Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:31

A. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Trong quá trình học tập môn Hán Nôm thì em nhận thấy, với vị thế hoàn cảnh lịch sử, trong tiếng việt có một lớp thành ngữ gốc hán rất phong phú về số lượng, có giá trị về nhiều mặt thường được gọi dưới cái tên chung là thành ngữ Hán - Việt Thành ngữ Hán - Việt đem lại những ý nghĩa góp phần tích cực vào việc, làm cho tiếng Việt thêm giàu có tinh tế, chính xác, uyển chuyển, cấu trúc ngữ pháp trong kho tang, thêm phong phú. Nhưng trong thực tiễn xã hội cuộc sống hiện nay, dùng sai các thành ngữ Hán - Việt rất nhiều, tự động thêm bớt từ vào thành ngữ làm lệch đi các cấu trúc bền vững vốn có của nó, ứng dụng không đúng ý nghĩa khi sử dụng thành ngữ Hán - Việt, ngay cả đối với giáo viên giảng dạy môn Văn học cũng khó giải nghĩa và sử dụng đúng cấu trúc các thành ngữ Hán - Việt, đặc biệt khi các nhà thơ nhà văn khi ứng dụng vào sang tác viết lách cũng tự động thêm bớt và sử dụng sai cấu trúc, ý nghĩa. Khi không sử dụng đúng ý nghĩa và cấu trúc thành ngữ Hán - Việt nó sẽ làm sấu đi nét văn hóa ngôn ngữ, mất đi ý nghĩa tốt đẹp, làm giảm đi sự tinh túy, của các thành ngữ gây hiểu lầm cho nhiều người sử dụng Với yêu cầu đặt ra, từ cuộc sống, từ thực tiễn, từ giảng dạy, từ ứng dụng, nếu chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa, cấu trúc sẽ giúp cho chúng ta sử dụng các thành ngữ một cách tốt nhất. Từ tính bức thiết đó em mạnh dạn chọn đề tài: “Tìm hiểu cấu trúc thành ngữ Hán - Việt”. Trên cơ sở đó em đề xuất một số ý kiến nhằm giảm thiểu sự hiểu lầm trong giảng dạy trả lại ý nghĩa cho thành ngữ Hán - Việt trong giai đoạn hiện nay. 1 II. Đối tượng và mục đích của đề tài 1. Đối tượng: Một số các thành ngữ Hán - Việt trong các thư tịch, sách vở đời sống hàng ngày. 2. Mục đích: * Đối với cái nhân Thứ nhất: đề tài sẽ giúp cho em hiểu về cấu trúc hình thành nên thành ngữ Hán - Việt, ý nghĩa của các câu thành ngữ Hán - Việt, làm phong phú thêm kiến thức cho em khi sử dụng trong cuộc sống, trong học tập Thứ hai: giúp cho em biết nghiên cứu tìm tòi tài liệu và làm một đề tài Thứ ba: do các thành ngữ Hán - Việt thường có nguồn gốc hình thành từ các điển tích điển cố, đời sống hàng ngày gán liền với lịch sử văn hóa nên khi phân tích giúp cho em hiểu được lối sống sinh hoạt, thấy được bức tranh quá khứ, thấy được lối sử dụng ngôn ngữ tinh tế của cha ông ta Thứ tư: đưa ra các ý kiến, giải pháp cho việc giảng dạy tìm hiểu thành ngữ Hán - Việt * Đối với xã hội Thứ nhất: nếu được sử dụng đề tài sẽ là tài liệu giúp cho giáo viên trong Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến - Anh hùng nan mỹ nhân quan: Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân - Bách văn bất kiến: Trăm nghe không m t thấ - Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi: Ngao cò tranh nhau, ngư ông lợi - Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai: Bảo kiếm rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi dưỡng xứ lạnh - Bất nhập hổ huyệt, ên đắc hổ tử: Không vào hang hổ, không bắt hổ - Bệnh tòng nhập, họa tòng xuất: bệnh v o từ miệng, tai họa đến từ lời nói - Cao nhân tất hữu cao nhân trị: Người tài giỏi có người giỏi - Cận mặc giả hắc, cận đăng tắc minh: - Cô chưởng nan minh: t ta v không kêu - Cô thụ bất thành lâm: tc - Cư tất trạch lân, du tất trạch hữu: - Danh lợi bất nh n: Có danh lợi không nhàn thân - Diệp lạc qu căn: Lá rụng v c i - Dục t c bất đạt: iệc l m nhanh không th nh công - Dưỡng hổ di họa: Nuôi hổ đ họa v sau - Đa kim ng n phá luật lệ: Nhi u ti n bạc l m sai luật lệ - Đa thọ đa nhục: - Đại ngư cật ti u ngư: Cá lớn nu t cá b - Đắc ngư vong thu ên: Được cá quên nơm - Đi u tận cung tang: Chim hết cung nỏ bỏ - Đi u vị thực vong, nhân vị lợi vong: Chim chết ham m i, người chết ham lợi - Đức thắng s : Có đạo đức có th thắng s phận - Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu: Ngậm máu phun người, tự l m bẩn miệng n mực đen, g n đèn sáng không th nh rừng ng nhờ h ng xóm, xa nhờ bạn ng l u chịu nhi u khổ nhục trước - Họa hổ họa bì nan họa c t, tri nhân tri diện bất tri tâm: Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương Biết người biết mặt, lòng người - Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai: Tai họa không đến m t l n, ph c không đến l n thứ hai - Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh: ổ chết đ lại da, người chết đ lại danh tiếng - Hữu chí cánh thành: Có chí nên - Hữu du ên thiên lý tương ng , ô du ên đ i diện bất tương phùng: Có duyên với xa nghìn dặm r i c ng gặp, vô du ên trước mặt v n không thành - Hữu xạ tự nhiên hương: Có xạ thơm (Xạ: t i thơm c hương - Khẩu thiệt vô bằng: Lời nói không chứng - Kỷ sở bất dục vật thi nh n: Đi u m không mu n đừng l m cho người khác - Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình: Hoa rụng có ý, nước trôi vô tình - Liệt hỏa thí kim, gian nan thí đức: Lửa thử vàng, gian nan thử sức - Lương dược khổ khẩu: Thu c t t khó nu t (thu c đắng d tật - Ma chử thành châm: Mài sắt thành kim - Mãnh hổ nan địch qu n h : t hổ khỏe khó ch ng lại b cáo ưu nhân, thành thiên: Vạch mưu kế người, thành công trời - Nam vô tửu kỳ vô phong: Nam rượu cờ gió - Ngôn đa tất thất: Nói nhi u sai - Ngưu t m ngưu, m t m mã: Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa - Nh n cư vi bất thiện: Nh n r i d l m việc không t t - Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất th nh khí: Người không học đạo lý, ngọc không mài, giá trị - Nhân sinh vô thập to n: Con người sinh không hoàn mỹ - Nhất nghệ tinh, thân vinh: Tinh thông m t ngh , hưởng vinh quang - Nhất ngôn ký xuất, tứ m nan tru : t lời nói ra, ngựa Tứ khó đuổi (Ngựa Tứ: t loại ngựa quý) - Nhất nhật vi sư, chung th n vi phụ: t ng l m th su t đời l m b - Nhất tự vi sư, bán tự vi sư: Dạ m t chữ c ng l m th , dạy nửa chữ c ng l m th - Nhất tướng công thành vạn c t khô: t tướng đánh th nh, vạn xương khô - Phú quý sinh l nghĩa, b n sinh đạo tặc: i u có sinh l nghĩa, nghèo khó sinh giặc - Tam nh n đ ng hành tất hữu ng sư: Ba người tất có m t người l m th - Tham thực cực th n: Tham ăn khổ th n - Thiên bất dung gian: Trời không tha loài gian ác - Thiên đường hữu l , vô nhân vấn Địa ngục vô môn, hữu khách t m: Thiên đường có đường m không hỏi Địa ngục cửa mà có khách tìm - Tri t c thường lạc, nh n tự an: Biết đ - Trung ngôn nghịch nhĩ: lời nói thật khó nghe - Trừu đao đoạn thủy, thủ cánh lưu; Tương tửu kiêu s u, s u cánh s u: Rút dao ch m xuông nước, nước chảy mạnh - đủ vui, biết nhịn nh n ên ng rượu giải s u c ng thêm s u Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thi u Thoại bất đ u bán c đa: Rượu mà gặp bạn tri kỷ ngàn chén Nói chuện m không hợp nửa c u đ thấ nhi u B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH Võ thị diệu hồng Cấu tạo, ngữ nghĩa và việc sử dụng lớp thành ngữ hán - việt trong ngôn ngữ viết tiếng việt Chuyờn ngnh: Ngôn ngữ học Mó s: 60.22.01 LUN VN THC S ngữ văn Ngi hng dn khoa hc: TS. Trần Văn Minh Vinh, 2010 1 Lời cảm ơn Trớc hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Văn Minh- ngời đã trực tiếp hớng dẫn tận tình chúng tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Chúng tôi xin đợc bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô trong tổ ngôn ngữ của trờng Đại học Vinh đã có nhiều đóng góp và hớng dẫn khoa học giúp chúng tôi hoàn thành luận văn này. Nhân dịp kết thúc khóa học, chúng tôi xin chân thành cảm ơn khoa Ngữ văn, khoa Sau đại học, Trờng Đại học Vinh, tập thể cao học XVI Lí luận ngôn ngữ đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập . Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã thờng xuyên an ủi, động viên chúng tôi trong suốt thời gian học tập và làm luận văn. Do những điều kiện khách quan và chủ quan luận văn có thể còn những điểm cần bàn. Chúng tôi rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 12 năm 2010 Ngời thực hiện: Võ Thị Diệu Hồng MụC LụC 2 Trang Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 1 3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tợng nghiên cứu 6 4. Phơng pháp nghiên cứu 7 5. Đóng góp của đề tài 7 6. Bố cục của luận văn 8 Chơng 1: giới thuyết liên quan đến đề tài 1.1. Xung quanh khái niệm thành ngữ 1.1.1. Về định nghĩa thành ngữ 9 1.1.2. Về việc phân loại thành ngữ 11 1.1.3. Về nghĩa của thành ngữ 16 1.1.4. Phân biệt thành ngữ với tục ngữ 18 1.1.5. Giá trị sử dụng của thành ngữ trong hoạt động ngôn ngữ 24 1.2. Lớp thành ngữ Hán -Việt 1.2.1. Tiếp xúc ngôn ngữ Hán - Việt và việc mợn từ ngữ tiếng Hán vào tiếng Việt 26 1.2.2. Lớp thành ngữ Hán - Việt 35 1.3. Tiểu kết chơng 1 36 Chơng 2: cấu tạo và ngữ nghĩa của thành ngữ Hán Việt trong tiếng việt 2.1. Đặc điểm cấu tạo của thành ngữ Hán - Việt 2.1.1. Khái quát về cấu tạo của thành ngữ Hán - Việt 38 2.1.2. Các dạng cấu trúc của thành ngữ Hán - Việt 41 2.2. Đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ Hán Việt 2.2.1. Khái quát về nghĩa của thành ngữ Hán Việt 50 2.2.2. Các kiểu Việt hóa về nghĩa của thành ngữ Hán Việt 52 2.3. Tiểu kết chơng 2 64 Chơng 3: Việc sử dụng thành ngữ Hán - Việt trong ngôn ngữ viết Tiếng Việt 3.1. Việc dùng thành ngữ Hán - Việt trong thơ Nôm trung đại 3 3.1.1. Đặc điểm ngôn ngữ thơ Nôm trung đại 65 3.1.2.Th nh ngữ Hán - Việt trong thơ Nôm trung đại 67 3.2. Thành ngữ Hán - Việt trong văn chính luận tiếng Việt 3.2.1. Đặc điểm ngôn ngữ văn chính luận tiếng Việt 79 3.2.2. Hồ Chí Minh dùng thành ngữ Hán - Việt trong văn chính luận 80 3.3. Tiểu kết chơng 3 93 Kết luận 95 Tài liệu tham khảo THÀNH NG ĐỐI CHIẾU VIỆT – TRUNG 940 www.tienghoa.net.vn1 Án binh bt đng /àn bng bù dòng 2 An c lp nghip 󱞠/ n ji lì yè 3 An phn th thng / n fn shu j 4 Anh em bn bin mt nhà 󰩌󱍛/ sì hi zh nèi ji xing dì 5 Anh em khinh trc, làng nc khinh sau 󰵀󲩌󲺣󰵀󰐺/ ji hu bù q,y hu bù lái 6 Anh em nh th tay chân 󲪈;󲪈/ xing dì rú shu zú; shu zú zh qíng 7 Áo gm đi đêm 󳇻󲔸󲔡/ jn y yè xíng 8 n bát cm do, nh no đng đi 󳖴󳙂󱚢󱈅/ shí fàn bù wàng zhòng tián rén 9 n bn sông sâu 󳉔/ bù gn bù jìngch le cháng mìng 10 n by nói b 󳎡󳮙 / xìn ku cí huáng 11 n b làm bing, hay n li làm 󲴍/ ho yì wù láo 12 n ba hôm lo ba mai 󰏲 / cháo bù bo x 13 n ba sáng ln ba ti 󰏞󰊾󰥶󰌯 / yu zo méi wn 14 n cám tr vàng  󰉬󱦵󱎃 󳮙󲺦/ ch rén y ku,bào rén y dòuch rén kng pí, bào rén huáng jn 15 n cây nào rào cây y 󳖴󰓦󰓦/ shí shù hù shù 16 n cây táo rào cây sung (cây xoan ) / ch lì b wài 17 n có nhai, nói có ngh 󳖴󳕐󱮛󲛕/ shí x xì juéyán bì sn s 18 n c đi trc, li nc theo sau 󱾻/ xing lè zài qiánch k zài hòu 19 n cm chúa, múa ti ngày 󳙆󳖴󱮝󰊺󰊵/ bo shí zhng rìwú su shì shì 20 n cm gà gáy, ct binh na ngày; Ban ngày mi mt đi chi, ti ln mt tri đ thóc vào say 󳫶󳙆󳙂󱟔󲩌󰊾󲩋󰌯󳎛/ j tí bo fànsn gn ch bngq gè dà zogn gè wn jí 21 n cm nhà vác tù và hàng tng 󳙂󱡶/ ch y ji fàngun wàn ji shì 22 n cháo đá bát, qua cu rút ván 󲲜󰦈󰔺/ guò hé chi qiáo 23 n chng có khó đn thân 󰊵󱯭󰏞/ ho shì wú yuán,huài shì yu fn 24 n chn ni, chi chn bn 󱳡/ zé shàn ér cóng 25 n cha no, lo cha ti 󰏉/ sho bù gèng shì 26 n cha sch, bch cha thông 󳖴󲛕󲳯/ shí bù jìngyán bù tng 27 n đc chc mép 󰿁󳖴󰿁󱇴󱊃/ dú shí dú shng chung 28 n không nên đi, nói chng nên li 󱟽󱻡/ bèn ku zhuó shé 29 n không nói có 󰸳󰏞󰊵󱇴󰏞/ sh yu jiè shìwú zhng shng yu 30 n không ngi ri 󳙆󳖴󱮝󰊺󱳡󲂌󰊵󳙂󰐺/ bo shí zhng rìbù láo ér huòwú su shì shì; fàn lái ki ku 31 n ly chc, mc ly bn 󲔸󱥬/ bù y c shí 32 n mày đòi xôi gc (n trc đòi bánh chng) 󲡽󱵞󱦒/ q gài to ròu zòng 33 n mn khát nc 󰬉/ ch xián ku k 34 n mn nói ngay còn hn n chay nói di 󲀹󲂀󱧵󳝗/ zhù k hn ku niàn fómò jing sù ku mà rén 35 n ming tr ming 󱐑󲲭󱐑󰼮󲲭󰼮/ y yn huán yny yá huán yá 36 n mt bát cháo, chy ba quãng đng 󱕬󱥺󲩅󲺡󲫄/ ch y wn zhuzu sn l www.tienghoa.net.vnlù 37 n no dng m 󳙆󰍫󰫀󰠇/ bo nun s yín yù 38 n ngay nói tht mi tt mi lành 󱃛󱽄󲳯󲔡/ tin l liáng xndào chù tng xíng 39 n nht mi bit thng mèo 󲄒󳠙󰊎󱒺󱝌󱾻;󳙆󰤞󱒺󳙔󰤞󳘺/ luò pò fng zh qióng rén k; bo hàn bù zh è hàn j 40 n nh  đu 󱣆/ jì rén lí xià 41 n c nói mò; nhm mt nói mò 󱑣󲣉󲴨󲌯󲳵/ xi shu b dàoxiàng bì x zào 42 n phi gan báo (hùm) 󲥎󱶛/ ch le bào z dn 43 n qu nh k trng cây 󳖴󰑱󱚢󰓦/ shí gu bù wàng zhòng shù rén 44 n quàng nói by, n nói lung tung 󰦈 ;󳎡󳮙; 󱶶󲣉󲴨/ xìn ku ki hé ; xìn ku cí huáng; hú shu b dào 45 n sung mc sng 󳇻󲔸󱁞󳖴/ jn y yù shí 46 n vng đ v cho mèo, vu oan giá ha / q d chéng zho 47 n xi  thì , m gà ly trng 󰐕󳫶󰐕󳫶󲎠/ sh j q lunsh j q dàn 48 Ba bà chín chuyn; tam sao tht bn 󲢲󱮤󳉔󲍀󳉔󱹔/ huà jng sn zhng zucháng chóng y cháng tu 49 Bà con xa không bng láng ging gn; Bán anh em xa mua láng ging gn 󲲱󲲦󲶐/ yun qn bù rú jìn lín 50 Ba đu sáu tay 󱺗/ sn tóu liù bèi 51 Ba mt mt li 󰔝 󳐷󲢢/ sn tóu duì ànsn miàn y cí 52 Ba mi cha phi là tt 󲛕󲲜󰊾/ bié yán zh guò zo 53 Ba mi sáu k, k chun là hn 󲡶󱠫󲩅󲡶󱠫/ sn shí liù jìcèzu wéi shàng jìcè 54 Ban ngày ban mt 󱍒󰊺󳐧󱍒󰊺󰊺/ dà tin bái rìqng tin bái rìgung tin huà rì 55 Ban n ly lòng / mài rén qíng 56 Bán tín bán nghi 󱉦/ bàn xìn bàn yí 57 Bán trôn nuôi ming 󱎃󱵞󱇴󰪄/ pí ròu shng yá 58 Bán tri không vn t 󱞠/ mài Những thuật ngữ thương hiệu phổ biến Co-branding – Hợp tác thương hiệu: Việc kết hợp hai hay nhiều tên thương hiệu cùng lúc để hỗ trợ trong việc giới thiệu và tung ra một sản phẩm, một dịch vụ hay một liên doanh mới. Consumer Product - Sản phẩm tiêu dùng: Được định nghĩa là các sản phẩm hay dịch vụ với mục đích tiêu dùng, sử dụng của các cá nhân hay để đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong hộ gia đình. Core Competencies - Khả năng cạnh tranh cốt lõi: Là khái niệm liên quan đến những kỹ năng và khả năng của một công ty trong các lĩnh vực, mà qua đó góp phần tạo nên khả năng cạnh tranh tốt nhất cho công ty trước những đối thủ khác. Corporate Identity – Chân dung / bản sắc của tổ chức: Tại một mức nào đó thì chân dung của một tổ chức thường được liên tưởng đến các đặc tính hình tượng của một công ty như logo hay bút ký … nhưng cũng lại thường được dùng để liên tưởng đến cách thể hiện của một công ty đến các nhóm lợi ích của mình hoặc còn được xem là một phương tiện nhằm tạo ra sự khác biệt giữa nó với các công ty còn lại trong nhận thức của khách hàng. Counterfeiting - Hàng giả, hàng nhái: Khi một tổ chức hay một cá nhân bất kỳ nào đó sản xuất ra một sản phẩm trông giống như một sản phẩm đã có thương hiệu trước đó, được đóng gói và trình bày với một phương thức nhằm đánh lừa khách hàng. Country of Origin - Quốc gia xuất sứ của sản phẩm: Là quốc gia mà sản phẩm được sản xuất ở đó. Thái độ và mức độ ủng hộ của khách hàng đối với một sản phẩm nào đó thường bị tác động mạnh mẽ bởi chính các yếu tố như địa điểm mà hàng hóa được thiết kế và sản xuất ra. Customer Characteristics - Đặc điểm khách hàng: Bao gồm tất cả các đặc điểm có tính chất cá biệt, đặc trưng, dễ phân biệt và nổi trội, và những đặc tính khác đươc sử dụng trong việc phân khúc thị trường để phân biệt giữa các nhóm khác hàng với nhau. Customer Relationship Management (CRM) - Quản lí các mối quan hệ khách hàng: Là việc theo dõi kỹ các hành vi của khách hàng để phát triển các quá trình xây dựng mối quan hệ và các chương trình tiếp thị nhằm gắn bó khách hàng với thương hiệu của một công ty. Quản lí khách hàng còn quan tâm đến việc phát triển các phần mềm hay các hệ thống nhằm đưa ra các mối liên hệ có tính chất cá nhân và các dịch vụ chỉ dành riêng cho từng khách hàng. Customer Service- Dịch vụ khách hàng: Là cách thức mà một thương hiệu đáp ứng nhu cầu các khách hàng của mình qua nhiều kênh khác nhau chẳng hạn như qua điện thoại, hay dịch vụ Internet trong trường hợp của những dịch vụ ngân hàng từ xa, hoặc như việc sử dụng các nhân viên trong trường hợp của ngành bán lẻ và giải trí nhằm thỏa mãn khách hàng của mình. Demographics - Nhân khẩu học: Việc mô tả những đặc điểm bên ngoài của một nhóm người như tuổi tác, giới tính, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc thu nhập. Dựa trên những mô tả trên, người ta thường đưa ra các quyết định trong việc phân khúc thị trường dựa trên các dữ liệu về nhân khẩu học. Differential Product Advantage - Lợi thế khác biệt sản phẩm: Đó là một sản phẩm sở hữu một đặc tính có giá trị cao đối với khách hàng mà những sản phẩm cùng loại khác không có. Differentiation - Dị biệt hóa: Là việc công ty tạo ra và chứng minh được những đặc điểm độc nhất trong một sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu của mình so với những sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu khác. Differentiator - Điểm tạo sự khác biệt: Đó chính là bất kỳ một đặc điểm vô hình hay hữu hình nào có thể được sử dụng để phân biệt được một sản phẩm hay một công ty với những sản phẩm hay các công ty khác. Diversion - Sự lệch Đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ======****====== Lê Thị Thương Đề tài: Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ Hànviệt có yếu tố chỉ tên gọi động vật (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hoá) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: châu á học Hà Nội - 2009 Đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ======****====== Lê Thị Thương Đề tài: Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ Hànviệt có yếu tố chỉ tên gọi động vật (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hoá) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: châu á học Mã số: 60.31.50 Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh cẩm lan Hà Nội - 2009 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƢƠNG I : ĐỐI CHIẾU CẤU TRÚC CỦA THÀNH NGỮ HÀN - VIỆTTHÀNH TỐ CẤU TẠO LÀ TÊN GỌI ĐỘNG VẬT 9 1.1. Phân loại thành ngữthành tố cấu tạo là tên gọi động vật về mặt cấu trúc 9 1.1.1. Một số khuynh hướng phân loại về mặt cấu trúc và tiêu chí phân loại của luận văn 9 1.1.2. Phân loại thành ngữthành tố cấu tạo là tên gọi động vật 10 1.1.3. Đối chiếu cấu trúc của thành ngữ Hàn - Việtthành tố cấu tạo là tên gọi động vật 11 1.1.3.1. Cấu trúc của thành ngữ có quan hệ chính - phụ 11 a. Thành ngữ chính phụ có danh từ làm trung tâm 11 b. Thành ngữ chính phụ có động từ làm trung tâm 14 c. Thành ngữ chính phụ có tính từ làm trung tâm 16 d. Thành ngữ có số từ làm trung tâm 17 e. Thành ngữ chính phụ ẩn từ trung tâm 17 1.1.3.2. Thành ngữ có quan hệ Chủ- Vị 18 a. Thành ngữ có kết cấu C- V, C-V 18 b. Thành ngữ có kết cấu C - V - B 19 c. Thành ngữ có cấu tạo kiểu C- V- Trạng ngữ 19 1.1.3.3. Thành ngữ có quan hệ dẳng lập 19 1.1.3.4. Thành ngữ có cấu trúc đặc biệt 20 a. Thành ngữ có trạng ngữ nơi chốn bị đảo lên trước động từ 20 b. Thành ngữ có bổ ngữ bị đảo lên trước động từ 20 c. Thành ngữ có tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ bị đảo lên trước danh từ đó: 21 d. Thành ngữ có phương tiện thực hiện hành động được đảo lên trước động từ: 21 e. Thành ngữ có động từ vị ngữ được đảo lên đầu câu: 21 TIỂU KẾT 21 CHƢƠNG II: ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ HÀN - VIỆTTHÀNH TỐ CẤU TẠO LÀ TÊN GỌI ĐỘNG VẬT 23 2.1. Khái quát chung về nghĩa của thành ngữ 23 2.2. Đối chiếu cơ chế tạo nghĩa thành ngữ Hàn - Việtthành tố cấu tạo là tên gọi động vật 24 2.2.1. Cơ chế tạo nghĩa của các thành ngữ có quan hệ chính phụ 25 2.2.1.1. Thành ngữ chính phụ có danh từ làm trung tâm 25 a. Thành tố là tên gọi động vật ở vị trí trung tâm 25 b. Thành tố là tên gọi động vật ở vị trí của thành tố phụ 26 2.2.1.2. Thành ngữ chính phụ có động từ và tính từ làm trung tâm 27 a. Thành tố là tên gọi động vật chỉ xuất hiện trong phần phụ của thành ngữ. Còn trung 2 tâm của thành ngữ có thể là một hành động, một trạng thái, một tính chất nào đó. 27 b. Về cơ chế tạo nghĩa, có 3 cơ chế sau đây được chúng tôi tìm thấy trong cả thành ngữ Việtthành ngữ Hàn: 28 2.2.2. Thành ngữ trong đó các thành tố có quan hệ Chủ - Vị. 31 2.2.3. Thành ngữ có quan hệ đẳng lập 32 2.3. Ngữ nghĩa của thành ngữ Hàn có yếu tố chỉ tên gọi động vật 33 2.3.1. Thành ngữ có yếu tố chỉ tên gọi động vật nói về con ngƣời 34 2.3.1.1. Thành ngữ nói về hình thức của con người 34 2.3.1.2. Thành ngữ nói về tính cách của con người 36 a. Thành ngữ nói về tính cách tốt 36 b. Thành ngữ nói về tính cách xấu 36 2.3.1.3. Thành ngữ nói về hoạt động của con người 37 2.3.1.4. Thành ngữ nói về các tình thế của con người 39 a. Tình thế tự do, hạnh phúc 39 b. Tình thế may mắn 40 c. Tình thế nguy hiểm 40 d. Tình thế bế tắc, tù túng 41 2.3.1.5. Thành ngữ nói về thân phận của con người 42 2 3.1.6. Thành ngữ nói về quan hệ con người với con người 43 2.3.2. Thành ngữ nói về kinh nghiệm sống 44 TIỂU KẾT 46 CHƢƠNG III: ĐỐI CHIẾU GIÁ TRỊ BIỂU TRƢNG CỦA ĐỘNG VẬT QUA THÀNH NGỮ HÀN - VIỆT TỪ GÓC ĐỘ VĂN HOÁ 49 3.1. Vấn đề biểu trƣng ngữ nghĩa của tín hiệu ngôn ngữ 49 3.2. Cơ sở xác định giá trị biểu trƣng ngữ nghĩa 52 3.3. ... nan thử sức - Lương dược khổ khẩu: Thu c t t khó nu t (thu c đắng d tật - Ma chử thành châm: Mài sắt thành kim - Mãnh hổ nan địch qu n h : t hổ khỏe khó ch ng lại b cáo ưu nhân, thành thiên:.. .- Hữu chí cánh thành: Có chí nên - Hữu du ên thiên lý tương ng , ô du ên đ i diện bất tương phùng: Có duyên với xa nghìn dặm r i c ng gặp, vô du ên trước mặt v n không thành - Hữu xạ... thiên: Vạch mưu kế người, thành công trời - Nam vô tửu kỳ vô phong: Nam rượu cờ gió - Ngôn đa tất thất: Nói nhi u sai - Ngưu t m ngưu, m t m mã: Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa - Nh n cư vi bất thiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến, Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến, Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay