Unit 1 my clothes lesson 1 vocabulary

20 48 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:34

TO HIEU PRIMARY SCHOOL FOREIGN LANGUAGE SUBJECT UNIT 1: MY CLOTHES Lesson 1: Vocabulary GVGD: _ Email: The lesson destination (Mục tiêu học) To remember vocabulary To know how to apply in communication To avoid mistakes Content (Nội dung học) Vocabulary (từ vựng) Pronunciation (phát âm) Practice (luyện tập củng cố học) Vocabulary: Shirt /ʃəːt/: áo sơ-mi o Example: The blue shirt (áo sơ-mi màu xanh) Vocabulary: Tee shirt /ˈtiːʃəːt/: áo thun o Example: there are four nice Tee shirt (có bốn áo thun dễ thương) Vocabulary: Jumper /ˈdʒʌmpə/: áo chui đầu o Example: I don’t like jumper (Tôi không thích áo chui đầu) Vocabulary: Trousers /ˈtraʊzəz/: quần dài Pants /pænts/ : quần dài o Example: I like to wear trousers (tôi thích bận quần dài.) Vocabulary: Shorts /ʃɔːrts/: quần đùi o Example: my year old sister like to wear shorts (cô em gái tuổi thích bận quần đùi) Vocabulary: Dress /dres/: váy (váy liền) o Example: I like pink dress (tôi thích váy màu hồng) Vocabulary: Skirt /skəːt/: váy (chân váy) o Example: a pretty skirt (một váy dễ thương) Vocabulary: Hat /hæt/ : mũ o Example: the boy is wearing a white hat (cậu bé đội mũ màu trắng) Vocabulary: Shoes /ʃuː/: giày o Example: a colorful shoes (một đôi giày sặc sỡ) Vocabulary: Socks /sɒk/: tất, vớ o Example: a cute socks (một đôi tất dễ thương) Vocabulary: The clothing song! Let’s try to sing and remember new vocabulary with “The clothing song”! Practice (Luyện tập củng cố học) Exercise:1: Pronunciation (phát âm) Shirt /ʃəːt/: áo sơ-mi Skirt /skəːt/: váy (chân váy) Practice (Luyện tập củng cố học) Socks /sɒk/: tất Shorts /ʃɔːrts/: quần đùi Practice (Luyện tập củng cố học) Exercise: 2: Find the correct answer (tìm câu trả lời đúng) What is it? o o o Shirt Tee – shirt Skirt Practice (Luyện tập củng cố học) What is this? o o o Trousers/pant Jumper Shirt Practice (Luyện tập củng cố học) Exercise:3: Connect words in column A with the suitable word’s meaning in column B (Nối từ cột A với nghĩa thích hợp từ cột B) A • • • • • B Shirt • • • • Dress • Shorts Skirt Socks Tất Váy Áo sơm - mi Quần đùi Váy (chân váy) THANK FOR YOUR LISTENING! ...The lesson destination (Mục tiêu học) To remember vocabulary To know how to apply in communication To avoid mistakes Content (Nội dung học) Vocabulary (từ vựng) Pronunciation... trousers (tôi thích bận quần dài.) Vocabulary: Shorts /ʃɔːrts/: quần đùi o Example: my year old sister like to wear shorts (cô em gái tuổi thích bận quần đùi) Vocabulary: Dress /dres/: váy (váy... hồng) Vocabulary: Skirt /skəːt/: váy (chân váy) o Example: a pretty skirt (một váy dễ thương) Vocabulary: Hat /hæt/ : mũ o Example: the boy is wearing a white hat (cậu bé đội mũ màu trắng) Vocabulary:
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 my clothes lesson 1 vocabulary , Unit 1 my clothes lesson 1 vocabulary , Unit 1 my clothes lesson 1 vocabulary

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay