Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 4

67 23 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HIỀN THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM ĐỨC HIẾU HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu để hoàn thành khóa luận, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến: Thầy Phạm Đức Hiếu, người hướng dẫn khóa luận tận tình giúp đỡ nhiều suốt trình nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Thầy, cô trường Tiểu học Thanh Lâm A, Tiểu học Thanh Lâm B, Tiểu học Hùng Vương, Tiểu học Đồng Xuân, Tiểu học Việt Hùng giúp em tìm hiểu sở thực tiễn cho khóa luận Cuối em xin kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người Xuân Hòa, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hiền ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS.Phạm Đức Hiếu Các kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Xuân Hòa, ngày 20 tháng năm 2017 Người thực Nguyễn Thị Hiền iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN………………………………………………………….ii LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv MỤC LỤC BẢNG vi MỤC LỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 1.1 Những vấn đề chung đánh giá 1.2 Nội dung dạy học hình hình học kỹ vẽ hình hình học Toán 14 1.3 Rubric 15 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌN HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 27 2.1 Mục đích, đối tượng khảo sát 27 iv 2.2 Nội dung khảo sát 27 2.3 Phương pháp khảo sát 28 2.4 Công cụ khảo sát 28 2.5 Kết khảo sát 30 Chương 3: THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 41 3.1 Nguyên tắc thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán 41 3.2 Quy trình thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy hoc Toán 43 3.3 Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 v MỤC LỤC BẢNG Trang Trang Bảng 1.1: Rubric tổng hợp đánh giá việc hoàn thành tập 17 Bảng 1.2: Bảng Rubric phân tích đánh giá: Hát múa “Cái xanh xanh” 18 Bảng 1.3: Thang đánh giá nhận thức Bloom 20 Bảng 1.4: Thang Bloom tu chỉnh 21 Bảng 1.5: Thang đánh giá kỹ Bloom 21 Bảng 1.6: Thang phát triển kỹ Dreyfus 22 Bảng 2.1: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình học Tiểu học 31 Bảng 2.2: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình học lớp 32 Bảng 2.3: Thực trạng kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp 33 Bảng 2.4: Tầm quan trọng việc đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp 34 Bảng 2.5: Mức độ hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học trường Tiểu học 35 Bảng 2.6: Việc thực hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh 36 Bảng 2.7: Các thời điểm đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh 37 Bảng 2.8: Phương thức đánh giá kỹ vẽ hình hình học 38 Bảng 2.9: Các đối tượng tham gia đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh 39 Bảng 3.1: Bảng mẫu Rubric tổng hợp 45 Bảng 3.2: Bảng mẫu Rubric phân tích 45 Bảng 3.3: Bảng Rubric tổng hợp đánhi đường thẳng vuông góc thẳng vuông góc chậm, lúng túng 52 Sản phẩm Hình vẽ đúng, Hình vẽ đúng, chưa Hình vẽ sai đẹp, sẽ, có đẹp độ lớn phù hợp Hai đường thẳng song song: Bảng 3.6: Bảng Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hai đường thẳng song song dạy học Toán Đánh giá Hoàn thành tốt Hoàn thành Kỹ Mức điểm: Mức điểm: Lựa chọn Lựa chọn Lựa sử Chưa hoàn thành chọn Mức điểm: Lựa chọn sai công dụng công cụ vẽ hình: công cụ vẽ hình: cụ vẽ hình: không công cụ vẽ thước hình (vẽ thước kẻ (vẽ đường biết lưạ chọn thước kẻ đường thẳng), ê thẳng), ê - ke (vẽ kẻ để vẽ đường - ke (vẽ góc góc vuông hai thẳng, ê - ke để vẽ vuông hai đường thẳng vuông góc vuông hai đường thẳng góc) đường thẳng vuông vuông góc) lúng túng góc Thao tác vẽ Đặt thước kẻ, ê - Đặt thước kẻ, ê - ke Đặt thước kẻ, ê - ke hình ke cách, vẽ cách, vẽ sai cách, vẽ không nhanh, thao tác, quy thao tác, trình, nhiên không quy trình Ký hình vẽ chậm, lúng túng thao tác, quy trình hiệu Kí hiệu Kí hiệu Kí hiệu sai các thẳng, đường đường thẳng, đường thẳng, góc điểm, góc vuông điểm, góc vuông vuông hai hai đường hai đường thẳng vuông góc thẳng vuông góc 53 đường thẳng vuông góc Sản phẩm chậm, lúng túng Hình vẽ đúng, Hình vẽ đúng, chưa Hình vẽ sai đẹp, sẽ, có đẹp độ lớn phù hợp Hình chữ nhật, hình vuông: Bảng 3.7: Bảng Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình chữ nhật, hình vuông dạy học Toán Đánh giá Kỹ Lựa Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: chọn Lựa chọn Lựa chọn công Lựa chọn sai công sử dụng công cụ vẽ hình: cụ vẽ hình: thước kẻ cụ vẽ hình: không công cụ vẽ thước hình kẻ (vẽ (vẽ đoạn thẳng, đo biết lựa chọn thước đoạn thẳng, đo độ dài), ê - ke (vẽ kẻ để đoạn vẽ độ dài), ê - ke góc vuông hai thẳng, đo độ dài, (vẽ góc vuông đường thẳng vuông lựa chọn hai đường góc) ê - ke để vẽ góc thẳng vuông lúng túng vuông hai đường thẳng góc) Thao tác vẽ Đặt thước kẻ, ê - Đặt thước kẻ, ê - ke Đặt thước, ê - ke sai hình ke cách, vẽ cách, vẽ cách, vẽ nhanh, thao thao tác, quy không tác, thao tác, trình, nhiên không quy quy trình chậm, lúng túng 54 trình hiệu Kí hiệu Kí hiệu Kí hiệu sai Ký hình vẽ điểm, đoạn điểm, đoạn thẳng, điểm, đoạn thẳng, thẳng, độ dài độ dài đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, đoạn thẳng, các đoạn thẳng đoạn thẳng nhau, góc vuông nhau, góc vuông hai đường vuông đoạn thẳng nhau, góc hai hai đường thẳng vuông góc đường thẳng vuông thẳng vuông góc Sản phẩm góc chậm, lúng túng Hình vẽ đúng, Hình vẽ đúng, chưa Hình vẽ sai đẹp, sẽ, có đẹp độ dài cạnh xác Kết luận: “Ở góc độ triết lý, Rubric mang tư tưởng “kiến tạo” (constructivism) theo cách hiểu người học tạo cho việc học tập có ý nghĩa dựa vào kinh nghiệm thân” [20] Nhờ vào sử dụng Rubric khoảng cách người dạy người học, giáo viên học sinh thu hẹp lại, việc dạy việc học rút ngắn khoảng cách Rubric giúp cho việc dạy học trở nên đơn giản, dễ dàng hơn, việc đánh giá không khó khăn Người học tự đánh giá thân đánh giá bạn bè, giúp cho việc học có mục tiêu, có kế hoạch cải tiến việc học tập trở nên tốt Việc vận dụng Rubric dạy học không giúp người học chủ động học tập mà giúp người dạy thực tốt hoạt động giảng dạy, quản lý, kiểm tra đánh giá kiểm soát chất lượng học tập học sinh 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Sau thời gian nghiên cứu, đề tài hoàn thành tất nhiệm vụ đặt gồm: + Xây dựng làm sáng tỏ hệ thống sở lý luận việc xây dựng áp dụng Rubric trình dạy học + Khảo sát điều tra thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình hình học trường Tiểu học + Tìm cách thức chung xây dựng Rubric + Xây dựng bảng Rubric tổng hợp bốn bảng Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán - Để việc đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán đạt kết mong muốn, có số kiến nghị sau: + Trong trình nghiên cứu, tổ chức đánh giá kỹ vẽ hình môn Toán cho học sinh, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để ứng biến linh hoạt sáng tạo trước tình trường, lớp + Thường xuyên thay đổi hình thức, môi trường lớp học để học sinh hứng thú hoạt động cách tích cực phân môn hình học môn Toán môn học khác + Thường xuyên khảo sát thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình học sinh + Vận dụng thiết kế Rubric theo chương trình đổi Bộ Giáo dục ban hành để đánh giá chi tiết môn học trường Tiểu học Tham khảo hình thức đánh giá tích cực, phù hợp với học sinh 56 ... NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN 1.1 Những vấn đề chung đánh giá 1.2 Nội dung dạy học hình hình học kỹ vẽ hình hình học Toán ... Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán 41 3.2 Quy trình thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy hoc Toán 43 3.3 Rubric đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN... tích đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán - Để việc đánh giá kỹ vẽ hình dạy học Toán đạt kết mong muốn, có số kiến nghị sau: + Trong trình nghiên cứu, tổ chức đánh giá kỹ vẽ hình môn Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 4, Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 4, Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay