Đề thi tiếng anh đề TEST 10 KEY

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:22

Lời giải chi tiết TEST 10 Đáp án C meaningful : ý nghĩa = important: quan trọng Nghĩa từ lại: sad: buồn; sorrowful: buồn; unimportant: không quan trọng Đáp án D devoted = đeicate: cống hiến Nghĩa từ lại: polite: lịch sự; lazy: lười; honest: thật Đáp án D segregation:phân biệt chủng tộc = separation: tách biệt Nghĩa từ lại: integration: hội nhập; education: giáo dục; torture: tra Đáp án C devise = invent: phát minh Nghĩa từ lại: play: chơi; divide: chia; buy: mua Đáp án B too => so, cấu trúc ―quá… mà…‖ : so… that…… Đáp án A to be able => being able, enjoy + V-ing Đáp án C regularly > Bỏ từ đồng nghĩa với daily Đáp án A seldom never = > bỏ hai từ, hai từ đồng nghĩa Đáp án B were => was, all off the book: sách ( ý nói nội dung ) 10 Đáp án C history có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi âm tiết thứ hai 11 Đáp án C threatened có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi âm tiết thứ hai 12 Đáp án C comfortable có trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm rơi âm tiết thứ hai 13 Đáp án B Ý bài: … however, the black-tie audience treated the occasion more as a social affair than as a sales extravaganza 14 Đáp án D Ý bài: Then, German engineer Karl Benz built what are regarded as the first modern automobiles in the mid-1880s 15 Đáp án B Ý : Only about 4,000 cars were assembled in the United States in 1900 16 Đáp án B by happenstance = coincidentally: trùng khớp ngẫu nhên 17 Đáp án A Only about 4,000 cars were assembled in the United States in 1900, and only a quarter of those were gasoline powered => ¼ = 1,000 18 Đáp án B launched = initiated: khởi xướng,bắt đầu 19 Đáp án A Ý bài: a fragrant additive designed to mask the smells of the naphtha that it burned 20 Đáp án B Ý bài: Many of the 1900 models were cumbersome—the Gasmobile, the Franklin, and the Orient, for example, … 21 Đáp án D Ý bài: On November of that year, about 8,000 people looked over the “horseless carriages.” It was the opening day and the first opportunity for the automobile industry to show off its wares to a large crowd; 22 Đáp án D Ý bài: Cars at the 1900 show ranged in price from $1,000 to $1,500 23 Đáp án D Dựa vào ý đầu chọn đáp án: Books which… Thousands of these How-to books are useful 24 Đáp án D.it = career: They tell you how to choose a career and how to succeed in it 25 Đáp án A Ý đoạn 3: ―How to Succeed in Love every Minute of Your Life‖ sách nói ―life‖ 26 Đáp án D step-by-step = little by little = gradually: từ từ, Còn từ slower and slower: chậm rãi 27 Đáp án B Dựa vào đoạn cuối: Probably because life has become so complex Today people have far more free time to use, more choices to make, and more problems to solve 28 Theo quy tắc đọc đuôi –s,đáp án A Từ opens có phần gạch chân phát âm /z/, từ lại có phần gạch chân phát âm /s/ 29 Theo quy tắc đọc đuôi –ed,đáp án C Từ looked có phần gạch chân phát âm /t/, từ lại có phần gạch chân phát âm /id/ 30 Đáp án A because + clause: vì… ( lý ) Các từ lại: for + V-ing/N: …; because of + N/V-ing; although + clause : … ( tương phản, nhiên câu không hợp nghĩa ) 31 Đáp án B alive ( adj): sống, từ cần điền tính từ sau ―was‖ 32 Đáp án C most of + the/ his/ her,… / this/ that/ these… + N : hầu hết … 33 Để làm câu phải hiểu khác tính từ: Alone(adj) : cô đơn, không hạnh phúc, thường sử dụng với động từ feel Lonely (adj ) : thể tâm trạng cô đơn, sử dụng sau động từ to be động từ to feel Lone (adj): mang nghĩa đơn lẻ, đơn chiếc, diện người vật khác => Đáp án D, trước ‖and‖ có tính từ ―sad‖ tâm trạng 34 Đáp án B outside his window : bên cửa sổ 35 Đáp án C like (prep) : giống Các từ lại: likely (adj), thường dùng cấu trúc ―It‘s likely to…‖; alike (adj): giống; 36 Đáp án A show someone something : diễn tả cho biết về… Nghĩa từ lại: reveal: tiết lộ; illustrate: minh họa; prove: chứng minh 37 Đáp án C Cấu trúc: It + be + adj + of + sb + to V: làm việc đó… 38 Đáp án D be called someone/ something: gọi ai/ 39 Đáp án B Chúng ta sử dụng trợ động từ câu khẳng định với ý nhấn mạnh, vế sau chia khứ đơn giản => vế trước dùng ―did‖ 40 Đáp án D.Cấu trúc đảo ngữ: Not until + … + auxiliary + S + V: Mãi đến … 41 Đáp án A However: nhiên ( nhượng ), thường đầu câu, trước dấu phẩy Các từ lại: In spite of + V-ing/N: ; even though + clause: mặc dù; consequently: kết là… 42 Đáp án D mind + V-ing 43 A Tôi không thích nhạc Rock B Chào bạn! C Chúc ngày tốt đep D Tôi có kiểm tra vào chiều Với câu đáp ―good luck – chúc may mắn‖ dễ chọn đáp án D 44 Đáp án C fall over ngã lộn nhào, bị đổ Nghĩa từ : fall out: rơi ngoài; fall back: ngã ngửa, rút lui 45 Đáp án B look after:chăm sóc, trông nom Nghĩa từ lại: look for: tìm kiếm; look up: tra cứu; look into: nhìn vào bên 46 Đáp án B educational reform: cải cách giáo dục Các từ lại: experience: kinh nghiệm; system: hệ thống; resources: nguồn 47 Từ cần điền trang từ, bổ sung ý nghĩa cho phân từ ―developed‖ => Đáp án D systematically (adv):một cách có hệ thống Các từ lại: system (n): hệ thống; systematical (adj): có hệ thống; systemized: hệ thống hóa 48 Đáp án B Cấu trúc: QKHT + by the time + QKĐG: diễn tả hành động vừa kết thúc ( QKHT ) hành động khác xảy đến ( QKĐG ) 49 Đáp án B Cấu trúc: It + be + not until… + that + S + V Cho đến tận … thì… 50 Đáp án C Câu hỏi cách rút gọn đại từ quan hệ, với từ ― the first/second/… last/ only …‖ ta dùng ― to V‖ Câu đầy đủ: Yuri Gagarin was the first person who travelled in to space => to travel 51 Đáp án A ups and downs thăng trầm Các cụm thành ngữ lại: ins and outs: chỗ lồi lõm vào, chỗ ngoằn nghoèo ( nơi nào) safe and sound: bình an vô odds and ends : đầu thừa đuôi thẹo 52 Đáp án C Cấu trúc: congratulate + someone + on + (doing) something :chúc mừng … 53 Đáp án C QKĐG + when + QKTD: diễn tả hành động xảy (QKTD ) có hành động khác xen vào ( QKĐG) 54 Phân biệt khác hai cấu trúc: Used to + V: diễn tả hành động làm khứ, k làm Be used to + V-ing: thói quen => Đáp án D Dich: Peter chơi đá bóng trẻ 55 Đáp án D Dạng rút gọn when it is compared with (khi mệnh đề có chủ ngữ, ta lược bỏ chủ ngữ thứ nhất, chuyển V_inf thành V_ing câu chủ động, V_inf thành being done done câu bị động) 56 Do you mind if I smoke?‖ – Bạn có phiền không hút thuốc? A Vâng không thấy phiền B Không, không nghĩ C Có phiền Cứ tự nhiên D Không phiền Cứ tự nhiên => Đáp án D 57 Đây câu gián tiếp => A B loại không dùng đơn giản D loại, câu gián tiếp, ta không đảo ―was‖ trước chủ ngữ Đáp án C 58 Đáp án A where thay cho cụm trạng ngữ nơi chốn ― in the village‖ Dịch: Đây làng Sen nơi mà Bác Hồ sinh What = N + which: thay cho danh từ đại từ Which: thay cho danh từ vật làm chủ ngữ tân ngữ Who: thay cho danh từ người,làm chủ ngữ 59 Đáp án B Chúng ta dùng ―so‖ ―too‖ để diễn tả đồng tinh thể khẳng định Không chọn C câu trước dùng ―enjoy‖ câu sau phải mượn trợ động từ ― do‖ cho chủ ngữ ―I‖ 60 Đáp án C Cấu trúc tương đồng với liên từ ―and‖, ta thấy động từ không chia ― control‖, ―cure‖ => prevent giữ nguyên k chia 61 Đáp án B sparse population: dân số thưa thớt 62 Đáp án A Thành ngữ ―pull your socks up" dùng để với bạn nghĩ họ nên cải thiện cách cư xử cách làm việc 63 Đáp án B Câu điều kiện loại II: If + S + V-ed, S + would+ V 64 Đáp án C Which thay cho ―100 applications‖ None of which: không số 100 đơn xin việc WRITING Part 1: Question 1: Jenny is said to have lived in Texas, America for years Question 2: Susan paid Mary a compliment on her (beautiful) dress (that day) Question 3: The documentary film was so boring that she fell asleep Question 4: Alice apologized (to her teacher) for coming/having coming late Question 5: No one listened to what the politician was saying last night (No one paid attention to /took notice of what the politician was saying last night) The person I love most is my mother She is 42 years old She is not beautiful but she is a wonderful woman after all My mother has an oval face with big black eyes and full lips She has long black hair, a slim build and a fair complexion but the thing I admire most is her character She is always kind to all of us She never gets angry with anyone She is a simple person so she does not like wearing expensive clothes or jewels Also, she is a busy woman She works from the early morning till the evening in the market to sell clothes Furthermore, she has to get up early everyday to prepare breakfast for the family I love my mother very much I will try to study hard to please her I wish she would live with me forever Bán tài liệu, đề thi Tiếng Anh có đáp án chi tiết 0994 747 821 ... điều kiện loại II: If + S + V-ed, S + would+ V 64 Đáp án C Which thay cho 100 applications‖ None of which: không số 100 đơn xin việc WRITING Part 1: Question 1: Jenny is said to have lived in
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 10 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 10 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 10 KEY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay