nhờ xe Question 7: Never in the history of humanity (A) has (B) there been more people living (C) on this relatively (D) small planet Ta thấy danh từ câu danh từ số nhiều "people", nên động từ phải chia số nhiều = > Đáp án cần sửa B Sửa "has" thành "have" Câu có nghĩa Chưa lịch sử nhân loại lại có nhiều người sống hành tinh nhỏ Question 8: Alike (A) all other (B) mammals, dolphins have (C) lungs (D) Trong câu ta thấy "alike" tính từ, nên đặt đầu câu để liên kết hai mệnh đề, ta phải sử dụng liên từ "like": như, giống => Đáp án cần sửa A Sửa "alike" thành "like" Câu dịch Giống tất động vật có vú khác, cá heo có phổi Question 9: More than 600 million (A) individual bacteria (B) lives (C) on the skin of humans (D) Ta có chủ ngữ câu danh từ số nhiều "More than 600 million individual bacteria": 600 triệu cá thể vi khuẩn, động từ phải chia số nhiều => Đáp án cần sửa C Ta sửa "lives" thành "live" Câu dịch Có 600 triệu cá thể vi khuẩn sống da người Question 10: If (A) you take a train (B), it would be (C) much (D) more comfortable Ta có cấu trúc câu điều kiện loại "If + S + V (HTĐ), S + will (can, may) + V (nguyên mẫu)." => Đáp án cần sửa C Sửa "would be" thành "will be " Câu dịch Nếu cậu bắt tàu để đi, thoải mái nhiều III Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 11: “I usually go dancing at night" - " that." A You had better not C You have better not B You had not better D You had better not to Ta có "had better something: nên làm Hình thức phủ định "had better not something": không nên làm => Do A đáp án Câu dịch là: "Tớ thường xuyên nhảy vào buổi tối." - "Cậu không nên làm thế." Question 12: No sooner _ home than the phone rang A they arrived C did they arrive B had they arrived D they had arrived Ta có cấu trúc đảo ngữ với No sooner than khứ: "No sooner + had + S + V (PII) + than + S + V(QK)": vừa => Dựa vào cấu trúc câu B đáp án Câu dịch "Họ vừa nhà điện thoại reo." Question 13: Are you sure you can it on ? A yourself B your own C date Ta có cấu trúc từ "on one's own": mình, tự (không cần người khác giúp đỡ) => B đáp án Câu dịch là: Em có em tự làm không? Question 14: A: "Relax, Harry Everything will be alright." D secret B: " _" A I'm glad you say so C Thanks, John But I'm really upset B It's OK I'm proud of you D Thank you You deserve it Ta thấy lời động viên an ủi có nghĩa "Hãy thư giãn Harry Mọi việc ổn thôi." Các phương án đưa là: A: Tớ vui cậu nói D: Cảm ơn cậu Cậu xứng đáng mà B: Được Tớ tự hào cậu C: Cảm ơn cậu, John Nhưng tớ thực buồn => Dựa vào nghĩa lựa chọn có C phù hợp để đáp lại lời an ủi động viên Question 15: I don't think we can him to change his mind A make B persuade C suggest D insist Ta có cấu trúc: - make somebody something: bắt/khiến làm - persuade somebody to something: thuyết phục làm - suggest doing something: gợi ý làm - insist on doing something: định, khăng khăng làm => B đáp án Câu dịch là: Tôi không nghĩ thuyết phục anh thay đổi định Question 16: This house looks old and dirty The owner certainly takes _ care of it A a few B few C a little D little Ta có "care" danh từ trừu tượng không đếm được, loại "few","a few" (dùng cho danh từ đếm được) "little" nghĩa (mang nghĩa phủ định), "a little" (mang nghĩa khẳng định) => D đáp án Câu dịch là: Ngôi nhà trông cũ bẩn Chủ nhà chắn để ý tới Question 17: I think she will adjust the new country quickly A in B for C to D about Ta có "adjust to something": quen, làm quen với => C đáp án Câu dịch "Tôi nghĩ cô làm quen với đất nước nhanh thôi." Question 18: A: "This is a souvenir for you I bought it when I was in Scotland." B: “ _” A Thank you very much It's so beautiful C Don't mention it It must have cost a lot B My pleasure It's really nice D Thanks anyway Ta có câu đề có nghĩa là: Đây quà lưu niệm dành cho cậu Tớ mua tớ Scotland Các phương án lựa chọn có nghĩa là: A: Cảm ơn cậu nhiều Nó đẹp B: Rất vinh hạnh Nó đẹp C: Không có Nó đắt D: Dù cảm ơn => Dựa vào ngữ cảnh người tặng quà suy người lại phải cám ơn A đáp án Question 19: The best will be interviewed next week A apply B applicants C applicable D applicably Ta có từ cần điền câu danh từ người làm chủ ngữ, ta loại A (là động từ), C (là tính từ), D (là trạng từ) => B đáp án Câu có nghĩa là: Những ứng cử viên giỏi vấn vào tuần tới Question 20: A: "How about coming to my English class tonight?"- B: " _" A Sounds like fun! What time? C Don't worry Thanks B English is my favorite subject D Thanks But what's the problem? Ta có lời mời có nghĩa "Tối tới lớp học tiếng Anh tớ nhé?" Các lựa chọn đưa là: A: Nghe hay Mấy cậu? B: Tiếng Anh môn học yêu thích tớ C: Đừng lo Cảm ơn D: Cảm ơn Nhưng có vấn đề đấy? -=> Dựa vào ngữ cảnh nghĩa câu, ta có A đáp án Question 21: Thanks to this part-time job, he is now independent from his parents A finance B financial C financially D financier Ta thấy câu này, ta cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ "independent" Trong phương án đưa có "financially" trạng từ, dó C đáp án Câu dịch : Nhờ có công việc làm thêm này, mà anh độc lập tài với bố mẹ Question 22: The negative of sustainable is _ A unsustainable B dissustainable C insustainable D imsustainable Ta có phủ định tính từ "sustainable" "unsustainable" nghĩa chịu đựng được, chống đỡ => A đáp án Question 23: A: "Hey, hurry up, miss the train." A or you'll B you'd better C you should Ta có lời cảnh báo "Này, nhanh lên, _lỡ tàu đấy." Các lựa chọn đưa là: D or you ought to A: không cậu C: cậu nên B: cậu nên D: cậu nên => Dựa vào ngữ cảnh nghĩa câu, ta thấy A đáp án Question 24: She to tell them where the money was hidden A objected Ta có: B rejected - object (v): phản đối - reject (v): không chấp thuận C refused D disagreed - refuse (v): từ chối - disagree (v): phản đối, không đồng ý => Dựa vào nghĩa câu, ta có C đáp án Câu có nghĩa là: Cô từ chối nói với họ nơi cất giấu tiền Question 25: According to a recent survey, most people are on good with their neighbours A relations B acquaintance C relationships D terms Ta có cấu trúc "to be on good terms with someone": có quan hệ tốt với => D đáp án Câu có nghĩa là: Theo khảo sát gần đây, hầu hết người có quan hệ tốt với hàng xóm Question 26: She acted as if she _ a clown before A has never seen B not saw C wouldn't see D had never seen Ta có cấu trúc câu với "as if/ as though" tình thật khứ động từ sau as if/ as though chia khứ hoàn thành => D đáp án Câu dịch : Cô ta hành động thể cô ta chưa gặp anh Question 27: Most of the computers in the laboratory are now A out of order B out of work C out of working D out of function Ta có: - out of order: hỏng - out of work: thất nghiệp, việc làm Ta không dùng out of working out of function => Dựa vào nghĩa cấu trúc câu, ta có A đáp án Câu dịch Bây hầu hết máy tính phòng thí nghiệm bị hỏng Question 28: I didn't write it This is not my on the cheque A mark Ta có: B letter - mark (n): dấu, nhãn hiệu - letter (n): thư, chữ C signature D firm - signature (n): chữ ký - firm (n): hãng, công ty => Dựa vào nghĩa câu, ta có C đáp án Câu dịch là: Tôi không viết Trên séc chữ ký Question 29: being a scientist, he also wrote fiction A Owing to B Besides Ta có lựa chọn có nghĩa C According to D Whereas - Owing to: nhờ có - Besides: ngoài, - According to: theo - Whereas: trái lại, ngược lại => B đáp án Câu dịch là: Ngoài việc nhà khoa học, ông viết tiểu thuyết Ta có cấu trúc "to catch sight of somebody": nhìn thấy => Dựa vào cấu trúc câu, ta có B đáp án Câu dịch là: Hôm qua nhìn thấy người bạn cũ tôi tới ngân hàng V Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the following questions According to airline industry statistics, almost 90 percent of airline accidents are survivable or partially survivable But passengers can increase their chances of survival by learning and following certain tips Experts say that you should read and listen to safety instructions before takeoff and ask questions if you have uncertainties You should fasten your seat belt low on your hips and as tightly as possible Of course, you should also know how the release mechanism of your belt operates During takeoff and landings you are advised to keep your feet flat on the floor Before takeoff you should locate the nearest exit and an alternative exit and count the rows of seat between you and the exits so that you can find them in the dark if necessary In the event that you are forewarned of the possible accident, you should put your hands on your ankles and keep your head down until the plane come to complete stop If smoke is present in the cabin, you should keep your head low and cover your face with napkins, towels, or clothing If possible, wet these for added protection against smoke inhalation Toevacuate as quickly as possible, follow crew command and not take personal belongings with you Do not jump on escape slides before they are fully inflated and when you jump, so with your arms and legs extended in front of you When you get to the ground, you should move away from the plane as quickly as possible, and never smoke near the wreckage Question 30: What is the main topic of the passage? A airline industry accident statistics B procedures for evacuating aircraft C guidelines for increasing aircraft passengers survival D safety instructions in air travel Dựa vào nội dung đọc, ta có C đáp án nói Những hướng dẫn để tăng khả sống sót hành khách máy bay Question 31: Travelers are urged by experts to read and listen to safety instructions _ A in an emergency C if smoke is in the cabin B before locating the exits D before take-off Dựa vào thông tin câu thứ đoạn "Experts say that you should read and listen to safety instructionsbefore takeoff and ask questions if you have uncertainties.", ta có D đáp án Question 32: According to the passage, airline travelers should keep their feet flat on the floor _ A throughout the flight C especially during landings B during takeoff and landings D only if an accident is possible Dựa vào nội dung câu thứ đoạn "During takeoff and landings you are advised to keep your feet flat on the floor."=> B đáp án Question 33: According to the passage, which exits should an airline passenger locate before takeoff? A the ones that can be found in the dark B the two closest to the passenger’s seat C the nearest one D the ones with counted rows of seats between them Dựa vào thông tin câu cuối đoạn đầu tiên: "Before takeoff you should locate the nearest exit and an alternative exit and count the rows of seat between you and the exits so that you can find them in the dark if necessary.", ta có B đáp án Question 34: It can be inferred from the passage that people are more likely to survive fires in aircrafts if they A keep their heads low C don’t smoke in or near a plane B wear a safety belt D read airline safety statistics Dựa vào thông tin câu thứ đoạn 2:"If smoke is present in the cabin, you should keep your head low and cover your face with napkins, towels, or clothing "=> Ta thấy A đáp án câu Question 35: Airline passengers are to all of the following EXCEPT A locate the nearest exist C fasten their seat belt before takeoff B ask questions about safety D carry personal belongings in an emergency Dựa vào nội dung câu đoạn 2: "To evacuate as quickly as possible, follow crew command and not take personal belongings with you." (Để sơ tán nhanh tốt, làm theo lệnh nhân viên máy bay đừng mang theo đồ dùng cá nhân.) => Ta thấy D đáp án câu Question 36: The word “evacuate” in the second paragraph is closest in meaning to _ A evade B abscond Ta có từ "evacuate" động từ có nghĩa sơ tán, tản cư C vacate D forestall - evade (v): tránh, tránh khỏi (sự công ) - abscond (v): chạy khỏi, trốn khỏi - vacate (v): bỏ, bỏ trống, xin - forestall (v): chặn trước, đón đầu => B đáp án Question 37: The word “inflated” in the second paragraph is closest in meaning to _ A lifted B extended Ta có “inflated” nghĩa phồng lên, thổi phồng lên C expanded D assembled - lifted : nâng lên - extended: mở rộng ra, rộng khắp - expanded: bị trương nở - assembled: tập hợp lại => B đáp án Question 38: According to the passage, if there is smoke in the cabin, airline passengers should cover their face with the following EXCEPT A napkins B towels C handkerchiefs D clothing Dựa vào nội dung câu đoạn "If smoke is present in the cabin, you should keep your head low and cover your face with napkins, towels, or clothing."=> C đáp án Question 39: What does the paragraph following the passage most probably discuss? A How to recover your luggage B Where to go to continue your trip C When to return to the aircraft D How to proceed once you are away from the aircraft Dựa vào nội dung câu cuối đoạn 2:"When you get to the ground, you should move away from the plane as quickly as possible, and never smoke near the wreckage.", ta suy đoạn văn thảo luận vềnhững điều cần làm bạn khỏi máy bay VII Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 61 to 70 Sibling Memories My brother and I used to fight, a great deal as children We did a lot of things together, not always in complete (61) _ In fact , he actually (62) _ my arms on one occasion It meant that I missed the school exams for that year, so I suppose that really he did me a (63) _ Tony was two years older than me, so he was always first at doing things that I wanted to – to (64) _ in public, for example, at school I was full of (65) _ When, at 14, he got to play solo in a school concert at the City Hall I had to (66) _ 15 years before I could the same as a professional musician He definitely blazed a (67) _ for me It was obvious that Tony was always going to be successful in his choice of career When he had just left school and had (68) _ a job as a designer in Glasgow, he was soon in demand from other companies wanting to make him part of their team For him, music was just something that you did at school And his (69) _ were always in the visual arts – that was his main area of interest and obviously the right thing for him When our mother was running an Art Gallery for a time, Tony, still in his teens, used to organize all the publicity for her – he was incredibly (70) _ Question 40: A concert B unison C harmony D unity Ta có: "in harmony": hoà thuận, hoà hợp => Dựa vào nghĩa câu này, ta có đáp án C (Chúng làm nhiều việc nhau, lúc hoà hợp với nhau.) Question 41: A ripped B smashed C snapped D broke Ta có - rip (v): xé toạc ra, bóc toạc - smash (v): đập tan mảnh - snap (v): đớp, thả - break (v): làm gãy, bẻ gãy => Dựa vào nghĩa câu, ta có D đáp án Câu dịch Thực tế có lần anh làm gãy tay Question 42: A courtesy B privilege C favour D benefit Ta có cấu trúc "to somebody a favour": giúp đỡ chuyện => C đáp án Câu có nghĩa là" , cho anh thực giúp tôi." Question 43: A perform B present C produce D practice Ta có: - perform (v): thực hiện, biểu diễn, trình diễn - present (v): đưa ra, bày ra, bày tỏ - produce (v): sản xuất - practice (v): thực hành, tập luyện => Dựa vào nghĩa câu, ta thấy A đáp án Question 44: A anxiety C guilt B envy D contempt Ta có - anxiety (n): mối lo âu, lo lắng - envy (n): ghen tị - guilt (n): tội lỗi, điều sai trái - contempt (n): coi thường, khinh rẻ => Dựa vào nghĩa câu B đáp án "Tôi ghen tỵ với anh ấy." Question 45 : A postpone B delay C suspend Ta có: - postpone (v): hoãn, trì hoãn D wait - delay (v): hoãn lại - suspend (v): đình chỉ, hoãn - wait (v): chờ, đợi => D đáp án Question 4: A path B road C trail D way Ta có cấu trúc "to blaze a trail": đầu, tiên phong => C đáp án Question 47: A taken B changed C resigned D abandoned Ta thấy động từ có nghĩa : A: take: làm, thực B: change: thay đổi C: resign: từ chức => Dựa vào nghĩa câu, ta có A đáp án D: abandon: từ bỏ Question 48: A feelings C senses B insights Ta có - feeling : cảm giác, cảm tưởng - insight: quan niệm, nhận thức Question 49: A practical D instincts - sense: giác quan - instinct: năng, khiếu => D đáp án B workable C realistic D useful Ta có: - practical (adj): thông minh việc thực hiện, có đầu óc thực tế - workable (adj): dễ bị ảnh hưởng, dễ điều khiển - real (adj): thiết thực, thực tế - useful (adj): hữu ích, có ích => Dựa theo ý nghĩa ngữ cảnh câu này, ta có A đáp án VIII Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 71 to 80 Today’s cars are smaller, safer, cleaner, and more economical than their predecessors, but the car of the future will be far more pollution-free than those on the road today Several new types of automobile engines have already been developed than run on alternative sources of power, such as electricity, compressed natural gas, methanol, steam, hydrogen, and propane Electricity, however, is the only zero-emission option presently available Although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available, transport experts foresee a new assortment of electric vehicles entering everyday life: shorter-range commuter electric cars, three-wheeled neighborhood cars, electric delivery vans, bikes and trolleys As automakers work to develop practical electrical vehicles, urban planners and utility engineers are focusing on infrastructure systems to support and make the best use of the new cars Public charging facilities will need to be as common as today’s gas stations Public parking spots on the street or in commercial lots will need to be equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert To encourage the use of electric vehicles, the most convenient parking in transportation centers might be reserved for electric cars Planners foresee electric shuttle buses, trains, buses and neighborhood vehicles all meeting at transit centers that would have facilities for charging and renting Commuters will be able to rent a variety of electric cars to suit their needs: light trucks, one-person three-wheelers, small cars, or electric/gasoline hybrid cars for longer trips, which will no doubt take place on automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by freeway today Question 50: The purpose of the passage is to A forecast the future use of electricity power B describe electric vehicles C criticize the inefficient use of electric power D discuss the possibilities for future transportation Dựa vào nội dung đọc, ta đưa đáp án cho câu D, đoạn văn thảo luận triển vọng giao thông tương lai Question 51: According to the passage, which of the following sources of power is totally pollution-free at the moment? A electricity B steam C hydrogen D methanol Ta có câu cuối đoạn có nói "Electricity, however, is the only zero-emission option presently available." => Do đáp án A Question 52: The word "foresee" in paragraph mostly means " _" A allow B anticipate Ta có "foresee" nghĩa nhìn thấy trước, dự kiến trước C eliminate D evoke - allow (v): cho phép - anticipate (v): thấy trước, biết trước, liệu trước - eliminate (v): loại ra, loại trừ - evoke (v): gợi lên (tình cảm, ký ức ) => Đáp án B Question 53: According to the passage, which of the following is NOT a way to encourage the use of electric vehicles? A offering discounts on electric vehicles B building many public charging facilities C equipping parking lots with battery charging devices D reserving the most convenient parking at transportation centers for electric vehicles Dựa vào thông tin mà câu cuối đoạn đưa "Public charging facilities will need to be as common as today’s gas stations Public parking spots on the street or in commercial lots will need to be equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert To encourage the use of electric vehicles, the most convenient parking in transportation centers might be reserved for electric cars." => A đáp án Question 54: According to the passage, which of the following need modifying to suit the use of electric vehicles? A gas stations B parking spots C electricity power D renting systems Dựa vào thông tin câu đoạn đưa "Public parking spots on the street or in commercial lots will need to be equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while they stop, dine, or attend a 10 concert." => B đáp án Question 55: The word “equipped” in paragraph mostly means " _" A forbade B hired Ta có “equip” có nghĩa trang bị - forebid: cấm - hire: thuê C initiated D provided - initiate: khởi xướng, bắt đầu - provide: cung cấp => D đáp án Question 56: It can be inferred from the passage that _ A a lot of infrastructure is now ready for electric vehicles B electric vehicles will never be able to replace traditional means of transport C there are at least three reasons for the present unpopularity of electric vehicles D compact batteries will be very expensive Ta dựa vào thông tin đoạn câu trả lời câu 74 (có điều cần điều chỉnh để khuyến khích việc sử dụng phương tiện chạy điện) suy có lí khiến cho việc sử dụng phương tiện chạy điện chưa phổ biến => C đáp án Question 57: The word "that" in paragraph refers to _ A planners C neighborhood vehicles B electric shuttle buses, trains, buses D transit centers Dựa vào nội dung câu đoạn "Planners foresee electric shuttle buses, trains, buses and neighborhood vehicles all meeting at transit centers that would have facilities for charging and renting.", ta có đại từ quan hệ "that" thay cho "transit centers" Question 58: The word "their" in paragraph refers to _ A commuters B electric cars C light trucks D trips Dựa vào thông tin câu cuối đoạn "Commuters will be able to rent a variety of electric cars to suit their needs: light trucks, " (Hành khách thuê nhiều loại xe điện khác cho phù hợp với nhu cầu họ xe tải nhẹ, ) , ta thấy A đáp án Question 59: The author of the passage could be _ A an automaker C an electric vehicles producer B an environmentalist D a transportation expert Ta có: - an automaker: nhà sản xuất ô tô - an environmentalist: nhà môi trường học - an electric vehicles producer: nhà sản xuất xe điện - a transportation expert: chuyên gia giao thông vận tải => Dựa vào nội dung ta có D đáp án Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the followings Question 60: Few businesses are flourishing in the present economic climate 11 A taking off B setting up C growing well hưng thịnh D closing down Question 61: The dog saw his reflection in the pool of water A imagination B bone C leash D image hình ảnh Question 62: At times, I look at him and wonder what is going on in his mind A sometimes B always C hardly D never C Question 63 The wagonmaster decided to ford the stream A) valley B) mountain C) small river suối D) plain Question 64 The ostrich egg is the largest egg of any non-extinct bird, while the smallest egg is the egg of the hummingbird A) living A B) dead C) flying D) vanished PART II WRITING (2.0 POINTS) Rewrite the following sentences in order to keep their original meanings Mary is pretty but Camry is prettier -> Camry is the …………………………………………………………………………………………… This is the best film I’ve ever seen -.> I’ve ………………………………………………………………………………………………… … My school has over 2,000 students -> There are ………………………………………………………………………………………………… People say that the plane of Germanwings crashed into the mountains -> It is …………………………………………………………………………………………………… … He tries to learn English well so as to find a good job -> He tries to learn English well with ……………………………………………………………… …… Rewrite the following sentences in order to keep their original meanings Mary is pretty but Camry is prettier -> Camry is the …… (prettier of the two girls.) This is the best film I’ve ever seen -.> I’ve ……… (never seen a better film than this (film).) or (I’ve never seen such a good film.) My school has over 2,000 students -> There are …………(over 2,000 students in my school.) People say that the plane of Germanwings crashed into the mountains -> It is ………… (It is said that the plane of Germanwings crashed into the mountains.) He tries to learn English well so as to find a good job -> He tries to learn English well with ………… (a view to finding a good job.) Write a paragraph about the university you would like to attend ( about 150 words.) I am a student in grade 12 of a high school in Danang City After finishing high school I would like to attend Danang University of Foreign Languages to get Master's Degree in English First of all, Danang university is one of the top quality and also biggest universities in the middle of Vietnam There, I will learn new things, meet new people, and challenge myself with new experiences to prepare for my career in the future Additionally, in Danang- the third biggest city in Vietnam, I will have more opportunities for me to get a part12 time job while studying More importantly, I will easily get a good job in Danang city after graduating from a famous university there What’s more, I would like to attend Danang University of Foreign Languages for the reason that it is near my house, just 2-kilometers walk I have to neither live far from home nor rent a flat Therefore, I will save a large amount of money To summarize, Danang University of Foreign Languages is an ideal for me to choose after leaving high school because of the reasons I have mentioned THE END 13 ... mời có nghĩa "Tối tới lớp học tiếng Anh tớ nhé?" Các lựa chọn đưa là: A: Nghe hay Mấy cậu? B: Tiếng Anh môn học yêu thích tớ C: Đừng lo Cảm ơn D: Cảm ơn Nhưng có vấn đề đấy? -=> Dựa vào ngữ cảnh... - suggest doing something: gợi ý làm - insist on doing something: định, khăng khăng làm => B đáp án Câu dịch là: Tôi không nghĩ thuyết phục anh thay đổi định Question 16: This house looks old... 17: I think she will adjust the new country quickly A in B for C to D about Ta có "adjust to something": quen, làm quen với => C đáp án Câu dịch "Tôi nghĩ cô làm quen với đất nước nhanh thôi."
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 19 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 19 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 19 KEY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay