Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 qua dạy học giải toán có lời văn

75 26 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 14:42

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== TẠ THỊ KHOA PHÁT TRIỂN TƢ DUY CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS DƢƠNG THỊ LUYẾN HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN ThS E in ch n thành ơn t ng năm 2017 Sinh viên Tạ Th Khoa LỜI CAM ĐOAN t tr n t g to n u o sn p qu văn ThS em t ng năm 2017 Sinh viên Tạ Th Khoa DANH MỤC T HS GV SGK HSTH KNTD :H VIẾT TẮT MỤC LỤC 3.1 3.2 10 1.3.1 Bài 10 11 12 13 14 15 17 17 17 17 18 18 18 18 1.5.5.3 19 21 QUA 22 22 22 22 22 m 22 23 23 23 2.2.2 cho …………………………………………… 30 30 31 2.2.3 40 2.2.2.1 42 45 54 54 54 54 55 55 3.4.2 55 55 62 63 MỞ Đ U L chọn tài C HS HS không gian, STH l D , T HS, HS , HS HS HS … V HSTH , HS trên, P t tr n t văn u o sn p qua d g HS M c ch nghiên c u qua o Đ i tƣ ng khách thể nghiên c u 3.1 to n 3.2 Giả thuy t khoa học Nhi v nghiên c u qua - qua ngh m Phƣơng pháp nghiên c u - Phạ vi nghiên c u C u tr c kh a uận CHƢƠNG TH C NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 M c ch th c nghi 3.2 Đ i tƣ ng th c nghi Do t - 51 em sau: viên 3.3 N i dung th c nghi 54 , HS 3.4 Ti n tr nh th c nghi 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Sau t  55 Tôi xây + - + – – + – +  HS): + + + a K t trƣớc th c nghi ảng 1: K t kiể tra trƣớc th c nghi nghi c a HS hai ớp th c i ch ng HS TN SL % SL % SL % SL % 52 14 26.9% 18 34.6% 15 28.8% 9.7% 52 13 25% 19 36.5% 14 27% 11.5% 56 iểu 1: K t kiể tra ki n th c HS trƣớc th c nghi ớp th c nghi hai i ch ng 40 35 30 25 TN 20 ĐC 15 10 Giỏi Khá Trung bình + + + + b K t sau th c nghi 57 Yếu ảng 2: K t kiể tra sau th c nghi nghi c a HS hai ớp th c i ch ng HS SL TN % SL % SL 52 20 38.5% 25 48 % 52 14 26.9% 20 38.5% 13 % SL % 11.5% 2% 25% 9.6% : iểu 2: iểu so sánh k t i u tra sau th c nghi 60 50 40 TN 30 ĐC 20 10 Giỏi Khá Trung bình Yếu ẳ 58 ảng 3: So sánh k t trƣớc sau th c ngi c a HS ớp i ch ng HS Sau TN iểu SL % SL % 52 13 25 % 19 52 14 26.9% 20 SL % SL % 36.5% 14 27 % 11.5% 38.5% 13 25% 9.6 % 3: So sánh k t trƣớc sau th c nghi c a HS ớp ch ng 45 40 35 30 25 Trước TN 20 Sau TN 15 10 Giỏi Khá Trung bình 59 Yếu i ảng 4: So sánh k t trƣớc sau th c nghi c a HS ớp th c nghi TN HS Kh SL % Sau TN iểu SL % SL % SL % 52 14 26.9% 18 34.6% 15 28.8% 9.% 52 20 38.5% 25 48 % 11.5% 2% 4: So sánh k t trƣớc sau th c nghi c a HS ớp th c nghi 60 50 40 Trước TN 30 Sau TN 20 10 Giỏi Khá Trung bình ; 60 Yếu ẳ Tiểu k t chƣơng GV duy, ẳ 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ K t uận + + + Ki n ngh + + + 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO ẵ o tr n t m V vi c phát tri n t [3] u ng a h c sinh ho t ng h c t p, Nghiên c u giáo d c, 2- 1995 nt [4 u qu v g t p to n u , NXB [5 ng p p m n o n [6] Nguy ng p y (2003), p y h c môn toán, NXB Giáo d c – [7 t – p m n o n t o [8 v n o tr n u t tr n t [12 [13 u n u s ng t o qu t rn g o s n t ng qu t p to n nt [11 sn t u ng m [10 t ng t p u [9 to n ng t ng qu m t s 10 ng to n n u n n g u t u tg n ng to n 63 u o t p12 p45t p12 PHỤ LỤC PHIẾU ĐI U TRA  : Câu 1: / c Câu 2: /cô c Câu 3: T /cô xuyên xuyên Câu 4: Câu 5:      Câu 6:     Câu     Câu       nh PHỤ LỤC Đ kiể tra s : : – Đ kiể tra s – ? A ? ? 21 ... c sinh hi n sau: + + + + + + + + + + + + 1 .4 Vận d ng dạy học giải toán c ời v n ể phát triển tƣ cho học sinh ớp tr c quan ng, Nh ng thao tác v n c m i quan h c a khái ni m i, phân h ng tính toán, ... n khác v i th t nhi u h c sinh g + Khôn Tiểu k t chƣơng + n + + c tiêu, + + – 21 – CHƢƠNG IỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƢ DUY CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 2.1 Đ nh hƣớng y d ng... trạng phát triển tƣ cho học sinh ớp qua dạy học giải toán c ời v n : - - - 1.5.2 1.5.3 -N - 17 - 1.5 .4 -S 1.5.5 1.5.5.1 n nt v rn u nv p t tr n t u o p4 90 90 KNTD 1.5.5.2 T tr ng g to n văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 qua dạy học giải toán có lời văn, Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 qua dạy học giải toán có lời văn, Phát triển tư duy cho học sinh lớp 4 qua dạy học giải toán có lời văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay