Một số dạng bài tập liên quan đến hình vuông trong chương trình Toán Tiểu học

64 37 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:32

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====o0o===== MAI THỊ HƢƠNG MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH VUÔNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Trần Văn Nghị HÀ NỘI, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC =====o0o===== MAI THỊ HƢƠNG MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH VUÔNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Toán Tiểu học Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Trần Văn Nghị HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu trƣờng Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Trần Văn Nghị, ngƣời động viên, hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Trong thực đề tài này, thời gian lực có hạn nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì em mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô bạn để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên thực Mai Thị Hương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu riêng em có hƣớng dẫn giúp đỡ Thạc sĩ Trần Văn Nghị tham khảo tài liệu liên quan Em xin cam đoan kết nghiên cứu không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên thực Mai Thị Hương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Mục tiêu nhiệm vụ môn Toán Tiểu học 1.1.1 Mục tiêu môn Toán Tiểu học 1.1.2 Nhiệm vụ môn Toán Tiểu học 1.2 Nội dung dạy học yếu tố hình học Tiểu học 1.2.1 Mục tiêu dạy học hình học Tiểu học 1.2.2 Nội dung hình học Tiểu học 1.3 Hình vuông 1.3.1 Định nghĩa 1.3.2 Chu vi hình vuông 1.3.3 Diện tích hình vuông 1.4 Phƣơng pháp giải 1.4.1 Phƣơng pháp chung 1.4.2 Phƣơng pháp diện tích 11 Chƣơng MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH VUÔNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC 12 2.1 Dạng 1: Nhận dạng hình vuông 12 2.1.1 Nội dung 12 2.1.2 Phƣơng pháp giải 12 2.1.3 Ví dụ 12 2.1.4 Bài tập 13 2.2 Dạng 2: Vẽ hình vuông 18 2.2.1 Nội dung 18 2.2.2 Phƣơng pháp giải 18 2.2.3 Ví dụ 19 2.2.4 Bài tập 20 2.3 Dạng 3: Cắt, ghép xếp hình vuông 22 2.3.1 Nội dung 22 2.3.2 Phƣơng pháp giải 23 2.3.3 Ví dụ 24 2.3.4 Bài tập 26 2.4 Dạng 4: Chu vi hình vuông 33 2.4.1 Nội dung 33 2.4.2 Phƣơng pháp giải 33 2.4.3 Ví dụ 33 2.4.4 Bài tập 34 2.5 Dạng 5: Diện tích hình vuông 41 2.5.1 Nội dung 41 2.5.2 Phƣơng pháp giải 41 2.5.3 Ví dụ 42 2.5.4 Bài tập 42 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiểu học cấp học có vị trí vai trò quan trọng hệ thống giáo dục quốc gia giới Thông qua việc học môn học Tiểu học, học sinh đƣợc cung cấp kiến thức, kĩ tạo sở vững cho việc học tập cấp học sau này; đồng thời hình thành phát triển cách toàn diện đạo đức, trí tuệ, lao động, thể chất thẩm mĩ, tạo tiền đề để em trở thành ngƣời có lực đáp ứng đƣợc yêu cầu xã hội đại Trong môn học Tiểu học nay, môn Toán có vai trò quan trọng, đƣợc dạy xuyên suốt từ lớp tới lớp chiếm lƣợng lớn thời gian chƣơng trình học Học môn Toán góp phần giúp học sinh rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì, cần cù, linh hoạt, sáng tạo, phát giải vấn đề phát triển tƣ khoa học để ứng dụng việc học môn học khác thực giải vấn đề đời sống thực tiễn Hình học nội dung bản, chủ yếu chƣơng trình Toán Tiểu học đƣợc dạy tất khối lớp Nội dung dạy học yếu tố hình học đƣợc nâng cao dần mức độ, từ dễ đến khó, từ trực quan tới tƣ trừu tƣợng, đến khái quát vấn đề, đặc biệt tới lớp 5, chúng đƣợc xếp thành chƣơng riêng Thông qua việc học hình học em có khả định hƣớng trí tƣởng tƣợng không gian phát triển, rèn luyện số kĩ thực hành phát triển số lực trí tuệ gắn liền với việc học tập cần thiết sống Các kiến thức hình vuông nội dung hình học quan trọng, đƣợc học xuyên suốt lớp Tiểu học liên quan nhiều tới kiến thức hình học cấp học Nhƣng thực tế, tập liên quan tới hình vuông khó nhƣng chƣa đƣợc tổng hợp cách có hệ thống khiến học sinh gặp nhiều khó khăn giải tập Vì vậy, cần phải xây dựng hệ thống lại tập từ dễ tới khó giúp học sinh từ nắm đƣợc kiến thức để giải tập tới giải đƣợc tập nâng cao, thi vào lớp tiếp tục học nội dung liên quan bậc học đồng thời kích thích em hứng thú, tích cực học tập Chính lí mà em định lựa chọn, nghiên cứu đề tài “Một số dạng tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học góp phần nâng cao chất lƣợng việc học toán trƣờng Tiểu học Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học - Xây dựng hệ thống tập hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học Khách thể nghiên cứu Các dạng tập có yếu tố hình học chƣơng trình Toán Tiểu học Đối tƣợng nghiên cứu Một số dạng tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận - Phƣơng pháp điều tra, quan sát - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm Phạm vi nghiên cứu Một số dạng tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần tài liệu tham khảo nội dung khóa luận gồm hai chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lí luận - Chƣơng 2: Một số dạng tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Mục tiêu nhiệm vụ môn Toán Tiểu học 1.1.1 Mục tiêu môn Toán Tiểu học Môn Toán Tiểu học nhằm giúp học sinh: - Có kiến thức sở ban đầu số học số tự nhiên, số thập phân, đại lƣợng số yếu tố hình học đơn giản - Hình thành rèn kĩ thực hành tính, đo lƣờng, giải toán có nhiều ứng dụng thiết thực đời sống - Bƣớc đầu hình thành phát triển lực trừu tƣợng hóa, khái quát hóa, kích thích trí tƣởng tƣợng, gây hứng thú học tập môn Toán, phát triển hợp lí khả suy luận biết diễn đạt suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phƣơng pháp học tập, làm việc linh hoạt, khoa học, sáng tạo - Góp phần hình thành rèn luyện phẩm chất, đức tính cần thiết ngƣời lao động xã hội đại 1.1.2 Nhiệm vụ môn Toán Tiểu học Môn Toán Tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh: - Hình thành hệ thống kiến thức bản, đơn giản, có nhiều ứng dụng đời sống số học số tự nhiên, số thập phân, bao gồm: cách đọc, cách viết, so sánh số tự nhiên, phân số, số thập phân; số đặc điểm tập hợp số tự nhiên, số thập phân - Có hiểu biết ban đầu, thiết thực đại lƣợng nhƣ: độ dài, khối lƣợng, thời gian, diện tích, thể tích, dung tích, tiền Việt Nam số đơn vị đo thông dụng chúng Biết sử dụng dụng cụ để thực hành đo lƣờng, biết ƣớc lƣợng số đo đơn giản - Rèn luyện để nắm kĩ thực hành tính nhẩm, viết bốn phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo đại lƣợng B A P N Q M D C Bài 8: Cho hình vuông ABCD MNPQ nhƣ hình vẽ Biết DB = 12cm Tính diện tích phần gạch chéo B A N M O Q D P C Bài 9: Trong khu vƣờn hình vuông, ngƣời ta làm luống hoa hình chữ nhật có diện tích Để tiện chăm sóc ngƣời ta làm lối xung quanh luống hoa Biết chiều rộng lối có chiều rộng 19 cạnh hình vuông tổng diện tích luống hoa 240m2 Tính cạnh hình vuông Bài 10: Để lát sân ngƣời ta cần 2400 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm Tính diện tích sân Bài 11: Để lát phòng ngƣời ta cần 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm Hỏi ngƣời ta cần tiền để mua gạch để lát phòng đó? Biết giá 1m2 gạch có giá 150000 đồng diện tích phần mạch vữa không đáng kể 44 Bài 12: Ngƣời ta mở rộng ao nuôi cá hình vuông bốn phía nhƣ hình vẽ Sau mở rộng diện tích hồ tăng thêm 380m2 Tính diện tích ao chƣa mở rộng 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m Bài 13: Hai đất hình vuông có tổng chu vi 160m Diện tích lớn diện tích nhỏ 400m2 Tính diện tích đất Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vuông Biết chu vi hình vuông chu vi hình chữ nhật 20cm diện tích hình chữ nhật diện tích hình vuông 200cm2 Tính diện tích hình (Đề thi Học sinh giỏi lớp năm 2001 - 2002, tỉnh Bắc Ninh) Bài 15: Ngƣời ta xếp hình chữ nhật thành hình vuông ABCD bên có phần trống hình vuông MNPQ Tính diện tích phần trống hình vuông MNPQ (Đề thi Học sinh giỏi lớp năm 2009, Phòng Giáo dục Đào tạo Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) B A M 8cm 5cm Q N P C D Bài 16: Ngƣời ta muốn mở rộng mảnh vƣờn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên lần Nhƣng chiều rộng tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm chiều dài Khi vƣờn trở thành hình vuông Hãy tính diện tích 45 mảnh vƣờn sau mở rộng, biết chu vi mảnh vƣờn lúc đầu 42m (Đề thi Học sinh giỏi lớp năm 2011-2012, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) Bài 17: Cho hình vuông ABCD biết AM = MB = BN = NC = CE = ED = DF = FA = 1cm Tính diện tích phần gạch chéo (Xem hình vẽ) (Đề thi Tuyển sinh lớp năm 2009, trường Trung học Cơ sở Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội) A M F D B N E C Bài 18: Có ba hình vuông Hình vuông thứ có cạnh 10m Hình vuông thứ hai có cạnh 8m Hình vuông thứ ba có diện tích hiệu diện tích hình vuông thứ thứ hai Hỏi hình vuông thứ ba có cạnh bao nhiêu? (Đề thi Tuyển sinh lớp năm 2009, Trường Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh, Thành phố Hà Nội) Bài 19: Một sân hình vuông đƣợc lát viên gạch loại Bạn Nam vòng quanh sân đếm vòng đƣợc 448 viên gạch Hỏi muốn lát kín sân cần viên gạch? (Đề thi Tuyển sinh lớp năm 2010, trường Trung học Cơ sở Giảng Võ, Thành phố Hà Nội) Bài 20: Cho hình vuông cạnh 1dm, nối trung điểm bốn cạnh tạo thành hình vuông thứ hai Lại nối trung điểm bốn cạnh hình vuông thứ hai tạo thành hình vuông thứ ba Cứ làm hình vuông thứ 10 Tính tổng diện tích 10 hình vuông (Đề thi Tuyển sinh lớp năm 2010, trường Trung học Cơ sở Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội) 46 Bài 21: Cho hình vuông có cạnh 4cm Đƣợc đặt cho đỉnh hình vuông trùng với giao điểm đƣờng chéo Tính diện tích phần giao hai hình vuông (Đề thi Tuyển sinh lớp năm 2010, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương, tỉnh Thừa Thiên Huế) Bài 22: Một hình chữ nhật có nửa chu vi số bé chia hết cho 2, cho cho Nếu bớt chiều dài 4m, tăng chiều rộng 2m đƣợc hình vuông Tính diện tích hình vuông (Đề thi Olympic Toán Tuổi thơ năm 2012) Bài 23: Hình bên có ABCD hình vuông, AEFG hình chữ nhật Biết chu vi hình chữ nhật 12cm lần chiều rộng GB = (Đề thi GA Olympic Toán Tuổi thơ năm 2014) b Tính diện tích hình vuông B C G F A E D Bài 24: Nếu giảm cạnh hình vuông 20% diện tích hình vuông giảm phần trăm? (Đề thi Olympic Toán Tuổi thơ năm 2015) Bài 25: Trong hình, ABCD hình vuông có cạnh 10cm, P điểm AB Tính diện tích phần tô đậm (Đề thi Olympic Toán Tiểu học Singapore năm 1997) D C O A P 47 B Bài 26: Hình vuông ABCD đƣợc tạo thành từ hình tam giác hình vuông nhỏ (hình vẽ) Tính diện tích hình vuông ABCD (Đề thi Olympic Toán Tiểu học Singapore năm 2002) 10cm B A 10cm 10cm D C 10cm GỢI Ý – ĐÁP ÁN Bài 1: Hƣớng dẫn: Chia hình H thành hình vuông nhỏ nhƣ hình vẽ: 6cm 6cm 3cm 3cm 6cm 3cm Hình H Đáp số: 45cm2 Bài 2: a Diện tích tờ giấy hình vuông 64 dm2 441 b Diện tích ô vuông dự định cắt là 16 ô vuông 48 dm2 nên số ô vuông cắt đƣợc 441 Bài 3: Đáp số: 81cm2 Bài 4: Đáp số: 81cm2 Bài 5: A 5cm B 5cm C Diện tích tăng thêm 185cm2 tổng diện tích hình A, B, C SB = × = 25 (cm2); SA = SC = (185 - 25) : = 80 (cm2) Cạnh hình vuông ban đầu là: 80 : = 16 (cm) Diện tích hình vuông ban đầu là: 16 × 16 = 256 (cm2) Bài 6: Tờ giấy đƣợc chia thành tam giác nhỏ có diện tích nhau: A B O D C Diện tích tam giác AOB là: 72 : = 18 (cm2) Có: (OA × OB) : = 18 OA × OB = 36 Lại có: OA = OB; 36 = × nên OA = OB = (cm) Vì AC = OA × nên độ dài đƣờng chéo tờ giấy là: × = 12 (cm) 49 Bài 7: Ta đánh số theo nhƣ hình: A B P N Q M C D Hình cho có tất 10 hình vuông Tổng diện tích 10 hình vuông nói là: (S1 + S2 + S3 + S4 + S6 + S7 + S8 + S9) × + S5 × = 450 (cm2) Theo ta có: S1 + S2 + S3 + S4 + S6 + S7 + S8 + S9 = S5 = SABCD Lại có: S5 × + S5 × = 450 S5 × = 450 S5 = 450 : S5 = 50 (cm2) Nên SABCD = 50 × = 100 (cm2) Vì 100 = 10 × 10 nên cạnh hình vuông 10cm Bài 8: Kẻ thêm bán kính OK OE: A E B N M K O Q D P C 50 SADB = 12 × (12 : 2) : = 36 (cm2) SABCD = 36 × = 72 (cm2) SAEOK = 72 : = 18 (cm2) Do đó: OE × OK = r × r = 18 (cm2) Diện tích hình tròn tâm O là: 18 × 3,14 = 56,52 (cm2) SMON = r × r : = 18 : = (cm2) SMNPQ = × = 36 (cm2) Diện tích phần gạch chéo là: 56,52 – 36 = 20,52 (cm2) Bài 9: Coi chiều rộng đƣờng phần cạnh khu đất 19 phần Chiều rộng luống hoa là: (19 – – – – 1) : = (phần) Chiều dài luống hoa là: (19 – – – 1) : = (phần) Vậy luống hoa đƣợc chia thành: × = 40 (hình vuông nhỏ) Diện tích hình vuông nhỏ là: (240 : 6) : 40 = (m2) Nên cạnh hình vuông nhỏ 1m Cạnh khu vƣờn là: × 19 = 19 (m) Bài 10: Đáp số: 2160000cm2 216m2 Bài 11: Đáp số: 3600000 đồng 51 Bài 12: *Cách 1: Chia diện tích phần mở rộng hồ thành phần có diện tích Diện tích phần hồ hình chữ nhật là: 380 : = 95 (m2) Cạnh hồ chƣa mở rộng là: 95 : 2,5 - 2,5 = 35,5 (m) Diện tích hồ chƣa mở rộng là: 35,5 × 35,5 = 1260,25 (m2) *Cách 2: Chia diện tích phần mở rộng hồ thành phần hình vuông có diện tích phần hình chữ nhật có diện tích Diện tích phần hình chữ nhật là: 380 - 2,5 × 2,5 × = 355 (m2) Diện tích phần hồ hình chữ nhật là: 355 : = 88,75 (m2) Cạnh hồ chƣa mở rộng là: 88,75 : 2,5 = 35,5 (m) Diện tích hồ chƣa mở rộng là: 35,5 × 35,5 = 1260,25 (m2) 52 Bài 13: Giả sử ta đặt diện tích đất nhỏ đất lớn cho cạnh đất nhỏ cách cạnh đất lớn Sau ta chia phần hiệu diện tích chúng thành hình chữ nhật nhƣ hình vẽ Nhận thấy tổng chiều dài cạnh hình vuông lớn với chiều dài cạnh hình vuông nhỏ hai lần chiều dài hình chữ nhật Đáp số: Diện tích hình vuông nhỏ: 225m2 Diện tích hình vuông lớn: 625m2 Bài 14: Hình chữ nhật ABCD hình vuông MBCN nhƣ hình vẽ: M B N C A 200cm2 D Có AB = AM + MB; AD = MB Hiệu chu vi hình chữ nhật ABCD hình vuông MBCN là: (AB + AD) × – MB × = (AM + MB) × + AD × – AD × = AM × + AD × – AD × = AM × 53 Nên AM = 20 : = 10 (cm) Hiệu diện tích hình chữ nhật ABCD hình vuông MBCN 200cm2 Nên diện tích hình chữ nhật AMND 200cm2 AD = 200 : 10 = 20 (cm) AB = AM + AD = 10 + 20 = 30 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 20 × 30 = 600 (cm2) Diện tích hình vuông là: 20 × 20 = 400 (cm2) Bài 15: Đáp số: 9cm2 Bài 16: A B D P C M N H Gọi mảnh đất hình chữ nhật ban đầu ABCD Khi mở rộng ta đƣợc mảnh đất hình vuông APMN Khi chiều rộng tăng lên lần diện tích tăng lên lần Để diện tích tăng lên lần cần phải tăng chiều dài: : = 1,5 (lần) Có lần chiều rộng 1,5 lần chiều dài nên chiều rộng chiều dài Nửa chu vi mảnh đất ban đầu là: 42 : = 21 (m) Chiều rộng mảnh đất ban đầu là: 21 : (3 + 4) × = (m) Cạnh mảnh đất hình vuông APMN là: × = 18 (m) Diện tích mảnh đất hình vuông APMN là: 18 × 18 = 324 (m2) 54 lần Bài 17: Ta cắt, ghép hình nhƣ hình vẽ: A M B F N D E C Đáp số: cm Bài 18: Đáp số: 6m Bài 19: Đáp số: 12544 viên gạch Bài 20: Diện tích hình vuông thứ nửa diện tích hình vuông thứ nhất, diện tích hình vuông thứ nửa diện tích hình vuông thứ 2, , diện tích hình vuông thứ 10 nửa diện tích hình vuông thứ Đáp số: 1023 dm 512 Bài 21: Phần giao hình vuông hình vuông nhỏ có diện tích diện tích hình vuông lớn Diện tích phần giao là: (4 × 4) : = (cm2) Đáp án: D 4cm2 55 Bài 22: 2m 4m Nửa chu vi hình chữ nhật số tự nhiên nhỏ chia hết cho 2, cho nửa chu vi hình chữ nhật 30m Đáp số: 196m2 Bài 23: Đáp số: 25cm2 Bài 24: Mỗi cạnh giảm 20% cạnh hình vuông là: 100% - 20% = 80% Diện tích hình vuông là: 80% × 80% = 64% Diện tích giảm số phần trăm là: 100% - 64% = 36% Bài 25: SABCD = 100 (cm2); SODC = 25 (cm2); SADP = SCPB = 25 (cm2) Diện tích phần tô đậm là: SABCD - SODC - × SADP = 25 (cm2) Bài 26: Chia cạnh hình vuông ABCD nhƣ hình vẽ: 10cm A B 10cm 10cm D C 10cm Đáp số: 900cm2 56 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài em rút đƣợc kết luận: Hình vuông nội dung quan trọng chƣơng trình Toán Tiểu học Do đó, rèn luyện cho học sinh kĩ giải toán hình vuông công việc cần thiết giáo viên tiểu học Với mong muốn xây dựng tài liệu tốt cho giáo viên học sinh tiểu học, khóa luận trình bày hệ thống lý thuyết chặt chẽ, ví dụ minh họa rõ ràng với lƣợng tập phong phú, đa dạng Em mong muốn nhận đƣợc ý kiến nhận xét quý báu thầy cô bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), Sách giáo khoa Toán 1, NXB Giáo dục Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), Sách giáo khoa Toán 3, NXB Giáo dục Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) (2014), Sách giáo khoa Toán 4, NXB Giáo dục Trần Diên Hiển (2015), Thực hành giải Toán Tiểu học (tập 2), NXB Đại học Sƣ Phạm Trần Diên Hiển (2014), Giáo trình chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ Phạm Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dƣơng Thụy, Vũ Quốc Trung (2005), Giáo trình Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học, NXB Đại học Sƣ phạm Tô Hoài Phong, Huỳnh Bảo Châu, Lê Hải Anh (2012), Các toán thông minh lớp 3, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chi Minh Phạm Đình Thực (2013), Toán chuyên đề Hình học, NXB Giáo dục Việt Nam Trần Ngọc Lan (2014), Các đề thi học sinh giỏi Toán - 5, NXB Đại học Sƣ Phạm 10 Trần Hải (Chủ biên) (2014), Tuyển tập: 108 đề thi học sinh giỏi lớp đề thi vào trường chuyên Amsterdam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Trần Diên Hiển (2010), 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp - 5, NXB Giáo dục Việt Nam 12 Vũ Kim Thủy, Nguyễn Xuân Mai, Trần Thị Kim Cƣơng (2012), Tuyển chọn 10 năm Toán Tuổi Thơ – Tuyển chọn đề thi Toán Tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam 13 Trƣơng Công Thành (2009), Các đề thi Toán Tiểu học Quốc tế, NXB Giáo dục Việt Nam 58 ... nghiên cứu đề tài Một số dạng tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập liên quan đến hình vuông chƣơng trình Toán Tiểu học góp phần nâng... tích 11 Chƣơng MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH VUÔNG TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC 2.1 Dạng 1: Nhận dạng hình vuông 2.1.1 Nội dung Cho hình hình học với điều kiện (có thể hình vẽ đồ vật),... trắng hình 1: hình vuông; Ta đếm hình vuông màu trắng hình 2: hình vuông; Ta đếm hình vuông màu trắng hình 3: hình vuông Nhƣ vậy, số hình vuông hình sau hình trƣớc hình vuông Hình thứ 10 có số hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số dạng bài tập liên quan đến hình vuông trong chương trình Toán Tiểu học, Một số dạng bài tập liên quan đến hình vuông trong chương trình Toán Tiểu học, Một số dạng bài tập liên quan đến hình vuông trong chương trình Toán Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay