So sánh nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học của Việt Nam và Singapore

93 62 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:33

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẠC THỊ HÀ SO SÁNH NỘI DUNG YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS PHẠM HUYỀN TRANG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu toàn thể quý thầy cô giảng viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Em xin chân thành cảm thầy cô giảng viên giảng dạy chúng em suốt trình học tập trƣờng Em xin chân thành cảm ơn ThS Phạm Huyền Trang – cô tận tình hƣớng dẫn em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Mạc Thị Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn ThS Phạm Huyền Trang Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu trƣớc Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả, quan tổ chức khác đƣợc thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng, nhƣ kết khóa luận Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Mạc Thị Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Vai trò Toán học đời sống ngƣời 1.2 Chƣơng trình khung Toán học Singapore (Mô hình ngũ giác) Chƣơng NGHIÊN CỨU SO SÁNH NỘI DUNG CHỦ ĐỀ YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE 13 2.1 Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam Singapore 13 2.1.1 Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Singapore 13 2.1.2 Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam 14 2.2.Nội dung chủ đề yếu tố thống kê chƣơng trình sách giáo khoa Toán Tiểu học Singapore 15 2.2.1 Giới thiệu nội dung chủ đề yếu tố thống kê Toán Tiểu học Singapore 15 2.2.1.1 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 15 2.2.1.2 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 15 2.2.1.3 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 16 2.2.1.4 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 16 2.2.1.5 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 16 2.2.1.6 Nội dung chủ đề yếu tố thống kê lớp Singapore 17 2.2.2 Kế hoạch, phân phối nội dung dạy học chủ đề yếu tố thống kê Toán Tiểu học Singapore 17 2.2.3 Kết luận nội dung chủ đề Yếu tố thống kê kế hoạch dạy học yếu tố thống kê chương trình SGK Toán Tiểu học Singapore 20 2.3 Nội dung Yếu tố thống kê chƣơng trình sách giáo khoa Toán Tiểu học Việt Nam 21 2.3.1 Giới thiệu nội dung chủ đề Yếu tố thống kê Toán Tiểu học Việt Nam 21 2.3.1.1 Nội dung chủ đề Yếu tố thống kê lớp Việt Nam 22 2.3.1.2 Nội dung chủ đề Yếu tố thống kê lớp Việt Nam 23 2.3.1.3 Nội dung chủ đề Yếu tố thống kê lớp Việt Nam 23 2.3.2 Kế hoạch, phân phối nội dung dạy học chủ đề Yếu tố thống kê Toán Tiểu học Việt Nam 24 2.3.3 Kết luận nội dung chủ đề YTTK kế hoạch dạy học YTTK chương trình SGK Toán Tiểu học Việt Nam 25 2.4 Phƣơng pháp dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam Singapore 27 2.4.1 Phương pháp dạy – học Toán Tiểu học Singapore 27 2.4.1.1 Nguyên tắc giảng dạy 27 2.4.1.2 Phương pháp dạy – học Toán Singapore 28 2.4.1.3 Nội dung phương pháp dạy học yếu tố thống kê Singapore 31 2.4.1.4 Sự thể mô hình ngũ giác nội dung YTTK cụ thể 67 2.4.2 Phương pháp dạy – học Toán Tiểu học Việt Nam 68 2.4.2.1 Phương pháp trực quan 68 2.4.2.2 Phương pháp gợi mở - vấn đáp 69 2.4.2.3 Phương pháp thực hành luyện tập 70 2.4.2.4 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề 71 2.4.2.5 Phương pháp giảng giải - minh họa 71 2.4.2.6 Dạy học hợp tác 72 2.4.3 Tổ chức dạy học số chủ đề YTTK chương trình Tiểu học 73 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV : giáo viên HS : học sinh PPDH : phƣơng pháp dạy học SGK : sách giáo khoa SMCF : Singapore Mathematics Curriculum Framework YTTK : Yếu tố thống kê MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới vận động phát triển, thời ngày nay, với phát triển nhanh chóng nhƣ vũ bão khoa học - công nghệ, nƣớc giới phát triển không ngừng Nƣớc Việt Nam ta thời kì hội nhập kinh tế giới Vậy để không bị tụt lùi, lạc hậu so với giới phải tích cực phát triển mặt, xây dựng kinh tế vững Xét cho cùng, nguyên phát triển phải xuất phát từ giáo dục Vì có giáo dục tốt đào tạo nguồn nhân lực tích cực đóng góp trí tuệ tài cho phát triển đất nƣớc Vì vậy, Đảng ta khẳng định: “Giáo dục quốc sách - Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ cho phát triển”, có nhƣ đƣa nƣớc ta trở thành Quốc gia “Dân giàu nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Chúng ta biết, Giáo dục Tiểu học có vai trò quan trọng hệ thống giáo dục, tảng vững cho cấp học sau Sản phẩm Giáo dục Tiểu học có giá trị bản, lâu dài, có tính định đời ngƣời Toán học Tiểu học môn học quan trọng, cần thiết Trọng tâm môn Toán Tiểu học số học (số tự nhiên, phân số, số thập phân) hay số học đƣợc coi “hạt nhân”, mạch nội dung khác nhƣ: đo lƣờng, yếu tố hình học, giải toán có lời văn, yếu tố thống kê đƣợc xếp xen kẽ với “hạt nhân” số học Một nội dung quan trọng môn Toán Tiểu học không nhắc tới là: yếu tố thống kê Vậy yếu tố thống kê gì? Thống kê việc thu thập, lƣu giữ, phân tích, xử lý số liệu cần thiết cho mục đích, hoạt động nơi đó, khoảng thời gian Ví dụ: Một nhà máy cần thống kê khoản chi tiêu hàng tháng, hàng năm; trƣờng học phải thống kê điểm số học sinh… Các yếu tố thống kê đƣợc đƣa vào chƣơng trình Tiểu học nhằm tăng cƣờng nội dung kiến thức có nhiều ứng dụng đời sống thực tế nhƣ thực hành tính toán.Yếu tố thống kê có nhiều ứng dụng sống hàng ngày Ví dụ đơn giản nhƣ: Dựa vào bảng điểm xếp loại học lực cuối năm, học sinh thống kê đƣợc số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình lớp Hay học sinh thống kê đƣợc số cô, nhà mình, Xa nữa, thống kê đƣợc ứng dụng ngành khoa học nhƣ: nhà y học sử dụng kiến thức xác suất thống kê để chẩn đoán bệnh, lai tạo giống trồng, vật nuôi, Nhƣ vậy, ta thấy đƣợc vai trò nhƣ phát triển yếu tố thống kê sống ngày Trong năm trở lại đây, giáo dục Singapore có bƣớc tiến vƣợt bậc với nhiều thành tựu tiến bộ, đƣợc giới đánh giá cao, công nhận giáo dục phát triển giới Singapore quốc gia tiếng có nhiều ngƣời giỏi Toán học Theo kết nghiên cứu xu hƣớng Toán Khoa học quốc tế (TIMSS) Hiệp hội Đánh giá Thành tựu Giáo dục Quốc tế (IEA) công bố ngày 29/11, học sinh Singapore giỏi Toán Khoa học giới Vì vậy, nghiên cứu so sánh nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học Việt Nam Singapore việc có ý nghĩa quan trọng, cần thiết nghiệp đổi nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt Nam Trong phạm vi nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp đại học (bậc Tiểu học), lựa chọn đề tài nghiên cứu: “So sánh nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học Việt Nam Singapore” với nguyện vọng đóng góp phần nhỏ bé tích cực cho giáo dục nƣớc nhà giai đoạn đổi Phát huy thành tựu đạt đƣợc học hỏi, vận dụng sáng tạo, phù hợp tiến giáo dục nƣớc bạn nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nƣớc nhà Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu so sánh nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học Việt Nam Singapore số lĩnh vực nhƣ: Mục tiêu, cấu trúc, mạch nội dung chủ đề yếu tố thống kê chƣơng trình môn Toán Tiểu học để thấy đƣợc điểm tƣơng đồng khác biệt chƣơng trình Toán Tiểu học Việt Nam Singapore Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam Singapore - Nội dung chủ đề yếu tố thống kê chƣơng trình môn Toán Tiểu học việt Nam Singapore - Kế hoạch dạy - học Toán Tiểu học nội dung yếu tố thống kê Việt Nam Singapore - Phƣơng pháp dạy - học Toán Tiểu học nội dung yếu tố thống kê Việt Nam Singapore - Sách giáo khoa Toán Tiểu học Việt Nam Singapore Giả thuyết khoa học Nếu việc nghiên cứu so sánh nội dung yếu tố thống kê môn Toán Tiểu học Việt Nam Singapore để tìm điểm tƣơng đồng khác biệt tạo điều kiện để góp phần đổi nâng cao chất lƣợng dạy - học yếu tố thống kê chƣơng trình Toán Tiểu học Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu khung chƣơng trình Toán Singapore nội dung yếu tố thống kê - Nghiên cứu khung chƣơng trình Toán Việt Nam nội dung yếu tố thống kê + Các dạy biểu đồ Việt Nam chung chung, mức độ giới thiệu Còn Singapore, dạy mức độ xây dựng, HS đƣợc thực hành nhiều hơn, tìm hiểu vấn đề cách sâu sắc + Nội dung biểu đồ hình quạt chƣơng trình Toán Tiểu học Việt Nam chƣa có mối liên hệ với phân số nhƣ chƣơng trình Toán Tiểu học Singapore + Qua nghiên cứu, thấy rằng, thời lƣợng cho tiết học thống kê Singapore dài Việt Nam.Thông qua sách MY PALS ARE HERE MATHS! nội dung học tập đƣợc thiết kế thành chủ đề bắt mắt, lôi cuốn, hấp dẫn, gồm nhiều hoạt động phù hợp với việc học tập tích cực trẻ Tôi thấy rằng, chƣơng trình SGK toán Tiểu học Singapore có nhiều điểm tiến bộ, khoa học mà cần phải học hỏi, vận dụng để nâng cao chất lƣợng dạy học Toán nói chung dạy học nội dung YTTK nói riêng Nhƣ vậy, giả thuyết khoa học khóa luận chấp nhận đƣợc nhiệm vụ đề khóa luận hoàn thành Khóa luận tài liệu tham khảo phƣơng pháp dạy – học YTTK cho GV Tiểu học, giáo sinh trƣờng Sƣ phạm trình đổi phƣơng pháp dạy học giai đoạn Do thời gian có hạn vấn đề thân tôi, nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đƣợc góp ý quý thầy, cô bạn nhằm hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên) (2005), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [2] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2002), Toán 1, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [3] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2003), Toán 2, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [4] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2004), Toán 3, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [5] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2005), Toán 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [6] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2006), Toán 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [7] Vũ Văn Tám (2013), Nghiên cứu so sánh nội dung chủ đề hình học chương trình sách giáo khoa Toán Tiểu học Việt Nam Singapore, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tài liệu tiếng nước trang web [8] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 1A, Marshall Cavendish Education, Singapore [9] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 1B, Marshall Cavendish Education, Singapore 84 [10] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 2A, Marshall Cavendish Education, Singapore [11] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 2B, Marshall Cavendish Education, Singapore [12] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 3A, Marshall Cavendish Education, Singapore [13] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 3B, Marshall Cavendish Education, Singapore [14] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 4A, Marshall Cavendish Education, Singapore [15] Dr Fong Ho Kheong.Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 4B, Marshall Cavendish Education, Singapore [16] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 5A, Marshall Cavendish Education, Singapore [17] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 5B, Marshall Cavendish Education, Singapore [18] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 6A, Marshall Cavendish Education, Singapore 85 [19] Dr Fong Ho Kheong Gan Kee Soon Chelvi Ramakrishnan, (2009), My Pals Are Here! Maths 2nd Edition 6B, Marshall Cavendish Education, Singapore [20] Ministry of Education Singapore (2006), Mathematics Syllabus Primary, Singapore [21] Ministry of Education Singapore (2013), N(T)-Level Mathematics Teaching and Learning Syllabus, Singapore [22] http://www.moe.gov.sg/ [23] http://www.singaporemath.com/ [24] http://www.singaporemaths.co.za/ 86 ... dạy - học Toán Tiểu học nội dung yếu tố thống kê Việt Nam Singapore - Phƣơng pháp dạy - học Toán Tiểu học nội dung yếu tố thống kê Việt Nam Singapore - Sách giáo khoa Toán Tiểu học Việt Nam Singapore. .. chủ đề Yếu tố thống kê lớp Việt Nam 23 2.3.1.3 Nội dung chủ đề Yếu tố thống kê lớp Việt Nam 23 2.3.2 Kế hoạch, phân phối nội dung dạy học chủ đề Yếu tố thống kê Toán Tiểu học Việt Nam ... trƣờng học 12 Chƣơng NGHIÊN CỨU SO SÁNH NỘI DUNG CHỦ ĐỀ YẾU TỐ THỐNG KÊ TRONG CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN TIỂU HỌC CỦA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE 2.1 Mục tiêu dạy - học Toán Tiểu học Việt Nam Singapore
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học của Việt Nam và Singapore, So sánh nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học của Việt Nam và Singapore, So sánh nội dung yếu tố thống kê trong môn Toán ở Tiểu học của Việt Nam và Singapore

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay