Sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn ở lớp 4

60 37 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:31

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== NGUYỄN THỊ HẰNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phƣơng pháp dạy học Toán Tiểu học \ HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Khóa luận đƣợc hoàn thành với giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Văn Đệ Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội – ngƣời dạy dỗ, bảo quátrình học tập để có thêm nhiều kĩ năng, kiến thức trƣởng thành Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Văn Đệ - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho thời gian thực khóa luận Trong thực đề tài thời gian nghiên cứu lực có hạn nên khóa luận không tránh khỏi thiếu xót hạn chế Vì vậy, mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Hằng năm LỜI CAM ĐOAN Khóa luận tốt nghiệp đƣợc hoàn thành dƣới hƣớng dẫn tận tình thầy giáo ThS Nguyễn Văn Đệ, với cố gắng thân Trong trình nghiên cứu tham khảo kế thừa thành nghiên cứu nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngƣời trƣớc với trân trọng lòng biết ơn sâu sắc Tôi xin cam đoan đề tài: “Sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4” kết nghiên cứu, tổng hợp, thu thập tài liệu riêng thân tôi, trùng lặp với kết tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên Nguyễn Thị Hằng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 1.1 Tầm quan trọng việc dạy-học giải toán có lời văn tiểu học 1.2 Phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng việc vận dụng dạy học giải toán tiểu học 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng dạy học giải toán tiểu học 1.3 Dạy học giải toán có lời văn lớp 1.3.1 Nội dung toán có lời văn lớp 1.3.2 Các dạng toán có lời văn điển hình lớp 1.3.2.1 Dạng 1: Tìm số trung bình cộng 1.3.2.2 Dạng 2: Tìm hai số biết tổng hiệu hai số 1.3.2.3 Dạng 3: Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số 1.3.2.4 Dạng 4: Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số 10 1.3.3 Phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng dạy học giải toán có lời văn lớp 10 1.4 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học 11 1.5 Định hƣớng vận dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 12 1.5.1.Định hƣớng 12 1.5.2 Một số kĩ cần rèn cho học sinh việc giải toán có lời văn phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng 12 1.5.2.1 Kỹ tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng 12 1.5.2.2 Kỹ sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để lập luận cho toán 14 1.5.2.3 Kỹ đặt đề toán theo sơ đồ cho sẵn 15 1.6 Thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 15 1.6.1 Thực trạng việc giải toán có lời văn học sinh lớp 15 1.6.2 Tìm hiểu khó khăn sai lầm học sinh gặp phải trình giải toán có lời văn lớp 16 1.7 Kết luận chƣơng 19 CHƢƠNG 2: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP BẰNG PHƢƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN 20 2.1 Đề xuất quy trình hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng 20 2.1.1 Quy trình hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp sơ đồ đoạn thẳng 20 2.1.2 Các yêu cầu hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng 21 2.2 Vận dụng quy trình để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn điển hình lớp 22 2.2.1 Hƣớng dẫn học sinh giải toán “ Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” 22 2.2.1.1 Khái quát chung toán “ Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” 22 2.2.1.2 Một số ví dụ 23 2.2.2 Hƣớng dẫn học sinh giải toán “Tìm số trung bình cộng” 29 2.2.2.1 Khái quát chung toán “ Tìm số trung bình cộng” 29 2.2.2.2 Một số ví dụ 30 2.2.3 Hƣớng dẫn học sinh giải toán “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó” 36 2.2.3.1 Khái quát chung toán “ Tìm hai số biết tổng tỉ hai số đó” 36 2.2.3.2 Một số ví dụ 37 2.2.4 Hƣớng dẫn học sinh giải toán “ Tìm hai số biết 44 2.2.4.1 Khái quát chung toán : “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai só đó” 44 2.2.4.2 Một số ví dụ 45 2.3 Kết luận chƣơng 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 Kết luận 52 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong tất môn học tiểu học, với môn Tiếng Việt môn Toán cóvai trò quan trọng việc trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ góp phần tích cực vào việc đào tạo ngƣời Quan điểm dạy Toán, dạy ngƣời đƣợc Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh.Trong thƣ gửi bạn trẻ yêu Toán, đồng chí Phạm Văn Đồng nói khả giáo dục môn Toán nhƣ sau: “ Trong môn Khoa học Kĩ thuật, Toán học giữ vai trò bật Nó có tác dụng lớn ngành khoa học khác, kĩ thuật, sản xuất chiến đấu Nó môn thể thao trí tuệ giúp nhiều việc rèn luyện phƣơng pháp suy nghĩ, phƣơng pháp suy luận, học tập giải vấn đề Toán giúp cho ta rèn luyện đức tính quý báu nhƣ: cần cù, nhẫn lại, tự lực cánh sinh, ý chí vƣợt khó, yêu thích xác, ham chuộng chân lí Dù bạn phục vụ ngành nào, công tác kiến thức phƣơng pháp Toán học cần cho bạn” Dạy học Toán nói chung dạy giải Toán có lời văn nói riêng hoạt động trí tuệ đầy khó khăn phức tạp, làm tảng cho việc học tiếp chƣơng trình Toán lớp Dạng toán có lời văn tiểu học đƣợc xem nhƣ cầu nối kiên thức toán học nhà trƣờng ứng dụng toán học đời sống thực tế, đời sống xã hội Học sinh Tiểu học đƣợc làm quen với toán có lời văn từ lên lớp vàliên tục học đến lớp Riêng mạch kiến thức giải toán có lời văn đƣợc trình bày sách giáo khoa lớp 4, tập trung vào kiến thức kĩ cớ nhƣng mức sâu hơn, trừu tƣợng, khái quát tƣờng minh so với giai đoạn lớp 1,2,3 Nhƣng thực tế trƣờng Tiểu học việc dạy học giải toán có lời văn chƣa đạt kết cao Cụ thể: Học sinh lớp gặp khó khăn trình giải, tiếp thu kiến thức liên quan đến việc giải toán có lời văn Trình độ nhận thức em nhiều hạn chế, không đồng Các em bƣớc đầu chuyển từ tƣ cụ thể sang tƣ trừu tƣợng, việc nhận thức tiếp thu kiến thức gặp nhiều khó khăn Chƣơng trình toán tiểu học có đổi mới, khó học hơn, song chƣơng trình cũ kiến thức lớp 1,2,3 đơn giản, đến lớp học sinh phải gặp kiến thức khó với lƣợng kiến thức nhiều Đây vấn đề khó khăn cho học sinh giáo viên Bên cạnh đó, tƣ ngôn ngữ học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nhiều hạn chế nên việc đọc kĩ đầu với em chƣa có, nắm cho, cần tìm lơ mơ Khi đọc đề toán em cảm thấy giống với làm nhƣng thực tế chất khác em thƣờng bị nhầm lẫn, ngộ nhận bị lôi vào yếu tố không tƣờng minh Trong giải toán tiểu học, phƣơng pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng có vai trò đặc biệt quan trọng Nhờ dùng sơ đồ doạn thẳng cách hợp lý mà khái niệm quan hệ trừu tƣợng đƣợc biểu thị trực quan Ngoài chức tóm tắt toán, sơ đồ đoạn thẳng giúp trực quan hóa suy luận, làm sở tìm lời giải toán, định hƣớng cho học sinh đặt đề toán theo sơ đồ tóm tắt Đó ƣu khiến cho việc dùng sơ đồ đoạn thẳng trở thành phƣơng pháp thƣờng xuyên đƣợc sử dụng tiểu học Trong dạy học giải toán tiểu học, phƣơng pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng đƣợc dùng để giải toán đơn, toán hợp toán có lời văn điển hình Từ lí mà chọn đề tài nghiên cứu “ Sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4” để góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng dạy học giải toán có lời văn tiểu học Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng nhằm nâng cao khả giải toán có lời văn học sinh lớp Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp - Nghiên cứu sở thực tiễn việc sử dung phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp - Đề xuất quy trình hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng nhằm nâng cao khả giải toán có lời văn học sinh lớp 4 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp sơ đồ hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp - Khách thể nghiên cứu Các biện pháp dạy học để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn tiểu học Các biện pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để hƣớng dẫn nâng cao khả giải toán có lời văn học sinh lớp Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu - Phƣơng pháp điều tra thực trạng - Phƣơng pháp đánh giá - Phƣơng pháp vấn - Phƣơng pháp thực nghiệm để nắm đƣợc tính khả thi đề tài - Tham khảo đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm trƣớc tài liệu tập huấn chƣơng trình sách giáo khoa với môn toán lớp Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu việc sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp Cấu trúc khóa luận A PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc đề tài B PHẦN NỘI DUNG Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn việc sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp Chƣơng Đề xuất quy trình hƣớng dẫn học sinh lớp giải toán có lời văn phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bƣớc 2: Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Giáo viên hƣớng dẫn học sinh làm rõ thông số tròn toán để tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng: + Số lớn có hai chữ số số: 99 + Nếu coi số bé phần số lớn phần nhƣ Ta có sơ đồ biểu thị mối quan hệ số bé số lớn nhƣ sau: ? Số bé : 99 ? Số lớn: Bƣớc 3: Dựa vào sơ đồ lập kế hoạch giải toán Giáo viên hƣớng dẫn học sinh lập kế hoạch giải toán qua câu hỏi sau: 1) Tổng số phần bao nhiêu? 2) Vậy muốn tìm đƣợc hai số ta cần biết điều gì? 3) Có tìm đƣợc giá trị phần không? 4) Vậy muốn tìm số bé ta làm nào? 5) Số lớn bao nhiêu? Bƣớc 4: Giải toán kiểm tra bƣớc giải Bài giải Số lớn có hai chữ số là: 99 Vậy tổng hai số cần tìm là: 99 40 Nếu coi số bé phần số lớn phần nhƣ Ta có sơ đồ: ? Số bé : 99 ? Số lớn: Tổng số phần là: + = (phần) Giá trị phần là: 99 : = 11 Số bé là: 11 x = 44 Số lớn là: 11 x = 55 Đáp số: 44; 55 Kiểm tra ( thử lại ) 44 + 55 = 99 44 : 55 = Bài toán 3: Trung bình cộng số 85 Nếu thêm chữ số vào bên phải số thứ hai đƣợc số thứ nhất, gấp lần số thứ hai đƣợc số thứ ba Tìm số đó? Hƣớng dẫn giải Bƣớc 1: Tìm hiểu toán - Học sinh đọc kĩ yêu cầu toán 41 - Giáo viên câu hỏi giúp học sinh phân tích toán + Bài toán cho biết gì? ( Biết trung bình cộng số 85 Biết: Nếu thêm chữ số vào bên phải số thứ hai đƣợc số thứ nhất, gấp lần số thứ hai đƣợc số thứ ba.) + Bài toán hỏi gì? ( Tìm số đó?) + Bài toán thuộc dạng toán nào? ( Dạng toán: Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số ) Bƣớc 2: Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Giáo viên hƣớng dẫn học sinh thấy đƣợc mối liên hệ đại lƣợng để tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng : 1) Tính tổng số cần tìm cách nào? ( Tổng số là: x 85 = 255 ) 2) Số thứ số thứ hai có mối quan hệ nhƣ nào? ( Khi viết thêm chữ số bên phải số thứ hai đƣợc số thứ nhất, cho ta biết số thứ gấp 10 lần số thứ hai) 3) Số thứ hai số thứ ba có mối quan hệ nhƣ nào? ( Nếu gấp lần số thứ hai đƣợc số thứ ba, cho ta biết số thứ ba gấp lần số thứ hai.) Vậy coi số thứ hai phần số thứ 10 phần nhƣ số thứ hai phần nhƣ Ta có sơ đồ: 42 Số thứ nhất: Số thứ hai: 255 Số thứ ba: Bƣớc 3: Dựa vào sơ đồ phâlập kế hoạch giải toán Giáo viên nêu câu hỏi hƣớng dẫn học sinh lập kế hoạch giải toán 1) Tổng số phần bao nhiêu? 2) Muốn tìm dƣợc ba số thỏa mãn đề ta cần tính đƣợc ? 3) Giá trị phần đƣợc tính nhƣ nào? 4) Vậy có tìm đƣợc số thỏa mãn yêu cầu toán không? Bƣớc 4: Giải toán kiểm tra bƣớc giải Bài giải Vì trung bình cộng số cần tìm 85 nên tổng số cần tìm là: x 85 = 255 Khi thêm chữ số vào bên phải số thứ hai đƣợc số thứ nhất, cho ta biết số thứ gấp 10 lần số thứ hai Nếu gấp lần số thứ hai đƣợc số thứ ba, cho ta biết số thứ ba gấp lần số thứ hai Vậy coi số thứ hai phần số thứ 10 phần nhƣ số thứ hai phần nhƣ 43 Ta có sơ đồ: Số thứ nhất: Số thứ hai: 255 Số thứ ba: Tổng số phần là: 10 + + = 15 ( phần ) Giá trị phần là: 255 : 15 = 17 Số thứ là: 17 x 10 = 170 Số thứ hai là: 17 x = 17 Số thứ ba là: 17 x = 68 Đáp số: 170; 17; 48 Kiểm tra ( thử lại ) ( 170 + 17 + 48 ) : = 85 17 viết thêm chữ bên phải 170 số thứ 17 x = 48 2.2.4 Hƣớng dẫn học sinh giải toán “ Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” 2.2.4.1 Khái quát chung toán : “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai só đó” 44 Cũng giống nhƣ toán dạng “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó”, dạng toán “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” dạng toán hay quan trọng học sinh lớp Đây dạng toán chƣơng trình lớp sau lên lớp học sinh gặp nhiều Tuy nhiên, nhiều học sinh gặp lúng túng giải toán thuộc dạng Cái khó học sinh việc xác định dạng toán Đặc biệt toán có tính chất nâng cao nhƣ hiệu hay tỉ số bị ẩn em gặp nhiều khó khăn việc nhận dạng giải toán Chính vậy, giáo viên cần phải đầu tƣ vào phƣơng pháp dạy học để giúp cho em nắm đƣợc dạng toán, tóm tắt đƣợc toán, nắm đƣợc cách giải làm thành thạo Và việc sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để hƣớng dẫn học sinh giải toán dạng “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” hiệu Các yếu tố toán tƣờng minh đƣợc biểu diễn sơ đồ đoạn thẳng 2.2.4.2 Một số ví dụ Ví dụ Bài toán 1: Ngƣời ta dùng số đèn màu nhiều số bóng đèn trắng 250 bóng đèn Tìm số bóng đèn loại ? Biết số bóng đèn màu số bóng đèn trắng Hƣớng dẫn giải Bƣớc 1: Tìm hiểu toán - Học sinh đọc kĩ yêu cầu toán - Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích đề toán qua hệ thống câu hỏi: + Bài toán cho biết gì? 45 ( Biết số bóng đèn màu nhiều số bóng đèn trắng 250 bóng Biết số bóng đèn màu số bóng đèn trắng ) + Bài toán hỏi gì? ( Tìm số bóng đèn loại ) + Bài toán thuộc dạng toán nào? ( Dạng toán: Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số ) Bƣớc 2: Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Vìsố bóng đèn màu số bóng đèn trắng Nên coi số bóng đèn màu năm phần số bóng đèn trắng ba phần nhƣ Ta có sơ đồ ? bóng Bóng đèn màu: ? bóng 250 bóng đèn Bóng đèn trắng: Bƣớc 3: Dựa vào sơ đồ lập kế hoạch giải toán Giáo viên hƣớng dẫn học sinh lập kế hoạch giải toán qua câu hỏi sau: 1) Nhìn vào sơ đồ ta tính đƣợc hiệu số bao nhiêu? 2) 250 bóng đèn tƣơng ứng với phần? 3) Muốn tìm giá trị phần ta làm nào? 4) Muốn tính số bóng trắng ta làm nào? 5) Vậy số bóng đèn màu bao nhiêu? Bƣớc 4: Giải toán kiểm tra bƣớc giải Bài giải 46 Theo rá: Nếu coi số bóng đèn màu năm phần số bóng đèn trắng ba phần nhƣ Ta có sơ đồ: ? bóng Bóng đèn màu: ? bóng 250 bóng đèn Bóng đèn trắng: Nhìn vào sơ đồ ta có: Hiệu số phần là: – = (phần) 250 bóng đèn ứng với phần Giá trị phần là: 250 : = 125 (bóng) Số bóng đèn trắng là: 125 x = 375 (bóng) Số bóng đèn màu là: 375 + 250 = 625 (bóng) Đáp số: Đèn trắng: 375 bóng Đèn màu: 625 bóng Kiểm tra ( thử lại) 625 – 375 = 250 625 : 375 = Ví dụ 2: 47 Bài toán 2: Hiện An nhiều Bình 14 tuổi Tính tuổi hai ngƣời nay, biết tuổi Bình tuổi An tuổi An lần tuổi Bình Hƣớng dẫn cách giải: Bƣớc 1: Tìm hiểu toán - Học sinh đọc kĩ yêu cầu toán - Giáo viên đƣa câu hỏi giúp học sinh phân tích toán + Bài toán cho biết gì? ( Biết An Bình 14 tuổi Biết tuổi Bình tuổi An tuổi An đó) + Bài toán hỏi gì? ( Tính tuổi An Bình ) + Đây thuộc dạng toán nào? ( Dạng toán: Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số ) Bƣớc 2: Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng ? tuổi Tuổi Bình nay: 14 tuổi Tuổi An nay: ? tuổi Tuổi Bình sau này: Tuổi An sau này: 48 tuổi Bình Bƣớc 3: Dựa vào sơ đồ phân tích toán: Giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân tích toán qua câu hỏi sau: 1)Bài toán cho biết mối quan hệ tuổi An tuổi Bình 2) Để tính đƣợc tuổi An Bình ta cần làm gì? 3) Muốn tính đƣợc tỉ số tuổi hai ngƣời ta làm nào? 4) Hiệu số phần số tuổi hai bạn có tính đƣợc không? Tính nhƣ nào? Bƣớc 4: Trình bày kiểm tra lời giải toán Bài giải Khi tuổi Bình tuổi An tuổi An tuổi Bình đó, ta có sơ đồ: Tuổi Bình sau này: Tuổi An sau này: Hiệu số tuổi An Bình là: – = ( phần ) Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian tuổi An tuổi Bình sau phần tuổi Bình nay: -2 = (phần ) Ta có sơ đồ sau: ? tuổi Tuổi Bình nay: 14 tuổi Tuổi An nay: ? tuổi 49 Tuổi Bình là: ( 14 : ) x = ( tuổi ) Tuổi An là: + 14 = 21 tuổi Đáp số: Bình tuổi; An 21 tuổi Kiểm tra ( thử lại ) 21 – = 14 = 50 2.3 Kết luận chƣơng Các toán có lời văn lớp gồm nhiều dạng toán khác Đó tổng hợp tất dạng toán có lời văn điển hình mà hjc sinh tiểu học đƣợc học Để giải đƣợc toán cách xác, việc học sinh lựa chọn đƣợc phƣơng pháp giải phù hợp phải xác định đƣợc dạng toán Khi đạt đƣợc tiêu chí toán có lời văn phù hợp với học sinh trình độ tƣ kĩ giải toán học sinh Khi hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn, sử dụng sơ đồ đoạn thẳng phát huy tối đa vai trò Đối với nhiều toán, việc vẽ đƣợc sơ đồ đoạn thẳng có ý nghĩa tìm lời giải toán 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua thời gian nghiên cứu thực làm đề tài Tôi rút đƣợc số kết luận bổ ích - Việc hƣớng dẫn giải toán có lời văn sơ đồ đoạn thẳng phải khoa học, tuân theo bƣớc giải phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng - Rèn thói quen cho học sinh có kĩ tóm tắt, phƣơng pháp suy luận logic trí tƣởng tƣợng, quan sát tốt - Giáo viên cần dành nhiều thời gian cho việc thiết kế dạy trƣớc lên lớp - Trong trình dạy, giáo viên cần phải dự kiến đƣợc lỗi học sinh thƣờng mắc để có hƣớng khắc phục ý tƣởng học sinh phát lúc làm giáo viên phải đáp ứng đƣợc - Giáo viên không ngừng nâng cao trình độ toán học phƣơng pháp dạy học toán nhiều hình thức nhứ: Tự học, tự nghiên cứu, học từ đồng nghiệp, truy cập mạng,…Có làm nhƣ thực góp phần lao động nhỏ bé nhằm đào tạo “mầm non” cho xã hội Kiến nghị Muốn nâng cao chất lƣợng giải toán nói chung toán có lời văn nói riêng, nhƣ muốn phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh dạy học tiểu học ngƣời giáo viên phải vận dụng, kết hợp cách khoa học sáng tạo phƣơng pháp dạy học truyền thống đại vào trình dạy học Phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng phƣơng pháp dạy học chiếm nhiều ƣu đƣợc nhiều ngƣời nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn dạy học để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn có hiệu 52 Để nâng cao chất lƣợng dạy học tiểu học nói chung dạy học toán có lời văn điển hình lớp nói riêng, đề nghị giáo viên nên nghiên cứu, vận dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng vào dạy học cách khoa học sáng tạo Đề nghị trang bị đầy đủ cho sinh viên sƣ phạm giáo viên giáo trình, tài liệu phƣơng pháp dạy học để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn, đặc biệt phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng Trang bị sở vật chất, thiết bị dạy học để họ có sở lí luận thực tiễn áp dụng vào dạy học tiểu học Tích cực tổ chức hoạt động chuyên môn phƣơng pháp dạy học tích cực, trao đổi kinh nghiệm để ngày nâng cao chất lƣợng dạy-học giải toán nói chung giải toán có lời văn nói riêng cho học sinh tiểu học 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Toán 4, Nhàxuất Giáo dục, 2007 Hồ Ngọc Đại, Tâm lí dạy học, Nhà xuất Giáo dục, 1983 Trần Diên Hiển, 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4,5, Nhà xuất Giáo dục, 2003 Trần Diên Hiển, Thực hành giải toán Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2008 Bùi văn Huệ, Tâm lí họcTiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2006 Đỗ Trung Hiệu, Phương pháp giải toán Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, 2003 Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Phùng Quang, Kiều Đức Thành, Phương pháp dạy học toán, Nhà xuất Giáo dục, 2001 Đỗ Đình Hoan, Toán 1,2,3,4,5, Nhà xuất Giáo dục, 2006 Trần Ngọc Lan, Cách giải toán có lời văn 4, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm, 2007 10 Phạm Đình Thực, 200 câu hỏi đáp dạy học Toán Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2009 54 ... vận dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 1.5.1.Định hƣớng Khi sử dụng phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng để hƣớng dẫn học sinh lớp giải toán có lới văn giáo... phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 1.6.1 Thực trạng việc giải toán có lời văn học sinh lớp Các em học sinh lớp thƣờng gặp nhiều khó khăn giải toán có lời văn. .. QUY TRÌNH HƢỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP BẰNG PHƢƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG 2.1 Đề xuất quy trình hƣớng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp phƣơng pháp sơ đồ đoạn thẳng 2.1.1 Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn ở lớp 4, Sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn ở lớp 4, Sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn ở lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay