50 cau ngu am phat am co loi giai chi tiet

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:18

50 câu Ngữ âm Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest Câu A chore B character C challenger D choice Câu A charity B chaos C champion D chin Câu A Through B Thought C enormous D taught Câu A Crop B Common C household D bodily Câu A Dismayed B Battle C magic D Nag Câu A Socialize B Contact C background D formality Câu A Prolong B Contact C conscious D common Câu A Signal B Sign C colleague D regard Câu A Cloth B Trustworthy C clothing D brother Câu 10 A Mature B Material C intention D intensity Câu 11 A Society B Social C mobile D emotion Câu 12 A Discipline B Originate C society D significant Câu 13 A Grandpa B Imagine C average D create Câu 14 A Assure B Press C blessing D classic Câu 15 A Affidavit B Applicant C ages D major Câu 16 A Campus B Fabulous C financial D extracurricular Câu 17 A Application B Pharmacy C photography D visa Câu 18 A Sponsor B Procedure C physics D process Câu 19 A Eligibility B Gear C encouragement D engineering Câu 20 A What B When C where D who Câu 21 A Typical B Demeanor C fill D hindrance Câu 22 A Status B Marital C ambitious D contact Câu 23 A Ginger B Goal C gesture D gymnasium Câu 24 A Same B Resources C sun D sure Câu 25 A Mechanic B Salary C many D satisfy Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions Câu 26 A Journalese B Entertain C Portuguese D refusal Câu 27 A Ostensible B Cafeteria C northeast D detoxify Câu 28 A Westernize B Officialdom C division D millennium Câu 29 A Accelerate B Impossible C assimilate D opposition Câu 30 A Paralytic B Registry C reimburse D unfamiliar Câu 31 A Intervention B Eventually C renovation D confirmation Câu 32 A Dissolve B Household C confide D approach Câu 33 A Determine B Argument C counterpart D marvelous Câu 34 A Compulsory B Nursery C primary D maximum Câu 35 A Sacrifice B Supportive C compliment D maintenance Câu 36 A Philosophy B Phenomenon C optimism D petroleum Câu 37 A Deficiency B Glacier C outsider D possess Câu 38 A Foresee B Preface C integrate D linkage Câu 39 A Figurative B Instrumental C fieldwork D extra Câu 40 A Access B Ingenious C solidify D Rejuvenate Câu 41 A Eventually B Capacity C altogether D particular Câu 42 A Appearance B Ambitious C performance D telephone Câu 43 A Temptation B Property C government Câu 44 A Relation B Arrange C summary D eliminate Câu 45 A Interview B Processor C essential D compliment Câu 46 A Industry B Proficiency C redundancy D industrial Câu 47 A Advertise B Practice C advise D promise Câu 48 A Conversation B Extinction C international D recognition Câu 49 A Conservative B Equalize C extraordinary D astronomer Câu 50 A Approach B Particular C respect D property D beautiful Câu 1: B chore /tʃɔ:/(n) việc vặt, việc mọn character /'kæriktə/(n) tính nết, tính cách; cá tính challenger /'tʃælinsʤə/(n) người thách thức,người đòi hỏi, người yêu cầu choice /tʃɔis/(n) lựa, chọn, lựa chọn Vậy đáp án B đọc k, đáp án lại đọc tʃ Câu 2: B charity /'tʃæriti/(n) lòng nhân đức, lòng từ thiện; lòng thảo,lòng khoan dung chaos /'keiɔs/(n) thời đại hỗn nguyên, thời đại hỗn mang champion /'tʃæmpjən/(n) gười vô địch, nhà quán quân chin /tʃin/(n) cằm Vậy đáp án B đọc k, đáp án lại đọc tʃ Câu 3: A through /θru:/ (prep) qua, xuyên qua, suốt thought /θɔːt/(n) suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi, trầm tư enormous/ɪˈnɔː.məs/ (adj) to lớn, khổng lồ taught /tɔːt/ (v)dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ Vậy đáp án A đọc u:, đáp án lại đọc ɔː Câu 4: C crop /krɔp/(n)vụ, mùa; thu hoạch vụ common /'kɔmən/(adj)chung, công, công cộng household /'haushould/(n)hộ, gia đình bodily /'bɔdili/(adj) (thuộc) thể xác, (thuộc) xác thịt Vậy đáp án C đọc ou, đáp án lại đọc ɔ Câu 5: A dismay /dis'mei/(v) làm tinh thần battle /'bætl/(n) trận đánh; chiến đấu magic /'mædʤik/(n) ma thuật, yêu thuật nag /næg/(n) ngựa nhỏ Vậy đáp án A đọc ei, đáp án lại đọc æ Câu 6: A socialize /'souʃəlaiz/ (socialise) /'souʃəlaiz/(v) xã hội hoá contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp xúc background /'bækgraund/(n) phía sau formality /fɔ:'mæliti/(n) theo quy cách, theo thủ tục Vậy đáp án A đọc ə, đáp án lại đọc æ Câu 7: A prolong /prəˈlɒŋ/ (v) kéo dài; nối dài; gia hạn contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp xúc conscious /'kɔnʃəs/(adj) biết rõ, thấy rõ, tỉnh, tỉnh táo, ý thức common /'kɔmən/(adj) chung, công, công cộng Vậy đáp án A đọc ə, đáp án lại đọc ɔ Câu 8: B signal /'signl/(n) dấu hiệu, tín hiệu; hiệu lệnh sign /sain/(n) dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu colleague /kɔ'li:g/(n) bạn đồng nghiệp, bạn đồng regard /ri'gɑ:d/(n) quan tâm, ý, để ý Vậy đáp án B âm câm, đáp án lại đọc g Câu 9: A cloth /klɔθ/(n), số nhiều clothes vải trustworthy /'trʌst,wə:ði/(adj) đáng tin cậy clothing /'klouðiɳ/(n) quần áo, y phục brother /'brʌðə/(n), anh; em trai Vậy đáp án A đọc θ, đáp án lại đọc ð Câu 10: A mature /məˈtʃʊə(r)/ (adj) chín, thành thực, trưởng thành material /mə'tiəriəl/(adj) vật chất intention /in'tenʃn/(n) ý định, mục đích intensity /in'tensiti/(n) độ mạnh, cường độ Vậy đáp án A đọc tʃ, đáp án lại đọc t Câu 11: A society /sə'saiəti/(n) xã hội social /'souʃəl/(adj) tính chất xã hội, tính chất thành viên tập thể, sống thành xã hội mobile /'moubail/(adj) chuyển động, di động; lưu động emotion /i'mouʃn/(n) cảm động, xúc động, xúc cảm Vậy đáp án A đọc ə, đáp án lại đọc ou Câu 12: C discipline /'disiplin/ (n) kỷ luật originate /ə'ridʤineit/ (v) bắt đầu, khởi đầu society /sə'saiəti/ (n) xã hội significant /sig'nifikənt/ (adj) đầy ý nghĩa, tính chất gợi ý Vậy đáp án C đọc ai, đáp án lại đọc i Câu 13: D Grandpa /ˈɡræn.pɑː/ (n) ông magine /i'mædʤin/(v) tưởng tượng, hình dung average /'ævəridʤ/ trung bình at the a mức trung bình; create /kri:'eit/(v) tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo Vậy đáp án D đọc ei, đáp án lại đọc æ Câu 14: A assure /ə'ʃuə/(v) làm cho vững tâm, làm cho tin press /pres/(n) ép, nén, bóp, ấn blessing /'blesiɳ/(n) phúc lành classic /'klæsik/(adj) kinh điển Vậy đáp án A đọc ʃ, đáp án lại đọc s Câu 15: B affidavit /,æfi'deivit/ (n) (pháp lý) khai tuyên thệ applicant /'æplikənt/ (n) người xin việc; người thỉnh cầu age /eidʤ/ (n) tuổi major /'meidʤə/ (adj) lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu Vậy đáp án B đọc æ, đáp án lại đọc ei Câu 16: D campus /'kæmpəs/(n) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu sân bãi (của trường trung học, đại học) Fabulous /ˈfæb.jʊ.ləs/(adj) thần thoại, (thuộc) truyện cổ tích; bịa đặt, hoang đường financial /fai'nænʃəl/(adj) (thuộc) tài chính, tài extracurricular /,ekstrəkə'rikjulə/(adj) ngoại khoá Vậy đáp án D đọc ə, đáp án lại đọc æ Câu 17: A application /,æpli'keiʃn/(n) gắn vào, áp vào, ghép vào, đính vào, đắp vào, tra vào ((cũng) appliance) pharmacy /'fɑ:məsi/(n) dược khoa; khoa bào chế photography /fə'tɔgrəfi/(n) thuật nhiếp ảnh, thuật chụp ảnh; chụp ảnh visa /'vi:zə/ (visé) /'vi:zei/(n) thị thực (ở hộ chiếu) Vậy đáp án A đọc æ, đáp án lại đọc ə Câu 18: C sponsor /'spɔnsə/(n) cha đỡ đầu, mẹ đỡ đầu,người bảo đảm procedure /prəˈsiː.dʒər/ (n) thủ tục physics /'fiziks/(n) vật lý học process/ˈprəʊ.ses/ (n) trình, phương pháp Vậy đáp án C đọc z, đáp án lại đọc s Câu 19: B eligibility /,elidʤə'biliti/(n) tính đủ tư cách, tính thích hợp gear /giə/(n) cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ gá lắp, phụ tùng encouragement /in'kʌridʤmənt/(n) làm can đảm, làm mạnh dạn engineering /,endʤi'niəriɳ/(n) kỹ thuật kỹ sư, kỹ thuật công trình sư; nghề kỹ sư Vậy đáp án B đọc g, đáp án lại đọc ʤ Câu 20: D what /wɒt/ đại từ nghi vấn gì, when /wen/(adv) nào, hồi nào, lúc nào, where /we /(adv) đâu, đâu, ni nào, chỗ nào, phía nào, mặt who /hu:/đại từ nghi vấn ai, người nào, kẻ nào, người Vậy đáp án D đọc h, đáp án lại đọc w Câu 21: B typical /'tipikl/(adj) tiêu biểu, điển hình ((cũng) typic) demeanor /dɪˈmiːnər/ (n) cách xử xự; thái độ fill /fil/(n) làm đầy; đủ để nhồi đầy hindrance /'hindrəns/(n) cản trở Vậy đáp án B đọc i:, đáp án lại đọc i Câu 22: A status /'steitəs/(n) địa vị, thân phận, thân marital /mæ'ritl/(adj) (thuộc) chồng ambitious /æm'biʃəs/(adj) nhiều hoài bão, nhiều khát vọng contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp Vậy đáp án A đọc ei, đáp án lại đọc æ Câu 23: B ginger /'dʤindʤə/(n) gừng; củ gừng goal /goul/(n) (thể dục,thể thao) khung thành,bàn thắng gesture /'dʤestʃə/(n) điệu bộ, cử chỉ, động tác gymnasium /dʤim'neizjəm/(n), số nhiều gymnasiums; gymnasia(thể dục,thể thao) phòng tập thể dục Vậy đáp án B đọc g, đáp án lại đọc ʤ Câu 24: D same /seim/(adj) đều, đơn điệu resource /rɪˈzɔːs/ /ˈriː.sɔːs/ phương kế; nguồn, tài nguyên sun /sʌn/(n) mặt trời, vừng thái dương sure /ʃuə/(adj) chắc, chắn Vậy đáp án D đọc ʃ, đáp án lại đọc s Câu 25: C mechanic /mi'kænik/(n) thợ máy, công nhân khí salary /ˈsæləri/ (n) (toán kinh tế) tiền lương many /'meni/(adj) more; most nhiều, satisfy /'sætisfai/(v) làm thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng (được yêu cầu, điều kiện ) Vậy đáp án C đọc e, đáp án lại đọc æ Câu 26: D journalese /¸dʒə:nə´li:z/ (n) văn viết báo, văn nhà báo (viết vội, cẩu thả) entertain/entə'tein/(v) tiếp đãi; chiêu đãi.giải trí, tiêu khiển Portuguese /,pɔ:tju'gi:z/(adj) (thuộc) Bồ-đào-nha refusal /ri´fju:zl/(n) từ chối, khước từ Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 27: B ostensible /ɔs´tensibl/ (adj) bề là, làm vẻ cafeteria/,kæfi'tiəriə/ (n) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn tự phục vụ northeast /nɔ:t´i:st/ (n) phía đông bắc detoxify /di:'tɒksifai/ (v) giải độc Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 28: A westernize /´westə¸naiz/,(v) Tây phương hoá officialdom/ə'fi∫ldəm/,(n) chế độ quan liêu hành division /dɪ'vɪʒn/,(n) chia; phân chia millennium /mi'leniəm/(n), số nhiều millennia /mi'leniə/ nghìn năm, mười kỷ Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 29: D accelerate /æk'seləreɪt/,(v) làm nhanh thêm; làm chóng đến; thúc mau, giục gấp impossible /im'pɔsəbl/ , (adj) assimilate /ə'simileit/ assimilate /ə'simileit/(v) tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) opposition/¸ɔpə´ziʃən/(n) đối lập, đối Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 30: B paralytic/¸pærə´litik/ (adj) (y học) bị liệt registry/´redʒistri/ (n) nơi đăng ký; co quan đăng ký reimburse /,ri:im'bə:s/(v) hoàn lại, trả lại (số tiền tiêu) unfamiliar /¸ʌnfə´miliə/(adj) không quen, không biết, lạ Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 31: B intervention/ˌɪntərˈvɛnʃən/, (n) xen vào, can thiệp eventually /i´ventjuəli/,(adv) cuối renovation /¸renə´veiʃən/, (n) làm lại, đổi mới; cải tiến; sửa chữa lại confirmation/,kɔnfə'mei∫n/(n) xác nhận; chứng thực Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 32: B household /´haushould/, (n) hộ, gia đình dissolve/dɪˈzɒlv/ , (v) rã ra, tan rã, phân huỷ confide/kәn'faid/ , (v) (cong to) nói riêng; giãi bày tâm approach/ə´proutʃ/(n) đến gần, lại gần Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 33: A determine /di'tз:min/ ,(v) định, xác định, định rõ argument /'ɑ:rgjumənt/, (n) tranh cãi, tranh luận counterpart/´kauntə¸pa:t/,(n) sao, đối chiếu marvelous /´ma:vələs/(adj) kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 34: A compulsory/kəm´pʌlsəri/, (adj) ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách nursery/´nə:sri/, (n) nhà trẻ primary/'praiməri/,(adj) nguyên thuỷ, đầu, maximum /´mæksiməm/(n) cực đại, giá trị lớn Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 35: B supportive/sə´pɔ:tiv/,(adj) đem lại giúp đỡ, khuyến khích; thông cảm sacrifice /ˈsækrəˌfaɪs/,(n) hy sinh compliment /'kɔmplimənt/ , (n) lời khen, lời ca tụng maintenance/´meintənəns/(n) giữ, trì; bảo vệ, bảo quản Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 36: C optimism: /'ɔptimizm/(n) lạc quang; tính lạc quan philosophy /fɪˈlɒsəfi/ ,(n) triết học, triết lý phenomenon /fi'nɔminən/ tượng petroleum /pə´trouliəm/(n) dầu mỏ Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 37: B glacier /´glæsiə/(n) (địa lý,ddịa chất) sông băng deficiency/di'fiʃənsi/ , (n) thiếu hụt, không đầy đủ outsider/¸aut´saidə/,(n) người cuộc; người cho nhập bọn possess /pә'zes/ (v) có, chiếm hữu Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 38: A foresee /fɔ:'si:/(v) foresaw, foreseen nhìn thấy trước, dự kiến trước, đoán trước, biết trước preface/'prefis/,(n) lời tựa, lời nói đầu (sách); lời mở đầu (bài nói) integrate /'Intigreit/, (v) hợp thành thể thống nhất, bổ sung thành thể thống nhất, hợp linkage/´liηkidʒ/(n) nối lại với nhau, kết hợp, liên hợp Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 39: B instrumental /,instru'mentl/(adj) dùng làm dụng cụ, dùng làm công cụ, dùng làm phương tiện figurative/´figjurətiv/,(adj) bóng; bóng bảy extra /'ekstrə/ (adj) thêm, phụ, ngoại fieldwork /ˈfiːld.wɜːk/(n) việc khảo sát thực tế Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 40: A access /'ækses/ (n) cho vào; (máy tính) lối vào nhận tin ingenious/in´dʒi:niəs/,(adj) khéo léo solidify /sə´lidi¸fai/, (v) làm cho đặc lại, làm cho rắn lại; làm cho đông đặc Rejuvenate/ri´dʒu:və¸neit/(v) làm trẻ lại Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 41: C altogether /ɔ:ltə´geðə/ (adv) hoàn toàn, hầu eventually/i´ventjuəli/, (adv) cuối capacity/kə'pæsiti/,(n) sức chứa, chứa đựng, dung tích particular /pə´tikjulə/(adj) đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 42: D telephone /´telefoun/(n) dây nói, điện thoại appearance/ə'piərəns/ ,(n) xuất hiện, sự ló ambitious /æmˈbɪʃəs/ ,(adj) nhiều hoài bão, nhiều khát vọng performance/pə'fɔ:məns/(n) thực Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 43: A temptation tɛmpˈteɪʃən/ (n) xúi giục property/'prɔpəti/,(n) quyền sở hữu, tài sản, cải, vật sở hữu government/ ˈgʌvərmənt,/(n) cai trị, thống trị,chính phủ, nội beautiful /'bju:təful/ (adj) đẹp; hay Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 44: C summary /ˈsʌməri/ (adj) tóm tắt, sơ lược, giản lược relation /ri'leiʃn/ (n) kể lại, thuật lại; chuyện kể lại arrange/ə'reinʤ/, (v) xếp, đặt, sửa soạn eliminate/ɪˈlɪməˌneɪt/(v) loại ra, loại trừ Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 45: C essential /əˈsɛnʃəl/ (adj) cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu interview/'intəvju:/,(n) gặp gỡ, gặp mặt; nói chuyện riêng processor /´prousesə/,(n) máy chế biến, máy xử lý compliment /'kɔmplimənt/ (n) lời khen, lời ca tụng Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 46: A industry /'indəstri/ (n) công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp proficiency /prə´fiʃənsi/, (n) tài giỏi, thành thạo redundancy /ri'dʌndənsi (n) thừa, thừa dư industrial/in´dʌstriəl/(adj) (thuộc) công nghiệp Vậy đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 47: C .advise /əd'vaiz// (v) khuyên, khuyên bảo, răn bảo advertise / ædvətaiz /, (v) quảng cáo (hàng) practice /´præktis/,(n) thực hành, thực tiễn promise /ˈprɒmɪs/(n) lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; hứa hẹn Vậy đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 48: B extinction /iks´tiηkʃən/(n) dập tắt; làm tan vỡ; làm conversation /,kɔnvə'seiʃn/ , (n) nói chuyện; nói chuyện, international /intə'næʃən(ə)l/ (adj) quốc tế recognition/,rekəg'niʃn/ (n) công nhận, thừa nhận Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 49: B equalize /´i:kwə¸laiz/(v) làm nhau, làm ngang conservative /kən´sə:vətiv/,(adj) để giữ gìn, để trì, để bảo tồn, để bảo toàn extraordinary /iks'trɔ:dnri/ (adj) lạ thường, khác thường; to lớn lạ thường astronomer/iks'trɔ:dnri/ (n) nhà thiên văn học Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 50: D property /'prɔpəti/(n) quyền sở hữu, tài sản, cải, vật sở hữu approach /ə´proutʃ/,(n) đến gần, lại gần particular /pə´tikjulə/, (adj) đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt respect /riˈspekt/(n) tôn trọng, kính trọng Vậy đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ... Practice C advise D promise Câu 48 A Conversation B Extinction C international D recognition Câu 49 A Conservative B Equalize C extraordinary D astronomer Câu 50 A Approach B Particular C respect... lòng thảo,lòng khoan dung chaos /'keiɔs/(n) thời đại hỗn nguyên, thời đại hỗn mang champion /'tʃæmpjən/(n) gười vô địch, nhà quán quân chin /tʃin/(n) cằm Vậy đáp án B đọc k, đáp án lại đọc tʃ... prolong /prəˈlɒŋ/ (v) kéo dài; nối dài; gia hạn contact /kɔntækt/(n) chạm, tiếp xúc conscious /'kɔnʃəs/(adj) biết rõ, thấy rõ, tỉnh, tỉnh táo, có ý thức common /'kɔmən/(adj) chung, công, công cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 cau ngu am phat am co loi giai chi tiet , 50 cau ngu am phat am co loi giai chi tiet , 50 cau ngu am phat am co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay