Đề thi tiếng anh đề TEST 11 KEY

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:22

TEST 11 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.D 11.D 21.C 31.B 41.C 51.C 61.A 71 2.B 12.C 22.B 32.B 42.D 52.A 62.C 72 3.C 13.D 23.B 33.C 43.D 53.D 63.D 73 4.D 14.B 24.A 34.D 44.A 54.C 64.B 74 5.A 15.A 25.C 35.D 45.C 55.B 65 75 6.C 16.A 26.B 36.B 46.B 56.D 66 76 7.B 17.B 27.D 37.A 47.B 57.C 67 77 8.D 18.D 28.D 38.C 48.A 58.D 68 78 9.D 19.C 29.A 39.B 49.D 59.B 69 79 10.B 20.A 30.A 40.A 50.C 60.A 70 80 Question 1: Đáp án D Đáp án D attain = reach: đạt , giành Các từ lại: attempt: cố gắng; change: thay đổi; lose: Question 2: Đáp án B Đáp án B Jupiter and the other giant planets are of a low-density type quite distinct from the terrestrial planets: they are composed predominantly of such substances as hydrogen, helium, ammonia, and methane, unlike terrestrial planets Question 3: Đáp án C Question 4: Đáp án D Question 5: Đáp án A Question 6: Đáp án C Question 7: Đáp án B Question 8: Đáp án D Question 9: Đáp án D Question 10: Đáp án B Question 11: Đáp án D Đáp án D Từ overhead có phần gạch chân phát âm /e/, từ lại có phần gạch chân phát âm /i:/ Question 12: Đáp án C Đáp án C Từ brochure có phần gạch chân phát âm /ʃ/, từ lại có phần gạch chân phát âm /tʃ/ Question 13: Đáp án D Đáp án D Theo quy tắc đọc đuôi –ed, từ studied có phần gạch chân phát âm /id/, từ lại tính từ có phần gạch chân phát âm /id/ Question 14: Đáp án B Đáp án B Từ counselor có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ hai Question 15: Đáp án A Đáp án A Từ psychiatry có trọng âm rơi âm tiết thứ hai, từ lại có trọng âm rơi âm tiết thứ ba Question 16: Đáp án A Đáp án A By + mốc thời gian tương lai => câu chia tương lai hoàn thành “will have done” Question 17: Đáp án B Đáp án B That’s not a good idea – Đó ý kiến hay => câu thể không đồng tình Các câu lại: A Tôi đồng ý với bạn C Đó cách mà nhìn D Đó điều nghĩ Question 18: Đáp án D Đáp án D put back: lùi lại, chậm lại Các cụm lại: put up: kéo lên, đặt lên; put out: tắt, dập tắt; put in: đưa ra, dẫn ra… Question 19: Đáp án C Đáp án C those = those activities Question 20: Đáp án A Đáp án A Với câu hỏi láy đuôi, ta dung phủ định dạng viết tắt, am not dạng viết tắt,nên với chủ ngữ “I” ta dùng “aren’t” Question 21: Đáp án C Đáp án C got married + to + someone: cưới Question 22: Đáp án B Đáp án B apologize someone for doing something: xin lỗi điều Các từ lại: excuse: thứ lỗi, tha lỗi; forgive: tha thứ; confess: thú tội Question 23: Đáp án B I’ve never seen such a nice cell phone – Tớ chưa nhìn thấy điện thoại đẹp => lời khen => Đáp án B Cám ơn Tớ vui cậu thích Các đáp án khác không hợp ngữ cảnh: A Ồ Tớ C Câu đáp lại lời cám ơn D Tớ đồng tình với cậu Question 24: Đáp án A Từ cần điền tính từ sau “is” => B C loại fascinating (adj): có tính mê ( chủ động ); fascinated (adj): bị mê ( bị động ) => Đáp án A Question 25: Đáp án C Đáp án C Rút gọn If câu điều kiện loại I: Should + S + V, … Question 26: Đáp án B Đáp án B or else: không, là… Instead (+of): thay vì….; though: mặc dù; therefore: Question 27: Đáp án D Đáp án D bring forward: đưa ra, đề ra, mang Các từ lại: bring on: dẫn đến, gây ra; bring out: nói lên; bring down: hạ xuống, làm tụt xuống Question 28: Đáp án D Đáp án D Cấu trúc gợi ý: S + suggest + S + V (bare - inf) Question 29: Đáp án A Đáp án A seriously ill: ốm nặng Các từ lại: deeply: từ sâu thẳm; fatally: cách chết người; critically: trích Question 30: Đáp án A Đáp án A what bắt đầu mệnh đề danh ngữ, thay cho danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ “what + V.” ( động từ theo sau chia dạng số ); làm tân ngữ “what + S+ V.” Question 31: Đáp án B Cấu trúc mục đích: In order ( not ) to/ so as ( not ) to + V: để/ không để làm So that + clause: để => Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B Dịch: Cô liệt kê thứ phải làm để không bị quên thứ Question 32: Đáp án B Đáp án B Cấu trúc: would rather + S + V ( QKĐG ) Question 33: Đáp án C Đáp án C Cách hình thành tính từ ghép: smooth –skinned: vỏ nhẵn Question 34: Đáp án D Đáp án D white collar worker: công nhân viên chức, nhân viên văn phòng Các từ lại: blue-collar worker: giai cấp công nhân, grey collar worker: công nhân kỹ thuật cổ xám; Question 35: Đáp án D Đáp án D V-ing, danh động từ đứng đầu câu làm chủ ngữ, theo sau động từ chia dạng số Question 36: Đáp án B Đáp án B keep someone in : giữ không cho Dịch: Cô giữ không cho bị sốt Question 37: Đáp án A Đáp án A make + it + adj: khiến trở nên Question 38: Đáp án C Đáp án C V-ing đầu câu => lược bỏ chủ ngữ , hai vế có chủ ngữ Dịch: Sau phục vụ bữa trưa, thành viên ủy ban thảo luận vấn đề Question 39: Đáp án B Đáp án B Cấu trúc đảo ngữ “ tận … thì….” : Not until + phrase/ clause + auxiliary + S + V Question 40: Đáp án A Đáp án A Most + N: hầu hết… The most + adj/adv: dùng so sánh cao Most of which: đáp án không chọn which không thay cho danh từ trước In most of the: đáp án không chọn câu thiếu thành phần chủ ngữ Question 41: Đáp án C Đáp án C polluted: bị ô nhiễm = purified: làm Nghĩa từ lại: enriched: làm giàu; contaminated: bị ô nhiễm; strengthened: làm cho mạnh Question 42: Đáp án D Đáp án D amused: hứng thú >< saddened: buồn Nghĩa từ lại: astonished: ngạc nhiên; frightened: sợ hãi; jolted: bị lắc bật Question 43: Đáp án D Truthfully: cách chân thật => đáp án D exactly you can: xác bạn Question 44: Đáp án A Đáp án A get ready = prepare: chuẩn bị sẵn sàng Nghĩa từ lại: wake up: đánh thức; go: đi; get up: thức dậy Question 45: Đáp án C Đáp án C takes => take Cấu trúc với tính từ khuyên bảo, gợi ý, động từ mệnh đề that thường chia dạng nguyên thể Question 46: Đáp án B Đáp án B you help me => you helping me , sau giới từ “for” ta dùng danh động từ “V-ing” Question 47: Đáp án B Đáp án B ghosts stories => ghost stories: truyện ma Question 48: Đáp án A Đáp án A to review => review, vì, had better + V = should + V : nên làm Question 49: Đáp án D Đáp án D Cấu trúc “ … mà…” : S + be + so + adj + that + S + V Dịch: Nhu cầu dùng trà cao kỷ thứ 19 giá lại tăng cao Question 50: Đáp án C Câu cho: Pháp ngôn ngữ khác tiếng Anh nói năm châu lục Đáp án C Pháp Anh ngôn ngữ nói năm châu lục Question 51: Đáp án C Dựa vào nghĩa để chọn câu này: Câu cho: Người lớn cười bọn trẻ, họ chơi Đáp án C: Lý người lớn cười bọn trẻ họ chơi Các đáp án khác không đồng nghĩa: A Không giống người lớn, bọn trẻ cười nhiều chơi B Bởi người lớn có thời gian để chơi, họ không cười nhiều bọn trẻ D Dù người lớn chơi nhiều nữa, họ cười nhiều bọn trẻ Question 52: Đáp án A Nghĩa câu cho: Những người lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt lửa Toàn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn => Hai vế tương phản, nhượng => Đáp án A Athough ( ), nối hai mệnh đề nhượng Question 53: Đáp án D Nghĩa câu cho: Marry yêu thú nhồi cô cô nhỏ Cô ngủ mà A Khi Marry trẻ, cô yêu thú nhồi để không ngủ với B Vì Marry ngủ không thú nhồi cô cô trẻ nên cô yêu thích C Khi Marry trẻ, cô yêu thú nhồi cô ngủ mà D Khi Marry trẻ, cô yêu thú nhồi cô cô ngủ mà => Đáp án D Question 54: Đáp án C Nghĩa câu cho: Cô gọi cho sớm vào buổi sáng Cô không muốn quên mang theo tài liệu A Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm cô không muốn phải mang theo tài liệu B Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm để cô muốn anh mang theo tài liệu Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 C Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm sợ anh quên mang theo tài liệu D Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm cô không muốn quên mang theo tài liệu => Đáp án C lest: sợ … Question 55: Đáp án B Đáp án B Yet: dù Although( ) thường nối hai mệnh đề, despite + N/ V-ing: mặc dù; and: nối hai từ/câu có chức giống Question 56: Đáp án D Đáp án D carry on: xúc tiến, tiếp tục Các từ lại: continue: tiếp tục; repeat: nhắc lại; follow: theo Question 57: Đáp án C Đáp án C very( adj): thực sự, riêng Các từ lại: individual: thuộc cá nhân; alone: cô đơn; solitary: cô đơn Question 58: Đáp án D Đáp án D either … or… : hoặc… hoặc… Question 59: Đáp án B Đáp án B completely: hoàn thành, xong Nghĩa từ lại: utterly: hoàn toàn; quite: hoàn toàn; greatly: cách tuyệt vời Question 60: Đáp án A Đáp án A As a result: kết là… Question 61: Đáp án A Đáp án A make demands on …: đòi hỏi Question 62: Đáp án C Đáp án C natural resources: tài nguyên thiên nhiên Question 63: Đáp án D Đáp án D keep someone + adj: nào… Question 64: Đáp án B Đáp án B last: kéo dài Các từ lại: stand: đứng; go: đi; remain: lại Đáp án Question 65 However experienced a driver you are// you are as a driver, driving at that speed is dangerous Question 66 Unlike other languages, Esperanto has no irregular verbs Question 67 Nowhere will// can you find a more dedicated worker than Mrs Jones Question 68 Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night Question 69 All dogs are thought ( by experts) to have evolved from wolves Sample: There are many ways for a child to get knowledge and to become a good member of the society Lots of people used to think that school is the best way to educate children, but nowadays they have changed their mind In my opinion, parents are the best teachers because they are those who understand their children most, they are always beside their children, and parents usually try to be good examples for their children to follow First of all, nobody can understand the children better than the parents They watch over their children from the early time, so they know what their son or daughter is thinking exactly, and what their characters or behaviors are Because of that, if the children make any mistakes, parents can more easily realize reasons and correct them on time After knowing what has been wrong with the children, parents then give useful advice to Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 them It is the best way to teach and to explain what is right and what is wrong, what can be done and what cannot Thanks to their advice, the children can become more mature and stable Secondly, parents are always beside their children at any time In life, there will be moments that a person falls into difficulties or distress and it is parents who are always worried and take care of them, make them more optimistic about life Moreover, the children’s personality can be best formed when they spend more time with their parents Every action from their mother or father will have a deep impact on how the children see the world and build up their feelings Because of that, they can realize the responsibility for their own children later In conclusion, the best teachers for children are their parents, who have taught them from the first lesson to many things in life with all their love and caring Parents are always beside their children at any time, in any case and most importantly, nobody can understand the children better than the parents Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 ... understand the children better than the parents Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 ... Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm cô không muốn phải mang theo tài liệu B Cô gọi điện cho anh vào buổi sáng sớm để cô muốn anh mang theo tài liệu Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi... knowing what has been wrong with the children, parents then give useful advice to Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 them It is the best way to teach and to explain what
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 11 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 11 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 11 KEY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay