Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học theo quan điểm tích hợp

78 32 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====o0o===== ĐỖ THỊ THU HUYỀN DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học tạo điều kiện thuận lợi cho em trình tìm tòi nghiên cứu đề tài Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Phạm Huyền Trang, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Trong thực đề tài, thời gian lực có hạn nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, em mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Đỗ Thị Thu Huyền LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu riêng em, đồng thời có hƣớng dẫn, giúp đỡ Thạc sĩ Phạm Huyền Trang tham khảo qua tài liệu có liên quan Em xin cam đoan kết nghiên cứu không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Đỗ Thị Thu Huyền DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DHTH : Dạy học tích hợp GV : Giáo viên HS : Học sinh HSTH : Học sinh Tiểu học YTTK : Yếu tố thống kê STT : Số thứ tự SGK : Sách giáo khoa PPDH : Phƣơng pháp dạy học MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu .4 Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái quát dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học 1.1.2 Một số vấn đề chung dạy học tích hợp .12 1.1.3 Một số đặc điểm nhận thức tư học sinh Tiểu học 17 1.1.4 Tính tích hợp yếu tố thống kê chương trình Toán Tiểu học18 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 1.2.1 Thực trạng nhận thức giáo viên dạy học yếu tố thống kê .25 1.2.2 Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học dạy học nội dung yếu tố thống kê 27 1.2.3 Thực trạng việc dạy học yếu tố thống kê môn Toán tiểu học theo quan điểm tích hợp .28 Chƣơng ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH DẠY HỌC YẾU TỐ THỐNG KÊ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP .31 2.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp 31 2.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục, hình thành phát triển lực cần thiết cho người học 31 2.1.2 Đảm bảo tính khoa học tiếp cận thành tựu khoa học kĩ thuật, đồng thời vừa sức với HS 31 2.1.3 Đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, mang tính thiết thực, có ý nghĩa với người học 32 2.1.4 Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn, quan tâm tới vấn đề mang tính xã hội địa phương 32 2.1.5 Phù hợp chương trình chuẩn kiến thức, kĩ môn học tích hợp; đảm bảo mối liên hệ học tích hợp 33 2.2 Đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học thông qua tích hợp số nội dung dạy học 34 2.3 Tổ chức dạy học số chủ đề thống kê môn Toán Tiểu học theo hƣớng tích hợp 44 2.3.1 Giáo án 1: Làm quen với số liệu thống kê (tiếp theo) , Lớp .44 2.3.2 Giáo án 2: Biểu đồ (Toán 4) 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta sống kỉ XXI, kỉ tri thức khoa học công nghệ cao, tri thức loài ngƣời ngày tăng nhanh lạc hậu ngày nhanh Nếu trình giáo dục đào tạo chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lƣợng kiến thức có từ sách vô hình chung đẩy ngƣời học ngập chìm biển thông tin kiến thức mà chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục: Đào tạo ngƣời động, sáng tạo có tri thức lĩnh, có lực giải vấn đề đa dạng tình thực tiễn hàng ngày sống Mặt khác, thời gian học nhà trƣờng lại có hạn đòi hỏi giáo dục phải đƣa định hƣớng mới, quan điểm dạy học để đáp ứng nhu cầu ngƣời học Và dạy học theo quan điểm tích hợp giải pháp cho vấn đề Tích hợp xu thế, trào lƣu dạy học giáo dục phổ biến giới nhiều thập kỉ qua Quan điểm DHTH đƣợc xem hƣớng lí luận chƣơng trình tiểu học Việt Nam hành năm tới Đề án đổi chƣơng trình, SGK giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐTTg đƣa ra: “Chƣơng trình mới, sách giáo khoa đƣợc xây dựng, biên soạn theo hƣớng tích hợp lớp học, cấp học dƣới phân hóa dần lớp học, cấp học trên” Việc xây dựng chƣơng trình sách giáo khoa dựa quan điểm lấy tích hợp làm nguyên tắc đạo tổ chức nội dung chƣơng trình, biên soạn SGK lựa chọn phƣơng pháp giảng dạy đòi hỏi tất yếu giáo dục đại Năm 2000, thực quan điểm đạo xây dựng môn Toán Tiểu học, chƣơng trình Toán bổ sung nội dung là: Yếu tố thống kê Sở dĩ yếu tố thống kê (YTTK) đƣợc chọn để bổ sung vào chƣơng trình Toán Tiểu học khoa học thống kê phát triển mạnh mẽ có nhiều ứng dụng ngành khoa học nhƣ sống Ngày thống kê trở nên công cụ quan trọng công việc nhà chuyên môn thuộc nhiều ngành khác nhau: Y tế, tâm lý, giáo dục, xã hội học, kỹ thuật, vật lý, Thống kê phần quan trọng hoạt động thƣờng ngày xã hội nhƣ kinh doanh, công nghiệp, quyền, Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu sống đại tƣ thống kê điều thiếu ai, dù công việc ngƣời có liên quan trực tiếp đến phƣơng pháp thống kê hay không Hằng ngày, học sinh gặp cách ngẫu nhiên nhiều tri thức thống kê việc đƣa nội dung thống kê từ cấp Tiểu học giúp cho kiến thức toán học nhà trƣờng gắn kết với thực tiễn trở nên mạnh mẽ Trong môn Toán Tiểu học, YTTK tích hợp mạch kiến thức khác góp phần tăng cƣờng ứng dụng toán học vào thực tiễn mà hình thành sở ban đầu để học sinh tiếp tục học bậc học sau Mặt khác, số đặc điểm nhận thức tƣ HSTH nên môn học tiểu học có tính tích hợp cao, nhiều mạch kiến thức có liên quan chặt chẽ với Dạy học theo quan điểm tích hợp nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau, ủng hộ làm sáng tỏ cho tránh đƣợc chồng chéo thiếu tính thống Tuy nhiên, GV hạn chế, thiếu hụt kiến thức thống kê, chƣa có tầm nhìn khái quát chất nhƣ chƣa xác định đƣợc nội dung mức độ cần đạt kiến thức kỹ mạch kiến thức Hơn nữa, việc tiếp cận tích hợp trƣờng Tiểu học mẻ nên GV hạn chế phƣơng pháp khai thác nội dung theo hƣớng tích hợp, vốn kiến thức vốn sống HS ít, khả tƣ tổng hợp chƣa cao Trang bị cho HS kiến thức sơ giản thống kê, bổ sung kiến thức có nhiều ứng dụng thực tế, tăng cƣờng công tác thực hành nhằm góp phần rèn luyện tƣ thống kê cho HS cần thiết phù hợp với thực tiễn Việt Nam Từ lí trên, chọn đề tài nghiên cứu “Dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp” để làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Vận dụng quan điểm tích hợp, kết hợp lồng ghép nội dung môn học khác, nội dung giáo dục khác vào dạy học nội dung YTTK môn Toán Tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức, phát huy khả vận dụng vào thực tiễn HS Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Mối quan hệ lý thuyết quan điểm tích hợp với dạy học yếu tố thống kê cho HSTH - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học yếu tố thống kê cho HSTH Giả thuyết nghiên cứu Nếu giáo viên nắm đƣợc nội dung thống kê, biết khai thác nội dung thống kê theo hƣớng tích hợp vào dạy học yếu tố thống kê giúp học sinh có hiểu biết ban đầu thống kê, phát triển kỹ năng, lực để giải vấn đề học tập nhƣ sống Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý thuyết dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp - Tìm hiểu sở thực tiễn: Thực trạng dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp - Phân tích nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học việc tích hợp nội dung môn học khác - Đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu, sách báo, tạp chí giáo dục, đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, loại sách tham khảo, có liên quan đến nội dung đề tài - Thu thập thông tin phân tích liệu: Tìm chọn lọc thông tin có nội dung liên quan đến đề tài - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Phƣơng pháp quan sát, phƣơng pháp vấn, phƣơng pháp điều tra, - Phƣơng pháp xử lí số liệu thống kê Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: Yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học - Địa bàn điều tra khảo sát thực trạng: Trƣờng Tiểu học Tiền Phong B Cấu trúc khóa luận Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp Chƣơng 2: Đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp Dƣới biểu đồ nói số sách mà bốn lớp quyên góp đƣợc: SỐ SÁCH BỐN LỚP ĐÃ QUYÊN GÓP ĐƢỢC (Quyển) 45 40 40 35 30 30 25 25 20 20 15 10 4A 4B 4C 4D Lớp Em cho biết: - Hàng dƣới biểu đồ cho biết gì? - Các số ghi bên trái biểu đồ cho biết gì? - Các cột biểu đồ cho biết gì? Số ghi đỉnh cột gì? Biểu đồ cho ta biết: - Bốn lớp đƣợc nêu tên biểu đồ là:……………… - Số sách mà lớp 4A quyên góp đƣợc là………., lớp 4B là……, lớp 4C ………., lớp 4D là……… - Cột cao biểu diễn số sách………hơn Cột thấp biểu diễn số sách…… 58 Hoạt động 3: Phát động phong trào thi đua học tập tốt để “Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” tổ lớp 4A đạt đƣợc thành tích sau: Tổ Tổ Tổ Tổ Trong đó: Danh hiệu tổ xuất sắc Danh hiệu tổ tiên tiến Danh hiệu tổ học tập tốt Dựa vào biểu đồ, chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm câu sau: - Tổ……đạt loại danh hiệu Tổ… đạt loại danh hiệu - Tổ…….có lần đạt danh hiệu tổ xuất sắc Tổ… có lần đạt danh hiệu tổ tiên tiến - Tổ……đạt loại danh hiệu, loại lần.Tổ đạt nhiều tổ 4…… danh hiệu, danh hiệu…… 59 Hoạt động 4: Bốn em Lan, Hoa, Hƣng, Thịnh lần lƣợt có cân nặng 36kg, 38kg, 40kg, 34kg a) Dựa vào kiện để hoàn thiện biểu đồ sau: Kg 40 38 -36 34 Tên học sinh - - - b) Từ biểu đồ hoàn thiện trên, em cho biết: - Bạn có số cân nhiều nhất? Bạn có số cân nhất? - Bạn Hoa nặng bạn nhẹ bạn nào? - Bạn Lan bạn Hƣng cân? - Trung bình bạn nặng ki-lô-gam? 60 Hoạt động 5: Biểu đồ thể diện tích trồng công nghiệp Tây Nguyên (Năm 2001) Diện tích (ha) 600000 500000 494200 400000 300000 200000 97200 100000 22358 11000 cà phê cao su chè hồ tiêu Dựa vào biểu đồ trên, trả lời câu hỏi sau: - Biểu đồ nói nội dung gì? - Số ghi đỉnh cột cho biết điều gì? - Cây công nghiệp đƣợc trồng nhiều Tây Nguyên? - Cây công nghiệp đƣợc trồng Tây Nguyên? - Cây cao su đƣợc trồng nhiều chè ha? 61 Hoạt động 6: Các bạn tổ đến góc học tập tổ lấy thẻ hình có vật mà yêu thích để gắn lên bảng tổ mình: Biểu đồ sở thích vật bạn tổ… Con vật Tên a) Hãy viết tên vào cột gắn thẻ hình vật mà em yêu thích vào ô tƣơng ứng b) Dựa vào biểu đồ tranh trên, em cho biết: - Có bạn thích mèo? - Có bạn thích lợn? - Các bạn thích nhất? - Con vật không đƣợc nhiều bạn thích? Kết luận chƣơng 2: Từ hạn chế, bất cập việc tiến hành dạy học tích hợp nội dung yếu tố thống kê chƣơng trình Toán Tiểu học, chƣơng trình bày nguyên tắc tích hợp để từ đề xuất quy trình thiết kế hoạt động dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học thông qua tích hợp số nội dung dạy học giúp cho giáo viên tham khảo, vào để tiến hành dạy tích hợp nhằm nâng cao hiệu dạy học 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nghiên cứu đề tài “Dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp”, tìm hiểu số vấn đề sau: - Tìm hiểu sở lí luận việc dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp - Khảo sát thực trạng dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp trƣờng Tiểu học Tiền Phong B - Mê Linh - Hà Nội - Đƣa số nguyên tắc đề đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê theo quan điểm tích hợp: Đảm bảo mục tiêu giáo dục, hình thành phát triển lực cần thiết cho ngƣời học, Đảm bảo tính khoa học tiếp cận thành tựu khoa học kĩ thuật, đồng thời vừa sức với HS, Đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển xã hội, mang tính thiết thực, có ý nghĩa với ngƣời học, Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn, quan tâm tới vấn đề mang tính xã hội địa phƣơng, Phù hợp chƣơng trình chuẩn kiến thức, kĩ môn học tích hợp; đảm bảo mối liên hệ học tích hợp - Đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp - Đƣa ví dụ minh họa thiết kế dạy yếu tố thống kê môn Toán theo quan điểm tích hợp Qua trình nghiên cứu, thực đề tài, nhận thấy: Hiếu biết giáo viên dạy học theo quan điểm tích hợp trƣờng tiểu học mẻ quan điểm dạy học quan điểm xuất nƣớc ta Giáo viên đa phần hiểu hiệu mà tích hợp đem lại trình dạy học yếu tố thống kê Song việc chƣa hiếu đúng, hiểu sâu chất tích hợp, chƣa khai thác đầy đủ, ý nghĩa nội dung 63 yếu tố thống kê nhƣ chƣa thấy đƣợc cần thiết việc dạy học yếu tố thống kê theo quan điểm tích hợp khiến giáo viên lúng túng việc thiết kế dạy nội dung thống kê theo quan điểm tích hợp Điều dẫn đến thực trạng giáo viên chủ yếu dựa vào tài liệu sách giáo khoa, chƣa cho học sinh liên hệ thực tế nhiều, giảng có phần khô cứng, thiếu tính sáng tạo, linh hoạt, khiến cho học sinh không hiểu chất, ý nghĩa việc học yếu tố thống kê Dạy học theo quan điểm tích hợp thực có ý nghĩa lớn giáo dục phổ thông nói chung bậc Tiểu học nói riêng Thực tế chứng minh nƣớc thực chƣơng trình dạy học theo quan điểm tích hợp đạt đƣợc thành công định Ở Việt Nam, tiến hành đổi chƣơng trình sách giáo khoa nên việc soạn thảo nhƣ thực chƣơng trình học theo quan điểm tích hợp việc cần thiết cần đƣợc áp dụng mô hình rộng, đại trà Do thời gian nghiên cứu ngắn lực thân hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận đƣợc góp ý thầy cô bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Kiến nghị Để thực dạy học yếu tố thống kê theo quan điểm tích hợp hiệu thân ngƣời giáo viên phải thực tích hợp đứng bục giảng Các sở giáo dục cần hƣớng dẫn cho giáo viên nội dung tích hợp Giáo viên cần thƣờng xuyên bồi dƣỡng, nâng cao lực sƣ phạm, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, trao đổi tổ chuyên môn đặc biệt bồi dƣỡng, tập huấn số chuyên đề dạy học tích hợp Nhà trƣờng cần trang bị sở vật chất, thiết bị dạy học cần thiết cho trình dạy học 64 Giáo viên cần phải chuẩn bị chu đáo học, cần cập nhật thông tin đời sống kịp thời để giảng mang tính thực tiến cao, tạo điều kiện để học sinh phát huy vốn kinh nghiệm sống thân Kết hợp với lực lƣợng giáo dục khác, cha mẹ học sinh, để tạo cho học sinh có môi trƣờng học tập tốt 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS Đinh Quang Báo - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực, Báo Giáo dục thời đại [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Bộ SGK: Tự nhiên Xã hội lớp 1,2 ,3, NXB GDVN [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Bộ SGK: Lịch sử Địa lí lớp 4,5, NXB GDVN [4] Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Bộ Vở tập Đạo đức 1,2,3, NXB GDVN [5] Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Bộ SGK Đạo đức 4,5, NXB GDVN [6] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn, Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội [7] Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền, Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách Khoa [8] Đỗ Đình Hoan (2002), Một số vấn đề chƣơng trình tiểu học mới, NXBGD [9] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2002), Toán 1, NXB GDVN [10] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2003), Toán 2, NXB GDVN [11] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2004), Toán 3, NXB GDVN [12] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2005), Toán 4, NXB GDVN [13] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2006), Toán 5, NXB GDVN [14] GS.TS Trần Bá Hoành, Dạy học tích hợp, Tạp chí khoa học giáo dục số 12 [15] Đào Hữu Hồ (1980), Thống kê toán học NXBGD [16] Thạc sĩ Đào Thị Hồng, Viện nghiên cứu sƣ phạm- Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 66 [17] Bùi Văn Huệ (1994), Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội [18] Trần Thị Lợi (2005), Dạy học yếu tố thống kê theo hƣớng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh thông qua tích hợp số nội dung dạy học Tiểu học, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội [19] ThS Nguyễn Hồng Liên (chủ nhiệm đề tài), ThS Nguyễn Trọng Đức, ThS Đinh Ngọc Bích Khuyên, Nghiên cứu việc thể quan điểm tích hợp chƣơng trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học Singapore V2012 – 01, Bộ Giáo dục Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [20] Đào Trọng Quang, Biên soạn sách giáo khoa theo quan điểm tích hợp, TC NCGD số 11/1997 [21] Nguyễn Quang Uẩn, Quan điểm sƣ phạm tích hợp việc biên soạn giáo trình Đại học Sƣ phạm, TC NCGD số 32/2002 [22] Tập huấn dạy học tích hợp trƣờng phổ thông, Bộ GD&ĐT Cục Nhà giáo & cán quản lí sở giáo dục [23] Xavier Roegiers (1996), Khoa sƣ phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trƣờng, ngƣời dịch: Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị, NXB Giáo dục 67 PHỤ LỤC Phụ lục Bài kiểm tra Toán lớp LÀM QUEN VỚI SỐ LIỆU THỐNG KÊ (Tiếp theo) Họ tên:…………………………………………… Lớp:……… Bài 1: Số trồng đƣợc lớp nhƣ sau: Lớp 3A: 35 Lớp 3C: 42 Lớp 3B: 29 Lớp 3D: 40 Hãy điền số thích hợp vào ô trống bảng sau: Lớp 3A 3B 3C 3D Số Bài 2: Đây bảng thống kê số tiền quyên góp ngƣời nghèo lớp 3A Tổ Số tiền (đồng) a) Tổ quyên góp nhiều nhất? Tổ quyên góp nhất? b) Lớp 3A quyên góp đƣợc tiền? Bài 3: Dƣới bảng thống kê diện tích rừng trồng Phú Thọ từ năm 2001 đến năm 2003 Năm Diện tích rừng trồng (ha) 2001 2002 2003 4600 5500 5700 Dựa vào bảng trên, em cho biết: - Năm 2001, diện tích rừng trồng tỉnh Phú Thọ bao nhiêu? - Năm 2002 trồng nhiều năm 2001 ha? Năm 2003 trồng nhiều năm 2002 ha? - Diện tích rừng trồng ba năm ha? - Diện tích rừng có xu hƣớng tăng hay giảm? Qua đó, em có nhận xét diện tích rừng đƣợc trồng Phú Thọ? ( gây ảnh hƣởng hay đem lại lợi ích cho đời sống ngƣời) Phụ lục TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC  PHIẾU ĐIỀU TRA Kính thƣa quý thầy cô! Em thực nghiên cứu đề tài: “Dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp” Để có tƣ liệu thực tế phục vụ cho đề tài, em mong nhận đƣợc giúp đỡ quý thầy cô Trân trọng cảm ơn kính mong quý thầy/cô dành thời gian để trả lời phiếu Phần A: Thông tin cá nhân (Quý thầy cô không cung cấp thông tin) Họ tên: Chủ nhiệm lớp: Trƣờng: Phần B: Nội dung B.1 Hãy đánh dấu (X) vào ô trống mà thầy/cô đồng ý Câu 1: Theo thầy/cô, thuộc nội dung yếu tố thống kê SGK Toán tiểu học?  Thực hành đo độ dài  Biểu đồ  Làm quen với thống kê số liệu  Biểu đồ (tiếp theo)  Giới thiệu biểu đồ hình quạt  Tìm số trung bình cộng  Thực hành đo đoạn thẳng mặt  Tỉ lệ đồ đất  Giới thiệu tỉ số  Ứng dụng tỉ lệ đồ Câu 2: Theo thầy/cô, mức độ yêu cầu cần đạt học sinh dạy học yếu tố thống kê Tiểu học là:  Có khái niệm dãy số liệu, bảng số liệu, biểu đồ, số trung bình cộng  Làm quen với biểu tƣợng ban đầu thống kê mô tả  Có kĩ thu thập số liệu thống kê  Có kĩ lập bảng vẽ biểu đồ thống kê  Có kĩ lập biểu đồ mức độ tiếp tục hoàn thành biểu đồ  Có kĩ đọc, phân tích xử lí dãy số liệu, bảng số liệu biểu đồ  Có khả tìm quy luật thông qua số liệu thống kê Câu 3: Theo thầy/cô, dạy học theo quan điểm tích hợp là:  Lồng ghép nội dung cần thiết vào nội dung vốn có môn học hay kiến thức nhiều lĩnh vực khác kế hoạch dạy học nhằm giúp học sinh lĩnh hội đƣợc nhiều tri thức khoảng thời gian ngắn  Là mô hình dạy học giáo viên tổ chức cho học sinh giải nhiệm vụ mang tính liên môn, đa ngành, gắn với thực tiễn có ý nghĩa xã hội sâu sắc Qua học sinh lĩnh hội đƣợc nội dung học tập, phát triển kĩ năng, lực cần thiết phù hợp với lứa tuổi  Dạy học tích hợp định hƣớng dạy học giáo viên tổ chức, hƣớng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải nhiệm vụ học tập, đời sống, phát triển đƣợc lực cần thiết, lực giải vấn đề  Là phƣơng pháp dạy học đƣợc hiểu dùng để rút bớt môn học, nhằm giảm tải khối lƣợng kiến thức ngày lớn để phù hợp với thời gian học tập có hạn  Quan niệm khác: Câu 4: Thầy/cô đánh giá nhƣ tính hiệu dạy học theo quan điểm tích hợp dạy học nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học?  Rất hiệu  Hiệu  Bình thƣờng  Không hiệu  Ý kiến khác B.2 Hãy đánh dấu (X) vào mức độ thầy/cô sử dụng phương pháp, hình thức dạy học dạy học nội dung yếu tố thống kê Các mức độ: 1: Chƣa sử dụng 3: Thỉnh thoảng 2: Hiếm 4: Thƣờng xuyên STT Tên phƣơng pháp, hình thức dạy học Mức độ sử dụng Gợi mở - vấn đáp     Giảng giải - minh họa     Phát giải vấn đề     Thảo luận nhóm     Trò chơi     PP khác:…………………………     Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! Kính chúc thầy cô sức khỏe, công tác tốt! ... hiểu sở lý thuyết dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp - Tìm hiểu sở thực tiễn: Thực trạng dạy học yếu tố thống kê cho học sinh Tiểu học theo quan điểm tích hợp. .. trạng việc dạy học yếu tố thống kê môn Toán tiểu học theo quan điểm tích hợp .28 Chƣơng ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH DẠY HỌC YẾU TỐ THỐNG KÊ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP .31 2.1... sở lí luận thực tiễn việc đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm tích hợp Chƣơng 2: Đề xuất quy trình dạy học yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học theo quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học theo quan điểm tích hợp, Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học theo quan điểm tích hợp, Dạy học các yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học theo quan điểm tích hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay