Dạy học nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học dựa vào dự án

110 38 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 14:58

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƢƠNG THỊ MỸ HẠNH DẠY HỌC NỘI DUNG YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC DỰA VÀO DỰ ÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS PHẠM HUYỀN TRANG HÀ NỘI - 2017 i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ từ phía thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình tìm tòi nghiên cứu đề tài Đặc biệt, em xin đƣợc bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo, ThS Phạm Huyền Trang - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình để em hoàn thành khóa luận Trong trình thực đề tài, dù cố gắng nhƣng thời gian lực có hạn nên khóa luận nhiều thiếu sót hạn chế Vì vậy, em mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô bạn sức khỏe, hạnh phúc thành công sống! Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Trương Thị Mỹ Hạnh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận “Dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án” công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học ThS Phạm Huyền Trang Các kết nghiên cứu trình bày khóa luận trung thực, không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác, trích dẫn tài liệu tham khảo khóa luận đƣợc phép sử dụng Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Trương Thị Mỹ Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC DẠY HỌC NỘI DUNG YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC DỰA VÀO DỰ ÁN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái quát yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học hành 1.1.1.1 Mục tiêu dạy học yếu tố thống kê Tiểu học 1.1.1.2 Nội dung chương trình yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học 1.1.2 Một số vấn đề lí luận liên quan đến dạy học dựa vào dự án 16 1.1.2.1 Một số thuật ngữ liên quan đến dạy học dựa vào dự án 16 iii 1.1.2.2 Một số vấn đề dự án dạy học dựa vào dự án 19 1.1.3 Một số đặc điểm nhận thức tư học sinh tiểu học 27 1.1.3.1 Tri giác 27 1.1.3.2 Chú ý 28 1.1.3.3 Trí nhớ 29 1.1.3.4 Tư 30 1.1.3.5 Tưởng tượng 30 1.1.4 Dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 31 1.1.4.1 Dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 31 1.1.4.2 Vai trò việc dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 32 1.2 Cơ sở thực tiễn 33 1.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên nội dung yếu tố thống kê, mức độ yêu cầu cần đạt học sinh dạy học nội dung 33 1.2.2 Thực trạng việc sử dụng phương pháp, hình thức dạy học dạy học nội dung yếu tố thống kê 35 1.2.3 Thực trạng việc dạy học yếu tố thống kê môn Toán tiểu học dựa vào dự án 36 1.2.3.1 Thực trạng nhận thức giáo viên khái niệm dạy học dựa vào dự án 36 1.2.3.2 Thực trạng đánh giá giáo viên hiệu việc sử dụng dự án dạy học nội dung yếu tố thống kê 37 1.2.4 Những thuận lợi khó khăn giáo viên việc dạy học nội dung yếu tố thống kê 38 iv 1.2.4.1 Thuận lợi 38 1.2.4.2 Khó khăn 39 Tiểu kết chƣơng 40 Chƣơng ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC DỰA VÀO DỰ ÁN 42 2.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình số tiêu chí chọn lựa nội dung để vận dụng dạy học dựa vào dự án nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học 42 2.1.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình dạy học nội dung yếu tố thống kê dựa vào dự án 42 2.1.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 42 2.1.1.2 Nguyên tắc đảm bảo thống lý thuyết thực tiễn 42 2.1.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức (phù hợp với khả thực học sinh) 43 2.1.1.4 Nguyên tắc đảm bảo thống hoạt động giáo viên hoạt động học sinh 43 2.1.1.5 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn thực tiễn nhà trường, địa phương 44 2.1.1.6 Nguyên tắc đảm bảo đánh giá thường xuyên, liên tục, khách quan 44 2.1.2 Xác định tiêu chí chọn lựa nội dung để vận dụng dạy học dựa vào dự án 44 2.1.2.1 Nội dung phải chứa đựng tình thực tiễn/có mối liên hệ với thực tiễn 44 2.1.2.2 Nội dung phải có tính vấn đề, cần giải 45 2.1.2.3 Nội dung mang tính liên môn, đa ngành 45 v 2.1.2.4 Nội dung đảm bảo tính vừa sức 45 2.2 Đề xuất quy trình dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 46 2.2.1 Xác định vấn đề, hình thành dự án 46 2.2.2 Lập dự án 47 2.2.2.1 Lập kế hoạch dự án 47 2.2.2.2 Giao nhiệm vụ cho HS 47 2.2.3 Thực dự án 49 2.2.4 Tổng hợp đánh giá 50 2.3 Một số ví dụ minh họa 51 2.3.1 Dự án “Nhà thống kê nhỏ tuổi” (lớp 3) 51 2.3.2 Dự án “Cây lớn lên ngày” (lớp 4) 58 2.3.3 Dự án “Bé nhà điều tra dân số” (lớp 4) 64 2.3.4 Dự án “Em tập làm sữa chua” (lớp 5) .70 Tiểu kết chƣơng 74 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 75 3.1 Mục đích thực nghiệm 75 3.2 Nội dung thực nghiệm 75 3.2.1 Công tác chuẩn bị .75 3.2.1.1 Chuẩn bị giáo án 75 3.2.1.2 Xác định thời gian, đối tượng tham gia thực nghiệm 75 3.2.2 Tổ chức thực nghiệm 82 3.2.3 Tổ chức đánh giá 83 3.2.3.1 Nội dung kiểm tra 83 3.2.3.2 Đáp án thang điểm 86 3.2.3.3 Hình thức kiểm tra 88 3.3 Kết thực nghiệm 88 vi 3.3.1 Về định tính 88 3.3.2 Về định lượng 89 Tiểu kết chƣơng 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 96 vii DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ DHDVDA Dạy học dựa vào dự án GD - ĐT Giáo dục đào tạo GDTH Giáo dục tiểu học GV Giáo viên HTDH Hình thức dạy học HS Học sinh HSTH Học sinh tiểu học PP Phƣơng pháp PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa TP Thành phố VNEN Mô hình trƣờng học YTTK Yếu tố thống kê viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Nhận thức giáo viên khái niệm dạy học dựa vào dự án .36 Bảng 1.2: Hiệu việc sử dụng dự án dạy học nội dung yếu tố thống kê cho học sinh tiểu học 37 Bảng 3.1: Kết kiểm tra lớp thực nghiệm (3A) lớp đối chứng (3B) 89 ix Hãy trả lời câu hỏi sau: a) Bạn ngủ nhiều nhất? Bạn ngủ nhất? b) Đa số bạn ngủ thời gian bao lâu? c) Theo em, bạn nên ngủ tiếng ngày? Tại sao? d) Em ngủ tiếng ngày? Khoảng thời gian hợp lí chƣa, cần điều chỉnh không? Bài (3 điểm): Dƣới bảng thống kê cân nặng bạn học sinh lớp 3A: Tên Cân nặng (kg) Ánh Tuấn Hà Lan Hùng Dũng 26 31 28 29 27 30 Dựa vào bảng thống kê trên, điền tiếp vào chỗ chấm: - Các bạn Dũng, Hùng, Lan, Hà, Tuấn, Ánh có cân nặng lần lƣợt là: - Cân nặng bạn đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần nhƣ sau: - Cân nặng bạn đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần nhƣ sau: - Bạn Lan nặng ki-lô-gam - Bạn Tuấn nặng ki-lô-gam - Bạn Ánh bạn Dũng ki-lô-gam - Bạn Tuấn bạn Hà ki-lô-gam - Bạn nhẹ Bạn .nặng 85 3.2.3.2 Đáp án thang điểm Bài (3,0 điểm): Đáp án Thang điểm - Bảng thống kê tháng sinh 12 bạn 0.5 - Bạn An đƣợc sinh sớm 0.5 - Bạn Nhật đƣợc sinh muộn 0.5 - Những bạn sinh vào tháng là: Chi, Linh 0.5 - Những bạn đƣợc sinh trƣớc bạn Mai là: An, Hoa, 0.5 Ngọc, Huy, Chi, Linh - Những bạn đƣợc sinh sau bạn Lan là: Mạnh, Nhật 0.5 Bài (2,0 điểm): Thang Đáp án điểm Hoàn thiện bảng nhƣ bên dƣới: Tháng sinh Số bạn 10 11 12 1 1 0 1.0 Tháng có nhiều bạn đƣợc sinh tháng 0.5 Các bạn tổ sinh nhật tháng 9, tháng 10 tháng 12 0.5 86 Bài (2 điểm): * Hoàn thiện bảng - điểm: Tên Thời gian ngủ (tiếng) Nhi Liên Minh Trung Ánh Hải An Cúc 10 * Trả lời câu hỏi: câu 0.25 điểm: a) Bạn Cúc ngủ nhiều Bạn Trung ngủ b) Đa số bạn ngủ thời gian tiếng ngày c) Các bạn nên ngủ tiếng ngày Vì khoảng thời gian phù hợp với lứa tuổi theo lời khuyên nhà khoa học/bác sĩ/ , vừa đủ để giúp thể nghỉ ngơi, thƣ giãn sau ngày học tập vui chơi d) (Tùy câu trả lời học sinh, cần em nêu đƣợc điều cần làm phù hợp đạt điểm) Bài (3 điểm): Thang Đáp án điểm - Các bạn Dũng, Hùng, Lan, Hà, Tuấn, Ánh có cân nặng lần lƣợt là: 30 kg, 27kg, 29kg, 28kg, 31kg, 26kg - Cân nặng bạn đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần nhƣ 87 0.5 0.25 sau: 26 kg, 27 kg, 28 kg, 29 kg, 30 kg, 31kg - Cân nặng bạn đƣợc xếp theo thứ tự giảm dần 0.25 nhƣ sau: 31 kg, 30 kg, 29 kg, 28 kg, 27 kg, 26 kg - Bạn Lan nặng 29 ki-lô-gam 0.25 - Bạn Tuấn nặng 31 ki-lô-gam 0.25 - Bạn Ánh bạn Dũng ki-lô-gam - Bạn Tuấn bạn Hà ki-lô-gam 0.5 0.5 - Bạn Ánh nhẹ 0.25 Bạn Tuấn nặng 0.25 3.2.3.3 Hình thức kiểm tra Cho học sinh làm cá nhân phiếu kiểm tra thiết kế 3.3 Kết thực nghiệm 3.3.1 Về định tính: Sau theo dõi trình học tập, thực dự án HS lớp thực nghiệm, nhận thấy: - HS tích cực, hào hứng trình thực dự án, học sinh đƣợc làm việc, hứng thú học tập em đƣợc nâng cao - Đa số HS nắm vững kiến thức, kĩ bảng thống kê số liệu từ khâu thu thập liệu trình bày liệu bảng, đọc, xử lí số liệu, - HS đƣợc phát triển lực làm việc hợp tác, tự tin, kĩ giao tiếp, biết lắng nghe tích cực nhƣ trình bày ý kiến, quan điểm thân 88 3.3.2 Về định lượng: Việc phân tích định lƣợng dựa kiểm tra đƣợc học sinh hai lớp thực sau kết thúc dự án lớp 3A Tiến hành chấm điểm hai lớp thực nghiệm đối chứng, thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng 3.1: Kết kiểm tra lớp thực nghiệm (3A) lớp đối chứng (3B) Tổng Điểm 10 Lớp số 3A Tần số 3B Tần số 0 0 6 30 0 1 2 4 30 14 12 12 11 10 10 Lớp đối chứng 4 Lớp thực nghiệm 6 Điểm trung bình Điểm Điểm Điểm 10 Hình 3.1: Kết kiểm tra lớp thực nghiệm (3A) đối chứng (3B) 89 Quan sát bảng biểu đồ trên, ta thấy: - Lớp thực nghiệm có 29/30 đạt điểm trung bình trở lên (chiếm tỉ lệ 96.67%), có 23/30 đạt điểm giỏi (chiếm tỉ lệ 76.67%) - Lớp đối chứng có 26/30 đạt điểm trung bình trở lên (chiếm tỉ lệ 86.67%), có 17/30 đạt điểm giỏi (chiếm tỉ lệ 56.67%) - Lớp đối chứng có số học sinh đạt điểm nhiều (7 HS), lớp thực nghiệm có số học sinh đạt điểm 7, 8, nhiều - Điểm trung bình lớp thực nghiệm 7.73 cao lớp đối chứng 6.83 Từ kết trên, bƣớc đầu cho thấy việc dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án có hiệu định, triển khai thực tế giảng dạy nhằm nâng cao chất lƣợng hứng thú học tập tri thức thống kê cho học sinh Tiểu kết chƣơng Trong chƣơng 3, tiến hành dạy học dự án lớp Thông qua thực nghiệm, quy trình dạy học dựa vào dự án mà đề tài đề xuất bƣớc đầu đem lại hiệu dạy học nội dung yếu tố thống kê nhƣ sau: - Một là: So sánh chất lƣợng kiểm tra hai lớp thực nghiệm đối chứng, nhận thấy tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi lớp thực nghiệm cao tỉ lệ điểm trung bình, dƣới trung bình so với lớp đối chứng Đây kết quan trọng định lƣợng, để chứng minh tính khả thi việc áp dụng dạy học dựa vào dự án nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học - Hai là: Học sinh hào hứng tham gia học tập, em đƣợc rèn luyện kĩ làm việc hợp tác, biết lắng nghe phản hồi tích cực Hơn học tập qua dự án giúp em thêm tự tin, tăng cƣờng hứng thú học tập yếu tố thống kê, bồi đắp niềm say mê học toán 90 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu nhận thấy mạch kiến thức thống kê có nhiều ứng dụng thực tiễn Trong đời sống hàng ngày, tri thức thống kê tồn xung quanh cần phải trang bị cho học sinh kĩ để thu thập, phân loại xử lí liệu nhằm khám phá giới muôn màu muôn vẻ Hơn nữa, việc học yếu tố thống kê giúp học sinh tích lũy đƣợc tri thức cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày em đồng thời góp phần siết chặt mối liên hệ mật thiết Toán học với thực tiễn sống Nói cách khác, việc dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học giữ vai trò quan trọng nên việc nghiên cứu, tìm hiểu cách dạy nội dung cho phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học việc làm cần thiết Với thời gian lực hạn chế, khóa luận bƣớc đầu thu đƣợc số kết sau: Góp phần làm sáng tỏ thêm sở lí luận thực tiễn việc dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học nhƣ vấn đề dạy học dựa vào dự án Dựa sở lí luận thực tiễn kết hợp với trình nghiên cứu, khóa luận nguyên tắc thực thiết kế dự án nhƣ tiêu chí hỗ trợ cho việc chọn lựa nội dung làm “lõi” dự án Đề xuất quy trình dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án Thiết kế số ví dụ minh họa làm sáng tỏ quy trình đề xuất Ngoài ra, tiến hành thực nghiệm sƣ phạm với việc vận dụng dạy học dựa vào dự án nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học bƣớc đầu khẳng định tính khả thi đề tài Việc thiết kế tổ chức cho HS thực dự án với nội dung gần gũi, thiết thực dạy học Toán nói chung, dạy học yếu tố thống kê nói riêng 91 góp phần thiết thực vào việc xây dựng niềm tin, khơi dậy hứng thú, niềm say mê học toán cho học sinh Hơn nữa, việc làm góp phần nâng cao lực ứng dụng Toán học vào thực tiễn, giúp học sinh vận dụng nhuần nhuyễn tri thức đƣợc học vào sống không đơn dừng lại nơi sách vở, giúp HS giải đáp đƣợc câu hỏi thƣờng gặp “Học để làm gì?” 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phƣơng (2011), “Dạy học dự án - Từ lí luận đến thực tiễn”, Tạp chí khoa học số 28, Đại học Sƣ phạm TP.HCM [2] Nguyễn Văn Cƣờng, Bernd Meier (2010), Một số vấn đề chung đổi phương pháp trường trung học phổ thông, Dự án phát triển giáo dục THPT [3] Phan Thanh Hà (2016), Dạy học dựa vào dự án lớp 4-5 cấp Tiểu học, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [4] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dƣơng Thụy, Vũ Quốc Chung (2005), Giáo trình Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm [5] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2002), Toán 1, NXB GDVN [6] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2003), Toán 2, NXB GDVN [7] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2004), Toán 3, NXB GDVN [8] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2005), Toán 4, NXB GDVN [9] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2006), Toán 5, NXB GDVN [10] Bùi Văn Huệ (1994) Giáo trình tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [11] Nguyễn Thị Hƣơng (2016), Giáo dục kĩ xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [12] Langdon K (2005), Lê Ngọc Phƣơng Anh biên dịch, Quản lý dự án, NXB Tổng hợp, TPHCM [13] Trần Thị Lợi (2005), Dạy học yếu tố thống kê theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh thông qua tích hợp số nội dung dạy 93 học Tiểu học, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [14] Bùi Quang Tịnh Bùi Thị Tuyết Khanh (2005), Từ điển tiếng Việt, NXB Thống kê [15] Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục [16] Trần Thị Hoàng Yến (2012), Vận dụng dạy học theo dự án môn xác suất thống kê trường đại học (chuyên ngành kinh tế kỹ thuật), Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tài liệu tiếng nước [17] Bechler K.J., Lange D (Hrsg) (2005), DIN Normen im Projektmanagement, Bonn [18] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 1B, Marshall Cavendish Education, Singapore [19] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 2B, Marshall Cavendish Education, Singapore [20] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 3B, Marshall Cavendish Education, Singapore [21] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 4A, Marshall Cavendish Education, Singapore 94 [22] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 5B, Marshall Cavendish Education, Singapore [23] John Alford Stevenson (1921), The Project method of teaching, Published by Macmillan Company, New York [24] Stripling, B., Lovett, N., & Macko, F C (2009), Overview of projectbased learning In A Guide to Project-based Learning in Middle Schools: Inspiring Students to Engage in Deep and Active Learning New York, NY, USA: NYC Department of Education 95 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  PHIẾU ĐIỀU TRA (dành cho GV) Kính thƣa quý thầy cô! Em thực nghiên cứu đề tài: “Dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án” Để có tƣ liệu thực tế phục vụ cho đề tài, em mong nhận đƣợc giúp đỡ quý thầy cô Trân trọng cảm ơn kính mong quý thầy/cô dành thời gian để trả lời phiếu Phần A: Thông tin cá nhân (Quý thầy cô không cung cấp thông tin) Họ tên: Chủ nhiệm lớp: Trƣờng: Phần B: Nội dung B.1 Hãy đánh dấu (X) vào ô trống mà thầy/cô đồng ý Câu 1: Theo thầy/cô, chƣơng trình Tiểu học hành bao gồm mạch kiến thức nào?  Số học  Số học yếu tố đại số  Yếu tố đại số  Đại lƣợng đo đại lƣợng  Số tự nhiên  Yếu tố thống kê  Yếu tố hình học  Số thập phân  Giải toán có lời văn  Phân số 96 Câu 2: Theo thầy/cô, thuộc nội dung yếu tố thống kê SGK Toán tiểu học?  Thực hành đo độ dài  Biểu đồ  Làm quen với thống kê số liệu  Biểu đồ (tiếp theo)  Giới thiệu biểu đồ hình quạt  Tìm số trung bình cộng  Thực hành đo đoạn thẳng mặt đất  Tỉ lệ đồ  Giới thiệu tỉ số  Ứng dụng tỉ lệ đồ Câu 3: Theo thầy/cô, mức độ yêu cầu cần đạt học sinh dạy học yếu tố thống kê Tiểu học là:  Có khái niệm dãy số liệu, bảng số liệu, biểu đồ, số trung bình cộng  Làm quen với biểu tƣợng ban đầu thống kê mô tả  Có kĩ thu thập số liệu thống kê  Có kĩ lập bảng vẽ biểu đồ thống kê  Có kĩ lập biểu đồ mức độ tiếp tục hoàn thành biểu đồ  Có kĩ đọc, phân tích xử lí dãy số liệu, bảng số liệu biểu đồ  Có khả tìm quy luật thông qua số liệu thống kê Câu 4: Theo thầy/cô, dạy học dựa vào dự án là:  Là cách thức giáo viên tổ chức cho học sinh giải nhiệm vụ học tập thông qua việc tham gia vào dự án xã hội Từ hình thành, phát triển lực bản, cần thiết cho học sinh tiểu học  Là hình thức tổ chức dạy học giáo viên tổ chức cho học sinh giải nhiệm vụ mang tính liên môn, đa ngành, gắn với thực tiễn có ý nghĩa xã hội sâu sắc Qua học sinh lĩnh hội đƣợc nội dung học tập, phát triển kĩ năng, lực cần thiết phù hợp với lứa tuổi  Là hình thức dạy học hay phƣơng pháp dạy học phức hợp, có kết hợp lí thuyết thực hành, đòi hỏi nỗ lực cao trình thực 97 dự án nhằm lĩnh hội nội dung học tập nhƣ phát triển kĩ năng, lực cần thiết cho học sinh  Là phƣơng pháp dạy học tích cực, giáo viên tổ chức cho học sinh xây dựng dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh Quan niệm khác: Câu 5: Thầy/cô đánh giá nhƣ tính hiệu dạy học dựa vào dự án dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học?  Rất hiệu  Hiệu  Bình thƣờng  Không hiệu Ý kiến khác B.2 Hãy đánh dấu (X) vào mức độ thầy/cô sử dụng phương pháp, hình thức dạy học dạy học nội dung yếu tố thống kê Câu 6: Các mức độ: 1: Chƣa sử dụng 2: Hiếm 3: Thỉnh thoảng 4: Thƣờng xuyên STT Tên phƣơng pháp, hình thức dạy học Mức độ sử dụng Gợi mở - vấn đáp     Giảng giải - minh họa     Thảo luận nhóm     Dự án     98 Phát giải vấn đề     Trò chơi     PP khác: B.3 Thầy/cô cho biết thuận lợi khó khăn việc dạy học yếu tố thống kê Câu 7: Thuận lợi: Khó khăn: Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! Kính chúc thầy cô sức khỏe, công tác tốt! 99 ... HỌC NỘI DUNG YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC DỰA VÀO DỰ ÁN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái quát yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học hành 1.1.1.1 Mục tiêu dạy học yếu tố thống kê Tiểu học Thống. .. thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 31 1.1.4.1 Dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào dự án 31 1.1.4.2 Vai trò việc dạy học nội dung yếu tố thống. .. ngƣời học Do việc dạy học YTTK môn Toán Tiểu học dựa vào dự án thiết thực để góp phần dạy học hiệu nội dung Những lí để lựa chọn đề tài: Dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học dựa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học dựa vào dự án, Dạy học nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học dựa vào dự án, Dạy học nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học dựa vào dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay