Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3

46 41 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 14:40

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== PHÙNG THỊ THÚY HẠNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THU PHƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học – Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS Lê Thu Phƣơng, ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ em suốt trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài Nhân dịp em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, ngƣời thân động viên, giúp đỡ em Trong trình thực đề tài, dù cố gắng nhƣng thời gian lực có hạn nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em kính mong đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Thúy Hạnh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài “Phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3” kết trực tiếp nghiên cứu riêng cá nhân em, không trùng lặp với kết nghiên cứu tác giả khác Trong trình thực hiện, em có tham khảo tài liệu số nhà nghiên cứu số tác giả khác đƣợc trích dẫn đầy đủ Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Phùng Thị Thúy Hạnh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN STT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ HS Học sinh GV Giáo viên SGK Sách giáo khoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1.1 Cở sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp 1.1.1.1 Tri giác 1.1.1.2 Chú ý 1.1.1.3 Trí nhớ 1.1.1.4 Tƣ 1.1.1.5 Tƣởng tƣợng 1.1.2 Năng lực tự học học sinh 1.1.2.1 Tự học 1.1.2.2 Năng lực tự học 1.1.2.3 Năng lực tự học học sinh lớp 1.1.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tự học 1.1.2.5 Mối quan hệ dạy học tự học 10 1.1.3 Giải toán có lời văn lớp 11 1.1.3.1 Khái niệm toán có lời văn 11 1.1.3.2 Quy trình dạy học giải toán có lời văn 12 1.1.3.3 Nội dung chƣơng trình giải toán có lời văn lớp 12 1.1.3.4 Đặc điểm dạy học nội dung giải toán có lời văn 13 1.1.3.5 Phân loại toán có lời văn lớp 14 1.1.3.6 Một số lƣu ý dạy học giải toán có lời văn 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Thực trạng việc dạy học theo hƣớng phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 18 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng việc dạy học theo hƣớng phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 19 Kết luận chƣơng 19 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 21 2.1 Các nguyên tắc việc đề xuất biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy nội dung giải toán có lời văn lớp 21 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 21 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 21 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh lớp 22 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với chƣơng trình giải toán có lời văn lớp 22 2.2.1 Nhóm biện pháp 22 2.2.2 Nhóm biện pháp 25 Kết luận chƣơng 38 KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Yêu cầu đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng phát triển lực tự học cho học sinh Tiểu học Xu hƣớng đổi dạy học dạy cho học sinh tri thức mà quan trọng dạy cho học sinh đƣờng để tìm tri thức Vấn đề đặt để ngƣời học tham gia tích cực hoạt động dạy học phát triển đƣợc lực tự học học sinh Năng lực tự học đƣợc hiểu khả tự thực hệ thống hành vi để nhận thức vấn đề, bao gồm: tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức sở vận dụng kinh nghiệm có liên quan đến hoạt động Các nhà nghiên cứu phân chia lực tự học theo nhiều cách khác Nhiều tác giả cho lực tự học hợp thành bốn nhóm: lực nhận thức, lực thực hành, lực tổ chức, lực kiểm tra đánh giá Năng lực tự học học sinh quan hệ chặt chẽ với hứng thú học tập Năng lực tự học “chìa khóa” để mở cho em chân trời tri thức tự thỏa mãn nhu cầu khám phá giới Vì vậy, cần đƣợc xem lực cốt lõi mà giáo viên cần trọng trình dạy học Phát huy lực tự học cách chủ động, sáng tạo đƣợc xem nhƣ nguyên tắc trình dạy học đƣợc nói đến từ lâu đƣợc phát triển mạnh mẽ giới từ thập kỉ 60, 70 kỉ XX Ở nƣớc ta, vấn đề đƣợc đặt từ năm 60 đƣợc xác định định hƣớng cải cách giáo dục triển khai trƣờng phổ thông từ năm 1980 1.2 Định hƣớng phát triển lực tự học dạy học môn Toán cho học sinh Tiểu học Môn Toán trƣờng Tiểu học đƣợc chia thành năm mảng kiến thức bao gồm: số học, hình học, thống kê số liệu, đại lƣợng toán có lời văn Bên cạnh mục tiêu trang bị kiến thức, Toán học có nhiệm vụ hình thành cho học sinh lực Toán học Trong đó, vấn đề tự học vấn đề đƣợc nhiều ngƣời quan tâm, nghiên cứu đƣợc đánh giá vấn đề quan trọng dạy học Số lƣợng toán có lời văn chƣơng trình Tiểu học đa dạng Mỗi loại tập có cách giải khác nhau, kiến thức đƣợc sử dụng để giải tập rộng lớn Thông qua toán có lời văn giúp học sinh rèn luyện, phát triển lực giải vấn đề, khả diễn đạt, khả tìm tòi, phát hiện, giúp em lý luận chặt chẽ bƣớc giải Tuy nhiên, việc phát triển lực tự học cho học sinh trƣờng Tiểu học chƣa đƣợc quan tâm nhiều Với lí trên, chọn đề tài “Phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán Tiểu học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp nhằm phát triển lực tự học Toán học sinh lớp - Phạm vi nghiên cứu: Toán có lời văn lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc phát triển lực tự học cho học sinh lớp 3; - Đề xuất biện pháp dạy học Toán cho học sinh lớp theo hƣớng tăng cƣờng hoạt động tự học học sinh; Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận - Phƣơng pháp điều tra - Phƣơng pháp quan sát Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất đƣợc số biện pháp dạy học tăng cƣờng hoạt động tự học cho học sinh cách hợp lí nâng cao chất lƣợng dạy học Toán lực tự học Toán cho học sinh lớp Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, khóa luận gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp Chƣơng 2: Một số biện pháp phát triển lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 1.1 Cở sở lí luận 1.1.1 Đặc điểm học sinh lớp Lứa tuổi HS Tiểu học lứa tuổi diễn phát triển toàn diện mặt, có trình nhận thức Lứa tuổi đƣợc chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu Tiểu học (lớp 1, 2, 3) giai đoạn cuối Tiểu học (lớp 4, 5) HS lớp đạt đƣợc mức độ phát triển cao nhận thức giai đoạn đầu bƣớc đầu chuyển sang mức nhận thức giai đoạn 1.1.1.1 Tri giác Tri giác trình nhận thức HS phản ánh cách trọn vẹn thuộc tính vật, tƣợng trực tiếp tác động vào giác quan HS Tri giác HS Tiểu học mang tính đại thể, vào chi tiết mang tính không ổn định: Ở lứa tuổi HS Tiểu học, tri giác thƣờng gắn với hành động trực quan Đến cuối năm học lớp 3, tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm: trẻ thích quan sát vật, tƣợng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn Tri giác trẻ mang tính mục đích, có phƣơng pháp rõ ràng, xuất tri giác có chủ định (trẻ biết lập kế hoạch học tập, biết xếp công việc nhà, biết làm tập từ dễ đến khó) 1.1.1.2 Chú ý Ở đầu lứa tuổi Tiểu học, ý có chủ định trẻ yếu, khả kiểm soát, điều khiển ý hạn chế Ở giai đoạn này, ý không chủ định chiếm ƣu ý có chủ định Trẻ lúc quan tâm ý đến  Dạng 1: Bài toán giải phép tính chia phép tính nhân  Dạng 2: Bài toán giải hai phép tính chia Dựa vào cách phân loại trên, HS xếp toán dƣới vào dạng có: Bài toán 1: Có 35l mật ong chia vào can Hỏi can có lít mật ong? ([3], trang 128) Bài giải Số lít mật ong can là: 35 : = (l) Số lít mật ong can là: x = 10 (l) Đáp số: 10l mật ong Qua cách giải HS xếp toán vào dạng Bài toán 2: Có 35l mật ong đựng vào can Nếu có 10l mật ong đựng vào can nhƣ thế? ([3], trang 166) Bài giải Số lít mật ong can là: 35 : = (l) Số can cần có để đựng 10l mật ong là: 10 : = (can) Đáp số: can Tƣơng tự, qua cách giải HS xếp toán vào dạng + Ghi nhớ tri thức cách vừa học vừa ôn Ví dụ 1: Trong “Bài toán giải hai phép tính” 26 Bài toán: Hàng có kèn, hàng dƣới có nhiều hàng kèn Hỏi: a, Hàng dƣới có kèn? b, Cả hai hàng có kèn? Bài giải a, Số kèn hàng dƣới là: + = (cái) b, Số kèn hai hàng là: + = (cái) Đáp số: a, kèn b, kèn Sau học, HS tóm tắt lại toàn kiến thức nhƣ sau: Bài tập ghép bài, toán nhiều ta tính số kèn hàng dƣới toán tính tổng số ta tính tổng hàng có kèn Ví dụ 2: Bài toán: Một hình chữ nhật hình vuông có chu vi Biết hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng chiều dài Tính độ dài cạnh hình vuông - Sau nghe GV hƣớng dẫn, HS hệ thống lại bƣớc giải toán cách lập sơ đồ nhƣ sau: 27 Cạnh hình vuông Chu vi hình chữ nhật Chiều rộng - HS tự làm vào theo sơ đồ Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 80 : = 40 (m) Chu vi hình chữ nhật là: (80 + 40) x = 240 (m) Cạnh hình vuông là: 240 : = 60 (m) Đáp số: 60m Biện pháp 4: Rèn luyện kĩ nghe giảng, ghi chép hoạt động học toán a Mục tiêu biện pháp Rèn luyện kĩ nghe giảng, ghi chép hoạt động học toán b Tổ chức thực * Hoạt động nghe giảng: Khi nghe giảng, ngƣời học phải có hoạt động tƣ tích cực, khẩn trƣơng để nắm đƣợc nội dung thầy (cô) trình bày tham gia tích cực vào hoạt động chung học để trình chiếm lĩnh tri thức diễn tích cực Để trình nghe giảng HS có hiệu quả, thầy (cô) cần hƣớng dẫn HS thực tốt thao tác sau đây: + Tập trung theo dõi để nắm đƣợc logic giảng 28 + Huy động vốn hiểu biết để tham gia tích cực vào giảng thầy (cô) yêu cầu Tham gia tích cực vào thảo luận thầy (cô) tổ chức học để chiếm lĩnh tri thức cách tích cực + Có thái độ độc lập nội dung thầy (cô) đƣa ra, có thái độ hoài nghi khoa học với tất vấn đề, mạnh dạn đề xuất suy nghĩ với thầy (cô) Để HS thực đƣợc thao tác kể trên, dạy học, thầy (cô) giáo cần lƣu ý: - Trƣớc giải vấn đề cần yêu cầu HS nhiệm vụ cần phải giải quyết, bƣớc để giải vấn đề đó; - Trong dạy học phải tạo điều kiện để HS có hội tham gia nhiều vào giảng Tạo điều kiện tốt để HS bộc lộ kiến Điều thực hệ thống câu hỏi đƣợc chuẩn bị công phu từ trƣớc * Hoạt động ghi chép HS học tập môn Toán: Không ghi nhớ toàn nội dung tri thức đƣợc học cách bền vững Ghi chép kĩ quan trọng hoạt động tự học nói chung tự học toán nói riêng Để việc ghi chép có hiệu quả, hƣớng dẫn HS ghi chép theo phƣơng pháp sau: + Việc ghi chép phải tiến hành song song với kĩ nghe giảng + Việc ghi chép giảng phải dựa sở HS ghi theo cách riêng Chỉ ghi chép lại vấn đề mà chƣa thật rõ để tìm hiểu thêm hỏi lại + Nội dung ghi chép cần đƣợc kết hợp với việc sử dụng SGK tài liệu tham khảo + Trong trình nghe giảng học tập môn Toán cần phải biết sử dụng giấy nháp Việc sử dụng giấy nháp thao tác thiếu nghe giảng học tập môn Toán 29 + Việc ghi chép nghe giảng cần ý: 1) Chọn vấn đề chính, ghi tóm tắt: ghi lại nội dung đề mục thầy (cô) giảng, ghi lại lời giảng độc đáo thầy (cô), ghi lại điều mấu chốt phân tích lời giải thầy 2) Ghi lại ý kiến mới, độc đáo bạn khác 3) Ghi lại chỗ khó nghi ngờ để tự kiểm tra hỏi thầy, hỏi bạn Ví dụ: Trong “Diện tích hình chữ nhật” Sau học, HS tóm tắt kiến thức nhƣ sau: + Quy tắc: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng + Công thức: S = a x b + Lƣu ý: Chiều dài chiều rộng phải đơn vị đo A a B b C D Biện pháp 5: Sử dụng câu hỏi hƣớng dẫn HS đặt câu hỏi dạy học toán a Mục tiêu biện pháp Rèn luyện kĩ sử dụng câu hỏi đặt câu hỏi cho HS Hỏi hoạt động thƣờng xuyên diễn trình dạy học Hoạt động đƣợc tổ chức tốt tạo cầu nối dạy học, làm cho trình dạy học có hiệu b Tổ chức thực Có thể chia hoạt động hỏi thành hai dạng: Hoạt động hỏi thầy (cô) trình dạy học hoạt động hỏi học trò học tập * Kĩ thuật đặt câu hỏi: 30 Kĩ thuật đặt câu hỏi có ảnh hƣởng đến hiệu dạy Đặt câu hỏi hay khuấy động tò mò HS, kích thích trí tƣởng tƣợng chúng tạo động để chúng tìm kiến thức Vì vậy, cần sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi nhƣ sau: + Hỏi câu hỏi thực khuyến khích tƣ không tuần túy kiểm tra trí nhớ HS + Câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu để HS nắm đƣợc chủ đích câu hỏi + Sau đặt câu hỏi phải dành đủ thời gian để HS suy nghĩ * Hƣớng dẫn HS đặt câu hỏi: Trong học tập môn Toán, nội dung câu hỏi mà HS tự đặt tự trả lời tự học phong phú G Polya đƣa cho HS câu hỏi mẫu mực nhằm gợi ý cho HS thực hoạt động giải toán, cụ thể: + Các câu hỏi để hiểu rõ toán: Cái chƣa biết? Cái biết? Cái điều kiện toán? Có liên quan biết chƣa biết? + Các câu hỏi nhằm tìm kiếm lời giải, cách chứng minh toán: Bạn có biết toán gần giống với toán bạn không? Đây toán gần giống với toán cần giải, dùng đƣợc kết cho toán xét? Bạn phát biểu toán cách khác không? Có thể biến đổi điều kiện thành dạng khác không? Bạn dùng hết giả thiết cho chƣa, dùng hết điều kiện chƣa? + Các câu hỏi thực chƣơng trình giải: Tính toán chƣa? Có thể thử lại đƣợc không? Đáp án chƣa? Có thể chứng minh tính đắn không? Suy luận có hợp logic không? Phép biến đổi chƣa? Công thức áp dụng có không? + Các câu hỏi dùng để phân tích cách giải: Bạn thử lại kết không? Có thể giải toán cách khác không? Có thể dùng kết 31 toán để giải toán khác không? Có thể khái quát hóa, tổng quát hóa, đặc biệt hóa, xét tƣơng tự… để có đƣợc toán không? Ví dụ 1: Trong “Bài toán giải hai phép tính” (tiếp theo) Bài toán: Một bến xe có 45 ô tô Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau có thêm 17 ô tô rời bến Hỏi bến xe lại ô tô? ([3], 1, trang 52) - GV hƣớng dẫn HS giải toán cách sử dụng câu hỏi nhƣ: + Muốn biết số ô tô lại bến ta phải làm gì? + Số ô tô bến xe biết chƣa? + Cả hai lần số ô tô rời bến biết chƣa? Ta phải làm gì? Tìm nhƣ nào? + Tìm đƣợc số ô tô rời bến lần, sau ta tìm gì? + Vậy toán giải bƣớc? - GV yêu cầu HS làm vào Bài giải Cách 1: Cả hai lần số ô tô rời bến là: 18 + 17 = 35 (ô tô) Số ô tô lại là: 45 – 35 = 10 (ô tô) Đáp sô: 10 ô tô - Sau đó, GV chữa hỏi: Ngoài cách giải này, ta giải toán cách khác không? - HS suy nghĩ nêu cách giải khác Bài giải Cách 2: Lúc đầu số ô tô lại là: 45 – 18 = 27 (ô tô) Lúc sau số ô tô lại là: 32 27 – 17 = 10 (ô tô) Đáp số: 10 ô tô Ví dụ 2: Trong “Diện tích hình vuông” Bài toán: Một hình vuông có chu vi 20cm Tính diện tích hình vuông ([3], 3, trang 154) - Để giải đƣợc toán, HS đƣa hệ thống câu hỏi nhƣ sau: + Bài toán yêu cầu làm gì? + Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông? + Nhƣ vậy, để tính đƣợc diện tích hình vuông phải biết gì? + Bài toán cho độ dài cạnh chƣa? + Từ chu vi hình vuông có tính đƣợc độ dài cạnh hình vuông không? Tính nhƣ nào? - Hs làm vào Bài giải Cạnh hình vuông là: 20 : = (cm) Diện tích hình vuông là: x = 25 ( ) Đáp số: 25 Biện pháp 6: Hƣớng dẫn học sinh sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc tự học toán a Mục tiêu biện pháp Rèn luyện kĩ sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc tự học toán b Tổ chức thực Có thể số cách sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào hoạt động tự học toán nhƣ sau: 33 - Theo dõi chƣơng trình phát thanh, truyền hình nội dung ôn tập môn toán; tận dụng chƣơng trình để củng cố ôn tập làm giàu thêm kiến thức toán thân - Sử dụng phần mềm dạy học môn toán để tự học Hiện có phần mềm dạy học sâu vào chức sau: phần mềm làm việc với nội dung mới, phần mềm ôn tập, luyện tập, phần mềm kiểm tra, đánh giá HS sƣu tầm phần mềm dạy học để rèn luyện tự học môn toán - Sử dụng môi trƣờng đa phƣơng tiện nhằm kết hợp hình ảnh từ băng video, camera,… với âm thanh, văn bản, biểu đồ… đƣợc trình bày qua máy tính theo kịch vạch sẵn nhằm đạt hiệu tối đa cho trình học tập - Sƣu tầm sử dụng băng, đĩa tƣ liệu có sẵn để phục vụ cho hoạt động tự học - Truy cập Internet để khai thác thông tin mạng nhằm làm phong phú kho tƣ liệu cá nhân Đây nguồn cung cấp thông tin phong phú đa dạng, khai thác tốt chắn đem lại hiệu cao cho hoạt động tự học Tóm lại, rèn luyện cho HS kĩ sử dụng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đòi hỏi cấp thiết dạy học Khi HS có đƣợc kĩ đồng nghĩa với việc lực tự học đƣợc rèn luyện phát triển Biện pháp 7: Rèn luyện kĩ tự kiểm tra, tự đánh giá học sinh a Mục tiêu biện pháp Rèn luyện kĩ tự kiểm tra, đánh giá HS, từ bồi dƣỡng cho HS ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình, khả tự đánh giá, tính độc lập, 34 lòng tự tin tính sáng tạo Trong hoạt động giải toán, kĩ tự kiểm tra, tự đánh giá HS đóng vai trò định đến hiệu hoạt động giải toán Kĩ tự kiểm tra giúp HS phát đƣợc sai lầm lời giải để từ có phƣơng hƣớng sửa chữa, tiết kiệm đƣợc thời gian học tập Đánh giá lời giải giúp HS có nhìn tổng quan lời giải vừa đƣa Từ giúp họ có nhìn toán, sở để HS đƣa lời giải khác phƣơng án mở rộng toán cách áp dụng tƣơng tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa b Tổ chức thực * Rèn luyện kĩ tự kiểm tra: Trong trình giải toán, để đến kết việc phát sai lầm sửa chữa sai lầm yếu tố định Tuy nhiên, mắc sai lầm giải toán tƣợng phổ biến HS Vì vậy, rèn luyện kĩ phát sửa chữa sai lầm lời giải biện pháp quan trọng để nâng cao lực giải toán cho HS Để giúp HS phát đƣợc sai lầm lời giải mình, Lê Thống Nhất đƣa dấu hiệu cho biết lời giải sai: (1) Kết giải toán mâu thuẫn với kết trƣờng hợp riêng (2) Kết lời giải toán không chứa kết trƣờng hợp riêng (3) Kết toán cụ thể khác kết toán tổng quát biết (4) Kết tìm đƣợc mâu thuẫn với thực tế (5) Kết không bình đẳng yếu tố bình đẳng giả thuyết (6) Kết lời giải khác kết lời giải khác, mà lời giải sau có hình ảnh đáng tin cậy (7) Trƣờng hợp riêng kết không thỏa mãn toán (8) Đơn vị đo hai vế đẳng thức khác (sai lầm thứ nguyên) 35 Những dấu hiệu công cụ giúp HS tự kiểm tra, phát sai lầm giải toán * Rèn luyện kĩ tự đánh giá HS: Tự đánh giá thƣờng hoạt động phải làm bắt đầu quy trình tự học Điều khiến cá nhân phải tham gia vào trình tự học Tự đánh giá khuyến khích suy nghĩ hoạt động có chủ đích hƣớng tới mục tiêu hữu ích, đồng thời khuyến khích ngƣời học có trách nhiệm với việc học thân - Để đánh giá toán sau giải xong, việc kiểm tra tính đắn cách giải, HS cần: (1) Nhìn lại xem xét đầy đủ trƣờng hợp xảy toán chƣa? Đây thao tác quan trọng giải toán Thực điều đỏi hỏi HS phải có nhìn tổng quát với toán, phải rèn luyện bƣớc cho HS từ toán đơn giản đến toán phức tạp (2) Tìm cách giải khác toán cách phát biểu toán cách khác phát biểu toán dƣới dạng hình thức khác (3) Tìm cách sử dụng kết hay phƣơng pháp giải toán cho toán khác từ kết để đề xuất toán Để rèn luyện thao tác từ toán ban đầu tổng quát hóa, xét trƣờng hợp riêng, xét tƣơng tự, lật ngƣợc vấn đề… ta tìm đƣợc toán mới, xuất phát từ toán ta lại đƣợc toán khác Tìm đƣợc toán việc đơn giản, đòi hỏi cần phải có kinh nghiệm Ví dụ 1: Trong “Giảm số lần” Bài toán: Mẹ có 40 bƣởi, sau đem bán thi số bƣởi giảm lần Hỏi mẹ lại bƣởi? ([3], 2, trang 37) 36 Bài giải Số bƣởi lại là: 40 : = 10 (quả) Đáp số: 10 bƣởi Để kiểm tra xem lời giải có không, HS tự phát biểu toán ngƣợc nhƣ sau: Mẹ đem bán 10 bƣởi, biết số bƣởi mẹ có gấp lần số bƣởi bán Tính số bƣởi mẹ có? Ví dụ 2: Trong “Bài toán giải hai phép tính” (tiếp theo) Bài toán: Bác An nuôi 48 thỏ, bác bán số thỏ Hỏi bác An lại thỏ? ([3], 2, trang 52) Bài giải Số thỏ bán là: 48 : = (con) Số thỏ lại là: 48 – = 40 (con) Đáp số: 40 thỏ Tƣơng tự, để kiểm tra xem lời giải có không, HS phát biểu toán ngƣợc nhƣ sau: Bác An có số thỏ Bác bán Tính số thỏ bác An có biết số thỏ bác bán bác An có thỏ? 37 số thỏ mà bác có Hỏi Kết luận chƣơng Nhƣ vậy, việc tự học toán có tác dụng to lớn việc rèn luyện kĩ năng, củng cố kiến thức, rèn luyện trí thông minh, óc sáng tạo cho HS, cụ thể là: + HS đƣợc chủ động lĩnh hội kiến thức phải tìm tòi, phải vận dụng kiến thức cũ, từ HS nắm kiến thức mà không bị dập khuôn, máy móc + Việc HS tự học giúp HS nắm kiến thức mà tăng khả sáng tạo em, em đƣợc tự học không khuôn mẫu nào, em tự suy nghĩ, sáng tạo để giải đƣợc vấn đề nêu đặc biệt vấn đề Toán học + Quá trình tự học toán góp phần phát triển lực tự học HS không môn toán mà môn học khác Nhờ mà HS bạo dạn, chủ động tự giải vấn đề sống, ngƣời đại phù hợp với nhu cầu xã hội 38 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, thấy việc phát triển lực tự học Toán cho HS Tiểu học việc làm quan trọng cần thiết, việc làm đáp ứng nhu cầu khách quan thực tiễn Việc phát triển lực tự học Toán cho HS Tiểu học việc làm thƣờng xuyên, lâu dài cần có quan tâm, hợp tác, hỗ trợ từ phía gia đình nhà trƣờng Qua trình nghiên cứu khóa luận thu đƣợc số kết sau đây: Góp phần làm sáng tỏ thêm số vấn đề tự học đặc biệt tự học Toán HS Tiểu học Hệ thống hóa xác lập đƣợc sở khoa học thực tiễn cho việc phát triển lực tự học Toán cho HS Tiểu học; Đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm phát triển lực tự học Toán cho HS Tiểu học Thể vận dụng số biện pháp sƣ phạm nhằm phát triển lực tự học Toán đối tƣợng cụ thể tƣơng đối thành công; Tăng cƣờng hoạt động trí tuệ cho HS dạy học Toán nói chung dạy học nội dung giải toán có lời văn nói riêng góp phần thiết thực vào việc đổi phƣơng pháp dạy học toán, nâng cao chất lƣợng dạy học toán, khơi dậy lòng yêu thích môn Toán HS 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Đạo, Tự học kinh nghiệm suốt đời người Tự học – tự đào tạo, tư tưởng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, Nxb GD Hà Nội [2] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dƣơng Thụy, Vũ Quốc Chung (1995), Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học, Nxb Giáo dục [3] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), SGK Toán 3, Nxb Giáo dục [4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Sách giáo viên Toán 3, Nxb Giáo dục [5] Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức, Lý luận dạy học đại học, Nxb Sƣ phạm [6] Nguyễn Bá Kim (2006), Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Đại học Sƣ phạm [7] Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Trƣờng (1997), Quá trình dạy - Tự học, Nxb GD Hà Nội [8] Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2002), Học Và dạy cách học, Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội [9] Lê Công Triêm (2001), Bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên đại học, Nxb Giáo dục [10] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2004), Tâm lí học đại cương, Nxb Giáo dục 40 ... việc dạy học theo hướng phát triển lực tự học học sinh thông qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp Việc dạy học theo hƣớng phát triển lực tự học HS thông qua dạy học nội dung giải toán có. .. sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NỘI DUNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP... trình giải toán có lời văn lớp 12 1.1 .3. 4 Đặc điểm dạy học nội dung giải toán có lời văn 13 1.1 .3. 5 Phân loại toán có lời văn lớp 14 1.1 .3. 6 Một số lƣu ý dạy học giải toán có lời văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3, Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3, Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học nội dung giải toán có lời văn lớp 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay