Đề thi tiếng anh đề TEST 7 KEY

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:21

TEST KEY Đáp án C Từ account có phần gạch chân phát âm /k/, từ lại có phần gạch chân phát âm /s/ Đáp án B Từ needed có phần gạch chân phát âm /id/, từ lại có phần gạch chân phát âm /t/ Đáp án A Từ autumn có phần gạch chân phát âm /ə/, từ lại có phần gạch chân phát âm /ʌ/ Đáp án B Từ compulsory nhấn âm thứ hai, từ lại nhấn âm thứ ba Đáp án D Từ delicate nhấn âm thứ nhất, từ lại nhấn âm thứ hai Fish and chips - ăn truyền thống nước Anh Let‟s have fish and chips – Là lời đề nghị, gợi ý => Đáp án A Not tonight - Không phải đêm => ý bảo người nên chọn hôm khác Các đáp án lại: B Yummy, I like sweet things - Yummy, thích thứ ngào C Not at all - Không D It was delicious - Nó ngon Đáp án A dependably : thường xuyên Nghĩa từ lại: dependently: cách phụ thuộc; independently: cách độc lập; dependence: phụ thuộc Đáp án D put someone through someone else: cắm cho (ai) nói chuyện dây nói (với qua tổng đài) Đáp án A Hiện hoàn thành diễn tả hành động xảy thời điểm khứ liên quan đến Dịch: Colin đây, thực hành đá bóng 10 Đáp án C needn‟t have done: diễn tả hành động không cần làm khứ ( làm ) 11 Đáp án A “at o‟clock” mốc thời gian => dùng khứ đơn giản 12 Đáp án B like + V-ing Câu mang tính bị động: Karen không thích bị bảo phải làm 13 Đáp án C Câu điều kiện loại 2: If + S+ V-ed, S + would + V 14 Đáp án C whose + N: thay cho tính từ sở hữu 15 Đáp án C Câu gián tiếp, vế sau when chia khứ đơn giản “opened” => vế trước chia khứ đơn giản 16 Đáp án B experience working: kinh nghiệm làm việc 17 Trật tự tính từ: Number - Opinion -Size -Age -Shape -Colour -Pattern -Origin -Material Purpose -NOUN Với tính từ cho: blue – màu sắc; nice – ý kiến, quan điểm; China – nguồn gốc, small – kích cỡ => Đáp án C 18 Đáp án A “and” nối hai tên riêng nên không dùng sở hữu cách Giữa danh từ người danh từ vật dùng sở hữu cách “ „s” Karin and Tim‟s car: xe ô tô Karin Tim 19 Đáp án B Both of them: hai ( váy ) 20 Từ cần điền tính từ => B C loại Dựa vào nghĩa để chọn hai từ “ formal – trang trọng” “informal – không trang trọng” Đáp án D Dịch: Đây họp không trang trọng, bạn cần mặc quần áo tùy ý Question 21 Caffeine is a stimulant that was originally produced from plants but now can be made under A laboratory conditions A) first B) appropriately C) often D) only Question 22 Defined most broadly, folklore includes all the customs, beliefs, and traditions that people have D handed down from the generation to generation A) fancifully B) liberally C) quaintly D) dryly 23 Đáp án B workforce: lực lượng lao động = working class: tầng lớp lao động Các từ lại: A Gang: băng đảng C Crew: thuyền viên D Personnel: cán bộ, nhân viên 24 due: đáng, xứng đáng => Đáp án B expected: trông đợi Các từ lại: late: muộn >< early: sớm; improper: không thích hợp 25 Đáp án A manage: cố gắng xoay sở = cope: đương đầu Các từ lại: succeed: thành công; administer: thi hành; acquire: đạt được, kiếm 26 Đáp án A Đoạn đầu định nghĩa “blue moon”: “Blue Moon” is a term….” Đoạn 2,3 nói cách dùng “blue moon” 27 Đáp án C Ý bài: “Blue Moon” is a term that is used to describe the phenomenon of a second full moon occurring in one month 28 Đáp án C Cycle: chu kỳ Dịch: the natural phrases of the moon not perfectly match up with the Roman calendar – Chu kỳ tự nhiên mặt Trăng không hoàn toàn khớp với lịch Roma Các từ lại: Shape: hình dạng; position: vị trí; influence: ảnh hưởng 29 Đáp án D “Our calendar was designed by humans – Lịch thiết kế người => độ xác không cao Ý bài: While the calendar works well, the method that they used does not match the lunar cycle exactly 30 Đáp án C Ý bài: How could two full moons possibly occur in a single month? It is not nature’s fault; … => xuất lần tháng 31 Đáp án B Ridiculous = absurd: vô lý Nghĩa từ lại: normal: bình thường; interesting: thú vị; frequent: thường xuyên 32 Đáp án B Dễ dàng nhận thấy ý không đề cập đến A, C, D đề cập đoạn 2; 33 Đáp án A Ý bài: Thus, occasionally the moon will go through its “full” phrase twice before the month changes… Today, this phrase is used to indicate extremely rare events, the absurd, or things that never happen 34 Đáp án D Today, this phrase is used to indicate extremely rare events, the absurd, or things that never happen 35 Đáp án A Because a blue moon is uncommon, “once in a blue moon” means “rarely” or “never” Vì mặt trăng màu xanh không phổ biến, "một lần xuất mặt trăng màu xanh" có nghĩa "hiếm" "không bao giờ" 36 Đáp án B from somewhere … to : từ đâu tới… 37 Đáp án B be called + N : gọi 38 Đáp án B Most of + the + N: hầu hết … 39 Đáp án A which dùng thay cho danh từ trước “quarter finals” 40 Đáp án A vote for someone: bỏ phiếu cho 41 Đáp án D science => scientist ( nhà khoa học ) 42 Đáp án B such => so Cấu trúc “quá ” : so + adj/adv + that S + V 43 Đáp án B most activest => most active 44 Đáp án C The perishable => perishable 45 Đáp án D connected with => connected to 46 Đáp án B Có thể dựa vào số ý sau để chọn đáp án này: - Ever since she burnt onto the pop scene in the early eighties, Madonna has remained one of the most wellknown celebrities in the world - Throughout all her years and different styles and phrases, she has always been able to give the general public entertainment - Even now as she approaches fifty and is a mother, Madonna is likely to contribute to entertain us for many more years, but what nobody can be sure of is exactly what she will next! 47 Đáp án D Dựa vào đoạn 2: thể ý chí, nghị lực Madonna hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc 48 Đáp án C Dựa vào ý đoạn 3: … She caused disagreement by playing feminist roles in films and featuring in pop videos with imagines of Jesus Christ 49 Đáp án A Ý bài: Madonna has become one of the biggest stars on the planet, and has sold over 100 million records worldwide, making her one of the highest-earning entertainers of her generation 50 Đáp án D Dựa vào câu cuối bài: … what nobody can be sure of is exactly what she will next! 51 Đáp án D priority: quyền ưu tiên Nghĩa từ lại: advantage: lợi ích; :tiền lương; benefit: lợi nhuận 52 Đáp án D low-cost: giá rẻ Nghĩa từ lại: shortcut: đường tắt; high-speed: tốc độ cao; dangerous: nguy hiểm 53 Đáp án A intended: có ý định, có dụng ý Nghĩa từ lại: convinced: tin ; written: viết; spoken: nói 54 Đáp án B the proportion of ; tỷ lệ Nghĩa từ lại: size: kích cỡ; provision: cung cấp; proposal: đề nghị 55 Đáp án A recreational: có tính chất giải trí Nghĩa từ lại: useless:vô ích; sufficient: đủ, thích đáng; promotional: ( thuộc ) quảng cáo 56 Đáp án C include: gồm Nghĩa từ lại: consist ( +of ): gồm; participate ( +in ): tham gia; improve: cải thiện 57 Đáp án D local people: người dân địa phương Nghĩa từ lại: abnormal : bất thường,proper: thích hợp, country : đất nước 58 Đáp án B ensure: chắn Nghĩa từ lại: improve:cải thiện; assert: xác nhận; maintain: trì 59 Đáp án A contact: tiếp xúc Nghĩa từ lại: basic: bản; touch: chạm; account: tài khoản 60 Đáp án D objectives: mục tiêu Nghĩa từ lại: cyclists:người xe đạp; rights: quyền; vehicles : xe cộ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet that completes each of the following questions Question 61: “Are you coming to the party?” “ ” A: I like but I can B: I'm sorry C: I'm not sure D: I will Question 62: What made Peter _ his family and his job? Where did he go and why? A: walk away on B: walk off on C: walk out on D: walk out at walk out on sb/ sth: bỏ rơi ai, bỏ dở việc làm Những đáp án lại nghĩa Question 63: People who take on a second job inevitably themselves to greater stress A: subject B: place C: field D: offer subject sb/ sth to sth: làm cho ai/ đành phải chịu Phương án sai offer sth to sb: đưa, trao cho Phương án sai field: cung cấp Phương án sai place: đặt, để không với ‘to’ Question 64: In most developed countries, up to 50% of population enters higher education at some time in their lives A: Ø / Ø B: the / Ø C: Ø / the D: the / a ‘most developed countries’ danh từ chung nên mạo từ, ‘population’ (of those countries) danh từ rõ ràng nên có mạo từ xác định Phần viết: Answers: Never had she expected she was so successful // such success Charming as//though Tony// he is // may be, I wouldn’t trust him// Tony Rather than disturb the meeting, I left without saying goodbye In case of emergency, ring this number The thief almost certainly came in through the window Khi viết cần ý: - Bố cục đoạn văn hợp lý, phần: đầu đoạn, thân kết đoạn - Ngữ pháp, từ vựng , cấu trúc phải xác - Dùng liên từ để đoạn văn mạch lạc Sample: There is no denying the fact that life will change in many ways in the future First of all, information technology will improve our lives People in the past had to go to store and buy a newspaper to read but now they can read a newspaper online The technology will make people’s life easier on the other hand it will make them lazy Secondly, schools will be more different from present in the future For example in the past there was no computers in schools but now in there are a lot of computers in schools Maybe robots will be teachers and they will explain them if students don't understand something The next point is that people are going to change For example: Now in present we have to all work in our house but in future robots are going to everything They are going to clean the house, and cook They going to everything that you need to in your home Now you have to drive your car but in the future you don't need to it because there will be flying cars In addition, new medicine will be discovered and it will save a lot of people‟s lives The medicine will cure the Aids virus and cancer so people will live longer and healthier I think life in the future will be different from present because of new technology Technology will be more advanced in future, which will make people’s lives more comfortable ... A Đoạn đầu định nghĩa “blue moon”: “Blue Moon” is a term….” Đoạn 2,3 nói cách dùng “blue moon” 27 Đáp án C Ý bài: “Blue Moon” is a term that is used to describe the phenomenon of a second full... trăng màu xanh" có nghĩa "hiếm" "không bao giờ" 36 Đáp án B from somewhere … to : từ đâu tới… 37 Đáp án B be called + N : gọi 38 Đáp án B Most of + the + N: hầu hết … 39 Đáp án A which dùng thay... entertain us for many more years, but what nobody can be sure of is exactly what she will next! 47 Đáp án D Dựa vào đoạn 2: thể ý chí, nghị lực Madonna hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc 48 Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tiếng anh đề TEST 7 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 7 KEY , Đề thi tiếng anh đề TEST 7 KEY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay