Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh sô 14

8 30 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 14:25

Khóa h c Luy n gi i ñ thi môn Ti ng Anh – Giáo viên: ð ng Văn M nh ð S ð s 01 01 Giáo viên: ð NG VĂN M NH I Find the word with the stress pattern different from that of the other three words in each question ! " " # II Read the passage and the questions or unfinished sentences Then choose the answer % A, B, C, or D % that you think fits best: #$ % # " $ peculiar % % # "% & ' ( # % "# ' % " " ' '% % % % #% % % " % ) & ' # * '% + & ' $ " '% ' " % $ " % # This is logical , % " % " # " % $ " % % #% ' # # % ' " " $ #" " $ " % $' $ $ # $ $ % $ # % # % * " % #% " & ' # properties of each % #$ %$ % # % " -& ' / " #$ % ' % " % ' #' " ' % $ % & ' " # ' # # " & ' $ " ' ' " a rose, an apple, or an orchid 1% % $ % 5$555 # $ % % % " % # % $ % " ' " % ' & ' " % " ' % " ( % $% ' # & % " % controlled " " ' $ % % % % " # % '' % & ' " " % "# " #' % % ' ' " ' # 1% % " % " ' % # #% % # & ' % # * # % % # : % ' -peculiar < 1% % % ) #% % & ' " ' " " # " # ' % " -This is logical ' # % % #% % Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t # ;;;;;;;; ! " =& & ' ' " " T ng ñài tư v n: 1900 58%58%12 Khóa h c Luy n gi i ñ thi môn Ti ng Anh – Giáo viên: ð ng Văn M nh ) > ? % % % & ' " ' -properties of each % % $ '%# % % , ð s 01 # % & # % ;;;;;;;; " & ' " # " # @ % " % ) & ' % % $ '% & % " % % ' % % # " % % = % % # " $ '% ' " -a rose, an apple, or an orchid.9 ' " % " % " % " # " % # " % % % " #% % ' -controlled < % ' # % " " % ;;;;;;;; A % " % ' ;;;;;;;; C # % ! 1% D % ' % % D % % 8< ' % % D #B% % " D " 5? # & III From the four words or phrases (A), (B), (C), or (D), choose the one that best completes the sentence A & : < ? % &' % # # ;;;;;;;; "' % % " % &' & 7> ' % * # ;;;;;;;; 855 & 8% # ;;;;;;;; % '% = F '% % '% F '% % )% & % ' % # " % /+ % ' ;;;;;;;; % # $ # $ % @ &# " % E" % % ;;;;;;;; " # $ $ % % )* % & " & D % " " % )% # % " % Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t ' & ' ' & % " % & '% = F '% % '% F % & ' $ % ' "" T ng ñài tư v n: 1900 58%58%12 ' " #' $ ) Khóa h c Luy n gi i ñ thi môn Ti ng Anh – Giáo viên: ð ng Văn M nh % +% ' ;;;;;;;; EG D = % + % = ð s 01 '9 > # )= & # ;;;;;;;; % # % % " % ## % % # # ;;;;;;;; % + ' % + % #' ! #+ % % ' % % = # % * + % # % % % ;;;;;;;; " % " ' % % # & ;;;;;;;; % " $ % > , : % % ' % " < ) = % B' C% ' % ' H "" H ' H "" H ' H "" H ' H "" H ? % % % " "" & & ' % ) ;;;;;;;; % ' B "" CB C % ;;;;;;;; % % % ;;;;;;;; % ' % " ' ?:5 ' " +% % % % # = % % $' % # % + !I ;;;;;;;; # % # % # % # % III From the four words or phrases (A), (B), (C), or (D), choose the one that best completes the sentence % # % % # A " ;;;;;;;; " % ' % & % % ;;;;;;;; # ' & % % " % & ' % ' ' % )" % # ' & ;;;;;;;; % " # % ) = % #" & & " & & "" ! )= & % # ;;;;;;;;;;;;;;;; Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58%58%12 # Khóa h c Luy n gi i ñ thi môn Ti ng Anh – Giáo viên: ð ng Văn M nh % " " # :? ) " ' % # # @ % % % @ % % % )= % ' % # E ' % #
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh sô 14, Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh sô 14, Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh sô 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay