Đề thi tiếng anh đề TEST 8 key

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:21

I Mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest or the word that differs from the rest in the position of the main stress: Question A expansion B conversion C precision D explosion Question A eradicate spectacular B character Question B architect A appetite C malaria C appreciate D D arable Trọng âm từ "appreciate" rơi vào âm tiết thứ hai Còn trọng âm từ lại rơi vào âm tiết (A: /'æpɪtaɪt /, B: /'ɑ:kɪtekt/, C: /ə'pri:ʃieɪt /, D: /'ærəbl/) Question A deliberate B subsequent C frequently D consequent Trọng âm từ "deliberate" rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết (A: /dɪ'lɪbərət /, B: /'sʌbsɪkwənt/, C: /'fri:kwəntli/, D: /'kɒnsɪkwənt/) Question A insight B chemist C dependent D substance Trọng âm từ "dependent" rơi vào âm tiết thứ hai, trọng âm từ lại rơi vào âm tiết (A: /'ɪnsaɪt/, B: /'kemɪst /, C: /dɪ'pendənt/, D: /'sʌbstəns/) II Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 6: If you need to keep (A) fit, then why not take(B) on (C) a sport (D) such as badminton or tennis? - Ta có cấu trúc từ "take on" có nghĩa đảm nhận, nhận làm, gánh vác dùng câu chưa phù hợp =>Đáp án cần sửa C Sửa "on" thành "part in " Cấu trúc từ "take part in" có nghĩa tham gia Question 7: When her dog died(A), she cried (B) very hardly (C) for half an hour (D) - Ta có "hard" vừa tính từ vừa trạng từ "hardly" từ khác hoàn toàn trạng từ "hard" "hardly" có nghĩa không Trong câu ta phải dùng trạng từ "hard" trạng từ "hardly" =>Đáp án cần sửa C Sửa "hardly" thành "hard" Question 8: The purpose of the United Nations, broadly speaking (A), is to maintain peace and security (B) andencourage (C) respect for human rights (D) - Liên từ "and" dùng để nối từ, cụm từ, mệnh đề tương đương Liên từ "and" dùng để nối danh từ với danh từ, liên từ "and" dùng để nối hai cụm từ có dạng "to V" "to maintain " "to encourage " =>Đáp án cần sửa C Sửa "encourage" thành "to encourage" Question 9: Although caffeine is a moderately (A) habit-forming (B) drug, coffee is not regarded as harmfully (C) to the average healthy (D) adult - Ta có cấu trúc "to be regarded as + adj/N" có nghĩa coi =>Đáp án cần sửa C Sửa "harmfully" thành "harmful" Question 10: Televisions are now an everyday (A) feature of most households (B) in the United States, and television viewing (C) is the number-one activity leisure (D) - Ta nói "leisure activity" có nghĩa hoạt động thời gian rỗi =>Đáp án cần sửa D Sửa "activity leisure " thành "leisure activity" III Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 11: English fluently, we should practice speaking it whenever possible A In order to speak B In order speak C their accepting D they accept - Hình thức "in order to + V" dùng để mục đích =>Đáp án A Câu dịch : Để nói tiếng Anh trôi chảy, nên thực hành nói Question 12: As a general rule, the standard of living by the average output of each person in society A fixed B has fixed C is fixed D fixes - Nhận thấy có "by" tác nhân hành động chủ ngữ "the standard of living" nên động từ cần chia dạng bị động =>Đáp án C -Câu dịch : Theo nguyên tắc chung, mức sống quy định sản lượng trung bình mà người xã hội sản xuất Question 13: She's finished the course, ? A isn't she B hasn't she C doesn't she D didn't she - 's vừa viết tắt is vừa viết tắt has Tuy nhiên câu has, động từ ở dạng bị động Hơn lại nhận thấy câu hỏi đuôi Động từ vế trước dạng khẳng định nên vế sau trợ động từ cần dạng phủ định =>Đáp án B - Câu dịch : Cô hoàn thành khóa học có phải không? Question 14: Although the weather is not so good, the match will A go about B go ahead C go over D go along - go about : đi đó, chỗ chỗ nọ, khắp nơi - go ahead : tiến lên, thẳng tiến, tiếp tục - go over : qua, vượt - go along: tiến triển, (với) =>Đáp án B - Câu hiểu là: Mặc dù thời tiết không tốt cho lắm, trận đấu tiếp tục Question 15: The greater the demand, the price A the highest B the high C higher D the higher - Đây hình thức so sánh song song "the + hình thức so sánh tính từ trạng từ + S + V, the + hình thức so sánh tính từ trạng từ + S + V." =>Đáp án D - Câu dịch : Nhu cầu lớn giá cao Question 16: I was under _that you two had already met A the impression B the idea ` C notice D pressure - Ta có cấu trúc "to be under the impression that " có nghĩa có cảm tưởng - Câu dịch : Tôi có cảm tưởng gặp Question 17: Are you sure you can it on _? A yourself B secret C date D your own -Ta có cấu trúc "to something on one's own" có nghĩa làm mình, giúp đỡ =>Đáp án D Câu dịch : Bạn có bạn tự làm việc không? Question 18: I don’t think we can _him to change his mind A insist B make C persuade D suggest - insist on + V-ing có nghĩa khăng khăng làm - make + O + V: bắt ai/buộc làm - persuade + O + to V: thuyết phục làm - suggest + V-ing/ that clause : gợi ý làm gì/ gợi ý làm Sau chỗ trống O + to V =>C đáp án - Câu dịch : Tôi không nghĩ thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ Question 19: Can you help me sort _these clothes into different sizes? A between B out C with D for - Cấu trúc từ sort out : chọn ra, lựa ra, phân loại =>Đáp án B Câu dịch : Bạn giúp phân loại quần áo thành cỡ khác không? Question 20: I just can’t that noise any longer! A sit out B stand in for C stand up for D put up with - sit out : không tham gia (nhảy ), ngồi cho hết buổi (thuyết trình ) - stand in for (somebody) : thay - stand up for (somebody/ something) : ủng hộ, bảo vệ ai/ - put up with : chịu đựng =>Đáp án D Câu dịch :Tôi chịu đựng tiếng ồn lâu Question 21: Last year ABBA made a of several million crowns A win B gain C salary D profit - Ta có cấu trúc "to make a profit" có nghĩa kiếm lãi, kiếm lời, lợi nhuận - Câu dịch : Năm ngoái, nhóm nhạc ABBA kiếm lãi vài triệu đồng curon (tiền Anh) Question 22: If you like skiing, there’s a ski under an hour’s driving from Madrid A resort B station C place D port - Ta có cụm danh từ "ski resort" có nghĩa khu trượt tuyết =>A đáp án - Câu dịch : Nếu bạn thích trượt tuyết có khu trượt tuyết cách Madrid lái xe Question 23: If you are ‘over the moon’ about something, how you feel? A stressed B very C very happy - Ta có cấu trúc "over the moon" có nghĩa vui mừng, hạnh phúc =>Đáp án C D bored Question 24: He’s very about his private life He’s got no secrets A trustworthy B direct C open D sincere - trustworthy (adj) : đáng tin cậy, xứng đáng tin cậy - direct (adj) : thẳng, rõ ràng, minh bạch - open (adj) : cởi mở, thật tình - sincere (adj) : thành thật, thật, chân thật =>Dựa vào câu sau đáp án câu C Câu dịch : Anh cởi mở sống cá nhân Anh chẳng có bí mật Question 25: You must these instructions very carefully A carry out B bring out C carry on D get up to - carry out : tiến hành, thực - bring out: mang ra, đem ra, xuất - carry on : điều khiển, trông nom, tiếp tục - get up to : đạt đến mức độ =>Đáp án A Câu dịch : Bạn phải thực dẫn thật cẩn thận Question 26: If she rich, she would travel around the world A would be B is C has been D were - Cấu trúc với câu điều kiện loại - câu điều kiện thật "If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V (nguyên thể)." =>Đáp án D (were dùng với tất câu điều kiện loại 2) Câu dịch :Nếu cô giàu có, cô du lịch vòng quanh giới Question 27: Mary was the last applicant A to be interviewed interviewed B to be interviewing C to interview D to have - Đối với câu sử dụng đại từ quan hệ câu có từ số thứ tự "first, second, third, last, only " lược bỏ đại từ quan hệ động từ chia dạng "to V" =>Đáp án A Vì động từ chia hình thức bị động - Câu dịch : Mary ứng viên cuối vấn Question 28: Argentina Mexico by one goal to nil in the match A beat B scored C won D knocked - beat (v) : đánh bại, thắng, vượt - scored (v) : làm bàn, đạt điểm - won (quá khứ động từ win) : thắng (win a game/ an election ) - knock (v) : đập, đánh, va, đụng =>A đáp án =>Câu dịch là: Argentina đánh bại Mexico 1-0 trận đấu Question 29: There should be no discrimintion on of sex, race or religion A fields B places C areas D grounds - Ta có cấu trúc "on ground of" có nghĩa lĩnh vực , phương diện đó, nguyên nhân =>Câu dịch là: Không nên có phân biệt giới tính, chủng tộc hay tôn giáo IV Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that is closest meaning to the underlined part in each of the following questions Question 30 That he should ask her to marry him was rather presumptuous on his A part (A) audacious (B) stupid (C) brave (D) nice Question 31 Voluntarism is a tradition in the United States, but how people realize that up to fifty-two percent of the adult population is engaged in some kind of volunteer service? (A) need (B) business (C) diversion (D) custom Question 32 Because of extreme pressure underwater, divers are often sluggish (A) slow (B) hurt (C) careful (D) worried D A C Question 33 Some sedimentary rocks are made entirely of very large coral beds (A) unusual (B) mature (C) massive (D) subterranean Question 34 Many countries nowadays restrict the exportation of genuine archeological C artifacts (A) particular (B) rare (C) authentic (D) costly V Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 51 to 60 Mobile phones (51) microwave radio emissions Researchers are questioning whether exposure to these radio waves might (52) to brain cancer So far, the data are not conclusive The scientific evidence does not (53) us to say with certainly that mobile phones are categorically (54) On the other hand, current research has not yet (55) clear adverse effects associated with the prolonged use of mobile phones Numerous studies are now going (56) in various countries Some of the results are contradictory but others have shown an association between moblie phone use and cancer (57) , these studies are preliminary and the issue needs further, long-term investigation (58) the scientific data are more definite, it is prudent for people to try not to use mobile phones for long (59) of time Don’t think that hands-free phones are any safer either At the moment, research is in fact showing the (60) and they may be just as dangerous It is also thought that young people whose bodies are still growing may be at particular risk Question 35: A emit B sent C give D charge - emit (v) : tỏa ra, phát ra, phát hành - sent (v) : gửi, đưa, cử, ban cho - give (v) : cho, biếu, tặng, ban - charge (v) : nạp đạn, nạp điện, tính giá, đòi trả =>Đáp án A Ý câu "Điện thoại di động phát sóng radio." Question 36: A cause B bring C produce D lead - cause sth (v) : gây ra, gây nên, sinh - bring sth to sth/sb (v) : mang đến, đem lại, mang lại - produce sth (v) : trình ra, đưa ra, giơ - lead to sth (v) : đưa đến, dẫn đến => Sau chỗ trống giới từ "to" nên đáp án D Question 37: A enable B make C able D let - Ta có cấu trúc "to enable someone to something" có nghĩa cho phép làm - Động từ sau "make" "let" chia nguyên thể không "to"=> Loại - Cấu trúc "to be able to something" có nghĩa làm =>Đáp án A Question 38: A safe B risky C unhealthy D secure - safe (adj) : an toàn - risky (adj) : liều lĩnh, mạo hiểm - unhealthy(adj) : không khỏe mạnh, ốm yếu - secure (adj) : chắn, bảo đảm =>Đáp án A Cả câu hiểu "Bằng chứng khoa học không cho phép nói cách chắn điện thoại di động tuyệt đối an toàn." Question 39: A proved B demonstrated C caused D produced - prove (v) : chứng tỏ, chứng minh (cái đúng) - demonstrate (v) : chứng minh, giải thích, bày tỏ, làm rõ (bằng cách đưa chứng) - cause (v) : gây ra, gây nên, sinh - produce (v) : trình ra, đưa ra, giơ => B đáp án Câu hiểu "Mặt khác, nghiên cứu gần chưa chứng minh được tác động có hại liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động thời gian dài." Question 40: A by B on C through D about - go by : qua, trôi qua (thời gian) - go on : tiếp, tiếp tục, làm tiếp, tiếp diễn (= continue) - go through : qua, thông qua, chấp nhận - go about : đi đó, khắp nơi, chỗ chỗ =>B đáp án Ý câu "Vô số nghiên cứu tiếp tục tiến hành nhiều đất nước khác." Question 41: A Though B Additionally C However D While - Though (conjunction) : mặc dù, - Additionally (adv) : thêm nữa, - However (conj) : Tuy nhiên, - While (conj) : khi, =>C đáp án Liên từ "however" dùng để biểu thị ý trái ngược với ý trước Câu trước nói "Một vài kết mâu thuẫn lại mối liên hệ việc sử dụng điện thoại bệnh ung thư." Và ý câu sau " nghiên cứu sơ vấn đề cần nghiên cứu thêm" => Như câu có trái ngược ý nghĩa Question 42: A Provide B As C When D Until - Provide (v): cung cấp, kiếm cho - As (conj) : khi, vì, - When (conj) : - Until (conj): trước khi, => Đáp án D - Câu muốn nói : "Until the scientific data are more definite, it is prudent for people to try not to use mobile phones " (Cho đến liệu khoa học xác khôn ngoan cho người cố gắng không sử dụng điện thoại di động ) Question 43: A amounts B quantities C periods D intervals - Ta có cấu trúc từ "a period of time" có nghĩa khoảng thời gian =>Đáp án C Question 44: A fact B opposite C way D truth - fact (n) : thực tế, việc, vật - opposite (n) : điều trái ngược, đối lập - way (n) : đường, đường đi, lối - truth (n) : thật, điều có thật, chân lý =>Đáp án B."Don’t think that hands-free phones are any safer either At the moment, research is in fact showing the opposite and they may be just as dangerous."(Đừng nghĩ điện thoại không cầm tay an toàn Hiện tại, nghiên cứu thực tế cho thấy ngược lại điện thoại không cầm tay nguy hiểm tương tự.) VI Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the questions from 61 to 70 Scientists not yet thoroughly understand just how the body of an individual becomes sensitive to a substance that is harmless or even wholesome for the average person Milk, wheat, and egg, for example, rank among the most healthful and widely used foods Yet these foods can cause persons sensitive to them to suffer greatly At first, the body of the individual is not harmed by coming into contact with the substance After a varying interval of time, usually longer than a few weeks, the body becomes sensitive to it, and an allergy has begun to develop Sometimes it's hard to figure out if you have a food allergy, since it can show up so many different ways Your symptoms could be caused by many other problems You may have rashes, hives, joint pains mimicking arthritis, headaches, irritability, or depression The most common food allergies are to milk, eggs, seafood, wheat, nuts, seeds, chocolate, oranges, and tomatoes Many of these allergies will not develop if these foods are not fed to an infant until her or his intestines mature at around seven months Breast milk also tends to be protective Migraines can be set off by foods containing tyramine, phenathylamine, monosodium glutamate, or sodium nitrate Common foods which contain these are chocolate, aged cheeses, sour cream, red wine, pickled herring, chicken livers, avocados, ripe bananas, cured meats, many Oriental and prepared foods (read the labels!) Some people have been successful in treating their migraines with supplements of B-vitamins, particularly B6 and niacin Children who are hyperactive may benefit from eliminating food additives, especially colorings, and foods high in salicylates from their diets A few of these are almonds, green peppers, peaches, tea, grapes This is the diet made popular by Benjamin Feingold, who has written the book “Why your Child is Hyperactive” Other researchers have had mixed results when testing whether the diet is effective Question 45: The topic of this passage is A reactions to foods B food and nutrition C infants and allergies D a good diet - Dựa vào nội dung câu chủ đề đoạn "Scientists not yet thoroughly understand just how the body of an individual becomes sensitive to a substance that is harmless or even wholesome for the average person."(Các nhà khoa học chưa hoàn toàn hiểu làm mà thể người lại trở nên nhạy cảm với thực phẩm vô hại chí bổ ích người bình thường.) =>A đáp án Chủ đề đoạn văn phản ứng loại thức ăn Question 46: According to the passage, the difficulty in diagnosing allergies to foods is due to A the vast number of different foods we eat B lack of a proper treatment plan C the similarity of symptoms of the allergy to other problems D the use of prepared formula to feed babies - Câu hỏi : Theo đoạn văn, khó khăn việc chuẩn đoán dị ứng thực phẩm - Dựa vào nội dung câu văn dòng thứ "Sometimes it's hard to figure out if you have a food allergy, since it can show up so many different ways Your symptoms could be caused by many other problems." (Đôi khó bạn có bị dị ứng thức ăn không biểu theo nhiều cách khác Những triệu chứng gây vấn đề khác nhau.) =>C đáp án phù hợp Question 47: The word "symptoms" in line is closest in meaning to A indications B diet - symptom (n): có nghĩa triệu chứng, dấu hiệu - diet (n) : chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng C diagnosis D prescriptions - indication (n) : dấu hiệu, biểu - diagnosis (n) : phép chuẩn đoán, chuẩn đoán - prescription (n) : mệnh lệnh, sắc lệnh, đơn thuốc (y học) =>A đáp án Question 48: The phrase "set off" in lines 11 is closest in meaning to _ A relieved B identified - set off (v) : làm tăng lên, gây nên, bắt đầu - identifie (v) : nhận ra, nhận biết, nhận diện - trigger (v) : bắt đầu (một hành động), gây C avoided D triggered - relieve (v) : làm dịu đi, làm - avoide (v) : tránh, tránh xa, ngăn ngừa =>Đáp án D Question 49: What can be inferred about babies from this passage? A They can eat almost anything B They should have a carefully restricted diet as infants C They gain little benefit from being breast fed D They may become hyperactive if fed solid food too early - Đây câu hỏi đòi hỏi phải suy luận Dựa vào nội dung câu văn sau "Many of these allergies will not develop if these foods are not fed to an infant until her or his intestines mature at around seven months."(Rất nhiều bệnh dị ứng không phát triển thực phẩm không cho trẻ sơ sinh ăn ruột chúng trưởng thành, khoảng tháng.)=>B đáp án Question 50: The word "hyperactive" in line 15 is closest in meaning to _ A overly activeB unusually low activity C excited - hyperactive (adj): hiếu động, hiếu động thái - overly active (adj): tích cực, động, nhanh nhẹn - unusually low activity : hoạt động chậm bất thường - excited (adj) : bị kích thích, kích động, sôi - inquisitive (adj): tò mò, tọc mạch =>A đáp án D inquisitive Question 51: The author states that the reason that infants need to avoid certain foods related to allergies has to with the infant's A lack of teeth B poor metabolism C underdeveloped intestinal tract D inability to swallow solid foods - Dựa vào ý câu 65 ta trả lời câu hỏi Nguyên nhân mà trẻ cần tránh số loại thức ăn liên quan đến việc dị ứng đường ruột trẻ chưa phát triển =>C đáp án Question 52: The word "these" in line 16 refers to _ A food additives B food colorings C unnutritious foods D foods high in sacilates - Để biết "these" dùng để thay cho danh từ cần ý đến câu phía trước "Children who are hyperactive may benefit from eliminating food additives, especially colorings, and foods high in salicylates from their diets A few of these are almonds, green peppers " (Trẻ em mà hiếu động có lợi từ việc không bị nghiện thực phẩm đặc biệt thực phẩm nhiều màu sắc thức ăn có chứa chất Salixylat cao chế độ ăn uống chúng Một vài loại thực phẩm (thực phẩm có chứa Salixylat cao) hạnh nhân, ớt xanh ) =>D đáp án Question 53: Which of the following was a suggested treatment for migraines in the passage? A Eating more ripe bananas B Avoiding all Oriental foods C Getting plenty of sodium nitrate D Using Vitamin B in addition to a good diet - Dựa vào nội dung câu văn sau : "Some people have been successful in treating their migraines with supplements of B-vitamins, particularly B6 and niacin."(Vài người thành công việc điều trị chứng đau nửa đầu cách bổ sung thêm vitamin B, đặc biệt vitamin B6 niaxin.) =>D đáp án Question 54: According to the article the Feingold diet is NOT _ A verified by researchers as being consistently effective B available in book form C beneficial for hyperactive children D designed to eliminate foods containing certain food additives - Dựa vào nội dung câu văn cuối "Other researchers have had mixed results when testing whether the diet is effective." (Các nhà nghiên cứu khác có kết khác kiểm tra xem liêu chế độ ăn uống có hiệu hay không.) =>A đáp án VII Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 71 to 80 No educational medium better serves as a means of spatial communication than the atlas Atlases deal with such invaluable information as population distribution and density One of the best, Pennycooke's World Atlas, has been widely accepted as a standard owing to the quality of its maps and photographs, which not only show various settlements but also portray them in a variety of scales In fact, the very first map in the atlas is a cleverly designed population cartogram that projects the size of each country if geographical size were proportional to population Following the proportional layout, a sequence of smaller maps shows the world's population density, each country's birth and death rates, population increase or decrease, industrialization, urbanization, gross national product in terms of per capita income, the quality of medical care, literacy, and language To give readers a perspective on how their own country fits in with the global view, additional projections depict the world's patterns in nutrition, calorie and protein consumption, health care, number of physicians per unit of population, and life expectancy by region Population density maps on a subcontinental scale, as well as political maps, convey the diverse demographic phenomena of the world in a broad array of scales Question 55: What is the main topic of this passage? A The educational benefits of atlases B Physical maps in an atlas C The ideal in the making of atlases D Partial maps and their uses - Ta thấy câu chủ đề thường nằm 1,2 câu 1,2 câu cuối đoạn văn Trong này, câu "No educational medium better serves as a means of spatial communication than the atlas" (Không giáo cụ trực quan tốt đồ atlas) chủ đề đoạn văn =>Chọn đáp án A Question 56: According to the passage, the first map in Pennycooke's World Atlas shows _ A the population policy in each country B the hypothetical sizes of each country C geographical proportions of each country D national boundaries relative to population - Dựa vào nội dung câu văn sau "In fact, the very first map in the atlas is a cleverly designed population cartogram that projects the size of each country if geographical size were proportional to population." (Thực tế, đồ atlas biểu đồ diện tích dân số thiết kế cách khéo léo, đồ biểu thị độ lớn nước độ lớn địa lý tỷ lệ với dân số.) =>Đáp án D Question 57: Which of the following sentences is TRUE about the atlas? A A country's population growth is presented clearly in the very first map in the atlas B The atlas isn't as good as other educational medium in term of spatial communication C The atlas provides readers with not only each country's life expectancy by religion but also its language and literacy D The atlas deals with such worthless information as population distribution and density - Dựa vào nội dung câu văn sau "Following the proportional layout, a sequence of smaller maps shows the world's population density, each country's birth and death rates, population increase or decrease, industrialization, urbanization, gross national product in term of per capita income, the quality of medical care, literacy, and language" Ta suy luận đồ cung cấp cho người xem không tuổi thọ trung bình đất nước theo khu vực mà cung cấp ngôn ngữ số người biết đọc biết viết nước =>Đáp án C Question 58: The word "cleverly" in the passage is closest in meaning to _ A clearly B immaculately C intelligently - Tính từ "cleverly = inteligently" có nghĩa thông minh, khéo léo, sắc sảo D accurately =>C đáp án Question 59: Which of the following is NOT mentioned in the passage? A Calorie consumption B Currency exchange rates C A level of educations D Population decline - Đọc nội dung từ dòng " population increase or decrease, industrialization .calorie and protein consumption, health care, number of physicians per unit of population, and life expectancy by region." => Ta thấy lựa chọn A, C,D nhắc đến =>B đáp án Question 60: The word "layout" in the passage refers to _ A the cartogram B the geographical size C population D each country - Dựa vào nội dung câu văn trước câu văn có chứa từ "layout" "In fact, the very first map in the atlas is acleverly designed population cartogram Following the proportional layout, " Từ layout nhắc đến lại dùng với mạo từ xác định "the" nghĩa dùng thay cho khái niệm dược nhắc đến trước =>A đáp án Question 61: The phrase "in terms of" used in the passage is closest in meaning to _ A for considering aspects B in spite of C with a view to D in regard to - Cụm từ "in term of" có nghĩa theo quan điểm, liên quan tới, mối quan hệ với Dùng cụm từ để nói mặt vấn đề nói đến - for considering aspects: lĩnh vực cần quan tâm, lĩnh vực cần xem xét - in spite of : - with a view to (doing something) : với ý định/ với hy vọng làm - in regard to: vấn đề, vấn đề, liên quan đến vấn đề =>A đáp án Question 62: It can be inferred from the passage that maps can be used to _ A pinpoint ethnic strife in each country B identify a shortage of qualified labour C give readers a new perspective in their own country D show readers photographs in a new form - Dựa vào nội dung câu văn sau "To give readers a perspective on how their own country fits in with the global view, additional projections depict the world's patterns in nutrition, calorie and protein consumption, " =>Đáp án C Question 63: The author of the passage implies that A atlases provide a bird's eye view of countries B maps use a variety of scales in each projection C maps of countries differ in size D atlases can be versatile instrument - Dựa vào nội dung đoạn văn rút ẩn ý tác giả Theo tác giả tập đồ dụng cụ đa Dựa vào tập đồ biết tăng giảm dân số, công nghiệp hóa, đại hóa, biết đất nước mình, tiêu thụ calo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay tỷ lệ người biết đọc biết viết =>Đáp án D Question 64: The word "convey" in the passage is closest meaning to A devise B conjure up C demonstrate - convey (v) : truyền đạt, bày tỏ, biểu lộ - devise (v) : nghĩ ra, đặt kế hoạch, sáng chế, phát minh - conjure up (v) : gợi lên, gợi lại - demonstrate (v) : chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ - indicate (v) : chỉ, cho biết, dấu =>C đáp án D indicate PART II WRITING A The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.” The doctor strongly advised Jasmine to take a few days’ rest “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan Ivan promised to pay back Gloria’s money The children couldn’t swimming because the sea was too rough The sea was too rough for the children to go swimming “Would you like to come to my birthday party, Sarha?” asked Frederic Frederic invited Sarha to his birthday party “If I were you, I would take the job,” said my room-mate My room-mate advised me to take the job B In about 140 words, write a paragraph about your dream job MY DREAM JOB I really love teaching children and I would like to become a teacher in the future The first reason is that both my father and my mother are teachers They are my good examples of being a teacher Most of my siblings become teachers too The second reason is that I love children and I would like to teach them how to read, how to write I would like to input my knowledge into students’ mind The third reason is that teaching is a noble career which is highly respected in our society A teacher is the one who helps to produce the future masters of the country He is really regarded as a “mind engineer” In order to become a good teacher, I must have good knowledge, basic qualifications of a typical teacher such as patience, honesty, kindness and a deep love for children I will try my best to pass the National Examination to let my dream come true 10 ... one's own" có nghĩa làm mình, giúp đỡ =>Đáp án D Câu dịch : Bạn có bạn tự làm việc không? Question 18: I don’t think we can _him to change his mind A insist B make C persuade D suggest - insist... "to V" =>Đáp án A Vì động từ chia hình thức bị động - Câu dịch : Mary ứng viên cuối vấn Question 28: Argentina Mexico by one goal to nil in the match A beat B scored C won D knocked - beat (v)... (57) , these studies are preliminary and the issue needs further, long-term investigation ( 58) the scientific data are more definite, it is prudent for people to try not to use mobile phones
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 8 key , Đề thi tiếng anh đề TEST 8 key , Đề thi tiếng anh đề TEST 8 key

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay