Thiết kế Rubric đánh giá kĩ năng vẽ hình trong dạy học toán cho học sinh lớp 2

57 34 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 14:46

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC THÂN THỊ VIÊN THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Đức Hiếu tận tình hướng dẫn suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn thầy/cô trường Tiểu học Thanh Lâm A, Tiểu học Thanh Lâm B, Tiểu học Đồng Xuân, Tiểu học Hùng Vương, Tiểu học Việt Hùng giúp đỡ em trình tìm hiểu sở thực tiễn cho khóa luận Lần nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến, sửa chữa thầy cô bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Cuối em kính chúc thầy/cô dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người Xuân Hòa, ngày 24 tháng năm 2017 Người thực Thân Thị Viên LỜI CAM ĐOAN Đề tài : “Thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học toán cho học sinh lớp 2” công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Phạm Đức Hiếu Các kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Xuân Hòa, ngày 24 tháng năm 2017 Người thực Thân Thị Viên MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài…………………………………………………… Mục đích nghiên cứu……………………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………… Khách thể nghiên cứu……………… ……………………………… Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… Phạm vi nghiên cứu………………………………………………… Cấu trúc nghiên cứu……………………………………………… NỘI DUNG……………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU VỀ THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 2……………………………………… 1.1 Những vấn đề chung đánh giá…………………………………… 1.1.1 Khái niệm đánh giá…………………………………… 1.1.2 Mục đích đánh giá giáo dục…………………… 1.1.3 Các lĩnh vực đánh giá……………………………………… 1.1.4 Quy trình đánh giá………………………………………… 1.1.5 Các xu hướng đổi đánh giá…………………… 1.2 Nội dung dạy học hình hình học kĩ vẽ hình hình học Toán 2…………………………………… 10 1.2.1 Các hình hình học toán 2…………………………… 10 1.2.2 Kĩ vẽ hình hình học Toán 2…………………… 11 1.3 Rubric ……………………………………………………………… 11 1.3.1 Khái niệm Rubric…………………………………………… 11 1.3.2 Phân loại Rubric…………………………………………… 12 1.3.3 Nguyên tắc quy trình thiết kế Rubric…………………… 15 1.3.4 Áp dụng Rubric dạy học…………………………… 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 2…………………………… 22 2.1 Mục đích, đối tượng khảo sát……………………………………… 22 2.1.1 Mục đích khảo sát…………………………………………… 22 2.1.2 Đối tượng khảo sát………………………………………… 22 2.2 Nội dung khảo sát…………………………………………………… 22 2.3 Phương pháp khảo sát……………………………………………… 23 2.4 Công cụ khảo sát…………………………………………………… 23 2.5 Kết khảo sát…………………………………………………… 26 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 2…………………………… 36 3.1 Nguyên tắc thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2…………………………………………………………… 36 3.1.1 Đảm bảo nguyên tắc chung kiểm tra đánh giá……… 36 3.1.2 Đảm bảo quy trình thiết kế Rubric đánh giá …………… 36 3.1.3 Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học hình học Toán 2…………………………… ……………………… 36 3.1.4 Đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh lớp2……… 37 3.1.5 Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường…… 37 3.2 Quy trình thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2………………………………………………………… 38 3.3 Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 43 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2…………………………………………………………… 43 3.3.2 Rubric phân tích đánh giá kĩ vẽ hình hình học 44 dạy học Toán 2…………………………………………………………… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………… 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 48 MỤC LỤC BẢNG Trang Bảng 1: Rubric kiểu tổng hợp đánh giá kĩ vẽ hình chữ nhật…… 13 Bảng 2: Rubric kiểu phân tích đánh giá kĩ vẽ hình chữ nhật…… 14 Bảng 3: Tiêu chí đánh giá theo thang Bloom…………………………… 17 Bảng 4: Tầm quan trọng kĩ vẽ hình hình học ……………… 26 Bảng 5: Tầm quan trọng kĩ vẽ hình hình học nội dung nội dung dạy học hình hình học lớp 2……………………………………… 27 Bảng 6: Thực trạng kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp 28 Bảng 7: Tầm quan trọng việc đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp 2…………………………………………………………… 29 Bảng 8: Hiệu hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học trường tiểu học nay………………………………………………… 30 Bảng 9: Hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh …… 31 Bảng 10: Thời điểm hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh…………………………………………………………………… 32 Bảng 11: Phương thức đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh… 33 Bảng 12: Đối tượng tham gia đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh ……………………………………………………………………… 34 Bảng 13: Mẫu Rubric tổng hợp………………………………………… 38 Bảng 14: Mẫu Rubric phân tích………………………………………… 39 Bảng15: Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học Toán 2………… 43 Bảng 16: Rubric phân tích đánh giá kĩ vẽ hình chữ nhật-hình tứ giác…………………………………………………………………… 44 Bảng 17: Rubric phân tích đánh giá kĩ vẽ đường thẳng…………… 45 Bảng 18: Rubric phân tích đánh giá kĩ đường gấp khúc…………… 46 MỤC LỤC HÌNH Trang Hình 1: Quy trình đánh giá……………………………………………… Hình 2: Quy trình thiết kế Rubric……………………………………… 19 Hình 3: Tầm quan trọng kĩ vẽ hình hình học…………………… 26 Hình 4: Tầm quan trọng kĩ vẽ hình hình học nội dung nội dung dạy học hình hình học lớp ……………………………………… 27 Hình 5: Thực trạng kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp 28 Hình 6: Tầm quan trọng việc đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp 2…………………………………………………………… 29 Hình 7: Hiệu hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học trường tiểu học nay………………………………………………… 30 Hình 8: Hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh…… 31 Hình 9: Thời điểm đánh giá kĩ hình hình học học sinh…… 32 Hình 10: Phương thức đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh… 33 Hình 11: Những đối tượng tham gia đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp 2…………………………………………………… 34 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chương trình toán học Tiểu học có vị trí tầm quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh Nó cung cấp tri thức khoa học ban đầu hình học, số tự nhiên, phân số, số thập phân đại lượng Môn toán “chìa khóa” mở cửa cho ngành khoa học khác môn thiếu nhà trường Học sinh lớp giai đoạn đầu cấp Tiểu học Mọi hoạt động học chủ yếu dựa vào tư cụ thể trí nhớ máy móc, nhận thức em mang tính chủ quan, kiến thức kĩ học sinh giai đoạn hình thành Vậy nên, nội dung chương trình toán học sơ giản, gần gữi với thực tiễn phù hợp với học sinh, nhằm mục đích giúp học sinh bước đầu làm quen với toán học để tạo tảng tri thức cho học sinh học tiếp lớp cấp học sau Trong toán học, việc hình thành phát triển kĩ quan trọng kĩ đặt tính, kĩ tóm tắt đề bài, kĩ giải toán, thiếu kĩ vẽ hình hình học Thực tế cho thấy môn hình học gắn liền với thực tiễn, sống Những hình mà học sinh học lấy từ thực tiễn đường thẳng, tam giác, hình vuông, góc, học sinh không vẽ hình khó tính toán hay chứng minh Muốn học hình học, trước hết “phải biết vẽ hình” Việc hình thành kĩ vẽ hình giúp em nắm kiến thức hình học, có óc sáng tạo, tư phong phú,tạo cho học sinh có hứng thú môn hình học Hiện việc đánh giá kĩ học sinh trường tiểu học chưa coi trọng, giáo viên quan tâm đến kết cuối học sinh mà không để ý đến kĩ mà học sinh hình thành trình thực hiện, khiến cho kết đánh giá nhiều thiếu sót, chung chung cụ thể Đổi phương pháp, hình thức đánh giá vấn đề trọng giáo dục Những hình thức đánh giá tích cực bước vận dụng cách sáng tạo Vấn đề đặt đánh giá toàn diện học sinh nhằm giúp học sinh điều chỉnh việc học theo hướng tích cực Rubic đánh giá xác định công cụ đánh giá thiếu, có nhiều ưu điểm bật phù hợp với yêu cầu dạy học Việc sử dụng rubic để đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh cần thiết, đánh giá cách rõ ràng, xác, tường minh, giúpngười học tự đánh giá việc học mình, giúp giáo viên nắm nhận thức ban đầu học sinh hình học, từ có biện pháp điều chỉnh phù hợp giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập Tuy nhiên việc áp dụng công cụ đánh giá toán học nói chung kĩ vẽ hình nói riêng kiêm tốn hạn chế Xuất phát từ lí trên, định chọn đề tài “Thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2” Mục đích nghiên cứu Thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán Qua nâng cao hiệu dạy học, góp phần đổi cá phương pháp kiểm tra - đánh giá Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán - Làm rõ thực trạng đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán - Thiết kế Rubric mẫu để đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp Khách thể nghiên cứu - Hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình dạy học môn Toán Đối tƣợng nghiên cứu - Phương pháp đánh giá kĩ vẽ hình dạy học Toán Rubric Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra Kết luận: Sau lấy ý kiến từ 25 giáo viên có thực tế kinh nghiệm dạy học chương trình Toán rút kết luận sau: Đa phần giáo viên ý thức việc đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp quan trọng quan trọng Các thầy/cô thực hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình học học sinh Họ nhận định đối tượng liên quan tới người học tham giá đánh giá Tuy nhiên, theo khảo sát lại cho thấy, hiệu việc đánh giá chưa cao Kết hoạt động đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp đạt mức bình thường Để giải tình trạng trên, định thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp Nhằm mang lại hiệu cao việc đánh giá kĩ vẽ hình học sinh 35 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 3.1 Nguyên tắc thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 3.1.1 Đảm bảo nguyên tắc chung kiểm tra đánh giá - Khi tiến hành đánh giá kĩ vẽ hình dạy học môn toán cho học sinh lớp 2, giáo viên bỏ qua nguyên tắc chung kiểm tra đánh giá Việc đảm bảo nguyên tắc quan trọng để đánh giá đạt mục tiêu, hiệu mong muốn Các nguyên tắc là: + Đảm bảo tính khách quan + Đảm bảo công + Đảm bảo tính toàn diện + Đảm bảo tính giáo dục + Đảm bảo tính phát triển 3.1.2 Đảm bảo quy trình thiết kế Rubric đánh giá - Để thiết kế Rubric cần thực theo quy trình, bước cụ thể, bỏ qua bước Quy trình giúp ta biết muốn thiết kế Rubric cần tiến hành bước nào? làm sao? kết nào? - Để đảm bảo điều giáo viên cần nghiên cứu kĩ quy trình thiết kế Rubric thực thiết kế theo quy trình 3.1.3 Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học hình học môn Toán lớp Rubric sử dụng công cụ đánh giá kết học tập học sinh, giúp học sinh hình thành động học tập đắn, hoàn thành mục tiêu dạy học nắm nội dung dạy học chương trình Vì vậy, việc thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học môn Toán phải phù hợp với mục tiêu nội dung chương trình dạy học hình học môn Toán 36 Để đảm bảo nguyên tắc này, thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học phải tìm hiểu, nghiên cứu mục tiêu dạy học cụ thể, nội dung dạy học hình học quy định chương trình, giúp cho việc áp dụng Rubric vào đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh dạy học môn Toán hợp lí thuận lợi 3.1.4 Đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh lớp - Khi thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học môn Toán cho học sinh lớp cần xem xét, nghiên cứu đặc điểm học sinh khối lớp - Khối lớp giai đoạn đầu cấp học tiểu học Trẻ em giai đoạn thực thể hình thành phát triển tâm lý, sinh lí nhận thức + Tri giác em phản ánh thuộc tính trực quan, cụ thể vật, tượng + Chú ý có chủ định yếu, khả điều chỉnh ý chưa mạnh, trẻ khó tập chung + Trí nhớ trực quan - hình tượng chủ yếu, chưa có xuất trí nhớ từ ngữ - logic + Tư tư cụ thể, dựa vào đặc điểm trực quan đối tượng tượng cụ thể - Như vậy, cần phải nghiên cứu, xem xét đăc điểm học sinh lớp để thiết kế rubric phù hợp, chất lượng đạt hiệu cao trình đánh giá 3.1.5 Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường Điều kiện thực tế nhà trường có ảnh hưởng lớn trình thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học toán cho học sinh Các yếu tố là: số học sinh lớp, số lớp khối, điều kiện sở vật chất nhà trường gia đình học sinh, điều kiện lực sẵn có người học, điều kiện thời gian dạy học, thời gian dành cho đánh giá 37 Khi hiểu rõ điều kiện thực tế trường học, giáo viên điều chỉnh cách thức tiến hành, đối tượng tham gia đánh giá hay tiêu chí đánh giá Rubric… cho phù hợp Có vậy, Rubric thực đem lại lợi ích thiết thực cho thân người học 3.2 Quy trình thiết kế rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học môn toán cho học sinh lớp Để xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học toán cho học sinh theo Rubric cách hiệu quả, giáo viên cần thực theo bước sau đây: Bƣớc 1: Chuẩn bị - Giáo viên nghiên cứu nội dung kĩ cần đạt vẽ hình hình học Toán Ngoài hình học lớp hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, điểm, đoạn thẳng, hình nội dung hình học Toán là: hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng, đường gấp khúc Nội dung kĩ vẽ hình hình học cần đạt học sinh lớp gồm:  Nhận diện hình học, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ  Hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, đảm bảo thời gian vẽ hình - Lựa chọn hình thức trình bày Rubric phù hợp: lựa chọn Rubric phân tích tổng hợp theo mẫu đây: Rubric tổng hợp Bảng 13: Mẫu Rubric tổng hợp Mức độ Mô tả 38 RubRubric phân tích Bảng 14: Mẫu Rubric phân tích Tiêu chí Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: - Xây dựng tiêu chí: Quá trình gồm tiêu chí liên quan đến: nhận diện hình, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu vẽ hình Sản phẩm gồm tiêu chí liên quan đến: chất lượng hình vẽ thời gian vẽ - Nghiên cứu cách viết tiêu chí đánh giá nhận thức người học theo thang Bloom: (1) Biết: gồm ghi nhớ, nhận biết, tái (2) Hiểu: thông hiểu, diễn đạt theo ngôn ngữ (3) Vận dụng: vận dụng vào tình khác vào thực tiễn (4) Phân tích: tách thành tố kiến thức (5) Tổng hợp: khái quát từ nhiều thành tố thành vấn đề lớn (6) Đánh giá: xem xét toàn trình, đưa nhận định tổng quát Bƣớc : Viết tiêu chí đánh giá theo cấp độ thang điểm - Giáo viên vào trình đánh giá thường xuyên kĩ vẽ hình học sinh để đánh theo mức sau: + Hoàn thành tốt: thực tốt kĩ hoạt động vẽ hình + Hoàn thành: thực kĩ hoạt động vẽ hình + Chưa hoàn thành: chưa thực số kĩ hoạt động vẽ hình 39 - Sử dụng động từ phù hợp để viết tiêu chí đánh giá Với rubric tổng hợp: Mức 1: Nhận diện hình, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đúng, thời gian vẽ chậm Mức 2: Nhận diện hình, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, thời gian vẽ vừa phải Mức 3: Nhận diện hình, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, thời gian vẽ nhanh Với rubric phân tích: Hoàn thành tốt Hình chữ nhật - hình tứ giác + Nhận diện hình chữ nhật-hình tứ giác: có cạnh khép kín, đỉnh Hình chữ nhật có đặc điểm có cặp cạnh + Lựa chọn công cụ vẽ hình: thước thẳng, bút chì + Kí hiệu đỉnh, ghi số đo độ dài tương ứng (nếu có) + Sản phẩm tốt: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có lớn phù hợp để dễ quan sát + Thao tác vẽ chuẩn, nét vẽ thẳng, thời gian hoàn thành sản phẩm nhanh Đường thẳng + Nhận diện đường thẳng, điểm nằm đường thẳng + Lựa chọn công cụ vẽ hình: thước thẳng, bút chì + Kí hiệu, thêm điểm đường thẳng + Sản phẩm tốt: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có lớn phù hợp để dễ quan sát + Thao tác vẽ chuẩn, nét vẽ thẳng, thời gian hoàn thành sản phẩm nhanh 40 Đường gấp khúc + Nhận diện đường gấp khúc gồm đoạn thẳng ghép lại, đỉnh, độ dài cạnh + Lựa chọn công cụ vẽ hình: thước thẳng, bút chì + Kí hiệu đỉnh, ghi số đo độ dài tương ứng + Sản phẩm tốt: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có lớn phù hợp để dễ quan sát + Thao tác vẽ chuẩn, nét vẽ thẳng, thời gian hoàn thành sản phẩm nhanh Hoàn thành Học sinh đạt tiêu chí vẽ hình mức tốt nhiên thao tác vẽ thời gian vẽ lâu, hình vẽ chưa gọn gàng, dứt khoát, có sửa chữa, chưa đẹp Chƣa hoàn thành Hình chữ nhật - hình tứ giác + Nhận diện hình chữ nhật - hình tứ giác: Chỉ nhận diện số đặc điểm hình Khó khăn việc phân biệt hình chữ nhật hình tam giác + Lựa chọn công cụ vẽ hình; lựa chọn sai công cụ vẽ hình + Kí hiệu chưa đỉnh, chưa theo thứ tự điểm, ghi số đo độ dài tương ứng không tương ứng +Sản phẩm chưa tốt: mắc phải số lỗi nét vẽ cong, lệch, hình vẽ không cân xứng, tẩy xóa, có lớn chưa phù hợp + Thao tác vẽ chưa chuẩn, thời gian hoàn thành sản phẩm chậm, nhiều thao tác thừa Đường thẳng + Chưa nhận diện đường thẳng, điểm nằm đường thẳng nhầm lẫn đoạn thẳng đường thẳng + Lựa chọn chưa công cụ vẽ hình + Kí hiệu sai, lấy thêm điểm đường thẳng 41 + Sản phẩm chưa tốt: hình vẽ mắc lỗi cong, độ dài không phù hợp, khó quan sát + Thao tác vẽ chưa chuẩn, nét vẽ chưa ngắn, thời gian hoàn thành sản phẩm châm Đường gấp khúc + Nhận diện chưa tốt đường gấp khúc, nhầm lẫn với hình tam giác, hình tứ giác + Lựa chọn chưa công cụ vẽ hình + Kí hiệu chưa đỉnh, ghi số đo độ dài chưa tương ứng + Sản phẩm tốt: hình vẽ mắc lỗi: điểm đầu, cuối chưa trùng khít, hình vẽ có tẩy xóa, độ lớn chưa phù hợp để quan sát + Thao tác vẽ chưa chuẩn, nét vẽ cong, chưa ngắn, thời gian hoàn sản phẩm chậm Bƣớc 3: Thảo luận, thống tiêu chí đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp Sau hoàn thành Rubric, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp giáo viên tổ Thống ý kiến điều chỉnh cần thiết Bƣớc 4: Hoàn thành tiêu chí đánh giá kĩ vẽ hình hình học học sinh lớp trình cấp phê duyệt Sau hoàn thành tiêu chí đánh giá, tổ trưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt Bản tiêu chí đánh giá sau phê duyệt cần phổ biến rộng rãi đến tất giáo viên, học sinh trường đối tượng khác có tham gia vào trình đánh giá 42 3.3 Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học Toán 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học toán Bảng15:Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học Toán Mức Mô tả độ Nhận diện hình: hình chữ nhật - hình tứ giác, đường thẳng, đường gấp khúc, ựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, thời gian vẽ nhanh Nhận diện hình: hình chữ nhật - hình tứ giác, đường thẳng, đường gấp khúc, lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ chưa đẹp, sẽ, thời gian vẽ vừa phải Nhận diện hình: hình chữ nhật - hình tứ giác, đường thẳng, đường gấp khúc, lựa chọn công cụ vẽ hình lúng túng, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đẹp, sẽ, thời gian vẽ chậm 43 3.3.2 Rubric phân tích đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán Hình chữ nhật - hình tứ giác Bảng16: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình chữ nhật - hình tứ giác Tiêu Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành chí Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: Lựa chọn công cụ vẽ Thao tác Kí hiệu hình vẽ Lựa chọn nhanh xác công cụ phù hợp để vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác Lựa chọn công cụ phù hợp chậm, lúng túng Thực thao tác Thực thao vẽ hình nhanh tác chậm, chưa đúng, chuẩn xác gọn, chưa dứt khoát Kí hiệu xác Kí hiệu điểm, đỉnh lúng túng, tẩy hình chữ nhật, hình xóa Lựa chọn không xác công cụ vẽ hình Chưa biết thực thao tác vẽ hình kí hiệu chưa xác tứ giác Chất Hình vẽ đúng, đẹp, lượng sẽ, có độ lớn hình vẽ phù hợp Hình vẽ đúng, có sửa chữa, chưa đẹp, chưa có độ lớn vừa phải 44 Hình chưa Đường thẳng Bảng 17: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ đường thẳng Tiêu chí Hoàn thành tốt Hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Chưa hoàn thành Mức điểm: Lựa Lựa chọn nhanh Lựa chọn chọn xác công công cụ phù hợp Lựa chọn không công cụ phù hợp để vẽ chậm, xác công cụ vẽ hình cụ vẽ đường thẳng lúng túng Thực thao tác Thực thao Thao vẽ hình nhanh tác chậm, Chưa biết thực thao tác đúng, chuẩn xác chưa gọn, chưa dứt tác vẽ hình đường thẳng khoát Kí hiệu xác Kí hiệu điểm, đỉnh lúng túng, tẩy hình chữ nhật, hình xóa Kí hiệu hình vẽ kí hiệu chưa xác tứ giác Chất Hình vẽ đúng, đẹp, lượng sẽ, có độ lớn hình vẽ phù hợp Hình vẽ đúng,có sửa chữa, chưa đẹp, chưa có độ lớn vừa phải 45 Hình chưa Đường gấp khúc Bảng 18:Rubric phân tích đánh giá kỹ đường gấp khúc Tiêu chí Lựa chọn công cụ vẽ Hoàn thành tốt Mức điểm: Lựa chọn nhanh xác công cụ phù hợp để vẽ đường gấp khúc Hoàn thành Mức điểm: Chưa hoàn thành Mức điểm: Lựa chọn công cụ phù hợp Lựa chọn không chậm, xác công cụ vẽ hình lúng túng Thực thao tác Thực thao Thao vẽ hình nhanh tác chậm, Chưa biết thực thao tác đúng, chuẩn xác chưa gọn, chưa dứt tác vẽ hình đường gấp khúc khoát Kí hiệu xác Kí hiệu điểm, đỉnh lúng túng, tẩy đường gấp xóa Kí hiệu hình vẽ kí hiệu chưa xác khúc Chất Hình vẽ đúng, lượng đẹp, sẽ, có độ hình vẽ lớn phù hợp Hình vẽ đúng, có sửa chữa, chưa đẹp, chưa có độ lớn vừa phải 46 Hình chưa KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau thời gian nghiên cứu, đề tài: “Thiết kế rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 2” hoàn thành Về bản, đề tài đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề Qua trình nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: Đã xây dựng hệ thống sở lí luận thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2 Đánh giá thực trạng đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán Thiết kế Rubric mẫu để đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán Tôi hoàn thành tất nhiệm vụ đề Qua nghiên cứu thấy Rubric công cụ đánh giá mang lại hiệu cao không môn Toán tiểu học mà áp dụng để đánh giá kết học tập học sinh môn học cấp học khác Đề tài kiến nghị cần phải tích cực, tăng cường sử dụng Rubric việc đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học toán 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nitko, A.J, & Brookhart, S.M , Educational assessment of students (5th ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2007 [2] Nitko, A.J, Educational assessment of students (3rd.ed), Upper Saddle River, NJ: Merrill, 2001 [3] Nguyễn Công Khanh, Vũ Quốc Chung, Lê Phương Nga, Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2016 [4].Trần Kiều, Nguyễn Thị Lan Phương Chỉ đạo đổi đánh giá kết học tập học sinh, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 2009 [5] Moskal, B.M, Scoring rubric: what, when, and how? Practical Assessment Research & Evaluation, 2000 [6] Bộ Giáo dục đào tạo, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (trong chương trình giáo dục phổ thông mới), 8/2015 [7] Vũ Thị Phương Anh “Kiểm tra đánh giá để phục vụ học tập: xu hướng giới học cho Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 [8] Lê Thị Ngọc Nhẫn, Vận dụng Rubric để xây dựng tiêu chí đánh giá môn học, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2014 [9] Tôn Quang Cường, Áp dụng đánh giá theo Rubric,Tạp chí giáo dục số 221 Khoa sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 9/2009 [10] Lâm Quang Thiệp, Đo lường đánh giá hoạt động học tập nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2012 [11] Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá đo lường kết học tập, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2009 48 [12] Alen M.J , The Use of Rubrics for assessment, Grading, and Encourage Student Learing, Atlantic Assessment Conference, NC, USA, 2010 [13] Nguyễn Kim Dung, Xây dựng tiêu chí đánh giá nhận thức, Viện nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 [14] Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án Việt – Bỉ, Dạy học tích cực: Một số phương pháp kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội, 2010 [15] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Sách giáo khoa Toán 5, NXB Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội, 2010 [16] TS Dương Thu Mai, Nghiên cứu, đề xuất khung kiến thức/ lực chung ĐGGD trọng tâm cho đối tượng liên quan, Báo cáo Hội thảo READ, 2013 [17] Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh, Giáo trình Kiểm tra đánh giá giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005 49 ... luận thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán - Làm rõ thực trạng đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán - Thiết kế Rubric mẫu để đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán cho. .. cứu thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình dạy học Toán - Chương 2: Thực trạng đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán - Chương 3: Thiết kế Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán NỘI... Rubric đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 43 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kĩ vẽ hình hình học dạy học Toán 2 ………………………………………………………… 43 3.3 .2 Rubric phân tích đánh giá kĩ vẽ hình hình học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế Rubric đánh giá kĩ năng vẽ hình trong dạy học toán cho học sinh lớp 2, Thiết kế Rubric đánh giá kĩ năng vẽ hình trong dạy học toán cho học sinh lớp 2, Thiết kế Rubric đánh giá kĩ năng vẽ hình trong dạy học toán cho học sinh lớp 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay