Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị sản xuất và dịch vụ

184 43 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:01

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG. (Khoa TM-DL). C1 1. Incoterms là … do phòng thương mại quốc tế (ICC ) ban hành để giải thích các điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương. a. Bộ luật b. Bộ quy tắc c. Bộ tiêu chuẩn. d. Tất cả đều sai. Đáp án: b 2. Mục đích của Incoterms là a. Làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua. b. Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp kiện tụng, làm lãng phí thời giờ tiền bạc. c. Cả 2 đúng. d. Cả 2 đều sai. Đáp án: c 3. Phạm vi áp dụng của Incoterms: a. Chỉ giới hạn trong những vấn đề liên quan tới quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa đối với việc giao nhận hàng hóa được bán (với nghĩa “hàng hóa hữu hình” chứ không phải bao gồm “ hàng vô hình”). b. Incoterms luôn luôn chủ yếu đ ược áp dụng trong ngoại thưong. c. Incoterms cũng có thể áp dụng trong các hợp đồng mua bán nội địa. d. Tất cả đều đúng. Đáp án: d 4. Incoterms không đề cập tới : a. Việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa các quyền về tài sản khác. b. Sự vi phạm hợp đồng các hậu quả của sự vi phạm đó cũng như miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh nhất định. c. Cả a b đều đúng. d. Cả a b đều sai. Đáp án: c 5. Trong thực tế có hai kiểu lầm lẫn về Incoterms : a. Incoterms chủ yếu là để áp dụng cho hợp đồng vận tải b. Incoterms áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ mà các bên mong muốn đưa vào trong một hợp đồng mua bán hàng hoá. c. Cả a b đều sai. d. Cả a b đều đúng. Đáp án: d 6. Từ ngày ra đời đến nay, Incoterms đã được sửa đổi bổ sung: a. 6 lần vào các năm 1953,1967,1976,1980,1990,và 2000. b. 5 lần vào các năm 1967,1976,1980,1990,và 2000. c. 4 lần vào các năm 1976,1980,1990,và 2000. d. Cả a b đều sai. Đáp án: a 7. Incoterms được sửa đổi lần sau hoàn thiện hơn lần trước, a. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng người ta có quyền lựa chọn Incoterms tùy theo ý muốn của mình cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. b. nhưng phủ định lần trước, nên trong hợp đồng người ta có quyền lựa chọn Incoterms tùy theo ý muốn của mình cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. c. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng người ta có quyền lựa chọn Incoterms tùy theo ý muốn của mình không cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng d. Cả a b đều sai. Đáp án: a 8. Incoterms là sản phẩm của ICC, là quy phạm a. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng. b. mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng. c. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên mặc nhiên áp dụng. d. Tất cả đều sai. Đáp án: a 9. EXW-(EX WORKS) (…named place) - Giao tại xưởng ( .địa điểm quy định) theo INCOTERMS 2000 thì người bán a. Kết thúc trách nhiệm cho đến khi đã giao hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định. b. Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua. Không phải chịu chi phí đưa hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định nếu không có sự chỉ định trước. c. Giao hàng theo đúng hợp đồng đã thoả thuận. Giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa. d. Tất cả đều đúng. Đáp án: d 10. EXW-(EX WORKS) (…place name) - Giao tại xưởng ( .địa điểm quy định) theo INCOTERMS 2000 thì người mua a. Chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận chuyển, thủ tục xuất, nhập khẩu. b. Không chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, vận chuyển, thủ tục xuất, nhập khẩu. c. Chỉ chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, vận chuyển. d. Tất cả đều sai. Đáp án: a 11. EXW-(EX WORKS) (…named place) - Giao tại xưởng ( .địa điểm quy định) theo BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (Có đáp án) 1 Trong trình sản xuất dịch vụ yếu tố đầu vào ngoại trừ: a Tài nguyên thiên nhiên b Con người c Công nghệ d Dịch vụ Trong trình sản xuất dịch vụ câu sau sai: a Đầu chủ yếu gồm loại: sản phẩm dịch vụ b Giá trị gia tăng yếu tố quan trọng c Thông tin phản hồi phận thiếu hệ thống sản xuất doanh nghiệp d Các biến ngẫu nhiên làm rối loạn hệ thống sản xuất doanh nghiệp không ảnh hưởng tới toàn hệ thống doanh nghiệp Câu sau không mục tiêu quản trị sản xuất dịch vụ : a Bảo đảm chất lượng sản xuất dịch vụ b Giảm chi phí sản xuất c Kéo dài thời gian sản xuất d Xây dựng hệ thống sản xuất Điền vào……… Doanh nghiệp hệ thống bao gồm……phân hệ là:………… a 3; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing b 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng c 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất d 2; quản trị marketing, quản trị cung ứng Trong trình sản xuất dịch vụ yếu tố quan trọng động hoạt động doanh nghiệp tổ chức: a Yếu tố đầu vào b Yếu tố đầu c Giá trị gia tăng d Thông tin phản hồi Dự báo nhu cầu sản xuất vật tư trả lời câu hỏi: a Cần sản xuất sản phầm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? b Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Sản xuất nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? c Cần sản xuất sản phẩm gì? Vào thời gian nào? Sản xuất nào?Bao nhiêu? d Cần sản xuất sản phẩm gì? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? Trong chức kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng là? a Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm b Kiểm tra, kiểm soát chất lượng c Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, quản lý hàng dự trữ d Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm, quản lý hàng dự trữ Căn quan trọng cho thiết kế quy trình công nghệ: a Đặc điểm sản phẩm b Công suất dây chuyền c Quy mô sản xuất d Đặc điểm sản phẩm công suất dây chuyền Hoạt động quản trị hàng dự trữ đề cập đến với mô hình cụ thể ứng dụng trường hợp cho tìm điểm cân tối ưu giữa: a Chi phí tồn kho chi phí sản xuất b Chi phí sản xuất lợi ích dự trữ c Chi phí vận chuyển chi phí tồn kho d Chi phí tồn kho lợi ích dự trữ 10 Một chức việc quản trị sản xuất dịch vụ không bao gồm: a Lựa chọn chiến lược, định quản trị b Tổ chức, hoạch định chiến lược c Thực d Điều hành, kiểm tra 11 Quản trị sản xuất thực tế xuất từ thời cổ đại chúng coi là: a Dự án sản xuất công cộng b Quản trị sản xuất kinh tế thị trường c Quản trị sản xuất kinh tế bao cấp d Dự án quản trị sản xuất 12 Những đặc điểm môi trường kinh doanh nay, ngoại trừ: a Toàn cầu hóa kinh tế b Cạnh tranh ngày gay gắt mang tính quốc tế c Sự chuyển dịch cấu sản xuất nhà nước d Những biến đổi nhanh chóng kinh tế Xã Hội dẫn đến thay đổi nhanh nhu cầu 13 Câu sau không nằm hệ thống quảnsản xuất doanh nghiệp tập trung vào hướng chính: a Tăng cường ý đến quản trị tác nghiệp hoạt động chiến lược b Xây dựng hệ thống sản xuất động, linh hoạt c Thiết kế lại hệ thống doanh nghiệp d Tăng cường kỹ quản lý thay đổi 14 Trong kỹ sau, kỹ kỹ cần thiết nhà quản trị: a Kỹ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ b Kỹ sáng tạo c Kỹ nhân d Kỹ nhận thức hay tư 15 Chọn câu trả lời sai câu sau Hoạt động nhà quản trị có hiệu khi: a Giảm thiểu chi phí đầu vào mà giữ nguyên sản lượng đầu b Giữ nguyên yếu tố đầu vào sản lượng đầu nhiều c Tăng chi phí đầu vào giảm thiểu sản lượng đầu d Giảm chi phí đầu vào tăng sản lượng đầu 16 Trong kỹ sau, kỹ khó hình thành khó lại có vai trò quan trọng nhà quản trị cấp cao: a Kỹ nhận thức hay tư b Kỹ nhân c Kỹ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ d Kỹ điều hành nhóm 17 Theo dõi kích thích nhiệt tình nhân viên nằm chức nhà quản trị: a Chức hoạch định b Chức tổ chức c Chức kiểm soát d Chức động viên 18 Sản xuất dịch vụ gì? a Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu thành yếu tố đầu vào b Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào c Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu d Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp 19 Mục tiêu quản trị sản xuất dịch vụ a Đảm bảo chất lượng,giảm chi phí,rút ngắn thời gian sản xuất,tạo sản phẩm b Giảm chi phí,đảm bảo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,rút ngắn thời gian sản xuất c Đảm báo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,giảm chi phí d Đảm bảo chất lượng,tăng suất ,phát triển doanh nghiệp 20 Điểm khác mối quan hệ sản xuất dịch vụ a Sản xuất có mối quan hệ trực tiếp dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp b Cả hai điều có mối quan hệ gián tiếp c Trong dịch vụ sản xuất điều có hai mối quan hệ trực tiếp gián tiếp d Dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp sản xuất có mối quan hệ gián tiếp 21 Năng suất để đánh giá khả phục vụ sản xuất dịch vụ tính công thức: a Đầu vào/đầu b Đầu /đầu vào c Đầu vào x đầu d Số lượng,vốn/doanh thu,thời gian thưc 22 Chọn câu trả lời nhất: Dự báo nhu cầu sản phẩm để trả lời câu hỏi nào? a Sản xuất gì? Như nào? sản xuất cho ai? b Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? c Sản xuất ...BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 1.Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________. a. Sự cải thiện các tác động về kinh tế b. Tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ c. Sự suy giãm mức sống d. Giãm thiểu chi phí đặt hàng e. Tất cả lý do trên 2.Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ a. Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển. b. Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường. c. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia. d. Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư. e. Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền. 3.Tất cả những điều sau đây là những lợi ích song hành với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ a. Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài. b. Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm được khi chỉ kinh doanh trong thị trường nội địa. c. Văn hóa cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp. d. Doanh nghiệp có thể dịch chuyển xuống theo đường cong kinh nghiệm để giảm chi phí. e. Giá cả sẽ hạ thấp hơn. 4.Đầu tư trực tiếp bao gồm ________. a. Các chi nhánh 100% vốn nước ngoài b. Xuất khẩu c. Nhập khẩu d. Cho thuê công nghệ, bản quyền e. Hoạt động hàng đổi hàng 5.Điều gì trong số những điều sau đây sẽ thể hiện sự khác biệt giửa kinh doanh nôi địa kinh doanh quốc tế a. Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt. b. Cho thuê nhượng quyền kinh doanh. c. Hợp đồng quản trị sẽ khác biệt về ngôn ngữ. d. Hoạt động giao dịch vượt ra tầm biên giới quốc gia e. Người lao động sử dụng nhiều ngôn ngữ. 6.Đầu tư vào một danh mục đầu tư tài chính là hình thức mua tài sản trong đó nhà đầu tư sở hữu a. Nhỏ hơn 10%. b. Lớn hơn 50%. c. Nhỏ hơn 100%. d. Lớn hơn 51%. e. Lớn hơn 10%. 7.Đầu tư của nước ngoài vào một quốc gia sẽ liên quan đến: a. Vấn đề kiểm soát. b. Lợi nhuận. c. Tài sản. d. Thu nhập. e. Cả a b. 8.Khoản nào trong số các khoản sau đây không phải là hình thức đầu tư vào danh mục đầu tư a. Mua một chứng khoán nợ b. Mua lại một công ty c. Mua một trái phiếu d. Đầu tư vào tài sản tài chính sinh lãi e. Không một yếu tố nào trong số các yếu tố trên 9.Một quốc gia có thặng dư trong cán cân thanh toán (BOP) sẽ đối mặt với a. Một sự tăng lãi suất. b. Một sự thặng dư trong cán cân mậu dịch quốc tế. c. Áp lực tăng giá nội tệ. d. Sự mất mát về dự trử ngoại hối. e. Không một yếu tố nào trong các yếu tố trên. 10.Yếu tố nào trong những yếu tố sau đây dẫn đến cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 a. Sự mâu thuẩn quốc tế nợ nần giửa các nước Châu Á b. Sự thất bại trong thương lượng giửa các nước Châu Á WTO c. Sự loại bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực này d. Ngân hàng thế giới từ bỏ sự ủng hộ tài chính cho khu vực này e. Sự chuyển đổi từ nhà xuất khẩu ròng sang nhà nhập khẩu ròng tại các nước này 11.Thỏa thuận Bretton Woods a. Kêu gọi thiết lập hệ thống tỷ giá cố định giửa các nước thành viên. b. Liên quan đến việc điều chỉnh tỷ giá giửa các nước thuộc thế giới thứ 3. c. Loại bỏ nguồn quỹ về vàng ngoại tệ cho các nước thành viên. d. Thiết lập tổ chức WTO. e. Tất cả những điều trên. 12.Các chi phí liên quan đến hoạt động xuất khẩu bao gồm các loại sau đây, ngoại trừ a. Nhân sự. b. Nghiên cứu thị trường. c. Thuế quan nhập khẩu. d. Các chi phí trong hoạt động vận chuyển. e. Các chi phí thông tin, liên lạc. 13.Tất cả những yếu tố sau đây sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, ngoại trừ: a. Sự cạnh tranh rất cao ở thị trường nội địa. b. Sự hình thành các thị trường mới ở nước ngoài. c. Sự suy giảm đáng kể trong cạnh tranh ở thị trường nội địa. d. Mức độ mậu dịch quốc tế gia tăng. e. Không yếu tố nào trong các yếu tố trên. 14.Các tivi đen trắng đã xâm nhập rông rải BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (Có đáp án) 1 Trong trình sản xuất dịch vụ yếu tố đầu vào ngoại trừ: a Tài nguyên thiên nhiên b Con người c Công nghệ d Dịch vụ Trong trình sản xuất dịch vụ câu sau sai: a Đầu chủ yếu gồm loại: sản phẩm dịch vụ b Giá trị gia tăng yếu tố quan trọng c Thông tin phản hồi phận thiếu hệ thống sản xuất doanh nghiệp d Các biến ngẫu nhiên làm rối loạn hệ thống sản xuất doanh nghiệp không ảnh hưởng tới toàn hệ thống doanh nghiệp Câu sau không mục tiêu quản trị sản xuất dịch vụ : a Bảo đảm chất lượng sản xuất dịch vụ b Giảm chi phí sản xuất c Kéo dài thời gian sản xuất d Xây dựng hệ thống sản xuất Điền vào……… Doanh nghiệp hệ thống bao gồm……phân hệ là: ………… a 3; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing b 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng c 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất d 2; quản trị marketing, quản trị cung ứng Trong trình sản xuất dịch vụ yếu tố quan trọng động hoạt động doanh nghiệp tổ chức: a Yếu tố đầu vào b Yếu tố đầu c Giá trị gia tăng d Thông tin phản hồi Dự báo nhu cầu sản xuất vật tư trả lời câu hỏi: a Cần sản xuất sản phầm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? b Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Sản xuất nào? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? c Cần sản xuất sản phẩm gì? Vào thời gian nào? Sản xuất nào?Bao nhiêu? d Cần sản xuất sản phẩm gì? Những đặc tính kinh tế kĩ thuật cần có sản phẩm gì? Trong chức kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng là? a Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm b Kiểm tra, kiểm soát chất lượng c Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, quản lý hàng dự trữ d Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phân phối sản phẩm, quản lý hàng dự trữ Căn quan trọng cho thiết kế quy trình công nghệ: a Đặc điểm sản phẩm b Công suất dây chuyền c Quy mô sản xuất d Đặc điểm sản phẩm công suất dây chuyền Hoạt động quản trị hàng dự trữ đề cập đến với mô hình cụ thể ứng dụng trường hợp cho tìm điểm cân tối ưu giữa: a Chi phí tồn kho chi phí sản xuất b Chi phí sản xuất lợi ích dự trữ c Chi phí vận chuyển chi phí tồn kho d Chi phí tồn kho lợi ích dự trữ 10 Một chức việc quản trị sản xuất dịch vụ không bao gồm: a Lựa chọn chiến lược, định quản trị b Tổ chức, hoạch định chiến lược c Thực d Điều hành, kiểm tra 11 Quản trị sản xuất thực tế xuất từ thời cổ đại chúng coi là: a Dự án sản xuất công cộng b Quản trị sản xuất kinh tế thị trường c Quản trị sản xuất kinh tế bao cấp d Dự án quản trị sản xuất 12 Những đặc điểm môi trường kinh doanh nay, ngoại trừ: a Toàn cầu hóa kinh tế b Cạnh tranh ngày gay gắt mang tính quốc tế c Sự chuyển dịch cấu sản xuất nhà nước d Những biến đổi nhanh chóng kinh tế Xã Hội dẫn đến thay đổi nhanh nhu cầu 13 Câu sau không nằm hệ thống quảnsản xuất doanh nghiệp tập trung vào hướng chính: a Tăng cường ý đến quản trị tác nghiệp hoạt động chiến lược b Xây dựng hệ thống sản xuất động, linh hoạt c Thiết kế lại hệ thống doanh nghiệp d Tăng cường kỹ quản lý thay đổi 14 Trong kỹ sau, kỹ kỹ cần thiết nhà quản trị: a Kỹ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ b Kỹ sáng tạo c Kỹ nhân d Kỹ nhận thức hay tư 15 Chọn câu trả lời sai câu sau Hoạt động nhà quản trị có hiệu khi: a Giảm thiểu chi phí đầu vào mà giữ nguyên sản lượng đầu b Giữ nguyên yếu tố đầu vào sản lượng đầu nhiều c Tăng chi phí đầu vào giảm thiểu sản lượng đầu d Giảm chi phí đầu vào tăng sản lượng đầu 16 Trong kỹ sau, kỹ khó hình thành khó lại có vai trò quan trọng nhà quản trị cấp cao: a Kỹ nhận thức hay tư b Kỹ nhân c Kỹ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ d Kỹ điều hành nhóm 17 Theo dõi kích thích nhiệt tình nhân viên nằm chức nhà quản trị: a Chức hoạch định b Chức tổ chức c Chức kiểm soát d Chức động viên 18 Sản xuất dịch vụ gì? a Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu thành yếu tố đầu vào b Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào c Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu d Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo giá trị gia tăng cho Chương Tổng quát quản trị sản xuất dịch vụ  Chương 1: Tổng quát quản trị sản xuất dịch vụ Câu Sản xuất dịch vụ gì? a Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu thành yếu tố đầu vào b Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào c Quá trình xử lý chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu d Quá trình tham gia hoạt động sản xuất để tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Câu Mục tiêu quản trị sản xuất dịch vụ a Đảm bảo chất lượng,giảm chi phí,rút ngắn thời gian sản xuất,tạo sản phẩm b Giảm chi phí,đảm bảo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,rút ngắn thời gian sản xuất c Đảm báo chất lượng,xây dựng hệ thống sản xuất có độ linh hoạt cao,giảm chi phí d Đảm bảo chất lượng,tăng suất ,phát triển doanh nghiệp Câu Điểm khác mối quan hệ sản xuất dịch vụ a Sản xuất có mối quan hệ trực tiếp dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp b Cả hai điều có mối quan hệ gián tiếp c Trong dịch vụ sản xuất điều có hai mối quan hệ trực tiếp gián tiếp d Dịch vụ có mối quan hệ gián tiếp sản xuất có mối quan hệ gián tiếp Câu Năng suất để đánh giá khả phục vụ sản xuất dịch vụ tính công thức: a Đầu vào/đầu b Đầu /đầu vào c Đầu vào x đầu d Số lượng,vốn/doanh thu,thời gian thưc Câu Chọn câu trả lời nhất: Dự báo nhu cầu sản phẩm để trả lời câu hỏi nào? a Sản xuất gì? Như nào? sản xuất cho ai? b Cần sản xuất sản phẩm gì? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? c Sản xuất nào? Bao nhiêu? Vào thời gian nào? d Sản xuất gì? Vào thời gian nào? Sản xuất cho ai? Câu Kết thiết kế sản phẩm gì? a Là nhằm đảm bảo thị trường yêu cầu b Là vẽ kỹ thuật thuyết minh cấu trúc c Là phù hợp với khả sản xuất doanh nghiệp d Là vẽ kỹ thuật thuyết minh cấu trúc thành phần đặc điểm kinh tế kỹ thật sản phẩm Câu Lựa chọn phương án bố trí sản xuất áp dụng rộng rãi là: a Trực quan kinh nghiệm b Phân tích, tổng hợp c Định tính d Định lượng Câu Phương pháp sử dụng để xác định vị trí đặt doanh nghiệp a Phương pháp định tính b Phương pháp định tính phương pháp định lượng c Phương pháp phân tích ,tổng hợp d Phương pháp định lượng Câu Công tác xây dựng kế hoạch nguồn lực nhằm đảm bảo: a Sản xuất diễn nhanh với chi phí cao b Sản xuất diễn chậm với chi phí thấp c Sản xuất diễn thường xuyên, liên tục với chi phí thấp d Sản xuất diễn lúc, kịp thời với chi phí thấp nhât Câu 10 Chức kiểm soát hệ thống sản xuất có nội dung quan trọng nhất? a nội dung: kiểm tra, kiểm soát chất lượng b nội dung: lập kế hoạch nguồn lực điều độ sản xuất c nội dung: kiểm tra, kiểm soát chất lượng quản lý hàng dự trữ d nội dung: quản lý hàng dực trữ, lập kế hoạch nguồn lực điều độ sản xuất Câu 11 Xét trình tự nội dung trình định, bước tổ chức thực nhằm biến kế hoạch thành thực là: a Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu b Điều độ sản xuất c Kiểm soát hệ thống sản xuất d Lập kế hoạch nguồn lực Câu 12 Quản trị hàng dự trữ phải đảm bảo: a Về mặt vật giá trị b Về mặt vật c Về mặt giá trị d Về mặt vật giá Câu 13 Quản trị chất lượng sản xuất là: a Một yếu tố mang tính ý nghĩa chiến lược b Hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất c Sự kết hợp tối ưu hai luồng chuyển động giá trị vật d Hoạt động xây dựng lịch trình sản xuất Câu 14 Chọn câu trả lời nhiệm vụ quản trị sản xuất : a Tạo khả sản xuất linh hoạt đáp ứng thay đổi nhu cầu khách hàng có khả cạnh tranh cao thị trường nước quốc tế b Toàn cầu hóa hoạt động kinh tế c Đáp ứng thay đổi nhu cầu khách hang d Xây dựng hệ thống sản xuất động linh hoạt để có khả cạnh tranh cao thi trường Câu 15 Để đánh giá đóng góp nhân tố riêng biệt ảnh hưởng đến suất người ta dùng tiêu suất ? a Chỉ tiêu suất tiền lãi b Chỉ tiêu suất vốn c Chỉ tiêu suất phận d Chỉ tiêu suất sản phẩm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN QUẢN TRỊ HỌC a a b a b a b a b a a a a b a a a a a b Vai trò mục tiêu quản trị định a Lượng hóa mục đích hướng đến nhà quản trị c Thước đo hoạt động nhà quản trị b Là điểm xuất phát sở tác động quản trị d Tất Cơng nghệ yếu tố thuộc mơi trường Mơi trường vĩ mơ b Mơi trường đặc thù c Mơi trường vi mơ d Mơi trường bên Theo lý thuyết hai yếu tố Herzberg, loại yếu tố liên quan đến sống hàng ngày nhân viên Chúng có tác dụng đến thái độ làm việc họ a Yếu tố động viên b Yếu tố phát triển c Yếu tố trì d Yếu tố động thúc đẩy Theo H Koontz, nhà quản trị cần tìm hiểu xu hướng phát triển xảy tương lai xem xét chúng cách tồn diện Đây bước ……………… tiến trình hoạch định chiến lược Phát triển tiền đề c Nhận thức hội Lập phương án d Hoạch định kế hoạch phụ trợ Lý thuyết trọng đến yếu tố người quản trị Lý thuyết định lượng c Lý thuyết quản trị cổ điển Lý thuyết tâm lý xã hội d Lý thuyết kiểm tra Con người xã hội vật chất thúc đẩy Họ có nguyện vọng đáp ứng thơng qua nội dung Quan hệ thuận lợi cơng việc c Kiểm tra quản trị dễ dàng Sức ép nhóm cơng tác khơng tồn d Tất Alan Deutschman nói Steve Job xác "bạn bị thuyết phục cách ơng nói Với thuyết trình, dù nói điều gì, nhịp điệu lòng nhiệt tình đến khó tin lời nói ơng ta có sức lan tỏa" Đây khác biệt Steve Job Làm mê người c Khác biệt sân khấu Sự chun nghiệp d Tính thẩm mỹ cao Cơ cấu tổ chức cần đến kỹ giao tiếp, phát huy sáng kiến, tận dụng nguồn lực từ nhiều nguồn khác Cơ cấu ma trận b Cơ cấu hỗn hợp c Cơ cấu phân ngành d Cơ cấu chức Cơ cấu tổ chức liên quan đến Mục tiêu tổ chức b Bản chất sở hữu c Số lượng nhân viên có d Tất 10 Quyền hành tổ chức khơng xuất phát từ Chun mơn b Đạo đức c Do cấp chấp thuận d Tất sai 11 Quan điểm: “Nếu khơng phá được, đừng đóng cho chặt thêm” Điều lưu ý nhà quản trị nên ưu tiên giải cách triệt để nhằm tránh rắc rối sau tư tưởng Có triết sống đơn giản c Sẵn sàng chấp nhận thất bại Khơng chống lại thay đổi d Có niềm hy vọng lớn 12 Những suy nghĩ ln nghĩ tinh tường; cho người biết ta ?; thay đổi tồn bộ; sợ hãi làm việc gì; né tránh nhận trách nhiệm hành vi dạng nhà quản trị a Thuộc mẫu người 9.1 ma trận Blake & Mouton b Nhà quản trị độc đốn, chun quyền b Nhà quản trị khơng qua đào tạo d Thuộc mẫu người 1.1 ma trận Blake & Mouton 13 Kiểm sốt chất lượng quản trị tổng thể cần tiến hành hình thức kiểm tra Kiểm tra hành b Kiểm tra lường trước c Kiểm tra phản hồi d Tất sai 14 Văn quy định hành động giải trường hợp riêng lẻ, mang tính đặc thù Kế hoạch thường trực b Kế hoạch chiến lược c Kế hoạch đơn dụng d Kế hoạch đa dụng 15 Nhà quản trị có trách nhiệm thay mặt cho thành viên tổ chức để điều hành tổng thể bên lẫn bên ngồi Đó vai trò Thương thuyết, đàm phán b Người phát ngơn c Liên lạc giao dịch d Đại diện 16 Xem xét quản trị có tính đến đầy đủ yếu tố liên hệ hồn cảnh xun suốt từ đầu đến cuối Khi giải cần chấp nhận sai lầm trước Là phương pháp Lịch sử b Phân tích tổng hợp c Hệ thống d Tất sai 17 Mẫu người ln linh hoạt, dễ thích nghi, ln đối đầu với khó khăn bên ngồi Đó loại người Hướng ngoại, khơng ổn định c Hướng ngoại, ổn định Hướng nội, khơng ổn định d Hướng nội, ổn định 18 Theo lý thuyết hai yếu tố Herzberg, yếu tố động viên tốt dẫn đến a Khơng có bất mãn, khơng động viên c Thỏa mãn b Thỏa mãn, khơng động viên d Tất sai 19 Câu phát biểu sau a Điều khó khăn người lao động thường có xu hướng đánh giá cao mức cống hiến đánh giá cao phần thưởng mà người khác nhận b Nếu người lao động cho họ đối xử tốt, phần thưởng xứng đáng với cơng sức họ bỏ ra; họ thỏa mãn Từ a a a a a a a b a a họ làm việc khơng hết khả c Nếu người lao động tin họ đối xử đúng, phần thưởng đãi ngộ ... 3; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing b 4; quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị cung ứng c 2; quản trị tài chính, quản trị sản xuất d 2; quản. .. nghiệp Câu sau không mục tiêu quản trị sản xuất dịch vụ : a Bảo đảm chất lượng sản xuất dịch vụ b Giảm chi phí sản xuất c Kéo dài thời gian sản xuất d Xây dựng hệ thống sản xuất Điền vào……… Doanh... trình sản xuất dịch vụ yếu tố đầu vào ngoại trừ: a Tài nguyên thiên nhiên b Con người c Công nghệ d Dịch vụ Trong trình sản xuất dịch vụ câu sau sai: a Đầu chủ yếu gồm loại: sản phẩm dịch vụ b
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị sản xuất và dịch vụ, Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị sản xuất và dịch vụ, Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị sản xuất và dịch vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay