bai tap kttc tong hop

6 60 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:46

Câu 1:Tại một doanh nghiệp sản xuất, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1N có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ).1. Ngày 4: Mua một số nguyên vật liệu với giá mua chưa thuế 94.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT 10%: 2.200. Số nguyên vật liệu này đem nhập kho 50%, số còn lại sử dụng ngay cho trực tiếp sản xuất sản phẩm.2. Ngày 6: Mua một thiết bị sản xuất với giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10%: 352.000 đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản (thuộc quỹ đầu tư phát triển), 50% bằng vay dài hạn. Biết chi phí vận chuyển với giá chưa thuế: 3.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền.3. Ngày 8: Mua 120 cổ phiếu ngắn hạn với giá mua 2001 cổ phiếu, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí môi giới phát sinh khi mua đã chi bằng tiền mặt: 1.200.4. Ngày 10: Xuất kho một số công cụ dụng cụ (thuộc loại phân bổ 5 lần) trị giá: 25.000. Trong đó đem sử dụng cho sản xuất sản phẩm: 15.000, bộ phận bán hàng: 3.000, số còn lại dùng cho quản lý doanh nghiệp.5. Ngày 12: Tổng hợp phiếu xuất kho trị giá: 160.000 trong tháng như sau: dùng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm: 126.000, bộ phận phân xưởng sản xuất: 22.000, bộ phận bán hàng 4.000, còn lại dùng cho quản lý doanh nghiệp6. Ngày 14: Tính ra số tiền lương phải trả công nhân viên trong tháng như sau: Công nhân trực tiếp sản xuất: lương chính: 36.000, ăn ca: 3.000, Lương phép: 2.000 Nhân viên phân xưởng: lương chính: 15.000, phụ cấp: 2.000, ăn ca: 1.500 Nhân viên bán hàng: lương chính: 6.500, ăn ca: 500, BHXH: 500 Nhân viên quản lý doanh nghiệp: Lương chính: 8.000, ăn ca: 8 00, phụ cấp: 1.500, BHXH: 800ik7. Ngày 14: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định8. Ngày 18: Nhượng bán 1 quầy hàng với nguyên giá: 325.000, đã hao mòn lũy kế: 155.000. Với giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10%: 220.000, thu bằng chuyển khoản. Biết chi phí tân trang trước khi nhượng bán bao gồm: tiền công phải trả 1.000, chi phí dịch vụ mua ngoài chi bằng tiền mặt với giá chưa thuế: 1.200, thuế GTGT 10%.9. Ngày 20: Chi tiền mặt thanh toán các dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại) với giá bao gồm cả thuế GTGT 10%: 14.300. Trong đó dùng cho sản xuất sản phẩm: 7.700, bán hàng: 2.200, quản lý doanh nghiệp: 4.400. Câu 1: Tại doanh nghiệp sản xuất, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tháng 1/N có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) Ngày 4: Mua số nguyên vật liệu với giá mua chưa thuế 94.000, thuế GTGT 10%, chưa toán tiền Chi phí vận chuyển chi tiền mặt bao gồm thuế GTGT 10%: 2.200 Số nguyên vật liệu đem nhập kho 50%, số lại sử dụng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm Ngày 6: Mua thiết bị sản xuất với giá mua bao gồm thuế GTGT 10%: 352.000 toán 50% chuyển khoản (thuộc quỹ đầu tư phát triển), 50% vay dài hạn Biết chi phí vận chuyển với giá chưa thuế: 3.000, thuế GTGT 10%, chưa toán tiền Ngày 8: Mua 120 cổ phiếu ngắn hạn với giá mua 200/1 cổ phiếu, toán chuyển khoản Chi phí môi giới phát sinh mua chi tiền mặt: 1.200 Ngày 10: Xuất kho số công cụ dụng cụ (thuộc loại phân bổ lần) trị giá: 25.000 Trong đem sử dụng cho sản xuất sản phẩm: 15.000, phận bán hàng: 3.000, số lại dùng cho quản lý doanh nghiệp Ngày 12: Tổng hợp phiếu xuất kho trị giá: 160.000 tháng sau: dùng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm: 126.000, phận phân xưởng sản xuất: 22.000, phận bán hàng 4.000, lại dùng cho quản lý doanh nghiệp Ngày 14: Tính số tiền lương phải trả công nhân viên tháng sau: - Công nhân trực tiếp sản xuất: lương chính: 36.000, ăn ca: 3.000, Lương phép: 2.000 - Nhân viên phân xưởng: lương chính: 15.000, phụ cấp: 2.000, ăn ca: 1.500 - Nhân viên bán hàng: lương chính: 6.500, ăn ca: 500, BHXH: 500 - Nhân viên quản lý doanh nghiệp: Lương chính: 8.000, ăn ca: 00, phụ cấp: 1.500, BHXH: 800 ik Ngày 14: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định Ngày 18: Nhượng bán quầy hàng với nguyên giá: 325.000, hao mòn lũy kế: 155.000 Với giá bán bao gồm thuế GTGT 10%: 220.000, thu chuyển khoản Biết chi phí tân trang trước nhượng bán bao gồm: tiền công phải trả 1.000, chi phí dịch vụ mua chi tiền mặt với giá chưa thuế: 1.200, thuế GTGT 10% Ngày 20: Chi tiền mặt toán dịch vụ mua (điện, nước, điện thoại) với giá bao gồm thuế GTGT 10%: 14.300 Trong dùng cho sản xuất sản phẩm: 7.700, bán hàng: 2.200, quản lý doanh nghiệp: 4.400 10 Ngày 22: Trong tháng hoàn thành 1000 SPA đem nhập kho 500 sản phẩn, gửi bán 200 sản phẩm cho đại lý H với giá bán đơn vị bao gồm thuế GTGT 10%: 550, số lại bán trực tiếp cho công ty Q với giá bán đơn vị chưa thuế: 510, thuế GTGT 10%, công ty Q toán 50% chuyển khoản, 50% chưa toán Cuối tháng 100 sản phẩm dở dang với mức độ hoàn thành 50% 11 Ngày 24: Thu khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ năm trước chuyển khoản: 20.000 12 Ngày 26: Đại lý H thông báo bán toàn số hàng gửi bán nghiệp vụ 10 toán chuyển khoản sau trừ 2% hoa hồng hường tổng giá bán 13 Ngày 30: Công ty Q toán toàn số tiền nợ nghiệp vụ 10 tiền mặt sau trừ 1,5% chiết khấu toán hưởng tổng giá bán Tt Câu Có tài liệu DNSX hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sau: (đơn vị tính: 1.000 đồng) I Số dư đầu tháng 3/2011 số tài khoản: TK 154: 11.790 TK 157 (công ty K): 104.160 (1.200 sản phẩm) II Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 3: Mua vật liệu, giá chưa thuế 120.000, thuế GTGT 10%, chưa toán cho người bán Vật liệu nhập kho đủ Chuyển khoản mua số thiết bị sản xuất, giá mua chưa thuế 80.000, thuế GTGT 10% Đã đưa vào sử dụng Xuất kho vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm: 290.000, để phục vụ phân xưởng sản xuất: 10.000 Chuyển khoản toán tiền mua nguyên vật liệu cho người bán nghiệp vụ 1, biết chiết khấu toán hưởng 1% Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho phận sản xuất: 4.000, sử dụng cho phận quản lý DN: 2.000, sử dụng cho phận bán hàng: 6.000 Giá trị CCDC phân bổ tháng, tháng Công ty K thông báo nhận hàng DN gửi chấp nhận toán theo giá chưa thuế 140.000, thuế GTGT 10% Nhận giấy báo Có Ngân hàng số tiền khách hàng Q đặt trước: 70.000 Mua vật liệu phụ, giá chưa thuế 60.000, thuế GTGT 10%, toán chuyển khoản, chuyển thẳng xuống phân xưởng sản xuất để trực tiếp sản xuất sản phẩm 2/3, lại nhập kho đủ Tính tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất: 50.000, nhân viên phân xưởng: 20.000, nhân viên phận bán hàng: 10.000, nhân viên phận quản lý DN: 15.000 10 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 11 Góp vốn liên doanh dài hạn TSCĐ hữu hình, Nguyên giá: 350.000, giá trị hao mòn lũy kế: 40.000, giá đánh giá lại hội đồng liên doanh 320.000, chi phí vận chuyển TSCĐ hữu hình góp vốn 660 (bao gồm thuế GTGT 10%) chi tiền mặt Biết tỷ lệ vốn góp DN chiếm 14% 12 Trích khấu hao TSCĐ phận sản xuất: 2.400, phận bán hàng: 1.200, phận quản lý DN: 1.400 13 Chi phí điện, nước phát sinh phải trả tháng 4.400 (bao gồm thuế GTGT 10%), phục vụ phân xưởng sản xuất 2.420, phục vụ phận bán hàng 880, phục vụ phận quản lý doanh nghiệp 1.100 14 Trong tháng hoàn thành 5000 sản phẩm, dở dang 150 sản phẩm DN đem bán thẳng 2000 sản phẩm, giá bán chưa thuế 100/sản phẩm , thuế GTGT 10%, khách hàng chưa toán; Gửi bán 1200 sản phẩm, lại nhập kho đủ 15 Chuyển khoản trả lãi vay tháng: 30.000 16 Nhượng bán thiết bị sản xuất có nguyên giá 180.000, giá trị hao mòn lũy kế: 50.000, giá bán chưa thuế 145.000, thuế GTGT 10%, thu tiền qua ngân hàng Chi phí sửa chữa, tân trang trước nhượng bán bao gồm: phụ tùng thay mua chưa trả tiền, trị giá 1.320 (bao gồm thuế GTGT 10%), tiền công phải trả cho công nhân DN: 2.000, chi phí khác: 660 (bao gồm thuế GTGT 10%), chi tiền mặt 17 Chuyển đến cho khách hàng Q 800 sản phẩm sản xuất kỳ, giá bán chưa thuế 105/sp, thuế GTGT 10%, số tiền thiếu công ty Q toán tiền mặt Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên; Lập bảng tính giá thành sản phẩm, biết DN đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Thực bút toán kết chuyển cuối tháng để xác định kết kinh doanh Lập Báo cáo kết kinh doanh tháng 3/2011 Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hành 25% Câu Tại doanh nghiệp sản xuất, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tháng 4/N có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ) Ngày 3: Bán số chứng khoán ngắn hạn trị giá: 24.500 với giá bán 35.000 thu chuyển khoản Biết chi phí môi giới phát sinh bán chi tiền mặt: 1.200 2.Ngày 5: Mua số nguyên vật liệu với giá mua bao gồm thuế GTGT 10%: 143.000, toán 50% chuyển khoản, số lại chưa toán Số nguyên vật liệu đem sử dụng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm: 99.000, quản lý phân xưởng: 13.200, bán hàng: 3.300, quản lý doanh nghiệp: 5.500, nhập kho: 22.000 Ngày 9: Mang phương tiện vận tải thuộc phận quản lý doanh nghiệp góp vốn liên doanh dài hạn với Nguyên giá: 185.000, hao mòn lũy kế: 45.000 Phương tiện hội đồng liên doanh thống đánh giá là: 162.000 Biết chi phí phát sinh trình góp vốn chi tiền mặt với giá bao gồm thuế GTGT 10%: 1.760 Quyền biểu là: 18% Ngày 11: Bộ phận xây dựng bàn giao nhà dùng làm phân xưởng sản xuất với giá toán duyệt bao gồm thuế GTGT 10%: 374.000 Doanh nghiệp toán 80% chuyển khoản (thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng bản) số lại chưa toán Ngày 15: Tổng hợp phiếu xuất kho nguyên vật liệu tháng trị giá: 115.000 Trong đem sử dụng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm: 105.000; số lại dùng cho quản lý phân xưởng Ngày 19: Mua số công cụ dụng cụ (thuộc loại phân bổ lần) với giá mua chưa có thế: 14.000, thuế GTGT 10% toán tiền mặt Đem sử dụng cho sản xuất sản phẩm: 8.000; phận bán hàng: 2.000; số lại dùng cho quản lý doanh nghiệp Ngày 23: Tính số tiền lương phải trả công nhân viên tháng sau: Công nhân trực tiếp sản xuất: 42.000; Nhân viên quản lý phân xưởng: 16.000; nhân viên bán hàng: 9.000; nhân viên quản lý doanh nghiệp: 12.000 Ngày 23: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí Ngày 24: Trích khấu hao TSCĐ tháng sau: Bộ phận sản xuất: 7.550; phận bán hàng: 3.500; phận quản lý doanh nghiệp: 4.550 10 Ngày 25: Chi tiền mặt toán dịch vụ mua với giá chưa thuế: 10.000, thuế GTGT 10% Trong phận sản xuất: 7.300, phận bán hàng: 1.200 số lại dùng cho phận quản lý doanh nghiệp 11 Ngày 26: Trong tháng hoàn thành loại sản phẩm A B sau - SPA: Hoàn thành 650 sản phẩm đem nhập kho 300 sản phẩm, gửi bán 150 sản phẩm cho Đại lý H với giá bán đơn vị bao gồm thuế GTGT 10%: 495 Số sản phẩm lại bán trực tiếp cho công ty P với giá bán đơn vị chưa thuế: 450, thuế GTGT 10%, công ty P chưa toán tiền - SPB: Hoàn thành 500 sản phẩm đem nhập kho 50%, số lại bán trực tiếp cho Công ty M với giá bán đơn vị chua thuế: 600, thuế GTGT 10% Công ty M toán 50.000 chuyển khoản, số lại chưa toán - Doanh nghiệp quy đổi hệ số tính giá thành sản phẩm A: 0,8; sản phẩm B: 1,1 12 Ngày 27: Doanh nghiệp bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 5.000 toán tiền mặt 13 Ngày 28: Công ty M trả lại 20 sản phẩm B mua nghiệp vụ 11 chất lượng Doanh nghiệp kiểm nghiệm, nhập kho trừ vào nợ phải thu công ty M Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế Tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm A B theo phương pháp hệ số Xác định kết kinh doanh lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh (biết thuế suất thuế TNDN: 25%) Vào sổ TK112 (theo hình thức nhật ký chung) Biết số dư đầu kỳ TK112: 845.000 Biết rằng: giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ sau: Khoản mục chi phí Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Ddk Dck 9.500 3.600 5.400 1.200 1.340 1.570 Câu Có tài liệu DNSX hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sau: (đơn vị tính: 1.000 đồng) I Số dư đầu kỳ số TK đầu tháng 4/2011: TK 154: 10.100 TK 131 (dư Có công ty M): 40.000 TK 155: 268.500 (1500 sản phẩm) II Trong tháng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Xuất kho bán 900 sản phẩm, giá bán chưa thuế 225/sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng toán 90.000 chuyển khoản, lại nhận nợ Xuất kho nguyên vật liệu dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm trị giá 160.000 Vật liệu phụ mua trị giá chưa thuế 12.000, thuế GTGT 10%, chưa toán Vật liệu phụ chuyển thẳng vào phân xưởng sản xuất để trực tiếp sản xuất sản phẩm 2/3, lại phục vụ phân xưởng sản xuất Tính tiền công phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm 22.800, tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất: 6.150, nhân viên phận bán hàng: 8.200, nhân viên phận quản lý doanh nghiệp: 12.000 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ lần dùng cho sản xuất 1.500; phân bổ CCDC kỳ (loại phân bổ năm tài chính) cho phận sản xuất 950, cho phận bán hàng: 1.000, cho phận quản lý DN: 800 Trích khấu hao TSCĐ dùng phân xưởng sản xuất 2.900, phận bán hàng: 1.200, phận quản lý DN: 1.050 8 Tiền điện nước phải trả kỳ 12.100 (bao gồm thuế GTGT 10%) phận sản xuất: 7.700, phận bán hàng: 1.650, phận quản lý DN: 2.750 Các khoản chi phí khác phân xưởng sản xuất chi tiền mặt: 831 10 Kết sản xuất kỳ: sản xuất hoàn thành 1250 sản phẩm, có 20 sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây hỏng phải bồi thường, 50 sản phẩm sản xuất dở dang DN nhập kho 550 sản phẩm, lại bán thẳng cho công ty Y, giá bán chưa thuế 226/sản phẩm, thuế GTGT 10%, công ty Y chưa toán 11 Thanh lý thiết bị sản xuất, nguyên giá 190.000, giá trị hao mòn lũy kế 186.000, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 6.000, chi phí lý chi tiền mặt 1.000 12 Nhận lãi liên doanh chia tháng qua tài khoản ngân hàng: 28.000 13 Công ty Y khiếu nại chất lượng hàng DN bán nghiệp vụ 10, yêu cầu DN giảm giá 6%, DN chấp nhận 14 Xuất kho 800 sản phẩm góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm soát, giá đánh giá lại hội đồng liên doanh 180.000, chi phí vận chuyển 1.210 (bao gồm thuế GTGT 10%) chi tiền mặt 15 Xuất kho 200 sản phẩm chuyển đến bán cho công ty M, giá bán chưa thuế 225/sản phẩm, thuế GTGT 10%, số tiền thiếu công ty M toán tiền mặt 16 Chuyển khoản mua thiết bị quản lý, giá mua chưa thuế 50.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 385 (bao gồm thuế GTGT 10%), chi tiền mặt Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên; Lập bảng tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm Thực bút toán kết chuyển cuối tháng để xác định kết kinh doanh Lập Báo cáo kết kinh doanh tháng 4/2011 (Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hành 25%.) Biết rằng: - Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - DN tính giá sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap kttc tong hop, bai tap kttc tong hop, bai tap kttc tong hop

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay