Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua nội dung dạy học giải toán có lời văn

62 36 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:03

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ***** VŨ THÙY LINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Thạc sĩ Lê Thu Phƣơng – Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học nhiệt tình động viên, hƣớng dẫn, bảo để hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, thầy cô giáo tổ phƣơng pháp dạy học toán Tiểu học trang bị cho kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu thầy cô Trƣờng Tiểu học Tích Sơn nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập thực nghiệm sƣ phạm Do điều kiện thời gian lực hạn chế, tài liệu tham khảo nên khóa luận chắn tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn sinh viên để khóa luận đƣợc hoàn chỉnh Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 Sinh viên Vũ Thùy Linh LỜI CAM ĐOAN Đề tài khóa luận: “Phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn” đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn cô Lê Thu Phƣơng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Trong trình nghiên cứu, có sử dụng tài liệu số tác giả đƣợc trích dẫn đầy đủ Những điều nói hoàn toàn thật Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 Sinh viên Vũ Thùy Linh DANH MỤC VIẾT TẮT STT Viết đầy đủ Viết tắt Giáo viên GV Học sinh HS Học sinh tiểu học HSTH Năng lực giao tiếp NLGT Nhà xuất NXB Sách giáo khoa SGK MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP QUA NỘI DUNG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 1.1 Cơ sở lí luận việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 1.1.1 Đặc điểm nhận thức học sinh lớp 1.1.2 Năng lực giao tiếp 1.1.3 Đặc điểm ngôn ngữ toán học 11 1.1.4 Một số vấn đề dạy – học giải toán có lời văn lớp 12 1.2 Cơ sở thực tiễn việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 18 1.2.1 Thực trạng việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 18 1.2.2 Nguyên nhân thực trạng 19 Kết luận chƣơng 20 2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 21 2.1.1 Đảm bảo thống tính khoa học tính giáo dục 21 2.1.2 Đảm bảo tính trực quan tính tích cực, tự giác 21 2.1.3 Đảm bảo tính hệ thống tính vững 22 2.1.4 Đảm bảo thống tính vừa sức chung tính vừa sức riêng dạy học 22 2.1.5 Đảm bảo cân đối học hành, kết hợp dạy học với ứng dụng đời sống 23 2.2 Các biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 23 2.2.1 Rèn luyện cho học sinh kĩ tìm hiểu toán 23 2.2.2 Hƣớng dẫn tổ chức cho học sinh tự lập đề toán nhằm phát triển kĩ nghe - nói - đọc - viết cho học sinh dạy học giải toán có lời văn 25 2.2.3 Tổ chức loại hình hoạt động dạy học giải toán nhằm mở rộng đối tƣợng, phạm vi, nội dung giao tiếp cho học sinh 27 2.2.4 Tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng tham gia nhằm tăng cƣờng lực giao tiếp cho học sinh 29 2.2.5 Thiết kế học dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp 34 Kết luận chƣơng 43 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3.1 Mục đích thực nghiệm 44 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm 44 3.3 Thời gian thực nghiệm 44 3.4 Nội dung tổ chức thực nghiệm 44 3.4.1 Nội dung thực nghiệm 44 3.4.2 Tổ chức thực nghiệm 44 3.5 Kết thực nghiệm 49 3.5.1 Phân tích kết thực nghiệm 49 3.5.2 Kết luận rút từ thực nghiệm 51 Kết luận chƣơng 52 PHẦN KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội Việt Nam phát triển mạnh mẽ theo hƣớng công nghiệp hóa - đại hóa đòi hỏi cấp bách phải nâng cao chất lƣợng giáo dục Mục tiêu giáo dục đào tạo ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, nghề nghiệp, hình thành, bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất, lực nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Để đạt mục tiêu giáo dục cần có thay đổi phƣơng pháp dạy học Trong năm gần đây, phong trào đổi phƣơng pháp dạy học đƣợc đề cập nhiều hơn, đƣợc quan tâm nhiều xã hội ngành giáo dục Đề án Đổi chƣơng trình sách giáo khoa Bộ Giáo dục Đào tạo đề mục tiêu cho giáo dục phổ thông phát triển lực ngƣời học; việc dạy học phải hƣớng tới trọng phát triển lực cho học sinh gồm sáu phẩm chất chín lực Trong số chín lực học sinh cần hình thành phát triển lực giao tiếp lực cốt lõi, tiền đề, sở cho việc phát triển lực khác Năng lực giao tiếp giúp em làm chủ thân, làm chủ tình đặt sống, giải vấn đề cách nhanh đƣờng tƣ ngôn ngữ Nếu giao tiếp tốt em thành công dễ dàng sống, thể tƣ duy, trí óc nhanh nhạy, khéo léo biệt tài ngoại giao Trong hệ thống giáo dục quốc dân nƣớc ta, giáo dục Tiểu học sở vững chắc, bậc học tảng Môn Toán môn học giữ vị trí bật Chƣơng trình môn Toán Tiểu học gồm có mạch kiến thức là: Số học, yếu tố thống kê, yếu tố hình học, đại lƣợng đo đại lƣợng, giải toán có lời văn Trong việc dạy học giải toán có lời văn giữ vai trò vô quan trọng, nói cầu nối mạch kiến thức Phần lớn toán có lời văn chƣơng trình tiểu học toán thực tiễn em thƣờng gặp sống ngày, gắn liền với đời sống sinh hoạt lực giao tiếp em Dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp giúp em có khả trao đổi suy nghĩ toán học rõ ràng, xác, phân tích đánh giá suy nghĩ, lời giải học sinh khác đồng thời biết sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn đạt ý tƣởng toán học cách xác Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy cho thấy việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh Tiểu học Toán học chƣa đƣợc ý nhiều, giáo viên thƣờng coi trọng kiến thức, chƣa nắm đƣợc phƣơng pháp để phát triển lực giao tiếp cho học sinh, khả giao tiếp học sinh hạn chế việc diễn đạt ý tƣởng toán có lời văn đặc biệt lớp - lớp chuyển tiếp giai đoạn (lớp 1,2,3) giai đoạn (lớp 4,5) Từ lí trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lí luận, đề xuất biện pháp phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Toán Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Phạm vi nghiên cứu: Nội dung dạy học giải toán có lời văn lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Tìm hiểu thực trạng việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Trình bày biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm tra tính khả thi, tính hiệu đề xuất Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận - Phƣơng pháp quan sát - Phƣơng pháp thực nghiệm Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất đƣợc biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn góp phần bồi dƣỡng phát triển lực giao tiếp cho học sinh đồng thời nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, khóa luận bao gồm: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn Chƣơng 2: Các biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm Số can cần có để đựng 10l mật - GV nhận xét ong là: 10 : = (can) Đáp số: can - Trong toán này, bƣớc bƣớc rút - Bƣớc tìm số lít mật ong đơn vị? can - Cách giải toán có khác so với - Khác bƣớc thứ hai không toán liên quan đến rút đơn vị học thực phép nhân mà thực - GV nhắc lại bƣớc giải cho HS phép chia - Bƣớc 1: Tìm giá trị phần (thực - HS lắng nghe phép chia) - 2, HS nhắc lại - Bƣớc 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực phép chia) Luyện tập Bài GV chia lớp thành nhóm thảo luận - Các nhóm thảo luận làm phiếu học tập Bài giải Phiếu học tập  Đọc toán: Có 40kg đƣờng đựng túi Hỏi 15kg đƣờng đựng túi nhƣ thế? Số ki-lô-gam đƣờng đựng túi là: 40 : = (kg)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Số túi cần có để đựng hết 15kg đƣờng là: Bài giải Số ki-lô-gam đƣờng đựng túi là: 15 : = (túi) Đáp số: túi … : … = … (kg) Số túi cần có để đựng hết 15kg đƣờng là: … : … = … (túi) 41 Đáp số: … túi - Một số nhóm trình bày kết quả, nhóm khác lắng nghe nhận xét Bài 2: Cứ áo nhƣ cần có 24 - Các nhóm thảo luận, trình cúc áo Hỏi có 42 cúc áo dùng cho bày vào giấy A3 áo nhƣ nhau? Bài giải - GV chia lớp thành nhóm, thảo luận Số cúc áo cho áo là: 24 : = (cúc) trình bày vào giấy A3 Số áo loại dùng hết 42 cúc là: 42 : = (áo) Đáp số: áo - GV cho nhóm trƣng bày kết - Các nhóm quan sát, nhận xét nhóm bạn nhóm bảng lớp - Gv nhận xét Bài 3: - Cho HS đọc đề - Lắng nghe cô phổ biến luật - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Tiếp chơi - Các nhóm tham gia chơi sức” -GV phổ biến luật chơi: Có đội chơi, a, 24 : : = : đội ngƣời Từng bạn đội lên =2 Đ điền kết chạy tới lƣợt bạn khác b, 24 : : = 24 : Trong phút đội làm đúng, nhanh đẹp giành chiến thắng =8 S c, 18 : x = 18 : =3 - GV nhận xét, khen ngợi 42 S D, 18 : x = x = 12 Đ C CỦNG CÔ, DẶN DÒ - Cho HS nhắc lại bƣớc giải - HS nhắc lại - GV nhận xét tiết học dặn HS chuẩn bị - HS lắng nghe Kết luận chƣơng Trong chƣơng 2, đề đƣợc biện pháp nhằm phát triển NLGT cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn nhƣ: rèn luyện cho học sinh kĩ tìm hiểu toán; hƣớng dẫn tổ chức cho học sinh tự lập đề toán nhằm phát triển kĩ nghe - nói - đọc - viết cho học sinh dạy học giải toán có lời văn; tổ chức loại hình hoạt động dạy học giải toán nhằm mở rộng đối tƣợng, phạm vi, nội dung giao tiếp cho học sinh theo chuẩn hành vi ứng xử học sinh; tổ chức hoạt động dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng tham gia nhằm tăng cƣờng lực giao tiếp cho học sinh; thiết kế học dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển lực giao tiếp Các biện pháp phù hợp với học sinh nhiều trình độ khác Các giải pháp đƣợc xây dựng dựa quan điểm dạy học theo định hƣớng phát triển lực ngƣời học Từ làm sở để tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 43 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Bƣớc đầu thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi hiệu biện pháp phát triển NLGT cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn Trên sở áp dụng vào công tác giảng dạy nhà trƣờng Tiểu học Kiểm tra chất lƣợng HS lớp việc phát triển NLGT 3.2 Đối tƣợng thực nghiệm Với mong muốn có kết nghiên cứu tƣơng đối khách quan, tiến hành thực nghiệm đối tƣợng HS Tôi chọn lớp 3A2 thuộc trƣờng Tiểu học Tích Sơn làm đối tƣợng thực nghiệm cho đề tài 3.3 Thời gian thực nghiệm Thời gian thực nghiệm từ ngày 13/2/2017 đến ngày 19/4/2017 3.4 Nội dung tổ chức thực nghiệm 3.4.1 Nội dung thực nghiệm Phƣơng pháp thực nghiệm tổ chức dạy học dạng toán có lời văn theo hƣớng phát triển NLGT cho học sinh lớp nhằm kiểm tra tính hiệu biện pháp Các tiết dạy thực nghiệm đƣợc tiến hành theo kế hoạch sau: - Tiết dạy: “Bài toán liên quan đến rút đơn vị” đánh giá kết thực nghiệm - Tiết dạy: “Bài toán liên quan đến rút đơn vị (tiếp theo)” đánh giá kết thực nghiệm 3.4.2 Tổ chức thực nghiệm Thực nghiệm sƣ phạm đƣợc tiến hành lớp 3A2 trƣờng Tiểu học Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Đây trƣờng đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ năm 2016 có bề dày thành tích 44 thi HS giỏi, olympic toán, tiếng anh,… cấp trƣờng, cấp thành phố Chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao giữ vững để đảm bảo chất lƣợng mũi nhọn đại trà Bảng 3.1 Bảng thống kê sĩ số lớp Lớp Tổng số học sinh Số học sinh nam Số học sinh nữ 3A2 35 16 19 Bảng 3.2 Bảng tiêu chí mức độ đánh giá lực giao tiếp Mức độ Tiêu chí - Trình bày Ngôn ngữ - Trình bày diễn đạt/cách nhiều lúc tƣơng đối rõ ràng, ngắn ràng, ngắn trình bày: dài dòng ràng, ngắn gọn, dễ hiểu gọn, dễ hiểu, - Sử dụng cộc lốc gọn, - Lời nói đủ sáng tạo ngôn ngữ nói khó hiểu khó hiểu nghe, ngữ diễn (âm lƣợng, - Lời nói - Âm lƣợng, điệu thay đổi đạt ngữ điệu, tốc to ngữ điệu nhìn phù hợp theo - Giọng nói độ…) nhỏ, giọng chung phù nội dung hay, ngữ điệu - Sử dụng đều, hợp, có - Tốc độ nhìn truyền cảm, ngôn ngữ không thay đôi lúc chung phù hấp dẫn thể (tƣ thế, cử đổi kkhoong phù hợp, có ngƣời nghe chỉ, điệu bộ, - Tốc độ hợp đôi lúc không - Tốc độ nói ánh mắt, nét nhanh - Tốc độ có phù hợp vừa phải, phù mặt, nụ chậm lúc phù hợp, - Biết sử hợp cƣời,…) - Không sử có lúc chƣa dụng ngôn - Biết sử dụng ngôn phù hợp ngữ thể dụng ngôn ngữ thể - Ít sử dụng kết hợp với ngữ thể 45 - Trình bày rõ - Trình bày rõ sử dụng ngôn ngữ lời nói hiệu kết hợp với ngôn ngữ thể quả, lời nói thể không nhiều lúc sử chƣa hợp cách hợp lí, phù hợp dụng chƣa lí hiệu cao họp lí, chƣa hiệu Thái độ, - Thể - Đôi thể - Thƣờng - Thƣờng biểu cảm thái độ, cảm đƣợc xuyên thể xuyên thể xúc nhƣng thái độ, cảm đƣợc đƣợc chƣa phù hợp xúc phù hợp thái độ, cảm thái độ, cảm với nội dung với nội dung xúc phù hợp xúc phù hợp hoàn cảnh hoàn cảnh với nội dung với nội dung giao tiếp giao tiếp hoàn cảnh hoàn cảnh - Luôn tỏ ý - Đôi tỏ ý giao tiếp giao tiếp suốt ruột sốt ruột tình tình nhìn chỗ nhìn chỗ quen quen khác khác thuộc thuộc tình - Không nhận - Ít nhận biết - Không tỏ ý biết đƣợc đƣợc sốt ruột - Chú ý nhìn cần ngắt cần ngắt lời, nhìn chỗ vào ngƣời lời, nên ngắt nên ngắt lời khác giao - Nhận biết tiếp, không tỏ đƣợc cần ý sốt ruột ngắt lời, nên - Nhận biết ngắt lời đƣợc rõ lời cần ngắt lời, nên 46 ngắt lời Trình bày - Nội dung - Nội dung - Nội dung - Nội dung suy nghĩ, ý trao đổi trao đổi tƣơng trao đổi phù trao đổi phù tƣởng không phù đối phù hợp hợp hợp hợp, không nhƣng thông mục đích, mục đích, mục tin nghèo nhƣng thông thông tin đích nàn tin chƣa đƣợc phong phú, - Ít đƣa - Thƣờng phong phú, đa dạng đƣợc ví dụ để xuyên đƣa đa dạng - Thƣờng phát triên đƣợc ví dụ để - Thƣờng gợi mở phát triển xuyên đƣa chủ đề gợi mở đƣợc ví dụ để dụ để phát nói, nhiều lúc chủ đề xuyên đƣa đƣợc nhiều ví phát triển triển gợi nói sang chủ nói, gợi mở mở hơn, làm đề khác nói sang chủ chủ đề sâu sắc đề khác nói, không chủ đề nói sang chủ nói đề khác Lắng nghe - Không - Đôi - Chú ý nghe - Chăm phản hồi ý nghe chƣa ý thời nghe giao tiếp nghe giao gian giao suốt thời gian - Nhớ đƣợc tiếp tiếp giao tiếp - Ghi nhớ - Ghi nhớ - Ghi nhớ tốt, không tóm tắt đƣợc, tóm tắt đƣợc, tóm tắt tóm tắt đƣợc đƣợc nhanh, nhanh, đúng, điều điều điều đủ ý trao đổi trao đổi 47 điều - Không đƣa - Đƣa ý trao đổi trao đổi đƣợc ý kiến riêng - Đƣa ý - Đƣa ý kiến riêng có tính kiến riêng kiến riêng xây dựng có có - Hay phê - Thỉnh tính xây tính xây phán thoảng dựng, dựng, thƣờng trích ý kiến phê phán gợi ý đƣợc gợi ý đƣợc ngƣời trích phƣơng phƣơng khác ý kiến án thay án thay ngƣời khác - Không phê phù hợp phán - Không phê trích ý kiến phán ngƣời trích ý kiến khác ngƣời khác, hiểu đƣợc lại có ý kiến Đồng cảm - Không nhận - Nhận biết - Nhận biết - Hiểu rõ chia sẻ biết đƣợc đƣợc đƣợc các trạng thái ý kiến trạng thái trạng thái trạng thái cảm xúc cảm xúc cảm xúc cảm xúc ngƣời giao ngƣời giao ngƣời giao ngƣời giao tiếp với tiếp với tiếp với tiếp với - Sẵn sàng, - Có ý thức - Chia sẻ chủ động chia - Không chia chia sẻ ý ý kiến, sẻ 48 sẻ ý kiến, kiến, thông tin liên kiến, các thông tin quan đến chủ thông tin có đề giao tiếp liên quan đến thông tin liên liên quan đến quan đến chủ chủ đề giao đề giao tiếp chủ đề giao tiếp tiếp Khả - Cách ứng - Có cách ứng - Thƣờng - Thƣờng ứng xử, tự xử chƣa phù xử phù hợp xuyên có điều chỉnh hợp trong tình cách ứng xử (cách ứng tình xuyên có cách ứng xử giao phù hợp phù hợp, sáng xử,điều chỉnh giao tiếp tiếp nhƣng tình tạo nội dung, thời - Không điều chƣa thƣờng giao tình gian) chỉnh xuyên tiếp giao tiếp nội dung hay - Có điều - Có điều - Tự điều cách trình chỉnh nội chỉnh nội chỉnh hợp lí, bày dung hay dung hay kịp thời suốt trình cách trình bày cách trình nội dung, thời giao tiếp giao bày gian cách tiếp hợp lí giao tiếp hợp trình bày có ngƣời nhƣng chƣa lí, kịp thời khác nhắc kịp thời khi có ngƣời nhở có ngƣời khác khác nhắc nhắc nhở 3.5 Kết thực nghiệm 3.5.1 Phân tích kết thực nghiệm * Phân tích kết định tính 49 nhở Thông qua việc dạy tiết học thực nghiệm môn Toán với nội dung dạy học giải toán có lời văn theo hƣớng phát triển NLGT cho HS lớp cho thấy: - Việc áp dụng biện pháp sƣ phạm đem lại kết định - Trong trình thực nghiệm, học sinh tham gia vào cách tích cực, hào hứng, tự tin, hăng hái phát biểu, diễn đạt theo cách nghĩ mình, có sáng tạo phù hợp với lứa tuổi * Phân tích kết định lượng Kết thực nghiệm đƣợc thống kê tính toán thông qua bảng sau đây: Bảng 3.3 Bảng kết trƣớc thực nghiệm lớp 3A2 Mức độ đánh giá Lớp Tổng Trƣớc thực số SL 35 % SL % 25,7% 16 45,7% SL % SL % 20% 8,6% nghiệm Bảng 3.4 Bảng kết sau thực nghiệm lớp 3A2 Mức độ đánh giá Lớp Sau thực Tổng số SL % SL 35 11,4% nghiệm 50 % SL % 20% 16 45,7% SL % 22,9% Bảng 3.5 Bảng so sánh kết trƣớc thực nghiệm sau thực nghiệm lớp 3A2 Mức độ đánh giá Lớp Tổng số Trƣớc thực SL % SL % SL % SL % 20% 8,6% 22,9% 35 25,7% 16 45,7% 35 11,4% 16 45,7% nghiệm Sau thực 20% nghiệm Qua quan sát bảng ta thấy: Kết sau thực nghiệm có thay đổi đáng kể theo hƣớng tích cực Điều khẳng định biện pháp phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn mang tính hiệu khả thi 3.5.2 Kết luận rút từ thực nghiệm Trên sở phân tích kết thu đƣợc trƣớc sau thực nghiệm cho ta thấy: - Việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn đƣợc thực tế chứng minh mang tính hiệu khả thi - Thông qua hoạt động học, HS đƣợc sử dụng ngôn ngữ nói nhƣ cử chỉ, điệu cách tích cực, biết lắng nghe, bày tỏ thái độ, chia sẻ ý kiến cá nhân với tập thể lớp Nhờ mà lực giao tiếp em ngày đƣợc phát triển 51 Kết luận chƣơng Ở chƣơng 3, tổ chức tiết dạy thực nghiệm giải toán có lời văn lớp nhằm khẳng định tính hiệu khả thi biện pháp sƣ phạm Kết thu đƣợc sau thực nghiệm cho thấy bƣớc đầu thực việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn thành công Các biện pháp sƣ phạm đề hợp lí góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn toán 52 PHẦN KẾT LUẬN Khóa luận đƣợc hoàn thành nhờ vào trình nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp Từ định hƣớng đƣa biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp, thống kê kết đạt đƣợc sau thời gian thực nghiệm sƣ phạm trƣờng Tiểu học Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Khóa luận đạt đƣợc số kết nhƣ sau: - Nghiên cứu số vấn đề dạy học giải toán có lời văn lớp nhƣ khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, quy trình dạy học giải toán có lời văn - Nghiên cứu lực nói chung, lực giao tiếp, đặc điểm giao tiếp HSTH, mức độ đánh giá lực giao tiếp nhƣ nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ toán học - Nghiên cứu thực trạng việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Dựa vào sở lí luận thực tiễn đề đƣợc biện pháp để phát triển NLGT cho học sinh, đƣa số ví dụ minh họa cho giải pháp - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm với HS lớp trƣờng Tiểu học Tích Sơn Kết thực nghiệm bƣớc đầu chứng minh tính khả thi hiệu biện pháp đề - Khóa luận cho thấy, trình dạy học giáo viên nên áp dụng phƣơng pháp, hình thức dạy học hợp lí để làm tăng tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhằm rèn luyện phá triển lực giao tiếp cho học sinh - Quá trình thực nghiệm gặp phải số khó khăn thời gian thực tập ngắn nên việc quan sát chƣa đƣợc kĩ lƣỡng lực thân hạn chế 53 - Với biện pháp sƣ phạm nêu mong góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lƣợng dạy học, cố gắng nghiên cứu sâu sở lí luận, thực tiễn để có hiệu cao Khóa luận chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣơc đóng góp từ phía thầy cô bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Ngọc Bích (2013), Một số biện pháp giáo dục cho học sinh lớp đầu cấp Tiểu học sử dụng hiệu ngôn ngữ toán học, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục [2] Vũ Quốc Chung (chủ biên) (2007), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học (Dự án phát triển giáo viên Tiểu học), NXB Giáo dục [3] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dƣơng Thụy, Vũ Quốc Chung (1995), Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội [4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Vũ Mai Hƣơng, Vũ Dƣơng Thụy (2007), Luyện giải Toán 3, NXB Giáo dục [5] G Polia (1997), Giải toán nào, NXB Giáo dục [6] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), Sách giáo khoa Toán 3, NXB Giáo dục [7] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), Sách tập Toán 3, NXB Giáo dục [8] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), Sách giáo viên Toán 3, NXB Giáo dục [9] Bùi Văn Huệ - Phan Thị Hạnh Mai – Nguyễn Xuân Thức (2007), Giáo trình Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội [10] Nguyễn Đức Minh, Hướng dẫn giáo viên đánh giá lực học sinh cuối cấp tiểu học, NXB Giáo dục [11] Ngô Giang Nam (2013), Giáo dục kĩ giao tiếp cho học sinh Tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc, Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục 55 ... việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn Chƣơng 2: Các biện pháp nhằm phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời. .. nội dung dạy học giải toán có lời văn - Tìm hiểu thực trạng việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn - Trình bày biện pháp nhằm phát triển lực giao. .. tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 18 1.2.1 Thực trạng việc phát triển lực giao tiếp cho học sinh lớp qua nội dung dạy học giải toán có lời văn 18 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua nội dung dạy học giải toán có lời văn, Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua nội dung dạy học giải toán có lời văn, Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua nội dung dạy học giải toán có lời văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay